Nogurusi viesnīca, slikts ēdiens

Rakstīts: 14 februāris 2024
Ceļošanas laiks: 3 — 10 februāris 2024
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 4.0
Viesnī ca ir nogurusi, ē diens C klases, bet personā ls ļ oti labs un pā rvar visus š ī s viesnī cas mī nusus. Mē s ieradā mies 3. februā rī pulksten 11:00 un uzreiz tikā m sē dinā ti. Pē c numura apskatī š anas gribē jā m to nomainī t, nomainī ja bez problē mā m. Istaba bija 362. Bez balkona. Viss darbojas, ja neatrodat vainu, tas ir labi. Gulta ir tī ra, meitenē m ir nepiecieš ams karsts ū dens un fē ns). Mē s devā mies lejā pusdienot un sā kotnē ji bijā m patī kami pā rsteigti – bija iespē ja izvē lē ties jū ras veltes. Paņ ē musi krabjus un garneles, gribu teikt, ka tur nav ko ē st - krabji ir sausi, un garneles nemaz nav garš ī gas. Ē diens tas pats, lī dz 4 dienai viss kļ ū st garlaicī gs, gaļ a ir liellopa gaļ a un vista. Duš manska alkohols. Ir 2 peldbaseini, viens apsildā ms, un slidkalniņ i (slī dkalniņ i ir š ausmī gā stā voklī ).
Autobuss aizved lī dz jū rai, pludmale ir krā š ņ a, ir kur peldē ties un apskatī t zivis) Vē los atzī mē t, ka arā bi mazā k tracina, vai nu civilizā cija viņ us ir sasniegusi, vai arī sū dzī bas policijai. (biju tur pirms 2 gadiem, zinu, ko rakstu) Mī nus milzī gie odi (mū su fumigators nerī kojā s, un strā dnieki viņ us pat neiebiedē ja, un tad, kad jū s jau sā kat lamā ties) Ja jū s t palikt viesnī cā , tad ir labi nakš ņ ot. Tī rī ts katru dienu. Es š eit neatgrieztos. Vē l viens!! ! Tā ir dī vaina konversija: ja maksā ar karti, viņ i uzreiz pieskaita tavai summai visus nodokļ us, kas jā maksā (ja tie ir dolā ri vai mā rciņ as, tad likme ir 55-60, un ar karti ir 30-32. Esiet uzmanī gi . Un kategoriski neiesaku veikalus Mango Market un Dž ordž a Klū nija. Tie joprojā m ir blē ž i! Reklamē veikali, un nekas vairā k. Nā koš ajā dienā zemenes sapū s. Konfektes ir pretī gas, nevar ē st(daž us dod pamē ģ inā t , tirgo citus). Tū ristu ir maz, tā pē c droš i kaulē jieties. Nopirku internetu par 8$, 23 gig.
Pā rsteidza arī tas, kā paš i indivī di brī vprā tī gi apstaro sevi, izejot cauri kadram. Ir alternatī va ieeja un izeja.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu