Neiesaku nevienam

Rakstīts: 22 novembris 2022
Ceļošanas laiks: 18 — 20 novembris 2022
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 5.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 3.0
Bijā m spiesti pā rcelties uz citu viesnī cu. Mums š eit nepatika viss, izņ emot pludmali. Pludmale, jū ra, koraļ ļ i - stabils piecinieks! Viss pā rē jais ir skumjas...Septiņ as Domina grupas viesnī cas atrodas plaš ā teritorijā . Labi atpū sties var tikai Kings Lake un Prestige - tā s ir piecas zvaigznes, tā m ir savi restorā ni, teritorija, baseini, serviss.
No pā rē jā mē s ļ oti iesakā m atturē ties.
PLUSI: pludmale, jū ra, koraļ ļ i.
Mī nusi:
- reģ istrē š anā s un izrakstī š anā s ir š ausmī gi organizē ta
- C klases ē diens (garš ī gam ē dienam - noteikti ne š eit)
- telpas ir ļ oti noguruš as
- Teritorija ir slikti kopta, un vietā m ir sā pī gi skatī ties ...
- neviens nerū pē jas par viesiem, viss ir jā izsit ...
- vadī ba ir cieta otrs - visu procesu organizā cija ir bē dī ga (.
Ja kā dreiz esi atpū ties labā s viesnī cā s – š eit ne pē das!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu