Viesnīca nav tā sliktākā, ir uz ko tiekties

Rakstīts: 1 novembris 2021
Ceļošanas laiks: 3 oktobris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 5.0
Tīrība: 5.0
Infrastruktūra: 7.0
Es ilgi domā ju par to, bet tomē r nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Sā ksim ar izlī gumu. Mū s izlaida netā lu no viesnī cas, bet tur nav ne norā des, ne kā das zī mes. Neviens nekad nenā ca ar mums pretī . Viņ i atpazina viesnī cu tī ri pē c bildes, sā ka kā pt ar koferiem, ieraudzī ja saimnieku, kurš necienī jas nā kt mums palī gā , vismaz man kā sievieti ar smagu koferi (š ķ iet, ka nē ) ir), kā pums uz viesnī cu joprojā m ir diezgan stā vs. Bijā m oktobra sā kumā , vē l nebija ī paš i auksts, bet karstums vairs nebija novē rojams. Mums teica, ka sezona jau ir slē gta un mē s bū sim vieni viesnī cā .
Viesnī cas ī paš nieks Ivans mums ierā dī ja istabu. Paldies, numuriņ š bija ar skatu uz jū ru, lai gan ne visiem bū s tā da laime, jo mū su viesnī cas priekš ā tika uzcelta jauna viesnī ca un tā aizsedza daudzas istabas no visa skata uz jū ru. Istabā nebija karstā ū dens, es nezinu, vai tā ir vienmē r, vai arī tā pē c, ka viesnī ca jau bija slē gta (kā pē c tad viņ i apstiprinā ja rezervā ciju, viņ i teiktu, ka vairs nestrā dā ). Viņ i izkļ uva no situā cijas ar elektrisko tē jkannu, kura, starp citu, ne visai nestrā dā ja, ieslē gta noteiktā stā voklī , kas bija jā atrod. Paldies Dievam, mans vī rs to salaboja ar savā m rokā m.
Sega bija silta. Durvis slē dzā s labi, bez problē mā m, lifts darbojā s, bija tualetes papī rs, fē ns, dvieļ i, Wi-Fi bija normā ls, gludeklis, TV ar krievu kanā liem, mē beles, protams, bija tik un tā , acī mredzot pā rtaisī tas no vecais. Pat tualetes galdiņ a kā jas bija piestiprinā tas daž ā dos virzienos. Aprī kojuma ziņ ā sū dzī bu nav: liels skapis, pakaramais pie ieejas, liela gulta, tualetes galdiņ š ar pufu, dī vā ns ar kafijas galdiņ u, neliels ledusskapis un pī ts galds ar diviem krē sliem uz balkons), principā , manuprā t, tas ir normā li diviem.

Ar traukiem, tikai, kā man, apakš u, nepietiks (paplā te, divas krū zes nesaskaņ ā un tē jkarote), gribē tos vismaz pā ris š ķ ī vjus, dakš iņ as. . . Slē dzis vannas istabā bija slikti piestiprinā ti, pastā vī gi izkrita, acī mredzot viņ i kļ ū dī jā s. Viņ i nā ca mainī t dvieļ us un sakopt reizi nedē ļ ā , bet principā tas mū s neapbē dinā ja, mē s tik daudz neuzturē jā mies istabā un nebija daudz laika piegruž ot, bet pā rsvarā braukā jā m pa Melnkalni ī rē ju maš ī nu un apbrī nojā m valsts skaistumu, patiesī bā , kā pē c mē s un atbraucā m.
Jū ra brī niš ķ ī ga, tī ra, pludmale liela, viss ir tuvu viesnī cai. Mē s bijā m tad, kad pludmalē nebija daudz cilvē ku. Daba ļ oti skaista, cilvē ki labi, visā s kafejnī cā s, kurā s esam bijuš i, ir ē dienkarte krievu valodā , porcijas ļ oti lielas, var droš i pasū tī t vienu uz diviem. Tā tad, Melnkalne, ļ oti skaista zeme, ir apskates vē rta, bet kas tā par viesnī cu, negaidiet neko pā rdabisku, tā nav Turcija vai Ē ģ ipte, kur viss ir iekļ auts un ir liela blakus teritorija izklaidei, jū s vienkā rš i ejat gulē t. Starp citu, pa dienu maš ī nu troksnis apslā pē ja jū ras troksni, ja kā ds vē las to izbaudī t uz sava balkona, tad tas ir iespē jams naktī , kad brauc mazā k maš ī nu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu