UK Hotel Kiris 4*– Atsauksmes

7
Novērtējums 4.710
№239 viesnīcas reitingā Kemera
5.6 Numurs
5.4 apkalpošana
5.1 Tīrība
4.1 Uzturs
5.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Kirish ciematā, 6 km no Kemeras pilsētas, 200 m no jūras. Sastāv no vienas 5 stāvu ēkas. Atvērts 2021. gadā. Piemērots gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар mirtanya0710
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta par pievilcī gu cenu. Ļ oti patika! Atmosfē risks! Mū su istabā bija skats uz kalniem. Teritorija maza! Vienmē r tī rs, kā rtī gs. Ir apelsī nu dā rzs, kur var nobaudī t sulī gus augļ us. Palmas, ziedi visā teritorijā . … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta par pievilcī gu cenu. Ļ oti patika! Atmosfē risks! Mū su istabā bija skats uz kalniem. Teritorija maza! Vienmē r tī rs, kā rtī gs. Ir apelsī nu dā rzs, kur var nobaudī t sulī gus augļ us. Palmas, ziedi visā teritorijā . Peldbaseins ar 2 slidkalniņ iem. Rotaļ u laukums. Viss personā ls ir ļ oti draudzī gs. Ē diens - 3 reizes dienā . Vienmē r ir kā da uzkoda – burgeri, bulciņ as. Diē ta ietver daudz daž ā du dā rzeņ u, augļ u, vistas gaļ as, zivis, daž ā da veida sierus, zī muļ us, picas, kastroļ us...Bā rs strā dā no 10:00 lī dz 22:00, kur var baudī t alu, vī nu, kokteiļ us, degvī nu, tekilu . Kafija, tē ja, ū dens - visu diennakti. Teritorija ir apsargā ta, var atpū sties kopā ar bē rniem. Vakarā bē rnu izklaides - animatori, tad diskotē ka, karaoke. Paldies par lielisko uzturē š anos? ?
Вид з балкона номеру Дитячі розваги Вид з вікна номеру Вид з балкону на іншу сторону Готель Апельсинові дерева Палуба- кофейня Територія
аватар msirenko79
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Nedodieties ekskursijā uz š o viesnī cu Es, Maksims, recenzijas rakstī š anas laikā visā s vietnē s, dzī voju Lielbritā nijas viesnī cā Kirish pilsē tā.20. 07.2023.  gads - 30.07. 2023. gads Anex tū re mani aizsū tī ja uz š ī m š ausmā m. … Tomēr ▾ Nedodieties ekskursijā uz š o viesnī cu
Es, Maksims, recenzijas rakstī š anas laikā visā s vietnē s, dzī voju Lielbritā nijas viesnī cā Kirish pilsē tā.20. 07.2023.  gads - 30.07. 2023. gads
Anex tū re mani aizsū tī ja uz š ī m š ausmā m.
Š ī viesnī ca nepā rprotami nav 4*. Maksimā li 2*. Esmu bijis daudzā s vietā s un ir ar ko salī dzinā t.
1. Virtuve ir vienkā rš i š ausmī ga: augļ u un turku saldumu nav vispā r. Uz manu jautā jumu viesnī cas administrā cija atbild: "Kā pē c jū s nejautā jat. "
2. Nav arī jū ras velš u un zivju. Bet makaroni un sī poli ir daudz.
3. Virtuvē visur ir muš as un kaķ i.
4. Tī rī š ana istabā jums jā iet un jā jautā reģ istratū rā.
5. Negaidiet karsto ū deni pē c 21:00.
6. Istabas visas izmiruš as, vietā m nav atvilktņ u, rokturu, kaut kas neatveras un neaizveras.
7. Virtuves zonā smird pē c kanalizā cijas.
8. Reģ istratū rā nav bezmaksas Wi-Fi, viss ir apmaksā ts.
9. Lifts ir miris, vadi ir atsegti.
10. Koridorā stū ros ir putekļ i klubos, kā ds pirms 4 dienā m koridorā izsita stiklu, fragmenti no tā joprojā m atrodami gar gaiteni.
vienpadsmit.
No dzē rieniem bā rā , Coca-Cola, Fanta, Sprite, dž ins un atū deņ otā alus manai gaumei, un tie visi ir dzē rieni bā rā.
12. Sulas vispā r nav.

Uz maniem apgalvojumiem viņ i arī saskā rā s ar to, ka es vē los daudz.

Pilnī ga vilš anā s š ajā viesnī cā.

Š ī viesnī ca ir pelnī jusi iekļ auties melnajā sarakstā .
аватар dogmat.y.r
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 2.0
Turcija nav pirmā , ir ar ko salī dzinā t. Tā s nebija 4 zvaigznes, bet 2. 1. Tik daudz muš u ē damistabā (jo par restorā nu to nevar nosaukt) nebiju redzē jusi. Dā rzeņ i aiz š ī bara nebija redzami, bet es nepā rspī lē ju. 2. … Tomēr ▾ Turcija nav pirmā , ir ar ko salī dzinā t. Tā s nebija 4 zvaigznes, bet 2.
1. Tik daudz muš u ē damistabā (jo par restorā nu to nevar nosaukt) nebiju redzē jusi. Dā rzeņ i aiz š ī bara nebija redzami, bet es nepā rspī lē ju.
2. Bezrojeina diē ta. Bija dienas, kad pusdienā s gaļ as nebija vispā r. No augļ iem tikai arbū zs, bet ne visas dienas, un pā ris dienas ā boli, par parastajiem turku saldumiem neviens nav dzirdē jis. Pē c tam, kad meitas š ķ ī vī atradu 2 muš as, devos pie menedž eres, bet man atbildē ja, ka neko nevar darī t.
3. Internetā atradu organizā ciju, kas, pē c manis teiktā , pā rbauda š ī s viesnī cas, un es tur uzrakstī ju vairā kus jautā jumus par antisanitā riem apstā kļ iem un bezproteī nu diē tu.
Pē c tam cilvē ki skrē ja, bet izrā dī jā s, ka ar to var kaut ko darī t. Muš as tika saindē tas un padzī tas ar ventilatoriem, un tā s sā ka barot ar pusfabrikā tiem: tī rradņ iem, kas bija daž ā dos ē dienos un veidos, no cepam lī dz dā rzeņ u sautē jumam ar tiem. Tas ir sausmigi
аватар fox506
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca neatbilst 4 zvaigž ņ u vē rtē jumam. Netī rs, antisanitā rs, telpas netiek tī rī tas, sabiedriskā s telpas netiek tī rī tas. Nav nekā , nekad nebiju domā jusi, ka Turcijā var palikt izsalcis. Baseinā stikls, ē diens. … Tomēr ▾ Viesnī ca neatbilst 4 zvaigž ņ u vē rtē jumam. Netī rs, antisanitā rs, telpas netiek tī rī tas, sabiedriskā s telpas netiek tī rī tas. Nav nekā , nekad nebiju domā jusi, ka Turcijā var palikt izsalcis. Baseinā stikls, ē diens. Pastā vī gi jā prasa administratoriem un jā bā ž deguns. Neesmu kaprī zs tū rists, un viņ i arī neko daudz neprasa, nieku vainu kā rtē jo reizi neatradī š u. Bet tā , puiš i, ir tikai tumsa. Nebojā savu atvaļ inā jumu, dodoties uz turieni.
аватар Cvetlana1966
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un fotogrā fijā m. Ne viens, ne otrs nav patiess. Tā tad. . . Reģ istrē jies uz 3 stundā m. Pirmā nepatika. Bija skats uz jumtu. Otrajā nebija ledusskapja. Iedzī vojies treš ajā , š ķ iet, ka tas ir labā kais. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un fotogrā fijā m. Ne viens, ne otrs nav patiess.
Tā tad. . . Reģ istrē jies uz 3 stundā m. Pirmā nepatika. Bija skats uz jumtu. Otrajā nebija ledusskapja. Iedzī vojies treš ajā , š ķ iet, ka tas ir labā kais. Skats uz baseinu un bā ru. Arī š eit, kam, kā . Miegs ir problemā tisks, mū zika visu diennakti. Ja ceļ ojat ar bē rniem, labā k izvē lē ties numurus ar skatu uz kalniem. Vannas istabā ir tikai ziepes, dvieļ i un fē ns. Pā rē jo ņ em lī dzi. Pē c tualetes papī ra dosies uz reģ istratū ru.
Teritorija maza, laicī gi sakopta, diezgan mā jī ga. Ir dā rzs, kurā aug citroni un apelsī ni. Tagad zaļ š . Kreisajā pusē esoš ajā baseinā ir granā tā bolu koks. Brī numi, uz tā s dzied lielie granā tā boli un zied mazie.
Baseins nav dziļ š , pā rsvarā tī rs. Ir divi slaidi. Bet, diemž ē l, sū knis tika remontē ts divas dienas. Slī dkalniņ i nedarbojā s, un ū dens tika ievilkts baseinā ar š ļ ū tenē m. Un ū dens bija auksts.
Pludmale pretī ga. Ļ oti netī rs. Jū ra ir pā rsteidzoš a. Ū dens dzidrs, maskā var redzē t zivis. Jū ra apskauj. Bet atkal. . . Diemž ē l treš ajā dienā sabruka milzī ga metā la konstrukcija. Pū ta stiprs vē jš . Sabrukums bija agri no rī ta, cilvē ki ne visi ieradā s no brokastī m. Brī numainā kā rtā neviens nav cietis. (Toreiz biju uz masā ž u tuvē jā hammam. Š ajā viesnī cā tur nav. Neskatieties uz foto. ) Tie, kas redzē ja sabrukumu, joprojā m ir š okā .
Ē diens. Esmu mazprā tī gs, bet nevaru skatī ties uz omleti un vistu. Divas reizes deva maltā s gaļ as kotletes. Katrai porcijai. 3-4 lietas. Reiz vā rī ts vistas š aš liku kebabs. Visi aplaudē ja. Ē dienu sadale uz ielas. Lido apkā rt. Visi stā v rindā un gaida signā lu. Kā pionieru nometnē . Vienī gais auglis ir arbū zs. Plū mes tika iedotas pā ris reizes. Mazs un negarš ī gs.
Un. . . oda tandū ram! ! ! Maizes ir pā rsteidzoš as. Super cepti dā rzeņ i. Pankū kas kā dreiz bija, tā s deva tikai bē rniem. No saldumiem baklava, divas lietas rokā .
Bā rs. Es nedzeru, tikai alu. Tas ir vā jš un diezgan pieklā jī gs. Pā rē jo alkoholu neesmu mē ģ inā jis, bet tā ir. Ir vienmē r. Ī paš s paldies Kerim. Jauks smaidoš s puika.
Animā cija. Kurban, liels paldies par ū dens aerobiku un pozitī vo. Jū s izrotā t š o viesnī cu. Š im zē nam ir saule acī s. Bē rni un pieauguš ie viņ u mī lē ja.
Aktī vā kie un visefektī vā kie zē ni ir Bē rdijs un Imrā ns. Imrā ns ir strā dī gs, ļ oti labi audzinā ts, uzmanī gs pret tū ristiem un patī kami sarunā ties. Ī paš s paldies viņ am.
Piedod man, ka es jū s visus saucu par zē niem, bet man ir tiesī bas uz to. Jū s visi esat manu bē rnu vecumā , un man ir č etri no viņ iem.
Un astoņ i mazbē rni.
Secinā jums, visa viesnī ca ir uz ū dens, pateicoties š iem zē niem. Es ieteiktu vadī bai nemainī t komandu, bet pilnveidot un pabeigt viesnī cu. Un uztaisi zī mi ar viesnī cas nosaukumu. Mē s sakā m: "Lai ko jū s saucat par jahtu, tā peldē s. " Zē ni, lai labi peldi. Mana sega bija uz jumta. Un š ī ir zī me. Es atgriezī š os, bet tad, kad viesnī ca bū s pabeigta.
У бассейна.
аватар one1016111
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Ja meklē jat atsauksmi par š o viesnī cu, tad jums ir paveicies, ka atradā t mū su jauno apskatu 2021.  gadam un vē l neesat tur devies. Vieglā k ir sā kt ar plusiem: darbinieki ir pieklā jī gi un vienkā rš i atrodas Turcijā . Piekrī tu tik plusi par labu atpū tu. … Tomēr ▾ Ja meklē jat atsauksmi par š o viesnī cu, tad jums ir paveicies, ka atradā t mū su jauno apskatu 2021.  gadam un vē l neesat tur devies. Vieglā k ir sā kt ar plusiem: darbinieki ir pieklā jī gi un vienkā rš i atrodas Turcijā . Piekrī tu tik plusi par labu atpū tu. Tagad ī stā bilde. Mē s uz š ejieni lidojā m 2021.  gada jū lija vidū un ar pā rliecī bu varam teikt, ka š ī nav jauna viesnī ca, bet gan veca ar kosmē tisko remontu. Virtuve ir atvē rta un antisanitā ra, muš as uz ē diena ir taisnī ba.
Ē diens kā rtī gai 2.5 zvaigž ņ u skolas kafejnī cai. Rī ts. Brokastu skum: vai nu olas ar desu un tomtu, ko var emt atsevii, vai prslas ar pienu. Turklā t ir pā ris ievā rī jumu veidi, 2 reizes bija š okolā des pasta, bet ķ ert var tikai lī dz 8 no rī ta, jo it kā "beidzas" (bet kā pē c nav paredzē ts atpū tnieku skaitam, un ko tas nozī mē "vispā r beidzā s pē c 1 stundas no brokastu sā kuma? ! ).
Un tā paš a iemesla dē ļ nebrī nieties, ja 8 no rī ta (brokastis no 7 lī dz 9) nav graudaugu vai piena. Brokastī s ir 1 veida cietais siers a la "krievu", mini mocarella, pā ris baltie mī kstie sieri a la "fetas siers", dī vaina bieza putra no piena, kuru neviens neņ em, tā pē c vienmē r ir. Un, starp citu, viņ i brokastī s pasniedz tikai sieru. Pusdienas un vakariņ as. No š ķ irnes: rī si, makaroni, kartupeļ i, pupiņ as, cepti dā rzeņ i, no gaļ as 7 dienā s redzē jā m tikai porciju vistas gaļ u (1 gab - 1 cilv. ), vienreiz grilē tas vistas ribiņ as, piemē ram, "š aš liku kebabs", vienreiz a la "burgers" " "un tā s paš as kotletes vakariņ ā s, dā rzeņ i ar nelielu maltā s gaļ as virskā rtu un kā dreiz bija arī spā rniņ i kopā ar kartupeļ iem. Tas ir, jū s pareizi sapratā t, ka viena veida gaļ a pusdienā s un viena veida vakariņ as.
Parunā sim par salā tiem. Visi salā ti, kuru pamatā ir kā posti, burkā ni, salā ti, tomā ti un gurķ i un sī poli.
No desertiem pusdienā s un vakariņ ā s tikai arbū zs un melone, saldē jumu neē dā m 7 dienas, lai gan pē dē jā dienā ieraudzī jā m ledusskapi, it kā bū tu. Secinā m, ka š is ir vienmuļ š ē diens savā s to paš u produktu variā cijā s. Faktiski trū kst visu izklaides veidu, kas tika norā dī ti, piemē ram, pirts, mini klubs, zā le, biljards utt. , pat lifts pirmā s 3 dienas nedarbojā s (viesnī cā ir 5 stā vi). ). Pludmales dvieļ i viesnī cā par apmaksā tu depozī ta karti 10 dolā ru apmē rā .
Pludmales zona vai drī zā k viesnī cas pludmales zonas trū kums, jo tikai 20 m no pilsē tas pludmales. Blakus ir laivas un skrejriteņ i, tā pē c nekur nevar braukt, un tieš ā m 20 m un ceturtdaļ a sauļ oš anā s krē slu zem brezenta virsū , pā rē jie zem saules. Š ī ir pilsē tas pludmale, nevis viesnī cas pludmale, tā pē c nā k, kurš vē las.
Ir tikai viens baseins un neliels dziļ ums apmē ram 140 cm Divi slidkalniņ i, kas darbojas laikā .
Bā rā ir tā di dzē rieni kā Fanta, Pepsi, Sprite, vairā ku veidu sulas, bet tie ir Yupi pulveri, kafija, tē ja, ū dens. Ar alkoholu, viskiju, alu, dž inu, degvī nu - bet viss ir atū deņ ots. Bija diskotē kas ar normā lu mū ziku, labi apgaismots personā ls, kā dreiz "karaoke - vakars". Neņ emiet neko no viesnī cas gida, jo ekskursija ir ā rpusē . aģ entū rā m ir divreiz lielā ka cena. Viesnī cas sniegtā s teritorijas viesnī cas fotogrā fijas, maigi izsakoties, atš ķ iras no reā lajā dzī vē . Tī rī š ana 7 dienas bija tikai 1 reizi, un tad es devos prasī ja.
аватар _551802
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ieradā mies no rī ta, zinot, ka reģ istrē š anā s ir 14.00, atstā jā m mantas vestibilā un devā mies uz jū ru pirms tam vē l paspē jā m pabrokastī t, paņ ē mā m dvieļ us par 30$ par 3 gab (nauda tika atgriezta beigā s, kad atdevā m dvieļ us, kurus mainī jā m reizi 7 dienā s). … Tomēr ▾ Ieradā mies no rī ta, zinot, ka reģ istrē š anā s ir 14.00, atstā jā m mantas vestibilā un devā mies uz jū ru pirms tam vē l paspē jā m pabrokastī t, paņ ē mā m dvieļ us par 30$ par 3 gab (nauda tika atgriezta beigā s, kad atdevā m dvieļ us, kurus mainī jā m reizi 7 dienā s). Pludmale ir paš valdī bas, ir sauļ oš anā s krē sli, saulessargi arī , pludmale ir oļ u, ieeja gandrī z uzreiz dziļ a, ū dens ir dzidrs, ir nedaudz atkritumu, bet es redzē ju, ka tā ir iztī rī ta, ir atkritumu tvertne, viņ i piegruž ā s vairā k vakarā , kad sē ž ar alu un pā rē jo. Pludmales tuvumā nav tualetes. Pludmale atrodas 5 minū š u pastaigas attā lumā .
Iekā rtojā mies ap 13.00, istabiņ a izremontē ta, viss baltā , gulta jauna, balta, ledusskapis, kondicionieris, balkons, skats uz kalnu - super. Ē diens - izvē le maza, bet garš ī ga, nebija zivju, vistas, cepti dā rzeņ i ar gaļ u, hamburgeri, salā ti, daž ā da veida sieri, arbū zi, melones, halva. Baseins sekls, divi slī dkalniņ i - patika, bē rns netika ā rā , jo jū rā ir oļ i un straujš nobrauciens, tad bē rniem baseins patī k vairā k. Netā lu no tirgus, kur var nopirkt visu, pat ekskursijas, kas ir daudz lē tā kas nekā tū roperatoram. Uz Kemeru var aizbraukt ar mikroautobusu par 9 lirā m par diviem vai 1 dolā ru. Autobuss kursē apmē ram ik pē c 40 minū tē m.
Izklaide: ieradā mies 3. dienā pē c atklā š anas, tā pē c aizejot uzlikā m lielu plazmas papildus bā ru diskotē kai. Tī rī ba: Tī rī ba atstā j daudz vē lamo, ī paš i tualetes pie baseina. Personā ls ir ļ oti jauks, draudzī gs un strā dī gs. Liels pluss personā lam. Mums patika. Wi-Fi ir maksas.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Отель расположен в поселке Кириш, в 6 км от города Кемер, в 200 м от моря. Состоит из одного 5-ти этажного здания. Открыт в 2021 году. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Ближайший аэропорт в 55 км.
Pludmales apraksts Собственная часть на городском песчано-галечном пляже (200 м от отеля, через дорогу).
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Завтрак 07:00-10:00, обед 12:30-14:30, закуски 14:30-16:00, чай/выпечка (в баре у бассейна) 17:00-18:00, ужин 18:30-20:30, поздний ужин 23:00-00:00. Бар у бассейна 10:00-24:00. 1 открытый бассейн 200 кв.м. (без подогрева).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб для детей 6-12 лет, часы работы 10:00-12:30 / 14:30-17:30.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports В команде аниматоров 5 человек, есть русскоговорящие. 2 водные горки, часы работы 10:00-12:00/15:00-17:00 (работает по погодным условиям).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • golfs  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 102 номера.

Istabās

Телевизор, телефон, ванна/душ, фен, туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, сейф, Wi-Fi(платно).

Adrese Kiriş, Sahil Cd., 07980 Kemer/Antalya, Туреччина
Tālruņi: +90 242 824 66 88
Tīmekļa vietne: UK Hotel Kiris
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.