Domina Coral Bay Elisir Thalasso & Spa 5*– Atsauksmes

11
Novērtējums 4.810
№186 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
5.2 Numurs
5.1 apkalpošana
5.9 Tīrība
4.8 Uzturs
4.3 Infrastruktūra
Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino komplekss sastāv no septiņām viesnīcām, kas atrodas Sheikh Coast Bay. Viesnīcai ir kopīga reģistratūra ar Domina Coral Bay King`s Lake viesnīcu. Tas tika atvērts 2009. gada marta beigās. Pēdējā daļējā renovācija notika 2015. gadā. Viesnīca sastāv no vienas 2 stāvu ēkas. Viesnīcas ēka ir savienota ar Elisir Spa ar pazemes tuneli. Tā kā Domina Coral Bay Elisir Thalasso & Spa atrodas tuvu Sheikh Coast niršanas centram, tas ir lieliski piemērots niršanas entuziastiem, kā arī noslēgtām un relaksējošām brīvdienām.Vairāk →
аватар 9468122
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Bijā m spiesti pā rcelties uz citu viesnī cu. Mums š eit nepatika viss, izņ emot pludmali. Pludmale, jū ra, koraļ ļ i - stabils piecinieks! Viss pā rē jais ir skumjas...Septiņ as Domina grupas viesnī cas atrodas plaš ā teritorijā . Labi atpū sties var tikai Kings Lake un Prestige - tā s ir piecas zvaigznes, tā m ir savi restorā ni, teritorija, baseini, serviss. … Tomēr ▾ Bijā m spiesti pā rcelties uz citu viesnī cu. Mums š eit nepatika viss, izņ emot pludmali. Pludmale, jū ra, koraļ ļ i - stabils piecinieks! Viss pā rē jais ir skumjas...Septiņ as Domina grupas viesnī cas atrodas plaš ā teritorijā . Labi atpū sties var tikai Kings Lake un Prestige - tā s ir piecas zvaigznes, tā m ir savi restorā ni, teritorija, baseini, serviss.
No pā rē jā mē s ļ oti iesakā m atturē ties.
PLUSI: pludmale, jū ra, koraļ ļ i.
Mī nusi:
- reģ istrē š anā s un izrakstī š anā s ir š ausmī gi organizē ta
- C klases ē diens (garš ī gam ē dienam - noteikti ne š eit)
- telpas ir ļ oti noguruš as
- Teritorija ir slikti kopta, un vietā m ir sā pī gi skatī ties ...
- neviens nerū pē jas par viesiem, viss ir jā izsit ...
- vadī ba ir cieta otrs - visu procesu organizā cija ir bē dī ga (.
Ja kā dreiz esi atpū ties labā s viesnī cā s – š eit ne pē das!
аватар lets_go_2013
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca Elisir ir labā ka par Oasis, Aquamarine un Sultan. (Ja kā ds nezina, Domina Coral Bay kompleksā ir 7 viesnī cas, ir arī Prestige, Harem un Salt Lake, bet es vē l neesmu tajā s bijis, nevaru salī dzinā t. ) - Viesnī ca. Atrodas Domina kompleksa “ziemeļ u stū rī ”, tas sastā v no vienas ē kas Nr. … Tomēr ▾ Viesnī ca Elisir ir labā ka par Oasis, Aquamarine un Sultan. (Ja kā ds nezina, Domina Coral Bay kompleksā ir 7 viesnī cas, ir arī Prestige, Harem un Salt Lake, bet es vē l neesmu tajā s bijis, nevaru salī dzinā t. )

- Viesnī ca. Atrodas Domina kompleksa “ziemeļ u stū rī ”, tas sastā v no vienas ē kas Nr. 65 burta O formā . “Burta” iekš pusē baseins tikai savē jiem, sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem, mierī ga mū zika. Vieta ir klusa, attā linā ta no animā cijas un vakara izklaides centra. Pirms 14.00 apmetā s bez naudas, bet izrakstī š anā s laikā.12. 00 nogrieza aproces, pusdienas nedeva, labi, lī dz pā rskaitī jumam bija tikai pā ris stundas. Tas ir dī vaini, iepriekš ē jā s reizes rokassprā dzes vispā r nebija nogrieztas. Wi-Fi ir tik, vā jš un "nav regulā rs", bet man pietika pastam un ziņ ojumiem.

- Istabas.
Istabas ir plaš as, ir peldmē teļ i, č ī bas, gultas ar baldahī nu, ī sta vanna (ne duš a), tualete ar bidē ir atseviš ķ a telpa (nav koplietoš anas vannasistaba), ģ ē rbtuve (nav skapis). koridors), moskī tu tī kls uz balkona durvī m, papildinā ts mini bā rs ar dzē rieniem (papildinā ts bā rs ir Sultā nā , nevis Oasis un Aquamarine, dzē rieni ir vienreiz, reģ istrē joties). Viss nav jauns, bet labā stā voklī , visa tehnika un santehnika strā dā ja. Tī rī š ana katru dienu, dolā rs apkopē jai vai nu ielika, vai nelika - viņ š to tī rī ja tā pat.
Segas man nepatika - mā kslī gas, pinkainas, tā das kā "plī š a". Tā s ir smagas un stā vas. Ir arī neē rti slē pties ar gultas pā rklā jiem - lieliem, nevis kvadrā tveida, ar izgriezumiem.
Odi ir saindē ti, istabā un pie baseina tie redzami ļ oti mazos daudzumos, pa vienam.

- Uzturs. Jebkurā Domina restorā nos (izņ emot maksas A la Carte), gandrī z visu diennakti (tikai pā ris stundas nav ē diena, skatī t pievienotā s skenē tā s kopijas).
Viens no pieejamiem restorā niem "El Wady" tieš i pludmalē . Restorā ns "El Sultan" organizē ja "bē rnu stū rī ti", ar ī paš u. pā rtika: kartupeļ i, graudaugi, zupas, zivis un gaļ a. Viss tvaicē ts, sautē ts, kaut kas pienā , bez liekā m garš vielā m. Restorā ns "Spices" attiecas uz viesnī cu Harem, tur ir mī kstā s mē beles, austrumu stilā . Ē diens visos š ajos restorā nos, manuprā t, ir vienā ds vai ar minimā lā m atš ķ irī bā m.
Augļ u komplekts vienmē r ir standarts: gvajava, apelsī ns, mandarī ns, greipfrū ts, banā ns, melone, dateles, svaigi ā boli kaut kā dā sī rupā . Apelsī ni, mandarī ni, banā ni – veseli, nesagriezti, var ņ emt lī dzi uz pludmali. Tie baro kauš anai, brokastis ir standarta, vienmē r 99% vienā das (olu kultenis, vā rī tas olas, desiņ as, sagrieztas desas un sieri, dā rzeņ i, augļ i, pankū kas (bez garš as), saldumi - sortimentā , + vairā ki siltie ē dieni un visā di citi sī kumi). Pusdienas un vakariņ as - mainī ga ē dienkarte, ar daž iem atkā rtojumiem. Zivis, gaļ a, vista, pī le. Uz iesmiem bija kalmā ri. Jū s nevarat atcerē ties visu.
Piedevu un dā rzeņ u daž ā dī ba svaigi un termiski apstrā dā ti. Katrā s vakariņ ā s kaut kas uz grila. Daudz saldumu, desertu vā zē s. Iepriekš tē ja restorā nā bija tikai no rī tiem (pā rē jā laikā - bā ros) tagad - ir vienmē r. Kafiju nedzē ru, tā pē c par kvalitā ti nevaru runā t. Ir kafijas automā ti, rakstī ts: Nescafe, iespē jas: melns, espresso, americano, latte. Domina pē dē jā gada laikā ir manā mi uzlabojusies uztura ziņ ā , bet sulas joprojā m nav, precī zā k, ir 3-4 izlejamo dzē rā ju veidi, bet tie kaut kā "nav ī sti". : -)
Bā ros "uzkodas": starp brokastī m un pusdienā m - pica, starp pusdienā m un vakariņ ā m - hotdogi un burgeri. Ar laiku viņ i izklā j vairā k augļ u, smalkmaizī š u, saldē juma (saldē jums ir atkritumi) utt. Kokteiļ i bā ros ir minimā li un primitī vi.

- Pludmale. Jū s varat izmantot kopē jo pludmali un viesnī cas Sultan pludmali. Pē dē jais atrodas kompleksa malā , neliels peldoš s pontons, uz tā parasti ir maz cilvē ku, animā cijas š ajā pludmalē nav.
Š ajā bē rnu pludmalē ar bojā m norobež ots pie krasta esoš ais “briedš anas baseins”. No istabiņ as lī dz Sultā na pludmalei nogā ju 5 minū tē s. Vienmē r ir brī vas vietas abā s pludmalē s un uz lielā peldoš ā pontona (kas atrodas galvenajā pludmalē ). Laiks bija super, ū dens tī rs un silts, daudz daž ā du skaistu zivju, koraļ ļ i nav slikti.
Cilvē ki - pā rsvarā liekš ķ ere un Itā lija (domā ju, ka 20-30%). Citas valodas - atseviš ķ i.

- Pakalpojumi un izklaide. Elisir Hotel viesiem bezmaksas pieeja SPA centram: var izmantot turku pirti (hammam), dž akuzi vannas ar apsildā mu jū ras ū deni un peldbaseinus. Visā m pā rē jā m spa procedū rā m ir atlaides. Vē l ir vē ss, saule rietē ja 16.45, pē c tam patī kami kā du stundu vai divas pavadī t dž akuzi un pirtī.
Nirš anas centrā ir bezmaksas pleznu-masku-snorkeļ u noma, kā rakstī ts, pats neizmantoju, viss bija lī dzi.
Tajā teikts, ka vienas ī paš as vakariņ as ir bez maksas.
Viesu attiecī bas meitenes stā stī ja, ka tikai picas vakariņ as piektdienā s ir par brī vu, izvē les nav, citi varianti ir maksas.
Cenā ir iekļ auts arī sporta zā les apmeklē jums.
Ir animā cijas un vakara izklaides. Pa dienu - ap baseinu un centrā lajā pludmalē , vakara programma - kompleksa centrā . Es publicē š u grafiku, lai man nav jā krā so.
Viņ i veido kopī gu minigolfa laukumu, savukā rt betona maisī tā ju stadijā . : -)

Patika viesnī ca. Tomē r man patika visas Domina Coral Bay viesnī cas, kuras es apmeklē ju.
аватар allysichka
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Iesā kumā es tagad esmu š ajā viesnī cā un raudu. . . Vienī gais pluss š ajā s brī vdienā s ir istabiņ a. Liels, tī rs, jauks detaļ ā s. Te pozitī vais beidzā s. Pirmkā rt. Š ī nav viesnī ca, bet gan naudas izš ķ ieš ana! Ja vē lies uz š ejieni braukt, jo, kā tev teica, ir jauneklī gs, dzī vespriecī gs, ar lielu teritoriju - atraujies! ! ! Kā mums stā stī ja mū su gids, ceļ ojumu aģ entū ras stā sta! ! ! Jā , teritorija tieš ā m milzī ga, zaļ a, bet atrodoties tā lu no savas viesnī cas, jū s pat nevarē siet dzert bezmaksas ū deni un arī nelaizī t savas viesnī cas pludmalē , un jū s nepeldē sities ū denī “nav tavs”. … Tomēr ▾ Iesā kumā es tagad esmu š ajā viesnī cā un raudu. . . Vienī gais pluss š ajā s brī vdienā s ir istabiņ a. Liels, tī rs, jauks detaļ ā s. Te pozitī vais beidzā s.
Pirmkā rt. Š ī nav viesnī ca, bet gan naudas izš ķ ieš ana! Ja vē lies uz š ejieni braukt, jo, kā tev teica, ir jauneklī gs, dzī vespriecī gs, ar lielu teritoriju - atraujies! ! ! Kā mums stā stī ja mū su gids, ceļ ojumu aģ entū ras stā sta! ! ! Jā , teritorija tieš ā m milzī ga, zaļ a, bet atrodoties tā lu no savas viesnī cas, jū s pat nevarē siet dzert bezmaksas ū deni un arī nelaizī t savas viesnī cas pludmalē , un jū s nepeldē sities ū denī “nav tavs”...Elizir ir Elizir. Un pludmale pie Elizir ir maza, un peldvietas ir 3x3 kvadrā ts, tu kaut kur sā c peldē t uz sā niem - tevi izdzen. (Es devos uz š ejieni jū ras dē ļ , tā kā š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē un man tā patī k tieš i jū ras dē ļ , es iekā pu un pā ris reizes dabū ju pa galvu no kaimiņ iem, kuri peldē ja š ajā laukumā un dabū ju ā rā...(((, , ) Recenzijā s lasī ju, ka rakstī ts "var iet uz citu pludmali" - blē ņ as ! !
Ē diens ir sliktā ks nekā jebkad! ! ! Uzreiz gribu teikt, ka es nemaz neesmu izvē lī gs, esmu bijis č etriniekos, bet lai nu tā !!! ! ! Viss nav svaigs, bet izvē le - brokastis atstā ja izsalcis. Kad lasī ju citu cilvē ku negatī vā s atsauksmes, man likā s "ā , garlaicī gi, viņ i grib ē st nevis atpū sties", nu, piedodiet man tā barot ???!!! !
Tā nu vī rs guļ man blakus, un es raudu un rakstu, jo viņ š š eit ir pirmo reizi, un es izvē lē jos viesnī cu. Gribē ju jaunī bu, bet te ir tikai pensionā ri ! ! ! Jautrs - un viņ š ir garlaicī gi izstiepts !! ! ! Ē rti, bet te....Pateicu viņ a vecvecā kiem! ! ! Un, ja vē laties izklaidē ties un atpū sties lielā kā kompleksā , tad - Golen Five City - tur varat doties uz visiem bā riem un restorā niem, un pludmales josla ir plaš a un ē diens ir lielisks ! ! !
аватар alexa.mykh.1
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Jū s varat doties)), lai gan viesnī ca izmanto 4 * pē c š ā diem parametriem: teritorija ne visur ir labi izveidota augu laistī š anai, lai gan ziedi un palmas ir visur; pludmale ir slikti izsijā ta, ir nelieli oļ i un nelieli izsmē ķ i no mū su tū ristiem (itā lieš i un arā bi nesmē ķ ē ); ē diens - katru dienu ē dienkarte viena, biež i vien brokastī s tiek pasniegts vakariņ ā s neē stais, jē ra un jē ra gaļ a bija skarba, vista normā la, ļ oti labi taisa omleti un spageti! Treš dien - Ē ģ iptes diena - diena kad tie pasniedz ļ oti gardus austrumu saldumus! no augļ iem: dateles, banā ni, melones, greipfrū ti, laimi. … Tomēr ▾ Jū s varat doties)), lai gan viesnī ca izmanto 4 * pē c š ā diem parametriem: teritorija ne visur ir labi izveidota augu laistī š anai, lai gan ziedi un palmas ir visur; pludmale ir slikti izsijā ta, ir nelieli oļ i un nelieli izsmē ķ i no mū su tū ristiem (itā lieš i un arā bi nesmē ķ ē ); ē diens - katru dienu ē dienkarte viena, biež i vien brokastī s tiek pasniegts vakariņ ā s neē stais, jē ra un jē ra gaļ a bija skarba, vista normā la, ļ oti labi taisa omleti un spageti! Treš dien - Ē ģ iptes diena - diena kad tie pasniedz ļ oti gardus austrumu saldumus! no augļ iem: dateles, banā ni, melones, greipfrū ti, laimi. Tē ja un kafija tikai brokastī s! Pusdienas un vakariņ as - vī ns vai sulas, sprite, kola. Man nekad nav bijuš as problē mas ar gremoš anu! ! Dzeramajam ū denim ir sava sā ļ ā garš a)) Apkalpoš ana ir normā la. Mā jas uzkopš ana - lieliski pat bez dolā ra! Padoms: ņ emiet briljantzaļ o, jodu - jū s varat nejauš i nogriezt kā ju uz koraļ ļ a. Zivis ir vienkā rš i lieliskas. Paņ emiet lī dzi savu snorkelē š anas masku! (lai gan tur var arī nopirkt)
аватар manafort
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
tikko atnā cu un gribē ju atstā t atsauksmi, tā pē c: pirmā lieta, ko es gribē tu uzrakstī t VISA-uv. ceļ otā ji nesen pieņ ē ma likumu Ē ģ iptē , ka, ja jū s neatstā jat Sinaja zonu, tad jums nav jā maksā.15 dolā ri - vienkā rš i sakiet Sinay Tikai muitā - un viņ i uzliek jums zī mogu - sakiet to paš u izbraucot ! ! ! skaidrs, ka mū su brā lis, lidmaš ī nā iedzē ris viskiju, jau ir gatavs maksā t katrs pa 20 dolā riem, it kā Lai viņ i pelna! -mans tā ds pats viedoklis -Kā pē c maksā t vairā k! VIESNĪ CA - uv. … Tomēr ▾ tikko atnā cu un gribē ju atstā t atsauksmi, tā pē c:
pirmā lieta, ko es gribē tu uzrakstī t
VISA-uv. ceļ otā ji nesen pieņ ē ma likumu Ē ģ iptē , ka, ja jū s neatstā jat Sinaja zonu, tad jums nav jā maksā.15 dolā ri - vienkā rš i sakiet Sinay Tikai muitā - un viņ i uzliek jums zī mogu - sakiet to paš u izbraucot ! ! !
skaidrs, ka mū su brā lis, lidmaš ī nā iedzē ris viskiju, jau ir gatavs maksā t katrs pa 20 dolā riem, it kā Lai viņ i pelna! -mans tā ds pats viedoklis -Kā pē c maksā t vairā k!
VIESNĪ CA - uv. ceļ otā ji, kas izvē lē juš ies š o konkrē to viesnī cu - atcerieties, ka š is ir milzī gs komplekss, kas sastā v no vairā kā m viesnī cā m - kuras atrodas nelielā attā lumā viena no otras - varat pā rvietoties ar autobusiem, kas kursē.24 stundas diennaktī un kursē ik pē c 2 minū tē m - tā tad š obrī d AQUAMARIN viesnī ca atrodas visā piekrastē , ir SLĒ GTA uz rekonstrukciju - visi, kas ierodas š ajā viesnī cā , tiek izmitinā ti SULTAN-Sultan - ir vecs numuru skaits un mazā k privilē ģ iju nekā Aquamarine - Esiet uzmanī gi! !
Varu izmitinā t arī viesnī cā HAREM - tā atrodas tā lu no kompleksa centra un tā lu no pludmales!
bijā m ELIZIR - ļ oti izdevī gā vietā un tuvu pludmalei un restorā niem + siltā kais apsildā mais baseins! Tiesa, Elizir restorā ns ir slē gts un ē dā m Sultā nā (restorā ns ir mazliet vecs, bet ja ē d uz ielas, tad. . nav slikti)

PĀ RTIKA - vienmuļ ī ba, bet. . nav slikti - ja nepā rē d, tad var vienkā rš i mainī t traukus - bē rniem nekas nav vā rī ts - bet pajautā jā m š efpavā riem - visu pagatavoja ā tri un bez problē mā m. Restorā nā serviss ir slikts, vienkā rš i tī ra š ķ ī vjus un tā . . itā ļ u vidū jū s nevarat pievē rst uzmanī bu, jo ē š anas process nav tik garš . Uz tē ju atstā jā m tikai pavā ru, kurš mums vā rī ja dā rzeņ us (starp citu, varbū t viņ i to darī ja speciā li, negatavoja dā rzeņ us visiem, bet gatavoja pē c pieprasī juma, cerot uz tē ju, es nezinu)

NUMURI-nav slikti-bet. .
var redzē t vecā s istabas - ū dens izlietnē nepagā ja - normā li iztī rī ja (nozaga 22. izmē ra bē rnu č ī bas - nez kam tā das vajadzī gas? )

VISPĀ RĒ JS - kopiespaids nav slikts - itā ļ u vadī ba liek par sevi manī t, proti, neviens nav rupjš , visi smaida, cenš as palī dzē t, ieteikt. Attieksme pret itā ļ iem ir labā ka. . bet tas ir gandrī z nemanā ms. Jā , starp citu, milzī gs skaits diskotē ku un koncertu tiem, kas vē las tusē t, tieš i tā , jo uz diskotē kā m š ajā viesnī cā brauc gandrī z no visas piekrastes. No 9 rī tā darbojas bē rnu klubiņ š -nodarbī bas, vakarā bē rni pat rā dī ja disko priekš nesumu! ! ļ oti forš s

Istabā pastā vī gi tiek ienests vietē jais alkohols, kolas un sprite dzē rieni un burkas un ū dens.
аватар goldv9
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mums ļ oti patika Elisir ē ka, tī ras, jaunas, gultas ar baldahī nu, liela ģ ē rbtuve, no vē ja slē gts pagalms ar siltu baseinu, uz balkona noķ erts Wi-Fi. Ē diens restorā nā Sultan ir labs (izņ emot jauktos salā tus) Jaunajā gadā viņ i paņ ē ma biļ etes uz restorā nu Coral uz latī ņ u ballī ti. … Tomēr ▾ Mums ļ oti patika Elisir ē ka, tī ras, jaunas, gultas ar baldahī nu, liela ģ ē rbtuve, no vē ja slē gts pagalms ar siltu baseinu, uz balkona noķ erts Wi-Fi.
Ē diens restorā nā Sultan ir labs (izņ emot jauktos salā tus)
Jaunajā gadā viņ i paņ ē ma biļ etes uz restorā nu Coral uz latī ņ u ballī ti. Bija krievu dejotā ji, burvis. Gribē jā s arī padejot, bet nebija ī paš as vietas un skatuves priekš ā bija krā mu tirdziņ š , kurā nebija visi. . Jaungada galds bija bez volā niem, labi, ka bija sulas maisos un vī ns pudelē s. Pē c vieniem naktī cilvē ki sā ka izklī st.
Pludmale arī bija sultā nliela, ar sauļ oš anā s krē sliem ar nojumei, bet bez matrač iem (tī kla) kā Itā lijā . Bet ziemā pū š . Pagā juš ajā gadā bijā m Continental Plaza, kur lī cis ir vairā k slē gts no vē ja, rifs ir bagā tā ks, bet ē diens nabadzī gā ks.
Aizbē gā m uz spa centru, kur nav vē ja un ir dž akuzi ar uzsildī tu jū ras ū deni - var nopirkt bē rnu 32 un 37 grā di.
Man nepatika tikt lī dz rotaļ u laukumam ar pā rsē š anos ar 2 autobusiem un uz klī niku. Bet ja iekā rtojies tuvā k, tad centrā lajā pludmalē pū š vē l vairā k un sauļ oš anā s krē sli ir vecā ki un restorā ns
koraļ ļ i ir sliktā ki par sultā nu, nav galdiņ u pie baseina, lielā ka steiga. Un ē diens ir tieš i tā ds pats. Un no viesnī cas nav autobusa uz Naama lī ci. Un tagad sultā nā viņ i dod tē ju pusdienā s un vakariņ ā s bez maksas.
аватар aov1975
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bija decembrī . Pā rē jais mums ļ oti patika. Mē s labprā t atgrieztos, ja varē sim! Viesnī ca atrodas lī cī , tā pē c vē jš ir ļ oti viegli pā rnē sā jams. Viesnī ca ir itā ļ u valoda, personā ls ļ oti pieklā jī gs un neuzbā zī gs. … Tomēr ▾ Bija decembrī . Pā rē jais mums ļ oti patika. Mē s labprā t atgrieztos, ja varē sim! Viesnī ca atrodas lī cī , tā pē c vē jš ir ļ oti viegli pā rnē sā jams. Viesnī ca ir itā ļ u valoda, personā ls ļ oti pieklā jī gs un neuzbā zī gs. Nokā rtots uzreiz, un principā , ja ir brī vas telpas, nokā rtots pirms laika. Laiks viesnī cā atš ķ iras, lai saulainā diena bū tu garā ka, bet jā ceļ as agrā k) Patiesī bā š ī pat nav viesnī ca, bet gan viesnī cu ķ ē de, tā pē c ar bezmaksas taf-tafiem var pā rvietoties pa visu teritoriju . Galvenais peldbaseins ar bā ru (baseins ir apsildā ms) un galvenā pludmale ir pieejama viesiem no visā m 7 viesnī cā m. Š eit notiek visa animā cija. Bet no jebkura punkta jū s varat nokļ ū t daž u minū š u laikā , staigā t 10-12 minū tes gar krasta lī niju, ir ļ oti jauki staigā t...caur bā ru. ) Animā cijas komanda sastā v no vairā k nekā.50 cilvē kiem. Ū dens aerobika, latī ņ u valoda, sports, izklaide, konkursi. . . viss ir lieliski! Ī paš i liela uzmanī ba tiek pievē rsta bē rniem - miniklubā strā dā.5! Patiesī bā nav jautā jumu par Elisir istabā m, milzī gajā m gultā m ar baldahī nu, ģ ē rbtuvi, vannas istabu, tualeti ar bidē.... sniegbalti peldmē teļ i, kaudzes dvieļ u, tī rī š ana.... viss augstā kajā lī menī . Pagalmā atrodas kluss baseins ar bā ru. Mū zikas mī ļ otā jiem iesaku galveno baseinu, tur skan mū zika un jautrī ba. Š eit ir ļ oti kluss. Restorā ns uz ielas un iekš telpā s, ē diens izcils, katru vakaru grilē ts, ē dā m gaļ u, dā rzeņ us, desertus. Viņ i pat nevarē ja dabū t makaronus, rī sus, kartupeļ us....Pakalpojums ir lielisks. Mē s devā mies uz galveno restorā nu Coral. . . Tur ir nedaudz ē diena smarž a un vairā k cilvē ku, bet tur var ļ oti labi ē st. Katru vakaru SHOW tika atkā rtots 2 nedē ļ as, bet tas nav svarī gi...Dzī vā mū zika kafejnī cā Mosaic, itā liete dzied ļ oti labi, gudra meitene! Patiesī bā galvenais trū kums ir tas, ka visas animā cijas programmas notiek maksas bā ros. . . Neko nevar pasū tī t, bet nav ī paš i patī kami, kad tev visu vakaru zem deguna bā ž ē dienkarti, kur kolas skā rdene maksā.4 dolā rus....lai gan Elisirā minibā rs tiek papildinā ts par brī vu , katra 2 kā rbas dzē riena un 1.5 litri ū dens. Viņ i lū dza izņ emt savus dzē rienus. . . Nu, jū s varat to dzert. Diskotē ka ir apmaksā ta. . . Nu lī dz tam laikam es nebū tu gā jusi uz brī vo...biju ļ oti noguris pa dienu gaisā !! ! ! Pirmdien un piektdien meitenes saņ em 50% atlaidi - katrai USD 8. Lielā kais pluss ir bezmaksas wifi. Galvenajā reģ istratū rā ir klē pjdatoru kastes, ienā ciet un izmantojiet to! Reizē m darbi tika veikti, nedaudz piebremzē ja, bet Elisirā bija wi-fi istabā s, pludmalē s, bija arī bā ros. . . Kopumā mums ar laikapstā kļ iem paveicā s - spī dē ja saule, slē pā s tikai 2 dienas un vē jš pū ta tikai 2 dienas. Ū dens +23, manuprā t, lieliski der decembrim! Droš i ej! Un neklausies vaimanā jos, viss lieliski, it ī paš i ja paveicas ar cenu! Jautā jus-atbildē š u
Обед Комната Центарльный понтон Время
аватар Smile_of_Murena
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Nebū š u kaprī zs un nemeklē š u trū kumus, kuru pietiek visur, varu tikai teikt, ka jū ra š ajā viesnī cā ir galvenais trumpis. Koraļ ļ u lī cis varbū t nav Sarkanā s jū ras interesantā kais rifs, bet man pietika zivju un dziļ uma un tī rī bas, un patiesī bā arī paš u koraļ ļ u. … Tomēr ▾ Nebū š u kaprī zs un nemeklē š u trū kumus, kuru pietiek visur, varu tikai teikt, ka jū ra š ajā viesnī cā ir galvenais trumpis. Koraļ ļ u lī cis varbū t nav Sarkanā s jū ras interesantā kais rifs, bet man pietika zivju un dziļ uma un tī rī bas, un patiesī bā arī paš u koraļ ļ u. Pagā juš ā gada atvaļ inā jums citā viesnī cā sagā dā ja vilš anos, jo mums tika atņ emta vienī gā iespē ja ziemā peldē ties. Un viņ i bija tikai pē c tam. Baseini neskaitā s, bet snorkelē š ana pie krasta, pusmetra dziļ umā , ir nož ē lojams peldes lī dzī ba.
Koraļ ļ u lī cī ir skaisti, un Dominā , lai izceltu š o skaistumu, viņ i izdomā ja pontonu kompleksu - attā lums starp tiem, iespē jams, ir 700 metri. Interesantā kais ir centrā lais: ar 2 baseiniem iekš ā no tā var ne tikai ienirt ū denī , bet arī sauļ oties, kā uz peldoš as salas.
Redzē jā m zebru lauvu zivju baru, milzī gu Napoleona zivi, miljonu papagaiļ u, tunci utt. utt. - neskaitā mi daudz zivju, kas jū s ieskauj no visā m pusē m, daž reiz pat ietriecas, bet, pā rsteidzoš i, tā s nekad neļ auj tā m pieskarties ar rokā m))) Kopumā , skatoties uz visu š o krā š ņ umu, es pat uzdroš inā jos nirt. Man sā p ausis laikā un pē c tam, bet tas ir tā vē rts! (Izmē ģ inā juma nirš ana uz 20 minū tē m maksā ja 40 dolā rus. Starp citu, Dominam ir savs nirš anas centrs. Saka, ka nav slikti).
Ē diens viesnī cā nebija nekas neparasts, bet 12 dienu laikā pieņ ē mos svarā par 5 kilogramiem. Pē c peldē š anas ļ oti gribas ē st. Bet vismā nī gā kie ir deserti. Un vakariņ ā s - kebabi...+ deserti...es atzī stos)))
Mū su istaba bija jauka ar skatu uz baseinu. Apkalpoš ana numurā ir ļ oti neuzbā zī ga (ar apkopē ju nekad neesam sastapuš ies), bet pieklā jī gi - visa veļ a, dvieļ i un pat halā ti tika mainī ti katru dienu. Mitrā tī rī š ana, š ampū ni, duš as ž elejas - piegā dā tas tik, cik iztē rē jā m. Viena nianse. Nedod Dievs nolikt uz grī das kā das lietas! Pirmajā dienā , klā jot kosmē tiku vannasistabā , paspē ju stū rī uz grī das nomest maisu ar daž ā m burciņ ā m-pudelī tē m un par to aizmirsu. Apkopē ja, ja tā var teikt, atbrī vojā s no tā . Es pat nebiju dusmī gs - tā bija mana vaina. Viss, kas guļ uz grī das (izņ emot apavus) ir vai nu atkritumi, vai veļ as mazgā tava. likums)
Teritorija - neejiet pā rā k tā lu. Pā ris reiž u viņ i brauca ar taf-tufu, bet pā rsvarā deva priekš roku pastaigai - dedzinā ja kalorijas. Par laimi, ir kur klī st. Te pat ir, tā teikt, iepirkš anā s un izklaides centrs: kū rorta teritorijā ir vairā kas ielas, kurā s koncentrē juš ies veikali, kafejnī cas, interneta kafejnī cas, kazino, ir pat sava zemnieku saimniecī ba, kas, pē c leģ endas, nodroš ina kū rorts ar videi draudzī giem produktiem. Patiesī bā saimniecī ba ir jauka, bet niecī ga un spē j nodroš inā t, ja ne kū rorta publicitā tes vajadzī bas, kļ ū t par vē l vienu pastaigu vietu un ieaudzinā t tū ristos domu, ka viņ i ē d veselī gu pā rtiku.
Animā cija bija laba, bet mē s neesam amatieri, skatī jā mies no malas vai no jū ras.
Kas vē l? Viena no kū rorta iezī mē m ir tā , ka viņ i dzī vo pē c Itā lijas laika. Vienu stundu priekš ā ē ģ iptietei. Tas ir svarī gi, plā nojot braucienus uz pilsē tu, piemē ram, ekskursijā s.
Kopumā esam apmierinā ti: es un mans vī rs un mū su 8 gadus vecais snorkelē tā js.
аватар bandurovo1
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Domina Coral Bay komplekss ir laba vieta atpū tai. ē st pietiek, personā ls pieklā jī gs, nav augstprā tī gs, izpalī dzī gs, viss tī rs, visā kompleksā daudz zaļ umu, it ī paš i vecajā daļ ā , lai gan elisī rs nesen atvē ries, daudz ziedu un apkā rt krū mi, teritorija liela, no malas lī dz malai pa taciņ u gar krastu kā jā m aptuveni stundu. … Tomēr ▾ Domina Coral Bay komplekss ir laba vieta atpū tai. ē st pietiek, personā ls pieklā jī gs, nav augstprā tī gs, izpalī dzī gs, viss tī rs, visā kompleksā daudz zaļ umu, it ī paš i vecajā daļ ā , lai gan elisī rs nesen atvē ries, daudz ziedu un apkā rt krū mi, teritorija liela, no malas lī dz malai pa taciņ u gar krastu kā jā m aptuveni stundu. teritorijai ir savs transports uz gandrī z visā m vietā m. ir liels iepirkš anā s centrs. Kas attiecas uz pā rtiku, tad mums vienmē r ir neapmierinā tie, kam vajag 10 gaļ as ē dienus, vē lams cū kgaļ u, bet man liekas, ka krabji 2x nedē ļ ā ir pieklā jī gs lī menis. Es neredzē ju nevienu izsalkuš u. Es iesaku Elisir un Prestige atpū tai Ē ģ iptē
аватар presssmet
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pludmales fotogrā fija uzņ emta 2011. gada augusta beigā s, pulksten 7:00. Spura (mē s tā domā jam) bija redzama bildē mā jā s, ņ emot vē rā uzņ emto. Varbū t tas ir kaut kas cits? … Tomēr ▾ Pludmales fotogrā fija uzņ emta 2011. gada augusta beigā s, pulksten 7:00. Spura (mē s tā domā jam) bija redzama bildē mā jā s, ņ emot vē rā uzņ emto. Varbū t tas ir kaut kas cits?
Пляж Домина Султан 29/08/2011 в 7:00 То же фото пляжа Домина Султан 29/08/2011 в 7:00 (увеличенная часть акватории возле понтона). Вы видите то же, что и мы?
Parādīt vairāk »


iemiesojums georg2013
3 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 9 atbildes
iemiesojums georg2013
8 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums roksolina
JA JĀ?!! UZ KĀDIEM NOSACĪJUMIEM?
9 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums nata-yureva
Mani interesē, kas atrodas pastaigas attālumā no Elisir ēkas. Man nepatīk visādi taf tafi, un es īsti nevēlos staigāt.
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Комплекс Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino состоит из семи отелей, расположен в Sheikh Coast Bay. У отеля общий ресепшен с отелем Domina Coral Bay King`s Lake. Был открыт в конце марта 2009 года. Последняя частичная реновация проведена в 2015 году. Отель состоит из одного 2- этажного здания. Здание отеля подземным туннелем соединяется со спа-центром Elisir. Из-за близости к дайвинг-центру Sheikh Coast отель Domina Coral Bay Elisir Thalasso & Spa идеально подойдет для любителей дайвинга, а также для уединенного и спокойного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 7 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 5 км от Naama Bay и в 10 км от Старого города, в районе Coral Bay, на первой линии (корпус 65).
Pludmales apraksts Гости отеля Domina Coral Bay Elisir Thalasso & Spa 5* пользуются только главным пляжем и пляжем отеля Sultan. Пляж отеля Sultan протяженностью 210 м (общая протяженность пляжной зоны курорта 1800 м), вход в море — коралловый риф (необходима специальная обувь), 4 понтона на протяжении всего пляжа: 55 м, 53 м, 48 м и 103 м (на понтоне есть 2 бассейна над коралловым рифом защищенные сетками). Пляжные полотенца (бесплатно). Cогласно правилам отеля в целях обеспечения безопасности отдыхающих купание в море с понтона запрещено до 09:00 ввиду большого скопления рыб.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

услуги такси (платно), услуги фотографа (платно), Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля включая номера (базовый доступ), интернет кафе в Mosique Caffe (бесплатно), 7 конференц-залов (макс. 1000 чел., платно), медицинский центр 24 часа (платно), услуги прачечной бесплатно для максимум 7 вещей из комнаты за неделю нахождения в отеле, магазины, аптека, открытые автобусы таф-таф по всей территории отеля: бесплатно по расписанию, несколько раз в неделю маршрутный автобус курсирует до Старого города или района Наама Бэй (платно), допустимо размещение с животными весом до 3 кг (по запросу, платно).

Гости отеля Domina Coral Bay Elisir Thalasso & Spa 5* имеют возможность пользоваться основным бассейном комплекса Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino (587 м2, подогрев в зимний период) и собственным бассейном Elisir (485 м2, подогрев в зимний период), 2 уникальных бассейна на понтоне над коралловым рифом (защищенные сетками), у бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца — бесплатно. Ежеденевный уход за кожей лица: 2 раза в день вам будут предложены полотенца для лица у бассейна Elisir (бесплатно).

Главный ресторан Coral — питание по системе «шведский стол, международная и местная кухни (завтрак: 7:00-10:30, обед: 13:00-15:00, ужин: 19:00-22:00).

Ресторан El Wadi — расположен на пляже, питание по системе «шведский стол», международная и местная кухни (завтрак: 7:00-10:30, обед: 13:00-15:00, ужин: 19:00-22:00).

Ресторан Il Giardino — питание по системе «шведский стол», международная и местная кухни (завтрак: 7:00-10:30, обед: 13:00-15:00, ужин: 19:00-22:00).

Ресторан Spices — питание по системе «шведский стол», международная и местная кухни (завтрак: 7:00-10:30, обед: 13:00-15:00, ужин: 19:00-22:00).

La Piazzetta — итальянский ресторан A la Carte (19:30-24:00, за дополнительную плату, бесплатное посещение один раз в неделю).

Petrus Steakhouse — ресторан-гриль A la Carte (19:30-24:00, за дополнительную плату, бесплатное посещение один раз в неделю).

Рестораны A la Carte на территории Domina Coral Bay (за дополнительную плату).

Лобби бар Elisir (открыт 24 часа).

Бар на главном пляже (с 10.00 до заката солнца).

Бар Sultan у бассейна 56 (с 10.00 до заката солнца).

Бар Bahia (открыт с 18:00-00:00).

Бар у главного бассейна (с 10.00 до заката солнца).

Бар Sultan на пляже (с 10.00 до заката солнца).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн с подогревом в зимний период, отделение для детей в бассейне для взрослых (с подогревом в зимний период), детский клуб (с 4 до 12 лет). Детский мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, детская дискотека с 21:00-21:30, детская анимация, детские секции основного бассейна и бассейна Elisir. «Галеон» — развлечения для детей (под присмотром родителей).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports В отельном комплексе есть уникальная ферма Ernesto’s Farm, где на площади 6800 кв. м выращивают экологически чистые овощи, фрукты, грибы производят молочные продукты и разводят домашних животных — посещение бесплатно (по графику). Продукты используются для приготовления блюд в большинстве ресторанов отеля. Зона талласотерапии включает бассейны с разной температурой, 2 джакузи с подогревом с морской водой и бассейн с морской водой — бесплатно, массаж в ELISIR SPA (платно). Интернациональная анимационная группа — ежедневные программы, амфитеатр на 1000 мест, 3 площадки для пляжного волейбола (бесплатно), центр водных видов спорта находится на пляже (платно), дайвинг-центр SHEIKH COAST платно, предоставляет маски и ласты бесплатно для проживающих в этом отеле, fun park, stargate disco club, мини-гольф (бесплатно), водное поло, аквааэробика (бесплатно).
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • kazino
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 85 номеров. Standard Room (pool view, мак. 2+2 /3 чел., ванна или душ, балкон, 47 м2). Большинство номеров с twin beds (2 раздельные кровати).

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • bidē
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese P.O Box 74, 46619, Hadaba, Sharm El Sheikh, Egypt
Tālruņi: +20 69 3601610
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. Обязательно сходите в казино, это особое удовольствие. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.