Be Live Experience Turquesa 4*– Atsauksmes

7
Novērtējums 9.010
№5 viesnīcas reitingā Varadero
8.7 Numurs
9.0 apkalpošana
9.1 Tīrība
9.1 Uzturs
8.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas tieši piekrastē Matanzas reģionā, 8 km attālumā no Varadero centra, 4 km attālumā no tirdzniecības centra. Tā tika uzcelta 1998. gadā un pēdējo reizi renovēta 2016. gadā. Viesnīca ir piemērota pludmales brīvdienām ar ģimeni.Vairāk →
аватар olia.glot
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brī niš ķ ī ga mā jī ga viesnī ca, bet bez jebkā da patosa un volā niem. Draudzī gs personā ls, mani personī gi tas vienmē r aizrauj, jo kad viņ i tev uzsmaida, tad noskaņ ojums ir virsū . Viņ i barojas diezgan labi. Istaba tika uzkopta katru dienu, par uzkopš anas kvalitā ti sū dzī bu nav. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga mā jī ga viesnī ca, bet bez jebkā da patosa un volā niem. Draudzī gs personā ls, mani personī gi tas vienmē r aizrauj, jo kad viņ i tev uzsmaida, tad noskaņ ojums ir virsū . Viņ i barojas diezgan labi. Istaba tika uzkopta katru dienu, par uzkopš anas kvalitā ti sū dzī bu nav. Man patika teritorija, diezgan liela un zaļ a. Bā rā tiek gatavoti gardi kokteiļ i! Ī paš i mana mī ļ ā kā pina colada. Kopumā mums ļ oti patika. Mē s ar vī ru š eit atpū tā mies gada sā kumā , tas bija mū su neaizmirstamais medusmē nesis (nu, precī zi 2 nedē ļ as) : )
аватар avmitenev
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ajā viesnī cā atpū tos 2012. gada augusta beigā s. Viesnī ca ir daudz labā ka nekā fotogrā fijā s, viss ir tī rs, sauss un sakopts. Kondori strā dā stabili. Ē diens protams ir tā ds, bet izsalcis nepalika. Un tad, spriež ot pē c mana ceļ ojuma uz Kubu, ē diens nav salas stiprā kā puse. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tos 2012. gada augusta beigā s. Viesnī ca ir daudz labā ka nekā fotogrā fijā s, viss ir tī rs, sauss un sakopts. Kondori strā dā stabili.
Ē diens protams ir tā ds, bet izsalcis nepalika. Un tad, spriež ot pē c mana ceļ ojuma uz Kubu, ē diens nav salas stiprā kā puse. Viesnī cā gandrī z nebija jū ras velš u, bet varbū t arī ne sezonā . No augļ iem ē dami ir tikai ananā si, labs saldē jums, labi konditorejas izstrā dā jumi. Gaļ a/zivis/vista vienmē r ir bijusi rachnyh variantos. Kokteiļ i ir tik un tā , labā k samaksā t pā ris cepumus par dabī gā m sastā vdaļ ā m un baudī t pinokoladu visu vakaru.
Okeā ns super, pludmale ļ oti laba - regulā ri tī ra. Varadero Atlantijas okeā na pludmale mani iespaidoja daudz vairā k nekā Karī bu jū ras pludmale netā lu no Trinidadas (Ankonas) vai netā lu no Playa Largo. Pludmale pie viesnī cas ir labā ka nekā pati Varadero pludmale.
Viesnī cā pā rsvarā ir kanā dieš i, itā ļ i un mū su tautieš i. Jaunieš iem viesnī ca, protams, ir garlaicī ga, lai gan ir volejbols un citas sporta izklaides....tauta pā rsvarā dzer un cepā s saulē , vakara š ovi nebija iespaidī gi. Lielais viesnī cas mī nuss ir tas, ka tā atrodas 10 kilometrus no Varadero, tā pē c vakarā var doties tikai ar taksi, kas pē c Kubas standartiem nav lē ts (lai gan braukt ar retu amerikā ņ u auto par 10 dolā riem ir atseviš ķ s prieks). Varadero ir so-so pilsē tiņ a, vakaros nav ko ī paš i darī t, izņ emot klubus nav nekā .
Kopumā viesnī cai ir lieliska cenas un kvalitā tes attiecī ba. Pludmales brī vdienā m - ko vajag, viss ir ļ oti jauki un glī ti (kas nav ī paš i raksturī gi Kubai). Kopumā no 12 dienā m viesnī cā biju 3-4 dienas, pā rē jā laikā ar auto braukā ju pa Kubu, dzī voju casa specific daž ā dā s pilsē tā s, ē du omā rus, dzē ru rumu un dejoju salsu ar kubieš iem-) )). Kuba nav Turcija, bet lai to saprastu ir jā dodas ā rpus Varadero. Lai gan pludmale (no tā m, ko redzē ju uz salas), vislabā kā ir Varadero, netā lu no š ī s viesnī cas-)))
аватар shevchenko34
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atvaļ inā jumā ar sievu. Kubā pirmo reizi, bet pirms tam daudz ceļ oju pa pasauli. Viesnī ca laba, greznī bas nav, bet arī trū kumu nav. Ē diens ir labs, personā ls ir draudzī gs un nav uzstā jī gs. Vakara izrā de – ne sliktā ka kā Havanā . … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar sievu. Kubā pirmo reizi, bet pirms tam daudz ceļ oju pa pasauli. Viesnī ca laba, greznī bas nav, bet arī trū kumu nav. Ē diens ir labs, personā ls ir draudzī gs un nav uzstā jī gs. Vakara izrā de – ne sliktā ka kā Havanā . Labi atpū tusies. Vienī gais ceļ ojuma trū kums bija tikš anā s ballī tes "Abrella Travel" trū kums.
аватар SANDRA86
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca! Mans vī rs un es devā mies uz 2 nedē ļ ā m. Tiesa, jau no paš a sā kuma pā rē jo nedaudz aizē noja garā muitas gaita, sasmē rē tie koferi (padoms - ietiniet plē vē , maš ī neļ ļ a labi nenomazgā jas : )) , noplucis cipari. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca! Mans vī rs un es devā mies uz 2 nedē ļ ā m. Tiesa, jau no paš a sā kuma pā rē jo nedaudz aizē noja garā muitas gaita, sasmē rē tie koferi (padoms - ietiniet plē vē , maš ī neļ ļ a labi nenomazgā jas : )) , noplucis cipari.
Nā kamajā rī tā mū s aizveda uz viesnī cu ar skaistu retu automaš ī nu, iedeva izcilu numuru, un kā atvainoš anos par nakti citā viesnī cā tika atnests augļ u š ķ ī vis, kaut kā ds saldums un pudele garda ruma. istaba ! ! ! Tas bija ļ oti jauki!
Pludmale: Varadero pludmales nav sadalī tas pa viesnī cā m, tā ir viena MILZĪ GA plaš a pludmale ar baltā m smiltī m un debeszilu okeā nu!!!! ! ! Stā sts!! ! ! Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bez maksas.
Virtuve: vista, liellopu gaļ a, cū kgaļ a, vairā ku veidu zivis, garneles, dā rzeņ i, frī kartupeļ i, saldē jums pusdienā m un vakariņ ā m, augļ i u. c. Mē s neesam gardē ž i - viss bija ļ oti garš ī gi un mums daudz : )
Kokteiļ i: Pina colada, mohito, cuba libre - ļ oti garš ī gi!! ! ! Bā rs pie diskotē kas ir atvē rts visu diennakti!
Istaba: viss nepiecieš amais ir tur. Gaisa kondicionieris, ledusskapis, televizors, vanna, bidē , fē ns uc Komforts ir pilnī gs. Rozetē s 220 v.
Esam ļ oti gandarī ti par svē tkiem. Kuba ir kontrastu zeme! Noteikti dodieties divu dienu ekskursijā uz Trinidā di ar nakš ņ oš anu kalnos! ! ! Pirmā diena - tikai pilsē tas un apskates objekti, otrā - pastaiga mež ā , peldes ezerā , brauciens pa kalniem ar smago maš ī nu - mazliet ekstrē ma : )
P. S. Ņ em lī dzi papildus š ampū nus, ziepes, zobu. makaroni, vecas drē bes - viesnī cas darbinieki mež onī gi priecā jas par š ī m dā vanā m, un pilsē tā , viņ i saka, jū s varat apmainī t pret to cigā rus un rumu.
Rums jā pē rk! HAVANA CLUB mū su pilsē tā maksā.2500 rubļ u, un tur rubļ os - 350!! !
Rums ir ļ oti garš ī gs!
Ī sā k sakot VIVA LA CUBA!!!!! ! !
аватар Krisby
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sveiki tū risti! 2011. gada aprī ļ a sā kumā atpū tā s Kubā Varadero, kopā ar vī ru, 14 dienas. Es jums pastā stī š u par visu kā rtī bā. TŪ RISMA OPERATORS Lanta tū re Bezatbildī ga, pretī ga attieksme pret tū ristiem! Pirmkā rt, mē s bijā m apmetuš ies blakus esoš ajā viesnī cā Mercure Playa de Oro 4 *, vispretī gā kajā , un paš i gidi teica, ka tas ir sliktā ks nekā Turquesa 4 *. … Tomēr ▾ Sveiki tū risti! 2011. gada aprī ļ a sā kumā atpū tā s Kubā Varadero, kopā ar vī ru, 14 dienas. Es jums pastā stī š u par visu kā rtī bā.

TŪ RISMA OPERATORS Lanta tū re
Bezatbildī ga, pretī ga attieksme pret tū ristiem! Pirmkā rt, mē s bijā m apmetuš ies blakus esoš ajā viesnī cā Mercure Playa de Oro 4 *, vispretī gā kajā , un paš i gidi teica, ka tas ir sliktā ks nekā Turquesa 4 *. Un tā tieš ā m ir! Uz jautā jumu, kā pē c mū su viesnī cā nebija vietu, Lanta Tour pā rstā ve neko neatbildē ja...Iespē jams, tā ir paš u kubieš u viltī ba, protams. . Kad pasū tī jā m 2 ekskursijas no mū su gida, viena tika atcelta, nebrī dinot mū s, bet otrā viņ i par mums aizmirsa, mums bija jā tē rē savi nervi un nauda, ​ ​ zvanot gidam, uzzinā t, kad viņ i mū s savā ks ...rezultā tā devā mies karstā kajā laikā un viss nodega . . Nu, š ī ir Kuba. Kopumā viņ iem nav kur steigties un nevienam tas nerū p)))) Viņ i arī mū s aizveda no viesnī cas, brī niš ķ ī gi. .
Sakarā ar to, ka Lanta-tū res autobuss kavē jā s stundu (visu š o laiku nesē dē jā m baseinā , bet gan reģ istratū rā un domā jā m, ka viņ i atkal par mums ir aizmirsuš i), lidostā ieradā mies pē dē jie un dabū jā m biļ etes nav tuvumā...

TRANSAERO Airlines (tieš ais lidojums uz Varadero)
Baroja š ausmī gi maz! Mans gadu vecais bē rns ē da tikai...bet ne vī rs. Kopumā lidojums uz turieni bija grū tā ks nekā lidojums atpakaļ . Tur lidoja 13 stundas pretvē ja dē ļ , bija briesmī ga turbulence un visu laiku saule bija aiz muguras. Miegs bija problemā tisks. Atpakaļ , gluž i pretē ji, viņ i lidoja 10.5 stundas un gandrī z visu laiku naktī . Gulē ja. Un man negribē jā s ē st. Krē sli ir š ausmī gi neē rti, tie dod segas, iebū vē tajā televizorā nav iespē jams neko skatī ties, paņ emiet vai nu telefonus ar filmā m vai klē pjdatorus!

Viesnī ca Be Live Turquesa 4*
Labas divstā vu mā jas, katru dienu tī rī tas un no dvieļ iem izgatavoti visā di putni un dzī vnieki. Mē beles labas.
Ir skudras, kas stipri kož un ieraudzī ja 1 tarakā nu, bet tā , manuprā t, ir visu bungalo prerogatī va...Man vienkā rš i nepatī k milzī gas viesnī cas ar milzu pludmalē m. . Bet skudru nav. Gultas matrač i ir ē rti. Mums bija 2 lielas gultas, mē s tā s vienkā rš i saspiedā m kopā . Atvainojot par problē mā m ar reģ istrē š anos uz vienu nakti citā viesnī cā , mū su istabā bija pudele ruma, 2 pudeles sodas un spiestas kokosriekstu skaidiņ as) Prieks)
Teritorija pietiekama pastaigai, kopta, personā ls brī niš ķ ī gs un draudzī gs! Mē s Kubā dzī vojā m trī s viesnī cā s, un ir ar ko salī dzinā t. Ē diens bija labs, daudzveidī bas, protams, bija par maz, bet zupas katru dienu bija daž ā das un garš ī gas. Un garš ī gu tī ģ ergarneļ u JŪ RA! ! ! Zivis ir garš ī gas, bet mazas. Svaigi spiestas sulas katru dienu! Tikai sezonā viņ iem ir augļ i septembrī (kokosrieksti noteikti), un, kad mē s pā rspē jā m, aprī lī , izņ emot apelsī nus, augļ i nebija gatavi. . Bet apelsī nu sula no rī ta arī nav slikta))))
Labā kie kokteiļ i: mohito, pinokolada, cubalibri, cubata, romponche.
Animā cija ir, bet viņ a mani nepā rsteidza. . Es domā ju, ka bū s vairā k kubieš u motī vu. Mū ziķ u bū tu vairā k, viņ i dzied un spē lē superī gi! ! !
Pludmale ir brī niš ķ ī ga, kā jau visā Varadero. Tikai š eit pē c vakariņ ā m nebija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu)
Okeā na PASAKA! ! ! Bet tajā nav nekā un neviena. Maskas nebija vajadzī gas.
Vispā r pamatī gs 4-ka! Nevis cilvē kiem ar augstā m prasī bā m, bet jaunieš iem un veciem cilvē kiem. Starp citu, pē dē jo tur bija daudz. Bet tas mū s netraucē ja. Ir arī daudz jaunieš u. Krievu nav daudz, pā rsvarā spā ņ i un kanā dieš i.
Uz Kubu devā mies dabas, kultū ras dē ļ , nevis sē dē t viesnī cā . Visi apstā kļ i bija labi. Bet tomē r tas nav 5*...

Ekskursijas
Mē s devā mies - Havana + Pinar Del Rio (ar nakš ņ oš anu pie Havanas) - man ļ oti patika! Viesnī ca bija Occidental Miramar 4 * 20 min brauciena attā lumā no Havanas. Viesnī ca ir laba. Telpas ir lieliskas! Havana ir Ļ OTI skaista pilsē ta. Bet ar 1 dienu nepietiek!
Labā k ir rezervē t sev viesnī cu uz 5-7 dienā m un mā cī ties)))
Mē s braucā m, netā lu no viesnī cas, ar laivā m pa mangrovju audzē m) Es ļ oti iesaku! Vienkā rš i samaksā jiet gidam vē l 10 cepumus no personas, un viņ š jums un tikai jums sarī kos neaizmirstamu ekskursiju pa atklā to okeā nu! Ir arī skrejriteņ i. Vispā r uz turieni vieglā k aizbraukt ar kā jā m, bez jebkā dā m ekskursiju programmā m sanā ks lē tā k. Ir arī zoodā rzs.
Mē s paņ ē mā m no viesnī cas skrejriteņ us (15 kuki par skrejriteni uz 3 stundā m) un braucā m gar krastu, iekš ā pilsē tā , un, ja jū s ejat pa kreisi, izejot no viesnī cas uz galvenā ceļ a, varat nedaudz pabraukt un nokļ ū t lī dz sikspā rņ i alā.
Apkoposim:
Kubu ir vē rts apmeklē t! Tā ir pavisam cita pasaule! Par visu braucienu viņ i iedeva 115 tū kstoš us rubļ u. Ar jums par suvenī riem un ekskursijā m vē l 1000 USD
аватар pivchik_86
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
KUBA. Ieradā mies vakarā ap 18:00 pē c vietē jā laika, Kuba mū s sagaidī ja ar stipru lietu, kas ā tri beidzā s, bija silts un mitrs. Maskava ir 8 stundas priekš ā Kubai. Lidosta nav iespaidī ga, maza un acī mredzot sen neremontē ta, tač u ā tri izbrauc robež u un bagā ž a jau tevi gaida. … Tomēr ▾ KUBA.
Ieradā mies vakarā ap 18:00 pē c vietē jā laika, Kuba mū s sagaidī ja ar stipru lietu, kas ā tri beidzā s, bija silts un mitrs.
Maskava ir 8 stundas priekš ā Kubai.
Lidosta nav iespaidī ga, maza un acī mredzot sen neremontē ta, tač u ā tri izbrauc robež u un bagā ž a jau tevi gaida.
Lī dz Varadero var nokļ ū t 15-20 minū š u laikā .
Varadero ir neliela sala - 22 km gara un 500-1000m plata. No vienas puses - okeā ns, kurā viņ i peld un gar kuru atrodas viesnī cas (kopā ir ap 60 viesnī cu). Otrā pusē ir lī cis, kurā viņ i nemazgā jas un ir osta.
Visas viesnī cas Kubā pieder valstij, tā pat kā veikali, kafejnī cas un restorā ni.
Neņ emiet lī dzi ASV dolā rus, jo mainot pret Kubas dolā riem, tiks iekasē ta komisijas maksa 20%, turklā t kurss nav izdevī gs (apmē ram 0.9)!
Jū s varat lidot uz Kubu ar eiro (pie mums kurss bija 1.2), un vē l labā k ar Kanā das dolā riem, viņ iem ir vē l labā ks kurss, bet es precī zi neatceros, cik.
Viens Kubas dolā rs (peso) ir aptuveni vienā ds ar ASV dolā ru.
Labā k pirkt beznodokļ u, jo izvē le tā da pati kā pilsē tā , bet cenas LĒ TĀ KAS! Cigā ri dutikā ir gandrī z 2 reizes lē tā ki! Alkohols par 1-3 dolā riem.
Tekila OLMECA, kas maksā vairā k nekā.1000 rubļ u, tur maksā.300 rubļ u (gan parastā , gan zelta).
Rum Varadero - no 150 r uz 0.7 l.
Medus burka 0.33 ml - 60 rubļ i, malta kafija - apmē ram 300 gr. - 120 rubļ i. Kafija laba.
Cilvē ki Kubā ir draudzī gi un smieklī gi (vismaz mē s pā rsvarā sastapā mies ar tā diem cilvē kiem). Viņ i ir katoļ i, kas nozī mē , ka viņ i nepavisam nav lī dzī gi musulmaņ iem, pie kuriem krievu cilvē ki ir pieraduš i Ē ģ iptē un Turcijā . Viņ i nav tik mež onī gi. Kubas vī rieš i nepievē rš ī paš u uzmanī bu sievietē m, jo ​ ​ paš i kubieš i valkā ļ oti ī sus svā rkus, pat viesnī cas darbinieki.
Viņ i runā spā niski. Valodā pā rsvarā runā angliski, nedaudz arī krieviski.
Pret krieviem izturas labi, tā pat kā pret tū ristiem no citā m valstī m.
Bijā m tur 2 nedē ļ as, ar laikapstā kļ iem trā pī jā m 50%50. Peldē jā mies tikai pirmajā dienā , un tad 4 dienas - lija lietus un bija auksti, pat garo piedurkņ u dž emperī . Pē c tam laiks it kā skaidrojā s, bet joprojā m bija lietainas dienas.
Vairā kas dienas bija ļ oti mierī gs laiks, bezvē jš , okeā ns gandrī z bez viļ ņ iem, silts - skaistums!
VIESNĪ CA.
Viesnī ca laba, atbilst 4*.
Sastā v no divstā vu mā jā m, katrā stā vā.4 istabas. Istabas parastas, nav mazas, varbū t nedaudz lielā kas kā Ē ģ iptē , visā m ir balkoni. Istabā ir galds, televizors, divas glā zes, pelnu trauks, gulta, divi naktsgaldiņ i, dī vā ns, krē sls, spogulis, skapis, seifs. . . parastais komplekts. Tē jkannas nav.
Reģ istrē joties tika iedota ū dens pudele, pē c tam mierī gi ielē ja ū deni restorā nā tukš ā pudelē .
Jū s nevarat pieprasī t numurus ar skatu uz okeā nu reģ istratū rā , to vienkā rš i nav)
Manuprā t, lai kur arī esi apmetusies, visur laba vieta, teritorija nav ī paš i liela (skaista, kopta, dā rznieki dā vina meitenē m puķ es no kokiem un plati smaida)), baseins un restorā ni ir pa vidu.
Teritorijā ir veikali - preces, suvenī ri, T-krekli, š orti, peldkostī mi, lietussargi).
Cenas nav dā rgā kas kā pilsē tā , un kaut kas ir vē l lē tā ks.
Viesnī ca gatavo gardus mohito un pina coladas.
Ē DIENS.
Ē diens mums bija tā ds pats kā.5* viesnī cā s, ja ne labā ks (runā jā m ar tū ristiem no citā m viesnī cā m).
Katru rī tu bija svaigi spiestas sulas - mango, papaija, ananā si, apelsī ni, mandarī ni...
Augļ i - ananā si, greipfrū ti, apelsī ni, mandarī ni, papaija, banā ni.
Ja jū s dodaties uz Kubu pludmales brī vdienā s, jū s to saņ emsit š eit! ! ! (. . . ja laika apstā kļ i ir laimī gi. . . )
Zivju tur nav, tā pē c varbū t porlč ka tikai izpeldē s cauri. . . Tā pē c nevajag ņ emt maskas.
SECINĀ JUMS.
Mē s tur devā mies par 99 tr. uz 15 dienā m/14 naktī m. Viss iekļ auts.
Ja par braucienu bū tu maksā juš i vairā k naudas, droš i vien bū tu nož ē lojuš i, jo nekā ī paš a tur nav ko redzē t, izņ emot okeā nu un pludmali. Viesnī ca kopumā , tā pat kā visas viesnī cas, nekas izcils.
Lidojums joprojā m ir smags: tur - 12 stundas, atpakaļ - 10.
Bijā m ekskursijā uz Havanu - interesanti, bet nepietiekami, vienkā rš i pastaigā jā mies pa ielā m, iegā jā m kā dā ne pā rā k interesantā muzejā un paē dā m kafejnī cā . Visi.
Bija ļ oti interesanti doties uz Brī vī bas salu, jo. pirmo reizi okeā ns un pludmale ir pasaka. Viesnī ca ir laba, nav sū dzī bu.
Brauktu vē lreiz. . .
Tas ir ceļ ojuma vē rts!
...РАЙ... Самый высокий мост на Кубе Гавана Очень красивый ленивый отдых) Океан!!! Растения, отделяющие пляж от отеля Аниматоры в ресторане Вечереет...
аватар 5861010
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
… Tomēr ▾
Приятные воспоминания Приятные воспоминания Приятные воспоминания


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Varadero pludmale
Novērtējums 10.0
Kuba, Varadero
Daba, Pludmales
Saturna ala
Novērtējums 10.0
Kuba, Varadero
Atpūta, Daba
Belamara ala
Novērtējums 8.0
Kuba, Varadero
Atpūta, Daba

Отель расположен непосредственно на побережье в регионе Матансас, в 8 км от центра Варадеро, в 4 км от торгового центра. Был построен в 1998 году, а последняя реновация была произведена в 2016 году. Отель подойдет для пляжного отдыха с семьей.

Atrašanās vieta Отель расположен в 36 км от аэропорта Хуан Гуальберто Гомес.
Pludmales apraksts Длина пляжа составляет 22 километра. Вход в море пологий, подходит для детей. На пляже есть бар.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса для загара с шезлонгами и полотенцами/зонтиками. На территории есть магазины. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах за дополнительную плату. Размещение домашних животных не допускается.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимация.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Мини-гольф. Услуги массажа. Ближайшее поле для гольфа расположено в 5 км от отеля.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • biljards
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Отель представляет собой комплекс, состоящий из 36-ти двухэтажных зданий. Всего в отеле 268 номеров.

Istabās

Мини-бар, телевизор, балкон/терраса, туалетно-косметические прнадлежности, фен, кондиционер, телефон, ванная комната, кровать, сейф, шкаф/гардероб.

Adrese Carretera Las Morlas Km 12 1/2 Reparto, Varadero, Cuba
Tālruņi: +53 45 668 471
Tīmekļa vietne: Be Live Experience Turquesa
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, теннис, баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.