Ekskursija Grieķijā

05 Novembris 2013 Ceļošanas laiks: no 02 Oktobris 2013 ieslēgts 09 Oktobris 2013
Reputācija: +8
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Reiz nonā cis Grieķ ijā , varu ar pā rliecī bu teikt, ka jū s to nemainī siet ne pret vienu valsti. Personī gi es gribu tur atgriezties atkal un atkal. Gribē tos vadī t tā du paš u nesteidzī gu, izmē rī tu dzī ves ritmu, aizmirstot par mū su pilsē tu burzmu, dzerot frapi, sē ž ot Krastmalā un skatoties uz jū ru, kas fascinē . Esot tā dā gaisotnē , es gribu palikt š eit un nekur nebraukt.

Š oreiz mū su izvē le krita uz ekskursijas programmu. Es gribē ju redzē t visu, par ko mē s dzirdē jā m skolā , atcerē ties visus mī tus, kas jau sen ir aizmirsti. Ekskursija saucā s "Senā Grieķ ija". Bet galu galā mē s saņ ē mā m vē l vairā k.


To sapratā m jau otrā s dienas vakarā , kad ieradā mies Kalambakā . Pirms tam bijā m jau bijuš i Meteorā , patiesi pā rsteigti par š o vietu. Tas ir ne tikai dabas brī nums, ne tikai pareizticī go vieta. Š ī ir vieta, kur, stā vot vienā no klosteriem paš ā augš ā , no skata, kas pavē rā s manā priekš ā , zosā da noskrē ja pa ā du. Ja neesi tur bijis, tū lī t atver bildes internetā vai labā k – dodies pē c biļ etes! Bet vienkā rš i mē ģ iniet iedomā ties sevi tieš i tagad š o dī vaino akmeņ u pakā jē naktī . Š ajā dienā es ļ oti nož ē loju, ka neesmu dzimusi Grieķ ijā . Tas tieš ā m nav aizmirsts.

Un Parnasa kalni Delfos! Grieķ ijas daba noteikti ir unikā la!

Papildus tam, ka varē jā m nokļ ū t tajā paš ā Senajā Grieķ ijā , varē jā m arī pieskarties zemes nabai, iedzert ū deni no Kastaļ skas avota, kur, kā mums stā stī ja, Puš kins gribē ja doties. Ž ē l, ka tas neizdevā s.

Leģ endā rais Partenons Atē nā s! Š ķ iet, ka š eit nā k pā rē jā Grieķ ija. Diemž ē l, kad bijā m Atē nā s, sā ka lī t lietus. Bet. . . Mē s paklanā mies gida Lefteri priekš ā . Pē c viņ a vā rdiem: “Jā , lietus. Bet es gribu, lai tu redzi VISU! ”, mē s nepretojā mies, sekojā m viņ am, vē rojot katru viņ a kustī bu, uzsū cot katru viņ a vā rdu, tas tieš ā m ir Dieva ceļ vedis!

Nu beigā s uzkā pā m Olimpa kalnā , ieraudzī jā m tieš i to vietu, kur sē dē ja pats Zevs.

Nevaru uzskaitī t visu, programma ir ļ oti bagā ta un ļ oti interesanta! Ekskursijas rezultā tā varam droš i teikt, ka esam neprā tī gi iemī lē juš i š o valsti, pilnī bā un neatgriezeniski.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums