Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Saloniki

Novērtējums 7.9
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Saloniki pievienot stāstu
Olimpiskā Rivjēra. Sliņķu ģimenes izbraucieni brīvā dabā. Par tālo reģionu
Ak, Vorobeič ikovs neguļ un klusi nesē ž , viņ š neatpū š as. Viņ š arī nestaigā pa kaimiņ u ciematiem un dā rziem.
 •  3 gadā atpakaļ
Pella Hotel apskats
Viesnī ca atrodas dzī vojamā ē kā , tur nav teritorijas. Viesnī cā mums nebija nekā du problē mu, kopumā es nekad nevienu nekontrolē ju un nemeklē ju iemeslus, lai ķ ertos.
 •  4 gadā atpakaļ
Sun Beach Hotel apskats
Pati viesnī ca nav slikta, drī zā k apgalvojums, ka atrodas otrajā lī nijā , bet pirmajā lī nijā nekā nav, ir daž as dī vainas ē kas, kurā m nav ī paš i ē rti un patī kami iet garā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Briesmīga viesnīca, istabās blaktis
Atvaļ inā jumā ar meitu. Pē c otrā s nakts viesnī cā (113. numurs, 1. stā vs) meita pamodā s ar daudziem niezoš iem sarkaniem kodumiem uz kakla, krū tī m un rokā m.
 •  4 gadā atpakaļ
viesnīca Tourist Hotel 2 * - Saloniki, Grieķija tikai TIN
Tourist Hotel 2* - Saloniki, Grieķ ija. Dzī voju š ajā viesnī cā no 17. septembra lī dz 28. septembrim 2018. Telpu aviokompā nijas mā jaslapā rezervē ju kā papildpakalpojumus + aviobiļ ete vē l aprī lī , par viesnī ...
 •  5 gadiem atpakaļ
PAREIZĀKĀ APSKATS
Š ī viesnī ca atrodas pastaigas attā lumā no pilsē tas centra: Aristoteļ a laukuma, Sv. Demetrija bazilikas un krastmalas. Nokā rtojā s ļ oti ā tri.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska atpūta ārpus sezonas
Mē s palikā m divu guļ amistabu "suite" numurā . Saimnieki acī mredzot ietaupī ja naudu. Tam bija jā bū t visaptveroš am "suite" numuram ar guļ amistabu un dzī vojamo istabu.
 •  6 gadiem atpakaļ
ENIGMA MALL
Labdien, mē s vē lamies dalī ties iespaidos par tirdzniecī bas centru. Jā jā ! Jo mē s pagā juš ajā gadā atpū tā mies, un tā vē l nebija.
 •  6 gadiem atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca
Labdien! Vē los padalī ties iespaidos par mū su ī so, bet neaizmirstamo atvaļ inā jumu! Mums ar vī ru bija ļ oti saspringta darba nedē ļ a, un, lai mazinā tu stresu, nolē mā m nedē ļ as nogalē lidot uz Grieķ iju.
 •  7 gadiem atpakaļ
Grieķijas ziemeļu galvaspilsēta
Sveiki, dā rgie draugi. Gribu dalī ties ar jums iespaidos par ceļ ojumu uz Grieķ ijas ziemeļ u galvaspilsē tu – Saloniku pilsē tu. Es devos apskates tū rē kā tū rists, kopā ar draugiem, kuri pirmo reizi ieradā s Grieķ ijas zieme&#...
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Saloniki