Sharming Inn Hotel 4*– Atsauksmes

328
Novērtējums 6.310
№117 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
6.4 Numurs
7.2 apkalpošana
5.5 Tīrība
6.7 Uzturs
6.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Om El Cid līcī, 7 kilometru attālumā no savas pludmales. Uzcelta 1999. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2019. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota relaksējošu brīvdienu un patīkamas atmosfēras cienītājiem.Vairāk →
аватар rujyla
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca ir nogurusi, ē diens C klases, bet personā ls ļ oti labs un pā rvar visus š ī s viesnī cas mī nusus. Mē s ieradā mies 3. februā rī pulksten 11:00 un uzreiz tikā m sē dinā ti. Pē c numura apskatī š anas gribē jā m to nomainī t, nomainī ja bez problē mā m. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir nogurusi, ē diens C klases, bet personā ls ļ oti labs un pā rvar visus š ī s viesnī cas mī nusus. Mē s ieradā mies 3. februā rī pulksten 11:00 un uzreiz tikā m sē dinā ti. Pē c numura apskatī š anas gribē jā m to nomainī t, nomainī ja bez problē mā m. Istaba bija 362. Bez balkona. Viss darbojas, ja neatrodat vainu, tas ir labi. Gulta ir tī ra, meitenē m ir nepiecieš ams karsts ū dens un fē ns). Mē s devā mies lejā pusdienot un sā kotnē ji bijā m patī kami pā rsteigti – bija iespē ja izvē lē ties jū ras veltes. Paņ ē musi krabjus un garneles, gribu teikt, ka tur nav ko ē st - krabji ir sausi, un garneles nemaz nav garš ī gas. Ē diens tas pats, lī dz 4 dienai viss kļ ū st garlaicī gs, gaļ a ir liellopa gaļ a un vista. Duš manska alkohols. Ir 2 peldbaseini, viens apsildā ms, un slidkalniņ i (slī dkalniņ i ir š ausmī gā stā voklī ).
Autobuss aizved lī dz jū rai, pludmale ir krā š ņ a, ir kur peldē ties un apskatī t zivis) Vē los atzī mē t, ka arā bi mazā k tracina, vai nu civilizā cija viņ us ir sasniegusi, vai arī sū dzī bas policijai. (biju tur pirms 2 gadiem, zinu, ko rakstu) Mī nus milzī gie odi (mū su fumigators nerī kojā s, un strā dnieki viņ us pat neiebiedē ja, un tad, kad jū s jau sā kat lamā ties) Ja jū s t palikt viesnī cā , tad ir labi nakš ņ ot. Tī rī ts katru dienu. Es š eit neatgrieztos. Vē l viens!! ! Tā ir dī vaina konversija: ja maksā ar karti, viņ i uzreiz pieskaita tavai summai visus nodokļ us, kas jā maksā (ja tie ir dolā ri vai mā rciņ as, tad likme ir 55-60, un ar karti ir 30-32. Esiet uzmanī gi . Un kategoriski neiesaku veikalus Mango Market un Dž ordž a Klū nija. Tie joprojā m ir blē ž i! Reklamē veikali, un nekas vairā k. Nā koš ajā dienā zemenes sapū s. Konfektes ir pretī gas, nevar ē st(daž us dod pamē ģ inā t , tirgo citus). Tū ristu ir maz, tā pē c droš i kaulē jieties. Nopirku internetu par 8$, 23 gig.
Pā rsteidza arī tas, kā paš i indivī di brī vprā tī gi apstaro sevi, izejot cauri kadram. Ir alternatī va ieeja un izeja.
аватар AlenaGross
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Par š o viesnī cu ir visā das atsauksmes, bet es gribu uzrakstī t savu. Gribu uzrakstī t savu viedokli. Lidojot uz viesnī cu, pirms izvē les izlasiet atsauksmes par konkrē to viesnī cu. Un, protams, visi vienmē r vē las ietaupī t naudu. Bet, izlasot atsauksmi, jū s saprotat, ka š ī ir budž eta viesnī ca. … Tomēr ▾ Par š o viesnī cu ir visā das atsauksmes, bet es gribu uzrakstī t savu. Gribu uzrakstī t savu viedokli. Lidojot uz viesnī cu, pirms izvē les izlasiet atsauksmes par konkrē to viesnī cu. Un, protams, visi vienmē r vē las ietaupī t naudu. Bet, izlasot atsauksmi, jū s saprotat, ka š ī ir budž eta viesnī ca. Tad kā dus brī numus jū s gaidā t! ? Ko darī t, ja lī dz ieraš anā s brī dim budž eta viesnī ca pā rvē rtī sies par piecu zvaigž ņ u viesnī cu? Es biju diezgan apmierinā ts ar š o viesnī cu. Teritorija, jā , nav ī paš i liela, bet kopta. Ir divi peldbaseini un tie tiek pastā vī gi tī rī ti, netī rumi nepeld apkā rt. Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti ē rta, un tuvumā ir veikali, aptieka, kafejnī ca un pat pludmale. Ļ oti tuvu vecpilsē tai. Ē diens ir diezgan ē dams, vienmē r ir izvē le. Jū s noteikti neaizbrauksit izsalcis. Ir gaļ a, dā rzeņ i, saldumi utt!! ! Es nekad neesmu dzirdē jis nevienu rupju vā rdu no personā la.
Ja jū s kaut kas neapmierina istabā vai kaut kas ir salū zis vai trū kst, tad vienkā rš i jautā jiet un nepieprasiet! Kā jū s izturaties pret cilvē kiem, viņ i izturē sies pret jums. Reģ istratū rā neatkarī gi no tā , kurš bija maiņ ā , Aš rafs vai Mohameds vai kā ds no citiem puiš iem, viņ i vienmē r uzklausa un palī dz atrisinā t š o vai citu problē mu. Neaizmirstiet, ka jū s apmeklē jat citu valsti ar saviem likumiem un noteikumiem. Jū s atnā cā t atpū sties un baudī t jū ru, tā pē c dariet to!
аватар Zn777
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Visas negatī vā s atsauksmes par š o viesnī cu ir patiesas. Ī sumā ko redzē ju: viesnī ca veca, numuriņ i galvenajā ē kā ar skatu uz baseinu, uz sekundā rā ceļ a un blakus ē kā , pā rsvarā bez balkoniem, par papildus samaksu var paņ emt ar balkonu ar skatu uz baseinu, pā rē jā s no viesnī cas teritorijā esoš ajiem numuriem atrodas 2x stā vu ē kā s. … Tomēr ▾ Visas negatī vā s atsauksmes par š o viesnī cu ir patiesas. Ī sumā ko redzē ju: viesnī ca veca, numuriņ i galvenajā ē kā ar skatu uz baseinu, uz sekundā rā ceļ a un blakus ē kā , pā rsvarā bez balkoniem, par papildus samaksu var paņ emt ar balkonu ar skatu uz baseinu, pā rē jā s no viesnī cas teritorijā esoš ajiem numuriem atrodas 2x stā vu ē kā s. Istabas nav izremontē tas, vannas istabā smird pē c kanalizā cijas, mē beles vietā m salauztas vecas, kondicioniera pults darbojas tikai vienā pozī cijā bez regulē š anas iespē jas, ļ oti skaļ š un nedzesē . Pati teritorija nav ī paš i zaļ a, kaitē kļ u kontrole netiek veikta kā citā s viesnī cā s, tā pē c vakaros ir daudz odu, kas ielido istabā , ņ emiet lī dzi fumigatoru. Svarī ga piezī me, istabā s nav dzeramā ū dens pudelē s, nav nekā.
Vannasistabā ir fē ns, kas liekas jau kopš pirmā s viesnī cas atvē rš anas, ledusskapis knapi strā dā , plakanā ekrā na TV pā rsvarā vietē jie kanā li, ir 10 kanā li, ir 2 stulbi krievvalodī gie . Istabas interjers ir godī gi nomā coš s. Par ē dienu: viens galvenais bufetes restorā ns, brokastī s pā rsvarā vā rī tas olas vai gatavs olu kultenis, dā rzeņ i (gurķ i, tomā ti, paprika, daudz veidu kā posti) mī kstais siers, parasts siers, nav skaidrs kas, sojas š ķ ē les desiņ as, ir sagrieztas sojas desiņ as, vairā ku veidu piedevas (grilē ti dā rzeņ i, rī si, kartupeļ u š ķ ē les) ir arī pankū kas, kruasā ni, maize un saldie konditorejas izstrā dā jumi, tikai apelsī na š ķ ē les no augļ iem. Tē ja, kafija papī ra glā zē s, ū dens vē sā kā , atš ķ aidī tas sulas. Pusdienā s un vakariņ ā s to paš u pievieno ar gaļ u, vistu vai zivi mī klā , vistas.
Restorā nā nav bā ra, viesmī lis ielej vietē jos alkoholiskos dzē rienus, visu alu un vī nu par maksu, kā arī ū deni pudelē s. Viesnī cas personā ls ir draudzī gs, daudzi saprot un nedaudz runā krieviski, visi ļ oti cenš as, arī virtuve. Istabu tī rī ju katru dienu, bet bez lielas piepū les. Dvieļ i un gultas veļ a tiek mainī ti ik pē c 6 dienā m. Viesnī ca atrodas otrajā piekrastē , no viesnī cas uz pludmali kursē marš ruta autobuss saskaņ ā ar grafiku. Palmas pludmale ir ļ oti laba visas 4 *, 3 viesnī cas pā rvadā savus viesus tur. Ē dinā š ana par maksu, ū dens, tē ja par brī vu. Pludmales dvielis ir jā ņ em lī dzi viesnī cā , izmantojot karti. Iepriekš viesnī ca bija ekonomisks č etrinieks, tagad ekonomisks trijnieks
Padomā labi, pirms izvē lies š o viesnī cu savā m brī vdienā m!
аватар natashaivanavna
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s devā mies ekskursijā uz Ē ģ ipti pē dē jā brī ž a ceļ ojumos. Tā kā viesnī cu izvē lei gandrī z nebija laika, nolē mā m izvē lē ties Sharming Inn. Viesnī ca nav slikta, skaista teritorija, liels baseins, numuriņ i protams nav ar eiro remontu bet tī ri, katru dienu tika veikta uzkopš ana istabiņ ā , pati viesnī ca katru dienu tika dezinficē ta. … Tomēr ▾ Mē s devā mies ekskursijā uz Ē ģ ipti pē dē jā brī ž a ceļ ojumos. Tā kā viesnī cu izvē lei gandrī z nebija laika, nolē mā m izvē lē ties Sharming Inn. Viesnī ca nav slikta, skaista teritorija, liels baseins, numuriņ i protams nav ar eiro remontu bet tī ri, katru dienu tika veikta uzkopš ana istabiņ ā , pati viesnī ca katru dienu tika dezinficē ta. Ē dienu bufete, vista, gaļ a, zivis, bija katru dienu, dā rzeņ i, augļ i, saldumi, tas viss bija lielos daudzumos. Protams, nevajadzē tu gaidī t gardē ž u ē dienus, tač u izsalkuš i nebijā m. Personā ls ir pieklā jī gs, ī paš i atceros viesmī li Azizu, ļ oti uzmanī gs, draudzī gs, spē lē jā s ar mū su bē rniem, viņ i kļ uva ļ oti labi draugi, un joprojā m sazinā s.
аватар Susvetik
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tī ri. Pieklā jī gs personā ls. Ē diens ir labs. Dzē rieni ir kā visur citur Ē ģ iptē , tikai vī na nav. Baseini nav apsildā mi. Laba viesnī cas atraš anā s vieta. Ar atpū tu bijā m ļ oti apmierinā ti, mums pilnī gi viss derē ja! Jā , viesnī ca ir nedaudz veca, atjauninā jums nenā ktu par ļ aunu, bet mē s negaidī jā m luksusa numurus. … Tomēr ▾ Tī ri.
Pieklā jī gs personā ls.
Ē diens ir labs.
Dzē rieni ir kā visur citur Ē ģ iptē , tikai vī na nav.
Baseini nav apsildā mi.
Laba viesnī cas atraš anā s vieta.
Ar atpū tu bijā m ļ oti apmierinā ti, mums pilnī gi viss derē ja! Jā , viesnī ca ir nedaudz veca, atjauninā jums nenā ktu par ļ aunu, bet mē s negaidī jā m luksusa numurus. Viss nepiecieš amais bija, viss bija kā rtī bā , tī rs! Ē diens ir daudzveidī gs, bet viss ir kā visur citur Ē ģ iptē . Lasot atsauksmes, gaidī ju daudz sliktā ku, bet biju ļ oti patī kami pā rsteigta! Kurš meklē budž eta ceļ ojumu - sirsnī gi iesaku!
аватар melany-367
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es lasī ju atsauksmes par cilvē kiem, kuri gatavojā s rakstī t atsauksmes un bija mū su randiņ os, un mani š okē ja meli! ES esmu dusmī gs! Uzreiz jā saka - visas zemā k esoš ā s sliktā s atsauksmes sadaliet ar desmit. Vai jū s katru dienu mazgā jat grī du mā jā s? ? Vai tu mā jā s ē d tik daž ā dus ē dienus kā pie mums ???! ! ! Vai tu mā jā s maini gultu katru dienu? ! Kā pē c to visu rakstī t un biedē t cilvē kus. … Tomēr ▾ Es lasī ju atsauksmes par cilvē kiem, kuri gatavojā s rakstī t atsauksmes un bija mū su randiņ os, un mani š okē ja meli! ES esmu dusmī gs! Uzreiz jā saka - visas zemā k esoš ā s sliktā s atsauksmes sadaliet ar desmit. Vai jū s katru dienu mazgā jat grī du mā jā s? ? Vai tu mā jā s ē d tik daž ā dus ē dienus kā pie mums ???! ! ! Vai tu mā jā s maini gultu katru dienu? ! Kā pē c to visu rakstī t un biedē t cilvē kus. Iet uz desmit zvaigž ņ u viesnī cu un nezvaigznieties!
Tā tad. No 2022.  gada 1.  marta lī dz 19.  gada 1.  gadam mē s atpū tā mies ar vī ru Š armingjingā . Vannojā s katru dienu. Visu dienu bija silts. Kā du dienu pat lija lietus
Ē ģ iptē esam jau ceturto reizi. Bija 3.4 un 5 zvaigž ņ u viesnī cā s un daž ā dā s jomā s. Mē s neredzē jā m ī paš u atš ķ irī bu viesnī cā s))) mē s neredzam jē gu pā rmaksā t. Bet Hadabas apgabals ir labā kais. Minimā lais vē jš . Daudz koraļ ļ u un zivju. Mierī gi. Skaists.
1. Viesnī ca. Ierodoties viesnī cā , mums piedā vā ja ļ oti neglī tu istabiņ u. Pē c atpū tnieku ieteikuma reģ istratū rā mums iedeva 20 dolā rus. un mums iedeva 525. istabu atseviš ķ os bungalo, ar balkonu, skats uz baseinu, dā rzu, slidkalniņ iem un tā lumā bija redzama jū ra. Apskatiet zemā k esoš os attē lus. Nu jā , kā saka zemā k, aizkari nav ī paš i tī ri, uz televizora, naktsgaldiņ iem bija putekļ i, bet es pats mierī gi noslaucī ju, man nederē ja. Ziepes, š ampū nus iedeva, kad prasi un cik prasi. Istabu uzkopš ana, veļ as un dvieļ u maiņ a pē c pieprasī juma! Un ne tā , kā viņ i raksta zemā k - viņ i to nemaz netī rī ja. Tā tad jū s vienkā rš i nejautā jā t)) tie tiek tī rī ti tikai kopā ar jums. Bez tevis istabā neviens neienā k. Mums nebija laika apskatī t putekļ us, traipus, saplī suš as lietas utt. Mē s gulē jā m tikai istabā . Jā , un patiesī bā mums ir vienalga)
Ū dens visu laiku bija karsts, tikai ilgi jā gaida, kamē r aukstums notecē s un uznā ks karsts. Nav problē ma. Tur bija seifs. Baltie dvieļ i. 14. dienā lū dzā m, lai mū s iztī ra divas reizes, bet gultu nevajadzē ja mainī t, kā pē c? )))
2. Teritorija. Nav daudz liels. Zaļ š . Skaists!
3. Ē damistaba. Ē d pē c sirds patikas! Daudz dā rzeņ u. Daudz saldumu . . Un es lasī ju atsauksmes citos portā los, cilvē ki bija tajos randiņ os kā mē s, un viņ i raksta, ka nebija augļ u, maz pā rtikas, viņ i dod gaļ u gabalos, zivis arī...Tie ir meli ! No augļ iem katru dienu bija apelsī ni, mandarī ni un granā tā boli. Fizalis pā ris reizes. Kad jū s nā kat klajā , viņ i jums iedod divus gaļ as gabalus un divus zivju gabalus. Ar ko tev nepietiek? ! Un, ja ar to nepietiek, nā c vē lreiz, un viņ i to atkal uzliks bez problē mā m! Galvenais viņ iem uzsmaidī t! Viņ i raksta – bā rā uzkodas nedeva. Tu sho atnā ci ē st 24/7?? ? ? Š is ir pirmais. Otrkā rt. Uzkodas bija katru dienu! Tikai viņ i ir pie bā rmeņ a Mahmuda ledusskapī ! Ā rā ir karsts, vai zini? ! Jū s nā kat klā t, pajautā jiet viņ am, un viņ š jums piedā vā s izvē li no ledusskapja! Bijā m 1 reizi ē st Fares restorā nā . Es ieteiktu zupu sauc tā pat kā Fares restorā nu un nopirku 1 kg lielu garneļ u. Un viņ i mums tur restorā nā tos pagatavoja uz grila, mē s to nepabeidzā m, mē s paņ ē mā m daudz lī dzi un tad ē dā m vē l divas dienas) Viņ i raksta "nopelnī ja kuņ ģ a darbī bas traucē jumus utt. " nu kā tev patiktu? Cita valsts! Trī s dienas pirms ceļ ojuma mā jā s dzē rā m pankreatī nu un tur dzē rā m pirmā s trī s č etras dienas, jo ē diens ir savā dā ks! Ū dens ir savā dā ks! Viss pā rē jais! kā tu gribē ji? !
4. Jū ra. Nodroš ina autobusu uz Palmas pludmali bez maksas saskaņ ā ar skaidru grafiku. Ir koraļ ļ i, zivis, super! Fotoattē lā skatiet Palmas pludmali. Var ieiet no krasta, bet ir akmeņ i. Mē s bijā m uz š o pludmali divas reizes 14 dienu laikā . Drī zā k 15-20 minū tes pastaigā jā m pa skaistajā m ieliņ ā m. Mē s nopirkā m 1 dolā ru. biļ ete uz Reef Beach, kas atrodas gandrī z pā ri ielai no viesnī cas. Vē l pusotra minū te. Š ajā pludmalē , kā mū suprā t, ir vairā k zivju un koraļ ļ u. Un mazā k cilvē ku! Un jū s varat peldē t pat pa labi, kur vien vē laties, pat pa kreisi. Bo Palmas pludmalē ir ierobež ota vieta, kur peldē ties. Reef pludmalē jebkurā diennakts laikā ir pieejami bezmaksas sauļ oš anā s krē sli. Ieeja tikai no tilta. Bet tā arī nav problē ma.
5. Animā cija. Katru vakaru 14 dienu garumā ! Bija daudz interesantu lietu. Bet mē s biež i staigā jā m pa pilsē tu, aizstaigā jā m lī dz Vecrī gai, apmē ram 30 minū tes. Taksis 2-3 dolā ri no viesnī cas lī dz moš ejai vecpilsē tā .
6. Baseini. Tā s ir trī s. Lielais (attē lā zemā k) nav apsildā ms. Mazā ks, tas it kā augš ā esoš ajā teritorijā , visu laiku tika apsildī ts! Un zemā k viņ i raksta uz mū su randiņ iem, ka bija auksti. Nemelo cilvē kiem! Un treš ajam bē rnam arī ir silti. Bē rni un pat pieauguš ie devā s lejā no kalniem)) bija jautri!
7. Viesnī cā Wi-Fi ir jā maksā.2 dolā ri / dienā . Es nezinu, kā da kvalitā te, mē s nopirkā m vietē jo Vodafone SIM karti, ieslē dzā m sadali tā lruņ os un neņ ē mā m tvaika pirti. Krievu kanā li bija 4-5 gabali. lai gan tie bija ieslē gti divas dienas pirms mū su izbraukš anas), bet mums vienalga, mē s iebā zā m telefonus un klausī jā mies viņ u dziesmas televizorā , kamē r mazgā jā mies, jo pā rē jo laiku mē s gā jā m)
8. Personā ls ļ oti draudzī gs! Palī dziet, konsultē jiet. Tā nav taisnī ba, ka viņ i ir rupji, ja vien jū s neesat pirmais, kas rupjš . Izbraucā m 4 no rī ta. Mums iedeva devu, vienkā rš u, tieš ā m, mē s to zinā jā m, jo ​ ​ vakarā ņ ē mā m ē st traukos (tī š ā m ņ ē mu lī dzi traukus), kā arī ļ ā vā m ē damistabā dzert kafiju. kā du kumosu, ja vē lamies. Jā , naktī viņ i atvē ra ē damistabu mums diviem! Jo mē s visiem smaidī jā m, nebijā m rupji, un pret mums izturē jā s tieš i tā pat. Punkts!
Un viņ i arī rakstī ja, ka viņ i nenes ū deni uz istabu. Un kā pē c ir tik grū ti aiziet uz ē damistabu paē st un paņ emt lī dzi pudeli un savā kt cik gribi? !
Secinā jums — mē s š eit vē l atgriezī simies, tas ir skaidrs! Tas viss ir atkarī gs no tā , kā pē c jū s dodaties. Tikā m aiz jū ras, zivis, pastaigas, iespaidi. Mē s to dabū jā m. Un, ja jū s katru dienu ejat pē c omā riem, paipalā m, nomainiet veļ u, paskatieties uz aizkariem traipiem un uz grī das putekļ os - tad sē diet mā jā s!
P. S. Ņ emiet lī dzi š okolā des Alenka, viņ i par tā m noskū pstī s jū su rokas), un mē s paš i iedevā m daudzus pa 1 USD apkopē jā m ē damzā lē , zā lē un bā rmeņ iem. Mums nav ž ē l, bet viņ i ir gandarī ti, jo Viņ u algas ir niecī gas, un darba apstā kļ i skarbi! Atceries š o!
пляж Пальма Бич вид с окна территория территория территория вид с балкона нашего номера
аватар avtocompas
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Otro reizi palieku š ajā viesnī cā . Un viss ir mainī jies uz labo pusi. Tā pē c sā kš u pē c kā rtas! Ieradā mies agri no rī ta 5 no rī ta - uzreiz bez papildus maksā jumiem iedeva 515. istabu atseviš ķ ā mā jā . … Tomēr ▾ Otro reizi palieku š ajā viesnī cā . Un viss ir mainī jies uz labo pusi. Tā pē c sā kš u pē c kā rtas! Ieradā mies agri no rī ta 5 no rī ta - uzreiz bez papildus maksā jumiem iedeva 515. istabu atseviš ķ ā mā jā . Laba istaba, lai arī veca, bet viss darbojā s, ledusskapis, seifs, televizors, vairā ki kanā li krievu valodā . Atslē gas karte - ļ oti ē rta. No balkona paveras skats uz baseinu un jū ru. Ū dens duš ā bija karsts! Uzkopš ana istabā pē c pieprasī juma, un Jū su klā tbū tnē! ! ! Mainiet dvieļ us reģ istratū rā ! Pludmales dvieļ i tiek mainī ti arī pie centrā lā baseina. Teritorija ir tī ra un labi kopta. Ir divi baseini - viens augš pusē ar apkuri un slī dkalniņ iem, un liels centrā lais apakš ā , tie tī ra un tī ra katru dienu.
No viesnī cas uz PALMA pludmali kursē autobuss, stingri pē c grafika! Š ī pludmale ir ņ emta arī no citā m IL Mercato viesnī cā m. Tū ristiem no mū su viesnī cas Tivoli ir bā rā stū rī tis, kur bez maksas ielej ū deni, tē ju, kafiju. Par naudu bā rā var paņ emt uzkodu alus saldē jumu. Starp citu, viesnī ca maksā ja alu pudelē s STELLA 3 $ pludmalē $ 4! Reģ istratū rā var nopirkt biļ eti par vienu dolā ru uz REEF BEACH pludmali, kas atrodas pretī viesnī cai, ļ oti laba pludmale un š eit ir brī vā k. Viesnī ca piedā vā bezmaksas vietē jos dzē rienus no alkohola, degvī na, ruma, dž ina, viskija, zebibas anī sa degvī na, kas ir grieķ u ouzo vai turku raki analogs.
Ē dieni viesnī cā ir ļ oti garš ī gi un kvalitatī vi. Vienmē r ir vista, liellopu gaļ a, zivis, dā rzeņ i - tomā ti, gurķ i, paprika, baklaž ā ni, cukini, augļ i, mums bija melones, gvajaves, granā tā boli, apelsī ni. Liela saldo konditorejas izstrā dā jumu izvē le. Visiem pietika. Ē diens nav sliktā ks par kā diem pieciniekiem. Viesnī ca bija 100% noslogota, tā pē c, ja atnā k uz restorā na atklā š anu, izveidojā s rinda, bet tad viss ir bez maksas! Netā lu no viesnī cas atrodas veikali, kur var iegā dā ties pā rtiku un augļ us, daž ā dus suvenī rus.
Internets viesnī cā ir maksas - 2 $ dienā , bet mē s to neizmantojā m, Jū s varat iegā dā ties vietē jo SIM karti. Viesnī cā ir SULTAN veikals, ļ oti laba izvē le ar eļ ļ ā m, smarž ā m, daž ā diem krē miem, tē ju, kafiju un daudz ko citu, un pats galvenais, š ī veikala ī paš nieks un pā rdevē js ir ļ oti labs cilvē ks Mukhameds - viņ š vienmē r jums pateiks. viss, palī dziet, izveidojiet savienojumu ar viņ a wi-fi, zina daž as valodas - krievu, angļ u un pat itā ļ u. Vē los pateikties arī visam viesnī cas personā lam par patī kamajā m brī vdienā m, ī paš i ģ enerā ldirektoram Mohamedam El Saidam, kurš vienmē r ir gatavs palī dzē t tū ristiem un atrisinā t visas problē mas. Veiksmi un labklā jī bu jums. ES iesaku. Noteikti nā kš u vē l!
бассейн ресепшн водитель автобуса на пляж главный менеджер отеля шеф повар море вход с понтона
аватар saralite19
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s devā mies uz viesnī cu no 2. lī dz 7. novembrim par 293 $ par 5 naktī m. Ierodoties pulksten 6 no rī ta, mē s nebijā m iekā rtojuš ies uzreiz, un gaidī jā m lī dz pulksten 10, kad saņ ē mā m rokassprā dzes. Bet š ajā laikā mē s devā mies uz stā vu pludmali (Reef Beach), kas atrodas 3 minū š u attā lumā no viesnī cas. … Tomēr ▾ Mē s devā mies uz viesnī cu no 2. lī dz 7. novembrim par 293 $ par 5 naktī m.
Ierodoties pulksten 6 no rī ta, mē s nebijā m iekā rtojuš ies uzreiz, un gaidī jā m lī dz pulksten 10, kad saņ ē mā m rokassprā dzes. Bet š ajā laikā mē s devā mies uz stā vu pludmali (Reef Beach), kas atrodas 3 minū š u attā lumā no viesnī cas. Mums atļ ā va atstā t savas mantas speciā lā telpā (bagā ž ā ). Pludmales cena ir 3 USD vienai personai, bet, ja jū s reģ istratū rā palū gsit uztaisī t jums biļ eti, cena bū s 1 USD par vienu.
Atgriež oties viesnī cā , mums iedeva rokassprā dzes, ar kurā m varē jā m piekļ ū t visam, bet numuriņ š tika nokā rtots tikai 12:00.
Pati viesnī ca par cenu ir laba. Par papildus samaksu var dabū t istabiņ u ar skatu uz baseinu, bet mē s paņ ē mā m parasto istabiņ u. Tī rī ts ik pē c 2 dienā m. Reiz viņ i pat atstā ja biļ eti uz itā ļ u restorā nu un nolika uz gultas rož u ķ ekaru.
Ē diens ir normā ls, vienmē r ir zivis un gaļ a. Nav daudz daudzveidī bas, bet izsalcis jū s nepametī sit.
Tā pat no viesnī cas biež i kursē autobuss (ja pajautā š oferim, autobuss pieturē s pie El Mercato vai lielveikala Mango), no kurienes var ā tri nokļ ū t vecpilsē tā ) uz Palmas pludmali, kurā ir ļ oti labs rifs. , un ir arī akmeņ aina ieeja, kur var peldē ties ar bē rniem. Arī pludmalē ir volejbola laukums, restorā ns, skaistumkopš anas salons. Pastaigas attā lumā no š ī s pludmales ir apmē ram 30 minū tes.
Vispā r par tā du cenu visus trū kumus var piedot, ja vajag ļ oti labu apkalpoš anu, ē dinā š anu, labā k ņ emt kā du labā ku viesnī cu.
аватар cobanmarina6
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir pā rsteidzoš a par cenu! Ir jauka pludmale ar ieeju no mola un no krasta. Ē diens viesnī cā vienmuļ š , bet garš ī gs, liela augļ u izvē le. Ļ oti jauks personā ls, dara visu jū su ē rtī bā m. Animā cija super, gandrī z katru dienu bija kā ds š ovs, arī vienkā rš i izcila animā cijas komanda, visi ļ oti forš i un smieklī gi. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir pā rsteidzoš a par cenu! Ir jauka pludmale ar ieeju no mola un no krasta. Ē diens viesnī cā vienmuļ š , bet garš ī gs, liela augļ u izvē le. Ļ oti jauks personā ls, dara visu jū su ē rtī bā m. Animā cija super, gandrī z katru dienu bija kā ds š ovs, arī vienkā rš i izcila animā cijas komanda, visi ļ oti forš i un smieklī gi. Uz š o viesnī cu nā ktu vairā k nekā vienu reizi! ! !
аватар Lyubosentia
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Vispā r mē s neesam izvē lī gi un lasī jā m atsauksmes un zinā jā m uz kurieni ejam. Un kā jau daudzi domā ja, ka jū ra visu kompensē . Tač u š ajā viesnī cā noteikti kaut kas nav kā rtī bā . Vai nu mē s sen neesam bijuš i Ē ģ iptē un te jau sen viss ir sagrimis. … Tomēr ▾ Vispā r mē s neesam izvē lī gi un lasī jā m atsauksmes un zinā jā m uz kurieni ejam. Un kā jau daudzi domā ja, ka jū ra visu kompensē . Tač u š ajā viesnī cā noteikti kaut kas nav kā rtī bā . Vai nu mē s sen neesam bijuš i Ē ģ iptē un te jau sen viss ir sagrimis.
Viss sā kā s ar reģ istrē š anos: transfē rā ilgi gaidī jā m cilvē ku, plus mū su viesnī ca bija pē dē jā , vispā r izsalkuš i un noguruš i, ieradā mies viesnī cā ap devī tā vakara sā kumu. Mums uzreiz uzlika rokassprā dzes un laipni piedā vā ja nā kt lejā paē st. Tur mē s gaidī jā m bezgarš ī gā kā ē diena paliekas, ko jebkad esmu ē dusi. Turklā t viss izskatī jā s jau galī gi negarš ī gi: ē diens izkaisī ts, galdi taukaini, nenoslaucī ti, logi pilē ja, visam novilkti pirkstu nospiedumi. Nolē mā m vismaz uzpildī t degvielu ar maizi, bet tā vispā r ir nesā lī ta. Rezultā tā ē dā m saldos mafinus, tas ir vienī gais ē diens, kas garš o, bet ar tiem tā lu netiksi, bet tikai pieņ emsies svarā .
Mē s devā mies reģ istrē ties, viņ i iedeva 10 USD, viņ i mums iedeva istabu pirmajā stā vā pie baseina, bet tas viss bija dū mu, bija nepatī kama smaga rū gta smaka, mē s bijā m ar bē rnu, bija tikai divas atseviš ķ as gultas , treš ā nebija. Atkal ejam ubagot, atnesa sarū sē juš u gultiņ u ar redelē m un puisis aizgā ja, nesapratā m - vismaz bū s matracis, pagaidī jā m vē l 20 minū tes, viņ š atnes. Kamē r viņ i mē ģ inā ja izpakot lietas: rokā s izjuka pakaramais: no ledusskapja nokrita durvis, seifa durvis tika aizvē rtas ar iepriekš ē jo viesu kodu. Dvieļ u nav, duš as lī dzekļ u arī nav, ū dens duš ā knapi silts, es tur vienmē r nosalu. Odi lido bariņ os un jau sā k mū s medī t, ī paš i tā pē c, ka istabā ir tumš s, pie griestiem nav lustras, un odiem ir pusdienu laiks. Ā da niez no putekļ iem, paņ emu cimdus, lupatu, lī dzekli (pateicoties atsauksmē m, ko paņ ē mu lī dzi), sā ku tī rī t, izsmidzinā t ar atsvaidzinā tā ju. Man jau tikai histē riski smiekli, ledusskapī galveno vietu aizņ em ledus centrā , pudeles kaut kā der. Atnesa matraci un veļ u saburzī tu, ar traipiem, vairs nebrī nā mies, pā rgā jā m uz paš saglabā š anā s rež ī mu, ar domu, ka rī t redzē sim jū ru, pā rē jais ir sī kumi. Prasī ja dvieļ us, atnesa mazos, kā kā jiņ ā m, bet paldies arī par to. Rezultā tā cits ē ģ iptietis prasī ja š okolā des tā felī ti, bet tā das nebija, iedeva zemesriekstus.
Un nā kamajā dienā patieš ā m kļ uva vieglā k un viņ i sā ka pielā goties, lai gan brokastis bija visniecī gā kā s, bet kopumā viņ i nebija izsalkuš i. Paņ ē ma lī dzi tehniku, jo lasī ja, ka antisanitā ri apstā kļ i, visi strā dnieki ņ em ar rokā m, un tā arī bija un vienmē r noslaucī ja tehniku ​ ​ ar spirta salvetē m. Bet tomē r no gremoš anas traucē jumiem nav izdevies izvairī ties. Vai nu ē diens nav pā rstrā dā ts, vai nav piemē rots, vai arī viņ i ē da nesaderī gu pā rtiku, es gribu ticē t, ka pē dē jais. Bet mē s joprojā m virzā mies prom, un, starp citu, kad mē s devā mies uz lidostu, mans vē ders bija tik nospiests un sā pē ja, es domā ju, ka viss bū s izspiedies, lai gan tas netiks uzskatī ts par terora aktu)) protams, es toreiz nesmē jos un ļ oti nervozē ju, ka neskrieš u uz tualeti, kur viņ š ir lidostā ? Vispā r paņ em kaut ko pret caureju un aizdari, nesā pē s.
Tagad par servisu tas ir minimā ls: te katrs grib dzeramnaudu vai vismaz kaut ko, un nemitī gi par to ne tikai dod mā jienus, bet tieš i par to runā . Bet ar varu dot nevar, bet atņ emt var tikai, mē s uzzinā jā m, ka naudu principā neviens nedod. Bā rā jū s pastā vī gi tiks aizliegts ar ļ oti nelaimī gu seju vai lū gts ierasties vē lā k vai ielej apakš ā (mē s ņ ē mā m tikai b / a dzē rienus), ja jū s neko nedosit. Vienreiz iedevā m kafiju maisos (nesā m lī dzi), seja mainī jā s, bā rmene smukā ka pareizi, ielē ja pilnā apjomā , nā kamajā dienā atkal tas pats, atkal skā bs. Droš i vien mū su kafija ir bezgarš ī ga)) Pā rsvarā gā ja deviņ us gadus veca meita, kuras sirdsapziņ a acī mredzot neļ auj sū tī t bē rnus ar neko. Š eit jums ir viss iekļ auts.
Otrajā dienā bija tikš anā s ar gidu, kuram, protams, ir liela interese par ekskursiju pā rdoš anu. Izrā dā s, ka visiem viesiem jā iedod viņ am aizpildī ts A4 par atgrieš anā s reisa numuru, lai viņ š ienā k un neaizmirst tevi paņ emt. Tā pē c, lai to atdotu, gaidī jā m divas stundas, kamē r viņ š reklamē ja un pā rdeva ekskursijas visiem, kas vē lē jā s kaut kur aizbraukt. Un mē s negribam, kas nozī mē , ka rinda ir beigā s. Viņ i arī gaidī ja, kamē r iepriekš ē jiem viesiem tiks saplaisā ts seifs un uztaisī ts jauns zī mogs, kā rezultā tā puse no pirmā s dienas pagā ja gaidot un pusdienlaikā pilnā ā trumā metā mies uz jū ru, kas aizsegs visu: visu gari lidojumi, netī ra istaba ar smaku, negarš ī gs ē diens, viduvē js serviss, bē rnu programma ar dziesmā m ar neķ ī tru valodu, rijī gi odi, uz kuriem plē sē js nestrā dā labi, duš ā knapi silts ū dens, traumatiski slidkalniņ i, kur cilvē ks salū za viņ a galva mums priekš ā , š ķ eldotas flī zes pie baseina un daudz kas cits. citi sī kumi, kas kopumā rada iespaidu par pā rē jo.
Un ak, brī nums! Jū ra, Sarkanā jū ra – tā ir skaista! un izlī dzina visus, vienalga, vai tu dzī vo bungalo vai seš ā s zvaigznē s, tas ir vienā di pieejams visiem, visi pā rdzī vojumi pazū d, pilnī ga harmonija, prieks, sajū sma, pilnī ba, ap krā š ņ u, krā sainu zivju baru. Un tas viss jau ir tā di sī kumi, kas nav tavu raiž u vē rti; tu ienirsti spilgtā pozitī vu emociju gammā š eit un tagad, tu apstā dina mirkli, jū ti, kā jū ra apņ em: silta, sā ļ a, draudzī ga, skaista, saule spī d gar viļ ņ iem, tu iedomā jies, kā tā reiz š ķ ī rā s Mozus priekš ā , ka tu, š ķ iet, tagad esi tajā iesaistī ts. . . Laime apskauj un tas ir tas, kas paliek atmiņ ā un sirdī uz visiem laikiem un par ko tomē r ir vē rts doties uz Ē ģ ipti. Bet ne š ajā viesnī cā .
Parādīt vairāk »


iemiesojums nataliashnetko
11 mēnešus atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums ouorlova
5 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
iemiesojums _230640
Sakiet, vai uz vietas bērniem ir izklaide, varbūt slidkalniņi?
6 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums sales222221
‹ Viesnīca Sharming Inn Hotel 4*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен в бухте Ом Эль Сид, в 7 километрах от собственного пляжа. Построен в 1999 году, последняя реставрация проведена в 2019 году. Отель идеально подойдёт для любителей спокойного отдыха и приятной атмосферы.

Atrašanās vieta 20 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх. 8 км от Наама Бей.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж в 7 км от отеля, рядом кораллы, понтон, имеется песчаный вход в море. Имеется сервис до пляжа.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Основной ресторан Mozaic (международная кухня): завтрак с 07:00-10:00, обед с 13:00-15:00, ужин с 19:00-22:00. Шведский стол.

Рестораны A la Carte: Caprice (итальянская кухня). Tempura (азиатская кухня). Oriental.

Бар в лобби: работает с 10:00-00:00.

Бар у бассейна: работает с 10:00 до заката.

Бар на пляже: работает с 10:00 до заката (алкогольные напитки за дополнительную плату).

Услуги консьержа, камера хранения багажа, услуги по продаже билетов, круглосуточная стойка регистрации, факс/ксерокопирование, магазины на территории, доставка прессы, доставка еды и напитков в номер.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб для детей в возрасте 4-12 лет. 2 детских бассейна. Услуги няни круглосуточно, по запросу. Мини-диско, детское шоу.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Теннисный корт с песчаным покрытием, дартс, караоке.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Всего 372 номера в главном 3-этажном здании и 19-ти 2-этажных корпусах.

Istabās

В номере есть кондиционер (центральный), телевизор, телефон, мини-бар (платно), набор для кофе и чая (платно), сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese El-Fanar St. Om El-Seed plateau, P.O Box 231 Sharm El Sheikh, South Sinai – Egypt
Tālruņi: +20 69 3662814
Tīmekļa vietne: Sharming Inn Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.