Becici Lux Villa 4*– Atsauksmes

6
Novērtējums 9.210
№2 viesnīcas reitingā Becici
9.9 Numurs
9.6 apkalpošana
9.7 Tīrība
9.6 Uzturs
9.7 Infrastruktūra
Villa atrodas ciematā Becici. Jauna moderna ēka 2013. gadā. Piemērots gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар zay.norniy
Apmaiņ ā nokļ uvā m Becici Lux, 4 cilvē ku apartamentos. Mū sdienī ga daudzstā vu ē ka. Ļ oti plaš s, ē rti apstā kļ i, skaists skats uz jū ru. Ir visi ē diena gatavoš anai nepiecieš amie trauki - katli, pannas, š ķ ī vji, galda piederumi, krū zes un glā zes. … Tomēr ▾ Apmaiņ ā nokļ uvā m Becici Lux, 4 cilvē ku apartamentos. Mū sdienī ga daudzstā vu ē ka. Ļ oti plaš s, ē rti apstā kļ i, skaists skats uz jū ru. Ir visi ē diena gatavoš anai nepiecieš amie trauki - katli, pannas, š ķ ī vji, galda piederumi, krū zes un glā zes. Ledusskapis darbojas labi, Wi-Fi, vienmē r ir karsts ū dens.
Ir kluss, ceļ š gandrī z nav dzirdams. Tuvumā nav skaļ u klubu un restorā nu. Lifts strā dā . Lī dz lielveikalam, kur viss ir pieejams, ir 5 minū tes, un iegā dā to gaļ u pat grilē bez maksas. Pa 1. lī nijas viesnī cu teritoriju lī dz jū rai jā staigā.10 minū tes. Atgrieš anā s daž iem var bū t grū tā ka, jo ir kalnup. Bet visas villas atrodas nogā zē s, tā pē c tas nav mī nuss, bet gan ainavas iezī mes. Ar diviem pusaudž iem nebija stresa, mums patī k kustē ties.
Viņ i apstaigā ja Budvu, nonā ca pie secinā juma, ka Beč ič i ir labā ks. Un vajag izklaidi – Budva ir pavisam tuvu, 20 minū tes pa tuneli kalnā.
Tagad š eit pavadā m pē dē jā s atpū tas dienas un esam ļ oti apmierinā ti.
Ī paš i gribu atzī mē t saimnieci Tanju, viņ a uzreiz atbild uz jautā jumiem (angļ u valodā ), palī dz visā s grū tī bā s, sniedz padomus. Tā tad, ja jū s iegriež aties un kaut kas jums neder - viņ a dara visu iespē jamo, lai novē rstu problē mu, lai viesiem bū tu ē rti. Mums tevis pietrū kst, mē s ar prieku atgriezī simies.
аватар Summermood
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viss ir labi, viss blakus, veikali, aptieka, jū ra, skats no balkona krā š ņ s, tī rī ba, kā rtī ba, istabā ir ļ oti patī kami atrasties. Jā , naktī var dzirdē t skaņ as no bā ra pā ri ielai, kas ir atvē rts no 23:00 lī dz 05:00. … Tomēr ▾ Viss ir labi, viss blakus, veikali, aptieka, jū ra, skats no balkona krā š ņ s, tī rī ba, kā rtī ba, istabā ir ļ oti patī kami atrasties.
Jā , naktī var dzirdē t skaņ as no bā ra pā ri ielai, kas ir atvē rts no 23:00 lī dz 05:00. Kad balkons ir aizvē rts, tas ir tikko dzirdams. Karsts nebija, pat kondicionieris nebija ieslē gts.
Kopumā - viss kā rtī bā! ! !
Plusu noteikti ir vē l!
аватар valentina_Don
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Kopā ar vī ru atpū tos 17. septembrī . Plusi: istabā ir moderns remonts, jaunas mē beles, virtuve, trauki, tī rs, ē rts, tī rī ts katru dienu, ik pē c 3 dienā m tika mainī ta gulta un dvieļ i. Mī nusi: gandrī z visu nakti zem logiem skan ļ oti skaļ a mū zika. … Tomēr ▾ Kopā ar vī ru atpū tos 17. septembrī . Plusi: istabā ir moderns remonts, jaunas mē beles, virtuve, trauki, tī rs, ē rts, tī rī ts katru dienu, ik pē c 3 dienā m tika mainī ta gulta un dvieļ i. Mī nusi: gandrī z visu nakti zem logiem skan ļ oti skaļ a mū zika. Miegs nav iespē jams. Pretī gas balsis, kas neiekrita notī s, bija jā klausā s lī dz 5 no rī ta.
аватар filicat77
Patī kama vieta pie jū ras, bet visus plusus aizē no nespē ja pa nakti gulē t: zem logiem ļ oti skaļ i strā dā nakts karaoke bā rs, Torines krogs. Skaļ uma maksimums iekrī t laika posmā no 3 lī dz 5 no rī ta, un no š ī s oras pamodā s un raudā ja pat ļ oti noguruš i bē rni, nemaz nerunā jot par pieauguš ajiem, kuri visu atpū tas nedē ļ u negulē ja (un tas ar cieš i aizvē rti logi! ) Viņ i mē ģ inā ja sazinā ties ar policiju, tur mums teica "atvainojos, ka jū s dzī vojat netā lu. … Tomēr ▾ Patī kama vieta pie jū ras, bet visus plusus aizē no nespē ja pa nakti gulē t: zem logiem ļ oti skaļ i strā dā nakts karaoke bā rs, Torines krogs. Skaļ uma maksimums iekrī t laika posmā no 3 lī dz 5 no rī ta, un no š ī s oras pamodā s un raudā ja pat ļ oti noguruš i bē rni, nemaz nerunā jot par pieauguš ajiem, kuri visu atpū tas nedē ļ u negulē ja (un tas ar cieš i aizvē rti logi! ) Viņ i mē ģ inā ja sazinā ties ar policiju, tur mums teica "atvainojos, ka jū s dzī vojat netā lu. " Interesantā kais ir tas, ka, acī mredzot, kroga un dā rgo dzī vokļ u ī paš nieks ir viens un tas pats cilvē ks (dzī vokļ us pā rvalda viņ a radinieks). Man nav vā rdu(((
аватар melnik65
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba diena! Izvē lē jos š o viesnī cu neskatoties uz iepriekš ē jo atsauksmi un nenož ē loju!! ! Nu, pirmkā rt, š ī nav viesnī ca, bet mā ja ar apartamentiem, kuras augš ē jo stā vu nopirka ļ oti brī niš ķ ī ga, vienmē r smaidī ga un draudzī ga meitene. … Tomēr ▾ Laba diena! Izvē lē jos š o viesnī cu neskatoties uz iepriekš ē jo atsauksmi un nenož ē loju!! !
Nu, pirmkā rt, š ī nav viesnī ca, bet mā ja ar apartamentiem, kuras augš ē jo stā vu nopirka ļ oti brī niš ķ ī ga, vienmē r smaidī ga un draudzī ga meitene. Mā ja tieš ā m jauna un, manuprā t, neapdzī vota (izņ emot augš ē jo stā vu), lielisks remonts un mē beles, viss tī rs (tī rī š ana un dvieļ u maiņ a ik pē c 3 dienā m) un mā jī ga. Balkons ar brī niš ķ ī gu skatu uz jū ru un kalniem (š ajā rajonā tas ir retums). Ir minimā lais trauku komplekts, tač u vienmē r var sazinā ties ar saimnieci, ja kaut kā pietrū kst (viņ a reaģ ē momentā li). Uz vienas vannas istabas rē ķ ina divistabu dzī voklī , manuprā t, tas ir diezgan loģ iski. Par diskotē ku teikš u, ka tā netraucē ja ne man, ne manai ģ imenei. Vecā kiem vecuma dē ļ ir diezgan viegls miegs, bet pat pamostoties naktī uzreiz apgriezā s un aizmiga : ) Ja kā ds aizmieg tikai pilnī gā klusumā , tad var aizvē rt logus un ieslē gt gaisu kondicionieris bū s). Vai arī padoms no manis: izvē lies pareizos dzē rienus vakaram! ! ! : )))) Lai jaukas brī vdienas. . .
аватар adcsonya
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Jauna villa celta 2013. gadā . Jauki dzī vokļ i ar jaunā m mē belē m. Par dzī vokļ iem jautā jumu nav! Viss ir kā rtī bā . Vienī gais divistabu dzī vokļ os (One bedroom) ir gaisa kondicionē š ana tikai viesistabā (izejistaba), kas nav ī paš i ē rti un smacī gs ar aizvē rtā m durvī m. … Tomēr ▾ Jauna villa celta 2013. gadā . Jauki dzī vokļ i ar jaunā m mē belē m. Par dzī vokļ iem jautā jumu nav! Viss ir kā rtī bā . Vienī gais divistabu dzī vokļ os (One bedroom) ir gaisa kondicionē š ana tikai viesistabā (izejistaba), kas nav ī paš i ē rti un smacī gs ar aizvē rtā m durvī m. Bet galvenais trū kums ir naktsklubs tieš i zem villas. Kas pieder villas ī paš niekam un ir atvē rts no 23.00 lī dz 05.00 no rī ta! Mū zika nav ī sti skaļ a, to var dzirdē t pat ar aizvē rtiem logiem. Tā pē c es neredzu iemeslu atpū sties š ajā villā ! Viss komforts dienas laikā pā rvē rš as par murgu naktī . Visas sū dzī bas (pat Tū risma ministrijai) ir bezjē dzī gas! Viņ iem ir kluba atļ auja. Bet nakts gulē š ana š ajā villā ir ļ oti problemā tiska! Es nevienam neiesaku! Visi, kas š eit dzī vo, apstā jas aiz neziņ as!


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Вилла расположена в поселке Бечичи. Новое современное здание 2013 года. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta 50 м от почты. 100 м от ближайшего магазина, аптеки. 2 км от Будвы.
Pludmales apraksts Пляж в 350 м.
  • 3. un tālāk
  • pilsētas pludmale
  • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā

Апартаменты находятся на пятом этаже, лифт, паркинг(бесплатно). Уборка и смена полотенец — каждый третий день, смена постельного белья – через семь дней.

  • autostāvvieta  FREE 
  • lifts
Izklaide un sports Недалеко от виллы (при гостинице Mediteran) находится аквапарк.
  • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

Всего 3 студии и 3 апартамента.

Istabās

Французская или раздельные кровати, возможность дополнительного места, встроенная кухня, холодильник, необходимая посуда, столовая зона, ванная комната с душевой кабиной, кондиционер, интернет Wi-Fi, кабельное телевидение.

Adrese 17 Alekse Šantića, Boreti, Becici , Черногория
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.