Ivanovic 2016 Villa 4*– Atsauksmes

16
Novērtējums 5.210
№20 viesnīcas reitingā Becici
5.5 Numurs
4.8 apkalpošana
5.7 Tīrība
1.0 Uzturs
6.2 Infrastruktūra
Villa Ivanovic 2016 atrodas ciematā Becici, iepretim viesnīcai Splendid. Uzcelta 2016. gadā. Blakus ir visa nepieciešamā infrastruktūra - Vidusjūras akvaparks, aptieka, nacionālās virtuves restorāns.Vairāk →
аватар lyoka.thebest
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Es ilgi domā ju par to, bet tomē r nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Sā ksim ar izlī gumu. Mū s izlaida netā lu no viesnī cas, bet tur nav ne norā des, ne kā das zī mes. Neviens nekad nenā ca ar mums pretī . Viņ i atpazina viesnī cu tī ri pē c bildes, sā ka kā pt ar koferiem, ieraudzī ja saimnieku, kurš necienī jas nā kt mums palī gā , vismaz man kā sievieti ar smagu koferi (š ķ iet, ka nē ) ir), kā pums uz viesnī cu joprojā m ir diezgan stā vs. … Tomēr ▾ Es ilgi domā ju par to, bet tomē r nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Sā ksim ar izlī gumu. Mū s izlaida netā lu no viesnī cas, bet tur nav ne norā des, ne kā das zī mes. Neviens nekad nenā ca ar mums pretī . Viņ i atpazina viesnī cu tī ri pē c bildes, sā ka kā pt ar koferiem, ieraudzī ja saimnieku, kurš necienī jas nā kt mums palī gā , vismaz man kā sievieti ar smagu koferi (š ķ iet, ka nē ) ir), kā pums uz viesnī cu joprojā m ir diezgan stā vs. Bijā m oktobra sā kumā , vē l nebija ī paš i auksts, bet karstums vairs nebija novē rojams. Mums teica, ka sezona jau ir slē gta un mē s bū sim vieni viesnī cā .
Viesnī cas ī paš nieks Ivans mums ierā dī ja istabu. Paldies, numuriņ š bija ar skatu uz jū ru, lai gan ne visiem bū s tā da laime, jo mū su viesnī cas priekš ā tika uzcelta jauna viesnī ca un tā aizsedza daudzas istabas no visa skata uz jū ru. Istabā nebija karstā ū dens, es nezinu, vai tā ir vienmē r, vai arī tā pē c, ka viesnī ca jau bija slē gta (kā pē c tad viņ i apstiprinā ja rezervā ciju, viņ i teiktu, ka vairs nestrā dā ). Viņ i izkļ uva no situā cijas ar elektrisko tē jkannu, kura, starp citu, ne visai nestrā dā ja, ieslē gta noteiktā stā voklī , kas bija jā atrod. Paldies Dievam, mans vī rs to salaboja ar savā m rokā m.
Sega bija silta. Durvis slē dzā s labi, bez problē mā m, lifts darbojā s, bija tualetes papī rs, fē ns, dvieļ i, Wi-Fi bija normā ls, gludeklis, TV ar krievu kanā liem, mē beles, protams, bija tik un tā , acī mredzot pā rtaisī tas no vecais. Pat tualetes galdiņ a kā jas bija piestiprinā tas daž ā dos virzienos. Aprī kojuma ziņ ā sū dzī bu nav: liels skapis, pakaramais pie ieejas, liela gulta, tualetes galdiņ š ar pufu, dī vā ns ar kafijas galdiņ u, neliels ledusskapis un pī ts galds ar diviem krē sliem uz balkons), principā , manuprā t, tas ir normā li diviem.
Ar traukiem, tikai, kā man, apakš u, nepietiks (paplā te, divas krū zes nesaskaņ ā un tē jkarote), gribē tos vismaz pā ris š ķ ī vjus, dakš iņ as. . . Slē dzis vannas istabā bija slikti piestiprinā ti, pastā vī gi izkrita, acī mredzot viņ i kļ ū dī jā s. Viņ i nā ca mainī t dvieļ us un sakopt reizi nedē ļ ā , bet principā tas mū s neapbē dinā ja, mē s tik daudz neuzturē jā mies istabā un nebija daudz laika piegruž ot, bet pā rsvarā braukā jā m pa Melnkalni ī rē ju maš ī nu un apbrī nojā m valsts skaistumu, patiesī bā , kā pē c mē s un atbraucā m.
Jū ra brī niš ķ ī ga, tī ra, pludmale liela, viss ir tuvu viesnī cai. Mē s bijā m tad, kad pludmalē nebija daudz cilvē ku. Daba ļ oti skaista, cilvē ki labi, visā s kafejnī cā s, kurā s esam bijuš i, ir ē dienkarte krievu valodā , porcijas ļ oti lielas, var droš i pasū tī t vienu uz diviem. Tā tad, Melnkalne, ļ oti skaista zeme, ir apskates vē rta, bet kas tā par viesnī cu, negaidiet neko pā rdabisku, tā nav Turcija vai Ē ģ ipte, kur viss ir iekļ auts un ir liela blakus teritorija izklaidei, jū s vienkā rš i ejat gulē t. Starp citu, pa dienu maš ī nu troksnis apslā pē ja jū ras troksni, ja kā ds vē las to izbaudī t uz sava balkona, tad tas ir iespē jams naktī , kad brauc mazā k maš ī nu.
Вид из номера, на море.
аватар mahayana
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, kuri uzteica vietu un brokastis! Pati viesnī ca nav slikta, atraš anā s vieta ir 5 minū š u attā lumā no jū ras. Telpas jaunas un tī ras. Starp citu, noteikti ņ emiet lī dzi š ampū nus, ž elejas un ziepes (š ajā viesnī cā tie netiek nodroš inā ti). … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, kuri uzteica vietu un brokastis! Pati viesnī ca nav slikta, atraš anā s vieta ir 5 minū š u attā lumā no jū ras. Telpas jaunas un tī ras. Starp citu, noteikti ņ emiet lī dzi š ampū nus, ž elejas un ziepes (š ajā viesnī cā tie netiek nodroš inā ti). Bet pirms lidojuma mū s informē ja, ka brokastosim citā viesnī cā . Ja mē s par to bū tu informē ti uzreiz, tad, visticamā k, mē s š eit neapstā tos!
Brokastis notika viesnī cā Anite! ! ! Brokastis ir inde, jū s vienkā rš i nevarat ē st to š vaks, ko viņ i dod! Antitas personā ls ir rā pojoš s, sajū ta, ka esi nonā cis bezmaksas padomju ē dnī cā !
Puiš i, ja jū s nakš ņ ojat Ivanovič os ar brokastī m, jums jā saprot, ka tie ir 5 eiro par 3 desas gabaliņ iem, 2 atgriezumiem ar tomā tu un gurķ u dibeniem ! ! ! Nā kamajā dienā atnesa gumijas, aukstos rullī š us ar nesaprotamu saturu, lai saproti, pat nav sagriezti !!! !
Tici man blakus ir restorā ns "Stariy Khrest", tur brokastis ir 4.5 eiro un tieš ā m garš ī gas!! !
Par viesnī cu sū dzī bu nav, Anitas ē damistaba izraisa saš utumu ! ! !
аватар vik4sun
Sā kš u ar labo. Wifi ir visur. Vā jš , bet labs signā ls. Daž reiz tas nokrita, man nā cā s atkā rtoti izveidot savienojumu ar citu magoņ u adresi vai no citas ierī ces. Viesnī ca vai villa ir jauna. Jā , neē rti. Jā , muļ ķ is to uzcē la. … Tomēr ▾ Sā kš u ar labo.
Wifi ir visur. Vā jš , bet labs signā ls. Daž reiz tas nokrita, man nā cā s atkā rtoti izveidot savienojumu ar citu magoņ u adresi vai no citas ierī ces.
Viesnī ca vai villa ir jauna. Jā , neē rti. Jā , muļ ķ is to uzcē la. Bet tas joprojā m ir svaigs.
Nav kopē jas teritorijas vai parka. Tikai nakš ņ oš ana. Viesnī ca nesmird. Visur grī da ir flī zē ta - ir auksts. Segas ir plā nas un mazas. Vajag visu nakti pavadī t ceļ ojot vai slē pjoties divā s kā rtā s vai ar aizkaru (kas man ir pazudis).
Istaba ir trokš ņ aina, auksta un tumš a. Liels troksnis no ceļ a! ! ! Balkons neaiztaisī jā s lī dz galam un gulē ja ar aizvē rtā m durvī m, sho ar atvē rtā m durvī m.
Otra lielā problē ma ir tā , ka viņ i neiztī ra nirē nu. Jā , dvieļ us mainī ja 2 reizes nedē ļ ā , bet atkritumus neiznesa, tualetes papī ru nepievienoja (ar salvetē m noslaucī ja), neslaucī ja - staigā ju pa smiltī m, uz kurā m uzklā ju pati pirmā diena. Dvieļ i ir, bet tie var noslī pē t papē ž us - tā di raupji. Ziepes, bez š ampū na.
Ir strā dā još s dzī voklis, tē jkanna, pā ris krū zes (iespē jams, ka palikuš as no viesiem - tā s visas ir atš ķ irī gas).
Tagad par tā lā ko. Pretī atrodas liela viesnī ca - Splendid. No tā jū s varat noķ ert Wi-Fi pludmalē bez paroles (lieliska konference). Es nesapratu, kur nopirkt SIM kartes, bet Wi-Fi ir visur.
Uzmanī gi! Zarnu infekcija ir sezonā la. Nepaveicā s, paņ ē mu vienu viņ u atpū tu (Porti, pē c trim makš ķ erniekiem uzreiz) un tiku uz dienu ā rā ! paņ emiet lī dzi ogles, enterosgelu, tualetes papī ru un savu iecienī tā ko ikonu! )) Drebuļ i, drudzis, caureja un vemš ana.
Restorā ns teica, ka sezonā ar viņ iem tā ir vienmē r. Sava veida normas.
Lielveikali ir ļ oti garlaicī gi. Es nezinā ju, ko tur nopirkt.
Vietē jā s meitenes un zē ni nav skaisti. Bet sava veida draudzī gs.
Nedē ļ a š ai nomalē ir daudz.
Secinā jums - ietaupi naudu un paņ em viesnī cas normas ar brokastī m, tualetes papī ru un savu teritoriju. Apskatiet Dukeley.
P. S. Daudz krievu.
аватар loren1989
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba viesnī ca, wi-fi nozvejas, tī ra katru dienu, ļ oti tuvu jū rai, 2019. gada jū nijā nav aktī vu bū vprojektu … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, wi-fi nozvejas, tī ra katru dienu, ļ oti tuvu jū rai, 2019. gada jū nijā nav aktī vu bū vprojektu
аватар notigitnnn
Meklē ju daudz atsauksmju par š o viesnī cu, ī paš i par bū vlaukumu, devos piesardzī gi. Bet! Man viss ļ oti patika, un jaunā s modernā s istabas, ir gandrī z viss - gludeklis (apakš stā vā ar gludinā mo dē li) un tē jkanna, un fē ns. … Tomēr ▾ Meklē ju daudz atsauksmju par š o viesnī cu, ī paš i par bū vlaukumu, devos piesardzī gi. Bet! Man viss ļ oti patika, un jaunā s modernā s istabas, ir gandrī z viss - gludeklis (apakš stā vā ar gludinā mo dē li) un tē jkanna, un fē ns. Piekrī tu, to visu ir problē ma nē sā t lī dzi. Nu es vienmē r ņ emu lī dzi ziepes un š ampū nus, viesnī cu nekad neesmu lietojusi (š o rakstu tiem, kas raksta, ka vannasistabas piederumu nav). Tī rs, kā rtī gs, balkons ar skaistā m mē belē m, TV no 16! Krievu kanā li, WiFi ir lielisks. Un tas, ka no daž ā m istabā m nav skats uz jū ru un bū vlaukumu - manuprā t, tas ir labi. Mums bija HB ē diens, pē c brokastī m devā mies uz jū ru un bijā m visu dienu, lī dz vakariņ ā m, Kā das sienas? Es skatī jos uz jū ru dzī vajā , nevis no balkona. Jū ra ir lieliska, pludmale ir smilš aina un oļ u, ieeja jū rā ir maigs, dzidrs, silts ū dens. Ko vē l dara? Sauļ oš anā s krē sli ir maksas - divi sauļ oš anā s krē sli un lietussargs 8 eiro, bet blakus neviens neliedz kaut ko noklā t savu, nolikt savu lietussargu. Mums bija puspansija, brokastis un vakariņ as. Lai to izdarī tu, apmeklē jā m tuvē jo viesnī cu ANITA. Man arī viss patika. Meitenes, kas apkalpo, ir draudzī gas un veiklas. Brokastis ir standarta, vai olas, vai dā rzeņ i, siers, tomā ti. Tas viss jums ir atnests pie galda. Bufetes nav. Vakariņ as vienmē r ir pirmajā vietā , salā ti un pamatē diens - divi, no kuriem izvē lē ties, plus deserts. Tiesa, mani pā rsteidza tas, ka ieraš anā s un izbraukš anas dienā nebija ē diena. Sā kumā domā jā m, ka mū s tikko izspā rda, bet tad atpū tnieki teica, ka jā , tā ir. Krastmala pastaigai gar jū ru ir liela, ar daudziem kioskiem un kafejnī cā m. Kas pats ē d - ir arī kur paē st. Piemē ram, viesnī cā , kuru ē dā m, brokastis sveš iem cilvē kiem bija 4 eiro, vakariņ as - 5 eiro. Ir iespē jams arī nokļ ū t tieš i Budvā , uz krastmalu, izmantojot tuvumā esoš o gā jē ju tuneli. Un tur - staigā pa krastmalu vismaz visu nakti. Un arī kafejnī cu jū ra, kioski, ir pat neliels tirgus. Relaksē još u, ģ imenes brī vdienu cienī tā jiem - iesaku š o viesnī cu. Lai gan paš ā Beč ič os un Budvā jaunieš iem ir daudz.
аватар mari.11
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Villa atrodas labā vietā , istabas tiek uzkoptas katru dienu, wi-fi ir diezgan pieklā jī gs)) JĀ , tieš i piecu metru attā lumā tiek celta jauna ē ka, kas aizsedz skatu uz jū ru, bet bū vniecī ba š obrī d nenotiek! Melnkalnei villu celtniecī ba tuvu viena otrai ir normā la parā dī ba. … Tomēr ▾ Villa atrodas labā vietā , istabas tiek uzkoptas katru dienu, wi-fi ir diezgan pieklā jī gs)) JĀ , tieš i piecu metru attā lumā tiek celta jauna ē ka, kas aizsedz skatu uz jū ru, bet bū vniecī ba š obrī d nenotiek! Melnkalnei villu celtniecī ba tuvu viena otrai ir normā la parā dī ba. Un ja tu pusi dienas sē di savā istabā un vaimanā , cik pretī ga celtniecī ba sabojā ja tavu atvaļ inā jumu, tad jautā jumi tev : )))) Jū ra divu minū š u attā lumā , skaista un tī ra) Ir daudz kafejnī cu, bā ru , tuvumā esoš ie restorā ni)
Ar paš u villu bijā m apmierinā ti, un skatā mies uz jū ru no pludmales, nevis no loga; )))
Вид из моего номера, мне повезло ;) Вид из всех остальных номеров))
аватар Tanya9911
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mē s bijā m š eit 2017.  gadā , un mums tas patika. 2018. gadā mē s nolē mā m š eit atgriezties vē lreiz. Ak Dievs! Tieš i pretī logiem, 5 metru attā lumā . Tika pā rbū vē ta vē l viena ē ka, kas pilnī bā bloķ ē ja visu skatu. … Tomēr ▾ Mē s bijā m š eit 2017.  gadā , un mums tas patika. 2018. gadā mē s nolē mā m š eit atgriezties vē lreiz. Ak Dievs! Tieš i pretī logiem, 5 metru attā lumā . Tika pā rbū vē ta vē l viena ē ka, kas pilnī bā bloķ ē ja visu skatu. Bet ne viss ir tik skumjš ar skatu no 23. telpas un uz augš u pa stā vvadu.
No labā var atzī mē t piekļ uvi jaukai lielai pludmalei 100 m. Citā di vidē ja viesnī ca, ceļ a troksni atrisina aizvē rtas balkona durvis.
Вид из номера 23
аватар bmw.diski
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Atpū tā mies no 16. jū nija lī dz 23. jū nijam 2018. Nebija apmierinā ti Bū vniecī ba - ū dens lieš anas troksnis uz veidņ iem. putekļ i. Ziepju nav ne š ampū nu, nemaz nerunā jot par duš as ž eleju-Ivans ir zhmot. Istabas uzkopš ana katru dienu. … Tomēr ▾ Atpū tā mies no 16. jū nija lī dz 23. jū nijam 2018. Nebija apmierinā ti Bū vniecī ba - ū dens lieš anas troksnis uz veidņ iem. putekļ i. Ziepju nav ne š ampū nu, nemaz nerunā jot par duš as ž eleju-Ivans ir zhmot. Istabas uzkopš ana katru dienu. Dvieļ i tika mainī ti ik pē c trim dienā m.
аватар AllaBecici
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Mē s atpū tā mies š ajā villā no 2018. gada 3. lī dz 10. jū nijam. Nekad nekur neesmu "atpū tusies". 5 metrus pretī tika uzcelta jaunbū ve, kas PILNĪ BĀ aizsedza visus skaistos jū ras skatus, ko tū ristam piedā vā ja tū roperators objektos. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies š ajā villā no 2018. gada 3. lī dz 10. jū nijam. Nekad nekur neesmu "atpū tusies". 5 metrus pretī tika uzcelta jaunbū ve, kas PILNĪ BĀ aizsedza visus skaistos jū ras skatus, ko tū ristam piedā vā ja tū roperators objektos. Ierodoties pē cpusdienā , atradā m troiku pilnā sparā . š oks bija neaprakstā ms. 21:00 putekļ i, betona maisī tā ja troksnis. Un vienos no rī ta un lī dz 5 no rī ta ū dens trokš ņ ainā s straumē s plū st no applū duš ajiem veidņ iem pretī balkonam. Troksnis un č ivinā š ana bija dzirdama pat caur cieš i noslē gtu balkonu. Paš ā istabā nebija neviena ziepjuš a priekš meta. Viņ i jautā ja. Viņ i man iedeva ziepes un paciņ u ar ž eleju. Vienu reizi nedē ļ ā . . Gulta nekad nav mainī ta! Dvieļ i tiek mainī ti reizi nedē ļ ā ! Kas par spē li! Grī das tika mazgā tas reizi nedē ļ ā , un pē c tam pē c pieprasī juma! Mē beles š ausmī gas, koka gultas stū ri asi, kā jas vē l ievainotas. Jo attā lums starp gultu un galdu ir 20 cm. Stū ris ir ne tikai ass, bet ar lipī gu koka gabalu. kas, pieskaroties, atstā j skrā pē jumus. Š ajā villā nav reģ istratū ras. Lejā ir smieklī gs galds ar galdautu un reklā mu stendu uz tā , un viss. . Ar durvī m ir cits stā sts: tā s ir, bet sistē ma, kas tā s aizver, prasa tā du piepū li un vē rienu, ka villas atgriež oš ie viesi, aizcirtot durvis, lai aizvē rtos, lī dz vē lai naktij atstā ja atbalsi visos stā vos. Un tā vairā kas reizes, citā di briesmī gā č ī kstē š ana un pī kstē š ana neapstā jas. No iekš puses durvis neaizvē rā s, slē dzene nolauzta, un no rī ta istabenes vienkā rš i atverot un lū rē jot pā rbaudī ja, vai istabā kā ds nav. Vannasistaba ir tik pā rpildī ta, ka, atvainojiet, nebija iespē jams uzvilkt veļ u, nesasitot sienas ar elkoņ iem un ceļ iem. Join up pā rstā vji ir nosaluš i egoisti, kuri ir jā notiesā vai vismaz jā soda ar naudas sodu par sniegto pakalpojumu kvalitā tes kontroli! Viņ iem IR jā brī dina par bū vniecī bu! Tas ir nosacī jums civilizē tajā pakalpojumu un tū risma pasaulē ! Pilonu pā rstā vji par tū ristiem nevilka. Viņ i to atnesa, izmeta un, kā vē laties, paciet savu atpū tu. Villa Ivan ī paš nieks, negodī gs, melo visos jautā jumos, tiek izsniegta viena atslē ga. Nedē ļ as laikā divas reizes lija stiprs lietus ar vē ju, un visas cementa drupatas no kaimiņ u ē kas ar mež onī gu blī kš ķ i lidoja pa istabas logu. . NEDĒ Ļ U neviens netī rī ja no cementa netī ro balkonu. Es vispā r nesapratu š o Eiropu. Esmu bijis un apceļ ojis daudzā s vietā s, bet vē l neesmu redzē jis tā du pusi, kā du mums parā dī ja villas ī paš nieks Ivans, tū risma operators Joi up un aģ entū ra Pilon. Nomā coš i, ka pretī go servisu pakalpojumu sniedz krievvalodī gie strā dnieki vai emigranti. Kaunies. Es ievietoš u š ausmu attē lus, kur vien varē š u.
Это ресепшн. Лифт за неделю 2 раза чинили. вид с балкона.Будущего у виллы нет. Вид испорчен новым зданием.Это всё что вы сможете видеть в окно. вид из номера на стену со стекающим цементом. балкон не знающий уборки.
аватар panya_zlo
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Villa ļ oti laba, jauna, istabā s viss nepiecieš amais, tikā m tī rī ti katru dienu, dvieļ i tika mainī ti ik pē c 3 dienā m, nezinu ko vē l rakstī t, skats uz jū ru ir vienkā rš i burvī gs, saimnieks lielisks puisis. Es ī sti nesaprotu iepriekš ē jos komentā rus, liekas, ka cilvē ki raksta par daž ā dā m villā m! Grī das gaisma tur ir automā tiska, jā ieslē dz paš am, tas, ka nav ziepju - manuprā t, ar to var tikt galā , kad dodaties atpū sties Melnkalnē un, pirmkā rt, izbaudī t to daba, "neglī tais bū vlaukums" gandrī z nav redzams, vannasistabā plaukti utt. … Tomēr ▾ Villa ļ oti laba, jauna, istabā s viss nepiecieš amais, tikā m tī rī ti katru dienu, dvieļ i tika mainī ti ik pē c 3 dienā m, nezinu ko vē l rakstī t, skats uz jū ru ir vienkā rš i burvī gs, saimnieks lielisks puisis. Es ī sti nesaprotu iepriekš ē jos komentā rus, liekas, ka cilvē ki raksta par daž ā dā m villā m! Grī das gaisma tur ir automā tiska, jā ieslē dz paš am, tas, ka nav ziepju - manuprā t, ar to var tikt galā , kad dodaties atpū sties Melnkalnē un, pirmkā rt, izbaudī t to daba, "neglī tais bū vlaukums" gandrī z nav redzams, vannasistabā plaukti utt. - tikai atkritumi. Ī sā k sakot, ļ oti iesaku villu, mums viss patika! ! !
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Вилла Ivanovic 2016 находится поселке Бечичи, напротив гостиницы «Сплендид». Построена в 2016 году. Рядом есть вся необходимая инфраструктура — аквапарк Mediteran, аптека, ресторан национальной кухни.

Atrašanās vieta 50 м до почты и ближайшего магазина, до аэропорта Тиват 24 км, до аэропорта Подгорица 62 км.
Pludmales apraksts В 70 м от отеля, по мостовому переходу над дорогой.
  • 2. rinda
  • pilsētas pludmale
  • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā
  • autostāvvieta  FREE 
  • bezmaksas wi-fi
  • lifts
Izklaide un sports Через дорогу (при гостинице Mediteran) находится аквапарк.
  • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

18 двух и трехместных люксов с видом на море.

Istabās

Французская кровать, возможность дополнительного места, ванная комната с душевой кабиной, фен, кондиционер, плазменный телевизор, бесплатный Wi-Fi, балкон с видом на море.

Adrese Бечичи, Черногория
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.