Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kuba

Tūristu stāsti par Kuba pievienot stāstu
Bīstami skaistumā
Š onedē ļ apmeklē ju š o kū rortu. Kopumā trases ir labas, bet ir arī mī nusi. Ir lielas problē mas ar automaš ī nu novietoš anu.
 •  2 gadā atpakaļ
Kuba. Havana. Fusterlandija
KubaHavana
Man, mozaī kas un keramikas cienī tā jam, Fusterlandia izrā dī jā s Kubas galvenā atrakcija. Tā pat kā Barselonā – Guela parkā .
 •  3 gadā atpakaļ
Krēsla 4. Kubas iespaidi
Neviens nenā k pie Tē va kā vien caur Mani.            (Jā ņ a evaņ ģ ē lijs 14:6) Pā rfrā zē jot Jē zu, Kubā nenokļ ū st neviens cits, kā tikai caur Dominikā nas Republiku.
 •  3 gadā atpakaļ
Kuba bezmaksas!
Š is ir mū su otrais ceļ ojums uz Kubu! Pirmo reizi pirms 8 gadiem Varadero + Havanā , tagad nolē mā m apskatī t jaunu tū risma galamē rķ i Holguinas provincē , salas ziemeļ austrumu daļ ā .
 •  3 gadā atpakaļ
Mana uzturēšanās Kubā Naviti Varadero pludmales klubā 4*
Laba diena dā rgais tū rist! Nolē mu padalī ties iespaidos par atvaļ inā jumu Kubā . Nu, sā kumā man bija lidojums no Sanktpē terburgas uz Parī zi (lidojums 3.
 •  6 gadiem atpakaļ
Neaizmirstams ceļojums uz Kubu
Mē s jau sen gribē jā m apmeklē t Kubu un apmeklē t ne populā rā kā s pilsē tas, piemē ram, Holguinu. Tai ir viens ļ oti interesants apskates objekts - Loma de la Cruz jeb kā to mē dz dē vē t arī par "Krusta kalnu" - Kub...
 •  7 gadiem atpakaļ
Lieliska vasara Kubā
Atpū tā mies Varadero viesnī cu ķ ē dē Melia. Š ie svē tki ir vieni no visu laiku pā rsteidzoš ā kajiem svē tkiem.
 •  10 gadiem atpakaļ
Romantisks ceļojums
Mē s ilgi domā jā m un prā tojā m, bet tomē r deva priekš roku Kubai un mū su medusmē nesis pagā ja tur. No pavadī tā laika palika ļ oti patī kamas un maigas atmiņ as.
 •  10 gadiem atpakaļ
Kuba. Atgriezties pagātnē
Es ļ oti gribē ju nokļ ū t Kubā , pirmkā rt, es nekad tur neesmu bijis, un, otrkā rt, kopš Kuba ir uzsā kusi ekonomiskā s attī stī bas ceļ u, tā drī z zaudē s š armu un garš u, kuras dē ļ visi cen#...
 •  11 gadiem atpakaļ
martā Havanā
Atpū tā s Kubā.18 dienas. Ņ emot vē rā to, ka pludmales brī vdienas un "viss iekļ auts" mani ī paš i neinteresē , braucu bez biļ etes, varam teikt "mež onī gi".
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »