Laba viesnīca. Lieliski atpūtās

Rakstīts: 25 augusts 2021
Ceļošanas laiks: 12 — 21 augusts 2021
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Laba viesnī ca Beč ič i. Tiem, kurus interesē pludmale, vajadzē tu apsvē rt tikai š o ciematu, jo. nav iespē jams doties tieš i uz Budvas pludmali! Tā ds cilvē ku pū lis, cilvē ki vienkā rš i mudž , pludmales š auras.
Beč ič os š is bizness ir daudz labā ks, kaut vai tā pē c, ka pludmales josla ir daudz platā ka, salī dzinā jumam 4 reizes. Labā kā pludmale, protams, ir Queen Hotel pludmale. Jū ra ir tī ra, un kā ds patī kams pā rsteigums silts!
Mī nuss ir viesnī cas vestibils, wi-fi ir bezmaksas, bet tā nav istabā s.
Viesnī ca ir tī ra, personā ls draudzī gs un smaidī gs.
Melnkalne vilinā ja ar gleznainiem skatiem.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu