Olimpiskā Rivjēra. Sliņķu ģimenes izbraucieni brīvā dabā. Par tālo reģionu

13 Maija 2020 Ceļošanas laiks: no 02 Oktobris 2019 ieslēgts 05 Oktobris 2019
Reputācija: +4851
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Ak, Vorobeič ikovs neguļ un klusi nesē ž , viņ š neatpū š as. Viņ š arī nestaigā pa kaimiņ u ciematiem un dā rziem. Dodiet viņ iem garus ceļ ojumus. . .

Ā rpus viesnī cas ceļ ojumu apraksta sā kums no kū rorta-pludmales rezervā cijas Bomo Platamon Cronwell Resort 5* iepriekš ē jā daļ ā - "Olimpiskā Rivjē ra. Sliņ ķ u ģ imenes izbraucieni brī vā dabā . Par tuvā ko rajonu”.

Par kā du brī numu Platamonā uzdū rā mies vienī gajai tū risma aģ entū rai, kas strā dā ja, Leptokarā pirms gada, atceros, tā s nevarē ja atrast. Savā di, ka nav saglabā jies neviens buklets ar cenā m, parasti tā das lietas neizmetu, vismaz lī dz atskaiš u rakstī š anai. Kopumā izmantojā m viņ as pakalpojumus un ar visu ģ imeni devā mies uzMeteoru. Mē s ar meitu jau bijā m pē dē jā Olimpiskā s Rivjē ras apmeklē juma reizē , š oreiz pierunā jā m arī savus vī rus. Turklā t š is bizness izmaksā ja divas reizes lē tā k nekā ar Mouzenī du, kas atrodas viesnī cā . Š is fakts atsvē ra vī rieš u š aubu kausu : ).


Jā , bija daž as nianses: apvienota daudzvalodu grupa, vecs autobuss. Bet gide visu ļ oti labi izstā stī ja, savaldī ja apskates apmeklē tā jus. Tur bija vairā kums krievvalodī go, tā pē c viss noritē ja diezgan ē rti. Viņ i tos ienes tajā paš ā ikonu veikalā un tajā paš ā restorā nā , kur uzkodas kā Mouzenidis. Atš ķ irī bā no viņ iem, pa ceļ am uz Meteoru mē s apstā jā mies pie Sv. Paraskeva baznī cas Tempi aizā .

Saskaņ ā ar leģ endu, tieš i š eit, aizā , 3. gadsimtā tika notverts un arestē ts kristieš u moceklis Paraskeva. Jau 20. gadsimtā tika novē roti daž ā di brī numi. Dzelzceļ a bū vniecī bas laikā ezerā tika atrasta brī numainā Paraskevas ikona. Ū dens sā ka dziedē t. Tika uzcelta kaplič a, uz kuru, dabiski, tika vilkti svē tceļ nieki. Es personī gi neticu tā das lietas nesaprotu, tā pē c brī numus nenovē roju. Un normā lu fotogrā fiju nav. Un tā s baznī cas rotā jums – jā , skaisti!

Ak, meteori!

Vī rs bija skeptisks (tomē r, kā vienmē r) tika izveidots, viņ i saka, nu, klintis, nu, klosteri...Un ko es tik neparastu redzē š u...Jā , fotogrā fija ir diezgan mī ļ a, bet nē vairā k. . .

Bet. . . es biju patiesi pā rsteigts un pā rsteigts par to, ko redzē ju.

Meitenes nedos sliktu padomu : )). Pilnī gi lakonisks parastajā dzī vē , onkulis ļ oti emocionā li dalī jā s iespaidos par š o braucienu vē lā k daž ā dā s draudzī gā s saietos. Paskatieties, tas kļ ū s runī gā ks, mē s apmeklē sim vē l pā ris ikoniskas vietas uz planē tas. . .

Bē rnu protests : )) Jā , tas notiek š ā di:

Vairā k par š o pasakaino un noslē pumaino vietu - Meteoru klintis, par savā m sajū tā m - pagā juš ā gada stā stā "Nav kaž oka — nā c meteori! : ))". Es neatkā rtoš os.

Pat manā pē dē jā ceļ ojumā uz š ī m vietā m es ļ oti gribē ju apskatī t Saloniki. Joprojā m otrā lielā kā un nozī mī gā kā pilsē ta Grieķ ijā . Un tad visi ciemati, bet cietokš ņ i. . . Nu, vajag ienirt civilizā cijā , paskatī ties, ko pilsē tnieki dzī vo un elpo, tā teikt.


Ir ē rti, ka netā lu no viesnī cas atrodas dzelzceļ a stacija Neo Pori, no kuras ar vilcienu var nokļ ū t pilsē tā . Bet mē s par to padomā jā m un nolē mā m izmantot vienas aģ entū ras pakalpojumus (vā rdu neatceros, bet š armanto un ļ oti runī go kundzi, kas tajā strā dā , sauc Lidija). Pirmkā rt, izmaksas bija daudz patī kamā kas. Vilcienā pieauguš ā vienvirziena biļ etes cena ir 12.5 eiro, un aģ entū ra maksā ja 30 eiro par ceļ ojumu ģ imenei turp un atpakaļ uz Salonikiem. Otrkā rt, ir vienkā rš i ē rtā k, kad autobuss paceļ as un atgriež as no/uz viesnī cu. Jā , un laiks ir ē rtā ks.

Programma ietvē ra grupas apskates ekskursiju un pē c tam iepirkš anos vienā no tirdzniecī bas centriem. Bet, kad mē s nonā kam pie Baltais tornis uzreiz vienojā mies ar eskortu autobusā , ka paš i izstaigā sim un ieradī simies noteiktajā izbraukš anas laikā uz tirdzniecī bas centru. Jā , tas izrā dī jā s tikai pā rskaitī jums.

Tā kā mē s atrodamies Baltajā tornī un tas ir Saloniku simbols, mē s nolē mā m no tā sā kt zinā š anas par pilsē tu. Tagad tajā atrodas pilsē tas vē sturei veltī ta ekspozī cija. Starp citu, vai zinā jā t, ka pirmais Turcijas prezidents ir dzimis un uzaudzis Salonikos Mustafa Kemal Ataturk?

Ļ oti interesanti, bet pieauguš ajiem. Ir audio gids krievu valodā . Pā rejot no izvē rš anas uz izvē rš anu, bē rniem vairā k interesē ja manipulē t ar audiogida pogā m : )

Un augš pusē , kā jau pieklā jī giem torņ iem pienā kas, ir skatu laukums:

Š eit, pie torņ a, pietur apskates divstā vu autobusi, kas kursē pa galvenajā m pilsē tas apskates vietā m. Mē s pat paļ ā vā mies uz atlaidi no mū su aģ entū ras. Bet ar bē rniem prieks ir apš aubā ms.

Iepriekš tika pē tī ti autobusu marš ruti Salonikos. Starp citu, Maps. me parā da autobusu numurus, kas apstā jas š ajā pieturā , jums jā noklikš ķ ina uz pieturas ikonas.

Citā s pilsē tā s š ajā lietojumprogrammā tas vē l nav redzē ts, maksimums ir pieturas nosaukums. Tā tad pat bez ī paš i padziļ inā tas sabiedriskā transporta marš rutu iepriekš ē jas izpē tes var uzzinā t, kā nokļ ū t vē lamajā punktā .

Es ieteicu braukt ar autobusu Nr.  50 uz Upper Town (Ano Poli) un no turienes doties lejā . Tieš i Augš pilsē tā ir saglabā juš ā s vecā s ē kas ar brī niš ķ ī giem namiem un sarež ģ ī tā m ielā m.

Skati no Augš pilsē tas:

Bet mans biedrs teica, ka pē c divā m stundā m viņ š brauca ar autobusu un iesim, viņ š saka, tā...taisni. . . pa ī sā ko ceļ u.


Es mē ģ inā ju izskaidrot, viņ i saka, augstu un tā lu, un es nebū š u vainī gs š ajā varoņ darbā . Un viņ š : "Ak, nā c. . . viņ iem nebija daudz augstumu. " Mans pienā kums ir jū s brī dinā t. Kopumā tas bija grū ti)).

Un bē rni? Un bē rni sā kotnē ji nebija sajū smā par piedā vā to ceļ ojumu uz Salonikiem. Viņ i lū dza viņ us atstā t viesnī cā , apsolī ja nestrī dē ties un pat pusdienot, zvē rē ja, ka viņ i neizies no istabas, ja neskaita kā du gardumu. Nē , es vē l neesmu gatavs š ā dam darī jumam. Tā tad cilvē ces bē rnu puse samierinā jā s ar savu tū ristu likteni un gandrī z bez kaprī zē m (jā , jau apmā cī ta) pavadī ja savus vecā kus. Ne bez izspieš anas, protams, saldē juma vai kolas vai viņ u neprā tī gi mī lē tā s bageles veidā .

Mums bija jauka pastaiga:

Novē rtē ja galvenā s apskates vietas:

Galerijas arka

Romas agora

Sv. Dē metrija bazilika

Mē s staigā jā m arī pa netū ristu takā m:

Tač u pilsē ta nekā das ī paš i spilgtas sajū tas neizraisī ja. Pilsē ta, kā pilsē ta. . . Lai gan, nē...Tai ir sava izskata ī patnī ba - ļ oti tuvu seno drupu un moderno ē ku apkaime.

Jā , jā , ar to viņ u atcerē jā s. . . Š eit ir pazī mes, pē c kurā m viņ š tiks atpazī ts atmiņ ā...

Panagia Halkenonas baznī ca

Bet š ī pilsē ta mums neatvē ra savu dvē seli. Ziniet, tas notiek tā : gribi vai negribi atkal satikties, ir sajū ta, ka nav atpazī ts vai kaut kā vairs nav interesanti. . . Saloniki neapš aubā mi ir jā apmeklē , atrodoties tajos vietā m. Bagā ta vē sture, sprā dzienbī stams kultū ru sajaukums. . . Bet atkal es domā ju, ka tas ir maz ticams. Lai nu kā , kamē r tā das sajū tas, bet tomē r var mainī ties.

Viena vē lmju saraksta ievieš ana ir atlikta uz nenoteiktu laiku — tas ir virziens Edesa-Aridea, es to sauktu par ū dens virzienu. Edesa ir sena pilsē ta un, kā viņ i saka, krā š ņ ā kie ū denskritumi. Un netā lu no Aridea pilsē tiņ as atrodas vesels termā lo avotu komplekss, kas gan kultivē ts par naudu, gan brī vs dabas klē pī . Ļ oti gribē jā s, bet mū su ģ imenes slinkums te ņ ē ma virsroku - bijā m par slinku, lai kā du vakaru aizbrauktu uz ciemu, lai iegā dā tos š o ekskursiju, un rī t jau bija paredzē ts tā s sezonas pē dē jais brauciens. Eh. . .


Bet, kā saka, ir iemesls atgriezties olimpiskā s Rivjē ras dieviš ķ ajos krastos : ))

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Ротонда Галерия
Базилика Св. Дмитрия
Римская Агора
Церковь Панагия Халкенон
Array
Līdzīgi stāsti
komentāri (18) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums