Vējainā Hurgada janvārī.

Rakstīts: 29 janvārī 2023
Ceļošanas laiks: 7 — 21 janvārī 2023
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 7.0
Mū su kritē riji janvā ra ziemas brī vdienā m: budž eta viesnī ca, silts baseins, jū ra pastaigas attā lumā , smilš aina ieeja jū rā , infrastruktū ras pieejamī ba viesnī cas tuvumā .

                                                                                                                                                                                                                                                         Viesnī ca Saulainas dienas Mirette 3*. Otrā lī nija nesasprindzinā ja, ļ oti tuvu ē damzā lei 1. lī nijā un jū rai, baseiniem. Dodieties uz pirmo lī niju pā ri ceļ am vai pa tī ru pazemes pā reju.


                                                                                                                                         Tie paš i restorā ni un silti baseini, brī niš ķ ī gas pludmales un skats uz jū ru, ū dens parki. Bet nedē ļ u vē lā k Palasio 4 * restorā nu vairs neļ ā va apmeklē t.

Ē diens ir normā ls 3* viesnī cai. Jū s varat dzert alu, vī nu un alkoholiskos kokteiļ us. Bet kokteiļ iem atvedā m savu Sapphire dž inu. Daudz bā ru. Kafija nav garš ī ga. Ē dnī cā s nebija redzami netī rumi vai gruveš i. Visu 3 viesnī cu teritorijā strā dā ja dā rznieki un apkopē jas.
Apmeklē jā m vairā kus a la carte restorā nus.
Itā lis - vairā k vai mazā k normā li, bet zivs (sliktā ka par ē damistabu) mani pā rsteidza ar bezgarš ī gā m zivī m un papī ra glā zē m kafijai! Patī kams brī dis atpū tniekiem ir apsveikumi ar dzimš anas dienas tortē m š ajos restorā nos.
Mirette istabā ir liela guļ amistaba, viesistaba un virtuve ar tē jas komplektu, 4 pudeles ū dens diviem, plakanā ekrā na televizors, bā rs, bezmaksas seifs, diezgan liels balkons ar skatu uz baseinu, veļ as ž ā vē tā js. uz balkona, vietā m sarū sē jis, tualetes telpā ļ oti š aurs nodalī jums duš ā m un duš ā m bez š ļ ū tenes, neē rti. Ziepes iepakojumos, ž eleju, š ampū nu pudelē s, tē ju un kafiju iedeva katru dienu, fē nu pē c pieprasī juma, bet arī bez atļ aujas aizveda) Gultas veļ a tika mainī ta pē c daž ā m dienā m, dvieļ i - katru dienu. Telpas uzkopš ana sastā vē ja no palagu iztaisnoš anas uz gultas. Daž reiz viņ i slaucī ja smiltis. Likā s, ka viesnī cā ir problē mas ar gultas veļ u.

Tī rs, bet ļ oti plā ns un novā jē jis, ar granulā m, vietā m saplē sts. Segas pā rvalks tika uzvilkts vienu reizi pē dē jā s dienā s, pirms tam sega gulē ja starp diviem palagiem, kas bija ļ oti neē rti. Skapī bija vē l divi spilveni un vē l viena sega.

Telpā ir divi trokš ņ aini gaisa kondicionieri. Varbū t regulē jami, bet ziemā tos neizmantojā m. Vakarā uz balkona lidoja mazi odi, bet istabā neviena nebija. Vairā kas reizes atstā ja š okolā des konfektes – mums no dvieļ iem veidoja figū riņ as)

Tā kā Saulainā s dienas ir 3 viesnī cu teritorija, attā lums lī dz kā jā m bija. Apbrī nojami skati - un lagū na, un atklā tā jū ra, un tuksnesis, un pilsē ta ar mū ž ī gu apbū vi) Daž os numuros saullē ktu vai saulrietu var sagaidī t no balkona.

Janvā rī bija saulains laiks, dienā silts, bet ļ oti, ļ oti vē jains! ! Pastā vī gā vē ja dē ļ mē s abi saaukstē jā mies un klepojā m.
Var atrast mierī gu vietu, kur sauļ oties, bet vē jš kaut kā biež i maina virzienu un spē ku.
Viesnī cai ir smilš aina ieeja jū rā un lagū nā , dziļ umā - rifs ar zivī m. Ziemā ū dens Ē ģ iptē ir vē ss. Jū s varat peldē t, bet ne ilgi. Stiprā vē ja dē ļ ir neē rti izkā pt no ū dens. Uzturē š anā s beigā s ū dens sasila vairā k. Kad ieradā mies viesnī cā , temperatū ra naktī bija 11 grā di, dienā. 21. Pā rē jā beigā s - naktī. 14, dienā. 26. Pa dienu sauļ ojā mies, no rī ta un vakarā staigā jā m. vē jjakā s.

Vairā kos baseinos ū dens bija silts, vē jš klusā ks. Ir dziļ i baseini bē rniem, akvaparks ar slidkalniņ iem. Pludmales dvieļ i saņ emti/mainī ti ar kartē m pie baseiniem.

Dienas laikā notika sporta izklaides, volejbols, š autriņ as, joga, pē c vakariņ ā m - viesnī cas animā cija bē rniem un pieauguš ajiem ar pieaicinā tajiem vietē jiem mā ksliniekiem.
Ē ģ iptei ierastā s izklaides: dejas ar svā rkiem, vē derdejas, faķ ī rs uz nagiem, tautas dejas un dziesmas, viesnī cas jaunkundze un kungs.

Kā du dienu mē s redzē jā m putu ballī ti. Bet nepavisam nepā rsteidza. Daž as putas uz smiltī m. Turcijā baseinā š ā da ballī te izskatī jā s daudz forš ā k.
Netā lu no viesnī cas pastaigas attā lumā atrodas skaista moderna pastaigu zona Marina Hurgada, kur atrodas jahtas, restorā ni, kafejnī cas, veikali. Piektdien bijā m Marinā , pie moš ejas skatī jā mies musulmaņ u kolektī vo lū gš anu muezin skaņ ā s.

Pazī stamais zivju tirgus pie moš ejas netika apmeklē ts, jo jū ras veltes ī paš i neinteresē .
Marinas virzienā ir vairā ki veikali, kur viņ i iegā dā jā s gardu halvu dā vanā m par 1.5 USD iepakojumā un augļ u stendus. Mango tika pā rdoti par 2.5-5 USD, zemenes par USD 1 kg, vī ģ es par USD 1.5. Jū s varat doties uz augļ u tirgu, kas atrodas netā lu no El Ezaby aptiekas.
Uz ceļ iem kaitinoš i taksisti nemitī gi dū c, lai jū s kaut kur aizvestu. Vairā kas reizes vakarā pa ceļ u skrē ja sievietes, kas izskatī jā s pē c č igā niem un prasī ja naudu par saviem bē rniem.

Slimī bas dē ļ negribē ju doties ekskursijā s, bet nā cā s ieskatī ties aptiekā s. Mē s pa dienu gā jā m ar navigatoru kā jā m uz aptieku ar fiksē tā m cenā m El Ezaby. Aptiekā pie Zahabia viesnī cas, blakus mū su Mirettei, cenas ir nedaudz augstā kas. Bet viesnī cas aptiekā cenas ir debesī s! Tos farmaceits izdomā pats un gudru skatienu č eka vietā izraksta kaut kā du recepti) Pirms zā ļ u iegā des pameklē googlē cik maksā , piemē ram, Hurgadas Krievu aptiekā . Skatiet atš ķ irī bu.
Mē s neesam pieredzē juš i hamam viesnī cā , bet iegā dā jā mies no gida par 20 USD vienai personai, kas apmeklē hamam bez masā ž as pilsē tā . Uz vietas mums piedā vā ja masā ž u par 5$. 30-40 minū tes. Man patika masā ž a, bet hammam, pirts, dž akuzi un visa atmosfē ra bija tik un tā .
Nopirkā m SIM karti lidostā un nož ē lojā m. Gigabaiti ā tri beidzā s. Vē lā k viesnī cā nopirkā m vē l vienu SIM karti. Wifi viesnī cas vestibilā ir vā jš . Ir bankomā ti.
Pirmajā s atpū tas dienā s ļ oti kaitinoš i ir darbinieki, kas piedā vā burvju, ekskursiju, bizes, manikī ra, pedikī ra, masā ž as, pē du pī linga ar zivī m, laivoš anas, izpletņ lē kš anas, nirš anas pakalpojumus. Starp citu, lagū nā ir daudz mazu zivju, un, ja jū s stā vat uz vietas, tā s uzpeld un sā k nedaudz kost jū su pē dā s. Pī lings bez maksas!

                    Viesnī ca ir piemē rota budž eta brī vdienā m. Jū ra ir skaista, bet ziemā zivju ir maz. Atpū tnieki viņ us baro ar maizi un vā rī tā m olā m, tač u glā bē ji tam nepievē rš uzmanī bu.

Jū rā vē lams ieiet speciā los apavos. Es redzē ju jū ras ež us, lauvu zivis un gandrī z uzkā pu uz dzeloņ a ar ziliem plankumiem.
Dienas laikā lī dz rifiem peldē ja milzī gi bari ar diezgan lielu zivju, kurus vietē jie nez kā pē c sauca par "zirgiem", tie izskatī jā s pē c spā ņ u moķ es.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu