Lieliska atrašanās vieta attiecībā pret autobusu pieturu, lielveikalu un tuneli uz Budvu, 10 minūtes līdz jūrai

Rakstīts: 31 jūlijā 2023
Ceļošanas laiks: 18 — 26 jūlijā 2023
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Apmaiņ ā nokļ uvā m Becici Lux, 4 cilvē ku apartamentos. Mū sdienī ga daudzstā vu ē ka. Ļ oti plaš s, ē rti apstā kļ i, skaists skats uz jū ru. Ir visi ē diena gatavoš anai nepiecieš amie trauki - katli, pannas, š ķ ī vji, galda piederumi, krū zes un glā zes. Ledusskapis darbojas labi, Wi-Fi, vienmē r ir karsts ū dens.
Ir kluss, ceļ š gandrī z nav dzirdams. Tuvumā nav skaļ u klubu un restorā nu. Lifts strā dā . Lī dz lielveikalam, kur viss ir pieejams, ir 5 minū tes, un iegā dā to gaļ u pat grilē bez maksas. Pa 1. lī nijas viesnī cu teritoriju lī dz jū rai jā staigā.10 minū tes. Atgrieš anā s daž iem var bū t grū tā ka, jo ir kalnup. Bet visas villas atrodas nogā zē s, tā pē c tas nav mī nuss, bet gan ainavas iezī mes. Ar diviem pusaudž iem nebija stresa, mums patī k kustē ties.
Viņ i apstaigā ja Budvu, nonā ca pie secinā juma, ka Beč ič i ir labā ks. Un vajag izklaidi – Budva ir pavisam tuvu, 20 minū tes pa tuneli kalnā.

Tagad š eit pavadā m pē dē jā s atpū tas dienas un esam ļ oti apmierinā ti.
Ī paš i gribu atzī mē t saimnieci Tanju, viņ a uzreiz atbild uz jautā jumiem (angļ u valodā ), palī dz visā s grū tī bā s, sniedz padomus. Tā tad, ja jū s iegriež aties un kaut kas jums neder - viņ a dara visu iespē jamo, lai novē rstu problē mu, lai viesiem bū tu ē rti. Mums tevis pietrū kst, mē s ar prieku atgriezī simies.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар