Brīnišķīga ģimenes viesnīca

Rakstīts: 25 maijā 2024
Ceļošanas laiks: 16 — 23 maijā 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta par pievilcī gu cenu. Ļ oti patika! Atmosfē risks! Mū su istabā bija skats uz kalniem. Teritorija maza! Vienmē r tī rs, kā rtī gs. Ir apelsī nu dā rzs, kur var nobaudī t sulī gus augļ us. Palmas, ziedi visā teritorijā . Peldbaseins ar 2 slidkalniņ iem. Rotaļ u laukums. Viss personā ls ir ļ oti draudzī gs. Ē diens - 3 reizes dienā . Vienmē r ir kā da uzkoda – burgeri, bulciņ as. Diē ta ietver daudz daž ā du dā rzeņ u, augļ u, vistas gaļ as, zivis, daž ā da veida sierus, zī muļ us, picas, kastroļ us...Bā rs strā dā no 10:00 lī dz 22:00, kur var baudī t alu, vī nu, kokteiļ us, degvī nu, tekilu . Kafija, tē ja, ū dens - visu diennakti. Teritorija ir apsargā ta, var atpū sties kopā ar bē rniem. Vakarā bē rnu izklaides - animatori, tad diskotē ka, karaoke. Paldies par lielisko uzturē š anos? ?
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu