Atpūtieties un mācieties spāņu valodu

01 Maija 2019 Ceļošanas laiks: no 01 Aprilis 2019 ieslēgts 14 Aprilis 2019
Reputācija: +8
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Pagā juš ajā gadā es sā ku mā cī ties spā ņ u valodu, un labā kais veids, kā mā cī ties pē c iespē jas efektī vā k, ir iegremdē ties valodas vidē .

Vienmē r esmu sapņ ojis apmeklē t Andalū ziju, un š is bija brī dis, kad varē ju apvienot patī kamo ar lietderī go. Dzī voš anai izvē lē jos Seviļ u un no turienes devos uz Andalū ziju. Manas nodarbī bas beidzā s pulksten 13:00, un man bija daudz laika ceļ ot.

Internetā ir daudz informā cijas par pilsē tā m, arhitektū ru un to, ko apmeklē t, bet, kad gatavojos braucienam, ar informā ciju par transportu un vietē jā m ī patnī bā m nepietika, tomē r Andalū zija mū su tū ristu vidū nav ī paš i populā ra. Divu nedē ļ u laikā , dzī vojot Andalū zijā , satikto krievvalodī go tū ristu skaits ir uz pirkstiem saskaitā ms.

Ceļ ojuma periods : 1. –14. aprī lis


Laikapstā kļ i: aprī lī laikapstā kļ i ir ļ oti mainī gi, no rī tiem var lī t, bet lī dz plkst. 12 saule un siltums, no plkst. 6 kļ ū st vē sā ks, savukā rt plkst. 21. pulkstens atkal kļ ū st auksts, tā pē c vienmē r labā k uzvilkt t-kreklu + dž emperi + jaku un visu novilkt un uzvilkt pa dienu.

No rī ta + 8, +11; pē cpusdienā lī dz +25; vakariņ ā s atkal lī dz + 10

Vietē jā s funkcijas:

 • Sevilja, saule lec ap astoņ iem no rī ta, tā pē c, kad ā rā ir nakts septiņ os no rī ta, neuztraucieties, ka pulkstenis saplī sī s. Visi skolē ni un darbinieki uz darbu dodas pulksten 9.
 • Saule riet pē c 21:00
 • Kafejnī cas tiek atvē rtas pē c pulksten 20:00.
 • Vietē jie bā ri atveras ne agrā k kā.20. 00. visi pā rē jie restorā ni ir tū ristiem
 • Vietē jais dzē riens Tinto de verano ir Sangria analogs, tač u vietē jiem tas ir lē tā ks. Tulkojums - Sarkanais vasaras vī ns, ļ oti viegls un garš ī gs vī ns.
 • Tapas nav sviestmaizes, bet gan pilnvē rtī gas uzkodas, kartupeļ u š ķ ī vis ar gaļ u vai ceptu zivju š ķ ī vis.
 • Sevilja ir bā ru pilsē ta, ikviens katru vakaru vakariņ o bā ros, tē rzē ar draugiem un dodas ā rā ar visu ģ imeni. Ir normā li satikt vecā kus ar pusaudž u vecuma bē rniem pie bā ra pē c pulksten 12 naktī .
 • Divos naktī Seviļ as ielas ir pā rpildī tas it kā deviņ os, un tur nestaigā tikai pusaudž i.
 • Seviļ a

  No Seviļ as lidostas kursē autobuss — EA

  Autobusu pietura tieš i pie terminā ļ a. Biļ etes var iegā dā ties kasē pie autobusa vai pie vadī tā ja. Maksa 4 eiro.

  Santajustas Centrā lā stacija atrodas 20 minū š u autobusa brauciena attā lumā .

  Autobusa gala pietura ir Plaza de Armas autoosta, kas atrodas ļ oti tuvu vē sturiskajam centram.

  Televizora ekrā nā tiek parā dī ts viss marš ruts, tiek paziņ oti pieturu nosaukumi.

  Pilsē tas ekskursijā m izmantoju mapes me un bezsaistes audiogidu izi. ceļ ot.

  Vē sturiskais centrs, neapmeklē jot muzejus, gā ju 3 stundas.

  Paš valdī bas transports Seviļ ā , ļ oti labi attī stī ts.

  Katrā pieturā ir saraksts ar autobusiem, kas pietur š ajā pieturā , kur pietur autobusu caurlaides un pat autobusu marš ruta karte. Tā pē c vienkā rš i dodieties un izvē lieties sev piemē rotā ko autobusu.

  Maksa par braucienu ar autobusu Seviļ ā ir 1.40 eiro.

  informā cija par autobusiem pieturā

  autobusu marš ruti


  Biju arī uz kaimiņ u pilsē tu Santiponse , biļ ete maksā.1, 6 eiro.

  Santiponse.

  Pilsē ta atrodas 6 km attā lumā no Seviļ as centra, un visas pieturas brauciena laiks ar autobusu ir 25 minū tes.

  Autobuss atiet no autoostas -Plaza de Armas, kas atrodas upes gultnē uz ziemeļ iem no centra.

  Kas ir Santiponse pilsē ta.

  Neliela priekš pilsē ta, 15 automaš ī nu brauciena attā lumā no Seviļ as centra, ļ oti klusa un mā jī ga.

  Pilsē tas nomalē atrodas Italica, romieš u apmetnes drupas pirms mū su ē ras.

  Pilsē tā ir labi saglabā jies senais romieš u Kolizejs, kurā atradā s lī dz 20 000 cilvē ku, lai skatī tos glatiatoru cī ņ as.

  Izrakumu parks, pietiekami liels, mā jā var redzē t arī mozaī kas izrakumus, neticami, ka mozaī ka tik labi saglabā jusies.

  Ieeja parkā ir bezmaksas, lai gan viss ir labi organizē ts, ir apsardze, kā arī neliels muzejs administrā cijas ē kā , izrakumi un filma-rekonstrukcija par tā laika Italicas pilsē tas dzī vi. Iesaku noskatī ties filmu, tas aizņ ems 5-10 minū tes, bet bū s priekš stats par to, kas bija romieš u pilsē ta un kā viss tika iekā rtots.

  Š ajā vietā , Kolizejā , notika "Troņ u spē les" filmē š ana, tā es par to uzzinā ju.

  Pilsē tā ir arī amfiteā tris, tač u tas jau bija slē gts, tač u to var apskatī t, neieejot teritorijā , kā arī klosteris -De San Isidoro del Campo.

  Klosteris ir atvē rts no 10:00 lī dz 3:00, tā pē c, ja nolemjat apmeklē t, paskaitiet laikuJ, es paskatī jos tikai uz tā sienā m.

  Kordova

  Seviļ as dzelzceļ a stacija — Santa Justa

  Biļ etes var iegā dā ties gan kasē s, gan automā tos, cenas identiskas.

  Tā kā uz Kordovu varē ju doties tikai pē cpusdienā , es izvē lē jos ā trvilcienu uz Kordovu un parasto atpakaļ ceļ ā .

  Vienvirziena vilciena biļ ete 25 eiro, brauciena laiks 45 minū tes.

  Biļ ete turp un atpakaļ , 11 eiro, brauciena laiks 1 stunda 20 minū tes.

  Pē rkot biļ etes abos virzienos, izmaksas ir par pā ris eiro zemā kas.

  Es neesmu daudz ceļ ojis pa Eiropu lielos attā lumos, tā pē c man bija pā rsteigums, ka droš ī bas sistē ma š eit, kā arī lidostā


  Vispirms, pirms iekā pjat platformā , pā rbaudiet biļ etes, pē c tam pā rbaudiet visas lietas, kas spī d cauri metā la detektoriem.

  Pē c tam vē lreiz pā rbaudiet biļ etes.

  Vilciena biļ etes ar automaš ī nu un sē dekli

  Informā cijai - Coche - Wagon, plaza - city

  Vilciens ir tī rs un ē rts.

  pē rkot biļ eti abos virzienos, jū s saņ emat nelielu atlaidi

  ā trvilciena biļ ete

  Kordova.

  Man bija 4 ar pusi stundas lī dz š ai pilsē tai, jo ierados pulksten 15.30, bet pulksten 20.10 man jau bija atgrieš anā s biļ ete uz Sevilju.

  Tā pat kā visas viduslaiku pilsē tas, arī vē sturiskā Kordova ir kompakta, un, izmantojot audio ceļ vedi, es devos izpē tī t, kas tur ir interesants.

  Dzelzceļ a stacija atrodas netā lu no vē sturiskā centra, tā pē c pē c 15 minū tē m bū š u ielu labirintā , kas pilnī bā iegrimis ziedos.

  Mani pā rsteidza monumentā lais ansamblis, moš eja - Kordovas katedrā le. Grū ti izteikt vā rdos, tas ir jā redz. Es apmeklē ju pē c Seviļ as katedrā les, bet noteikti Kordova mani iespaidoja daudz vairā k

  Ieejas biļ ete maksā ja 10 eiro

  Rindas nebū s, ir programma krievu valodā .

  Netā lu no slavenā tilta ar skatu uz katedrā li un Alcazar (pils)

  Alkazarā man paveicā s, biļ ete maksā.5 eiro, bet tā kā biju pirms slē gš anas, pē c 6h visi nā ca bez maksas. Es nezinu, vai tā ir vienmē r, bet man tā bija.

  Visur, Alcazar parkos un gleznainajos pagalmos, profesionā li fotogrā fi fotografē ja bē rnus ar viņ u vecā kiem. Acī mredzot tā da tradī cija pavasarī , kad viss zied, lai fotografē tu ģ imenes bildes, Seviļ ā tā da nav redzē ta.

  Pilsē tā ir daudz baznī cu un vē sturisku vē rtī bu, bet gids mani aizveda uz Vianas pili.

  Ieejas biļ ete bez ekskursijas maksā ja 5 eiro.

  Pils ir 15.  gadsimta mā ja, kas dod iespē ju uzzinā t, kā tolaik dzī voja muiž niecī ba. Ē kai ir 12 iekš pagalmi ar strū klakā m un ziediem.

  Tas ir ļ oti jauki, bet tā di pagalmi ir visā Kordovā , tā pē c jū s izlemjat, vai vē laties to apmeklē t, bet, ja jums bū s pietiekami daudz laika, jums bū s daudz jautrī bas.

  6 km marš rutā pavadī ju 4 stundas un biju stacijā pusstundu pirms vilciena atieš anas.


  Ceļ ojums uz Granadu no Seviljas

  Biļ etes var iegā dā ties gan kasē s, gan tirdzniecī bas automā tos stacijā

  Nopirku biļ eti uz Santa Justas dzelzceļ a staciju, cena 31.2 eiro vienā virzienā .

  Brauciena laiks 4 stundas, viena biļ ete visam braucienam, bet vispirms ar vilcienu brauc lī dz pieturai Osuna 79 km, pusotra stunda, kur pā rsē ž as autobusā un jau autobusā uz Granadu.

  Pietura Osunā , ļ oti maza, no pirmā acu uzmetiena ir uz lauka.

  Tiklī dz izkā pjat no vilciena, jū s sagaida stacijas konduktori un norā da uz autobusiem, kas jau gaida nosū tī š anu uz Granadu.

  Viss ir ļ oti vienkā rš i un gandrī z visi vilcienā brauc uz Granadu, tā pē c jū s noteikti tur neapmaldī sieties

  Pē c kā da laika ceļ ā mū s aizveda uz St Annas dzelzceļ a staciju, kur mū s pā rsē dinā ja citā autobusā un otrajā autobusā uz Granadu.

  Ceļ š ir ļ oti gleznains ar daudzā m olī vu audzē m.

  Biļ ete uz Granadu, kur ir norā dī ts pā rsē š anā s

  Apstā ties Osunā

  Granada

  Par Granadu Rič s ir teikts un rakstī ts, nepā rstā stī š u, tas ir jā redz. Teikš u, ka pilsē ta pā rspē ja visas manas cerī bas.

 • No rī ta es sā ku savu ceļ ojumu no Arā bu kvartā la. Labirinta ielas uz maigā m nogā zē m sniedz iespē ju katrā lī menī atklā t jaunus skatus uz Alhambru un visu pilsē tu, kā arī sniegotu kalnu virsotnes.
 • Iesaku apmeklē t parku ....kā arī uzkā pt pa kā pnē m uz baznī cu .....
 • Es nopirku biļ eti uz Alhambru 3 nedē ļ as pirms ceļ ojuma oficiā lajā vietnē - http:// www. algranada . com / 2012/08 / blog-post.html ; https:// biļ etes. patronizē ta alhambra.

  es / bet pat trī s nedē ļ as biļ etes bija pieejamas tikai 13.00 un tikai par maksimā lo cenu, jo tajā s bija iekļ auta papildus izstā de. Parastā s izmaksas ir 14 eiro. Visi biļ eš u veidi ir norā dī ti vietnē . Man rindā bija cilvē ki, kuri iegā dā jā s biļ etes tajā paš ā dienā , tā pē c, ja nepirkā t iepriekš , tad mē ģ iniet iegā dā ties kasē pie ieejas.


 • Komplekss sastā v no vairā kā m ē kā m un dā rziem. Biļ ete laicī gi ieejai tikai Nā caretes pilī , kartē tā ir bordo, pē c viņ a dā rzu un citu ē ku apmeklē juma var staigā t cik gribi. Tā kā kompleksā pā rsvarā ir tū risti, tad retais zina, kur ir ieeja Nā caretē , un tā kā es nonā cu pieturā , tad bija mazliet mulsinoš i, kā laicī gi tikt pie ieejas. Kompleksā pavadī ju divarpus stundas, un domā ju, ka var vairā k, bet man tomē r gribē jā s pastaigā ties pa pilsē tu. Paskatī jos uz pensionā ru grupā m un sapratu, ka š ī viņ iem nav viegla tū re.

  Pastā vī gas kaskā des ar kā pumiem un nobraucieniem, vē l viena trenaž ieru zā le, bet viņ i ļ oti labi leca.

 • Soli pa solim: ieejot kompleksā no pilsē tas ielas uz parku, turieties pa kreisi, kā pums ir diezgan stā vs, grū ti ā tri uzkā pt. Ieraugot strū klakas, kas sitas no sienas kreisajā pusē , uzreiz aiz tā m pagriezieties pa kreisi un dodieties uz torņ a augstajiem vā rtiem, ejiet augš ā pa kā pnē m. Nav neviena kompleksa kontroliera vai strā dnieka, kam jautā t. Izbraucot no pā rbrauktuves, jū s atradī sities laukumā , kur pietur autobusi un taksometri, priekš ā bū s ē ka, pils ar lielos laukumos izgrebtu fasā di, tieš i aiz tā s, labajā pusē redzē siet rindu, jū s tur rindā uz Nā caretes pili. Tā lā k cilvē kiem un norā dē m.
 • Pie ieejas-izejas atrodas Alcazar, no kura paveras skats uz pilsē tu. Kopumā visas ē kas ir tik majestā tiskas un masī vas, ka neiederas kameras objektī vā.

  Tā tad, jo tā lā k un augstā k jū s dosieties, jo labā ki fotoattē li jums bū s.

 • Granā das katedrā le ir pelnī jusi ī paš u uzmanī bu. Ieejas maksa 5, audiogids angļ u vai spā ņ u valodā .
 • Transports.

 • Pilsē tas autobusi maksā.1, 4 eiro
 • Ir mazi autobusi, kas iet cauri vecajiem kvartā liem un brauc uz Alhambras ieeju.
 • 33.  autobuss kursē gandrī z visā pilsē tas centrā , un tā gala pietura ir centrā lā autoosta. Autobuss nemitī gi iet riņ ķ ī , izmaksas 1.4 eiro, biļ etes pirktas pie š ofera, vē lams, lai bū tu maza nauda, ​ ​ un ja nav atpū tas, tad jā meklē kur samainī t naudu, nevar caurlaide. Š ķ iet, ka ir terminā ļ i, bet PayPas, bet ne č ipkartē m.
 • Malaga

  Pē c Granā das es devos uz Malagu ar autobusu, tā pē c pastā stī š u, kā to organizē t.

 • Autoostā varat iegā dā ties biļ etes kasē s, un jū s varat iegā dā ties spē ļ u automā tus. Tā lā k sniegti norā dī jumi par biļ etes iegā di spē ļ u automā tā.

  Biļ ete uz Malagu 11.57 eiro, ceļ ojuma laiks gandrī z 2 stundas

 • biļ eš u automā ts autoostā

  soli pa solim instrukcijas

  Ierakstiet pilsē tas nosaukumu


  atlasiet datumu un norā diet, ka maksā jums ar karti vai skaidrā naudā < / p >

  izvē lē ties laiku

  izvē lieties vietu

  iegū t š ā du biļ eti

  Malaga — Seviļ a

  Ir divas iespē jas, varat doties ar autobusu, kas maksā no 18 lī dz 25 eiro atkarī bā no brauciena laika.

  Tā kā man ir ē rtā k izmantot dzelzceļ u, es izvē lē jos š o iespē ju.

  Biļ ete maksā.25 eiro, ceļ ojuma laiks 3.5 stundas.

  Bet variants bija tā ds pats kā ar braucienu uz Granadu. Autobuss + vilciens

  Jū s ierodaties dzelzceļ a stacijā , ir norā dī ts jū su ceļ š , bet jū s aizvedī s ar autobusu un jū s braucat ar autobusu uz Osunas staciju, kur pā rsē daties uz vilcienu uz Santa Justa - Sibyl

  Malaga

  Mazā kū rortpilsē ta mani nepā rsteidza, pē c visā m pilī m, ko redzē ju, bet jū ra ir liels pluss

  Apmeklē jamo vietu karte jebkurā tū ristu kioskā ir bezmaksas.

 • Katedrā le 6 eiro
 • Bī skapa pils
 • Alcazar
 • Gibralfaro pils
 • Daudz citu baznī cu un muzeju, no kuriem izvē lē ties.

  Svē tdien pē c 14.00 ieeja Alkazarā un Gibralfaro pilī – bez maksas. Otrajā dubultbiļ etē Alcazar + Gibralfaro - 5.5 eiro

  Slavens ir arī bā rs el Pimpi, kas atrodas blakus katedrā lei. Pasū tiet Tinto de verano (glā zi vasaras vī na) un tapas pē c jū su izvē les.

  Spā nijā tapas nav sviestmaize, jums tiek atnesta uzkoda ar vī nu, piemē ram, rī si ar jū ras veltē m vai tuncis ar kartupeļ iem, atkarī bā no tā , kā du uzkodu izvē laties

  Kadisa

  Ak, pē dē jā pilsē ta, kuru apmeklē ju, bija Kadisa

  Vilcieni no dzelzceļ a stacijas kursē katru stundu, pa ceļ am varat apmeklē t arī Heresu

  Bet sestdien laiks bija labs un visi nolē ma doties pie okeā na un kad es ierados stacijā biļ eš u nebija, tā pē c mē s ar draudzeni noī rē jā m maš ī nu

  vilcienu kustī bas saraksts uz Kadisu

  Alkazars Savilā

  Seviļ as katedrā le

  Alhambra — Granada

  Alhambra — Š ranada

  Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
  Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
  маршрути автобусів
  при купівлі квитка в дві сторони, отримуєте невелику скидку
  Array
  квиток на швидкісний потяг
  Квиток до Гранади де вказано де пересадки
  Зупинка в Osuna
  автомат для купівлі квитків на автовокзалі
  покрокова інструкція
  Наберіть назву міста
  виберіть дату та вкажіть що оплата картою чі готівкою
  виберіть час
  виберіть місце
  отримаєте такий квиток
  розклад потягів до Кадісу
  Алькасар в Савільї
  Кафедральний собор Севілії
  Альгамбра - Шранада
  Алямбра - Гранада
  Італіка - Сантандре
  Rādīt citus komentārus …
  iemiesojums