Kā iemīlēt Spāniju?

16 Jūnijs 2019 Ceļošanas laiks: no 01 Jūnijs 2019 ieslēgts 09 Jūnijs 2019
Reputācija: +1792
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Nu nevaru ar Spā niju! Es tomē r biju tikai Katalonijā . Barselonu vispā r nedod. Š oreiz nolē mu pamainī t formā tu. Pludmales brī vdienas apvienojam ar ekskursijā m! Izvē lamies pilsē tu, viesnī cu un dodamies ceļ ā . Es domā ju, ka to sauc par "pakeš u ceļ ojumu". Ļ aujiet man pateikt - man tas patika! Par viesnī cu jau rakstī ju. Labi 3+. Tī ra, Kapelā nu pludmale, ļ oti skaista tuvumā . No balkona pat var redzē t PortAventura. Baseini viesnī cā ir normā li, atvē rti tikai no 10.00, tā pē c pirms brokastī m peldē ties nevar. Lielā koties tur "sauļ ojā s" uzņ ē mī go viesnī cas iemī tnieku dvieļ i. Mū su brī vdienu pludmales daļ a bija lieliska! Vissvarī gā kā lieta š eit bija Jū ra. Tas ir skaists, Tī rs, caurspī dī gs debeszils! , Mī kstas smiltis utt. . . ledus! Es esmu slavens pingvī ns. Es peldos jebkurā ū denī , jebkurā temperatū rā , bet sieva man neļ ā va. Uz tiltiem, no Kapelā nu pludmales varē ja doties uz krastmalu. Ir pietiekami daudz kafejnī cu un restorā nu. Ir ļ oti patī kami sē dē t kafejnī cā ar glā zi vī na vai sangrijas un apbrī not skaisto Jū ru. Man patika staigā t pa palmu aleju. Un maza gaismas un mū zikas strū klaka, man arī patika. Salou ir burvī ga vieta! Ja Jū ras bija par maz, tad tomē r "peldē jos" viesnī cas baseinā . Viņ š arī ir diezgan forš s. Viesnī cu ieskauj daž ā das kafejnī cas un restorā ni. Par daž iem uzrakstī š u. Restorā ns dAlbert ir gandrī z piestā tnē . Daudzveidī ga ē dienkarte, gan spā ņ u, gan Eiropas. Ļ oti jauka vieta vakarā . Labs serviss, vidē jas cenas, pieņ em kartes. MurMur krastmalā . Mē s tur vairā kas reizes dzē rā m kafiju un sangriju. Tī ra, jauka, ā tra apkalpoš ana. Viņ i pieņ em kartes. Vakarā neapciemoju. Jā saka, ka manu karti eiro ar pay-pass pieņ ē ma visur. Alcampo (Auchan) bija karte grivnā s. Nekā du problē mu nebija. O Mar, acī mredzot zivju restorā ns. Akvā rijā peld vē ž veidī gie, kas tiks pagatavoti jū su priekš ā . Paņ ē mā m sā lī ceptus jū ras plauž us. Man patika vā rdu spē le "dorada on the Costa Dorado". Skaisti, tī ri un pat vakarā , nav trokš ņ aini. Garden, pieticī ga iestā de blakus mū su viesnī cai. Virtuve ir daudzveidī ga, porcijas lielas, draudzī gs personā ls un saprā tī gas cenas. Ap viesnī cas stū ri atradā s Auchan. Ja jū s staigā jat mazliet Spar un nedaudz vairā k Mikelandž elo. Visur zemenes, vī ns, siers, jamon un dzirkstoš ais bvlo. Slikts vī ns nesanā ca. Mē s mē ģ inā jā m ņ emt daž ā dus reģ ionus. Sā kotnē ji Freiheinetam vairā k patika Codornu. Bet visi dzē ra! Veiksmī ga bija arī ekskursiju programma. Brauciens uz Andoru ar viesnī cas gidu un Taragonu ar BusPlan bija lielisks. Kas brauc uz Salou, varu uzrā dī t prospektus, varē siet iepriekš orientē ties laikā un izmaksā s. Š eit ir Barselona. Es pat ī sti negribē ju iet. Iepriekš ē jā s divas reizes nebija iespaidī gas. Pat tagad nav pā rsteigts. Un skaisti, un ne karsti, bet. . . š ī nav mana pilsē ta. Vī rs uzņ ē ma vairā kas bildes. Labi pastaigā jā mies pa pilsē tu. Pasē dē jā m kafejnī cā Crema Canela. Es un mana draudzene Ļ ena viņ u atradā m mū su pē dē jā s vizī tē s. Droš i vien vajadzē tu pā rcelties uz Madridi. Ar daž iem izņ ē mumiem un daž iem smalkumiem. ru, varam pieņ emt, ka brauciens notika, bet atkal nebija iespē jams iemī lē t Spā niju! Varbū t es nā kš u vē lreiz. Mazulim ļ oti interesē Port Aventura.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Кафе рядом с отелем The Garden
Отель Best Los Angeles.
Ресторан O Mar.
Фонтан Салоу. Который вечером светомузыкальный.
Мост Дьявола. Таррагона.Барселона.
Барселона.
Храм Святого Семейства.
Барселона. Порт.
Храм Святого Семейства
Барселона.
Барселона
Барселона
Готический квартал. Барселона.
Барселона
Барселона Гауди.
Барселона.
Пляж Капелланов.Салоу.
Натюрморт или классика Испании.
Салоу
Салоу. Пляж.
Пиренеи. Андорра.
Хамон. Испания.
Пляж. Салоу.
Салоу.
Пляж Капелланов.
Средиземное море.
Средиземноморский балкон.
Таррагона.
Пляж Капелланов. Салоу.
Гаспаччо в Салоу.
Море и сангрия. Mur Mur Салоу.
Подарки из Испании.
Испания.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
komentāri (16) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums