Sunny Days Mirette Family Apartments & Resort 3*– Atsauksmes

36
Novērtējums 7.110
№59 viesnīcas reitingā Hurgada
7.1 Numurs
7.1 apkalpošana
6.9 Tīrība
7.3 Uzturs
7.2 Infrastruktūra
4 un 5 stāvu ēku komplekss. Viesnīca tika atvērta 1992. gadā. Pēdējā restaurācija tika veikta 2020. gadā. Atrodas pāri ielai no Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. Viesnīcā ir tikai numuriņi. Visi restorāni, baseini un izklaides - Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. Netālu no viesnīcas atrodas veikalu un suvenīru veikalu tīkls. Ieteicams jauniešiem un ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар irinka_gladiolus
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mū su kritē riji janvā ra ziemas brī vdienā m: budž eta viesnī ca, silts baseins, jū ra pastaigas attā lumā , smilš aina ieeja jū rā , infrastruktū ras pieejamī ba viesnī cas tuvumā .                                                                                                                                                                                                                                                         Viesnī ca Saulainas dienas Mirette 3*. … Tomēr ▾ Mū su kritē riji janvā ra ziemas brī vdienā m: budž eta viesnī ca, silts baseins, jū ra pastaigas attā lumā , smilš aina ieeja jū rā , infrastruktū ras pieejamī ba viesnī cas tuvumā .

                                                                                                                                                                                                                                                         Viesnī ca Saulainas dienas Mirette 3*. Otrā lī nija nesasprindzinā ja, ļ oti tuvu ē damzā lei 1. lī nijā un jū rai, baseiniem. Dodieties uz pirmo lī niju pā ri ceļ am vai pa tī ru pazemes pā reju.

                                                                                                                                         Tie paš i restorā ni un silti baseini, brī niš ķ ī gas pludmales un skats uz jū ru, ū dens parki. Bet nedē ļ u vē lā k Palasio 4 * restorā nu vairs neļ ā va apmeklē t.

Ē diens ir normā ls 3* viesnī cai. Jū s varat dzert alu, vī nu un alkoholiskos kokteiļ us. Bet kokteiļ iem atvedā m savu Sapphire dž inu. Daudz bā ru. Kafija nav garš ī ga. Ē dnī cā s nebija redzami netī rumi vai gruveš i. Visu 3 viesnī cu teritorijā strā dā ja dā rznieki un apkopē jas.
Apmeklē jā m vairā kus a la carte restorā nus.
Itā lis - vairā k vai mazā k normā li, bet zivs (sliktā ka par ē damistabu) mani pā rsteidza ar bezgarš ī gā m zivī m un papī ra glā zē m kafijai! Patī kams brī dis atpū tniekiem ir apsveikumi ar dzimš anas dienas tortē m š ajos restorā nos.
Mirette istabā ir liela guļ amistaba, viesistaba un virtuve ar tē jas komplektu, 4 pudeles ū dens diviem, plakanā ekrā na televizors, bā rs, bezmaksas seifs, diezgan liels balkons ar skatu uz baseinu, veļ as ž ā vē tā js. uz balkona, vietā m sarū sē jis, tualetes telpā ļ oti š aurs nodalī jums duš ā m un duš ā m bez š ļ ū tenes, neē rti. Ziepes iepakojumos, ž eleju, š ampū nu pudelē s, tē ju un kafiju iedeva katru dienu, fē nu pē c pieprasī juma, bet arī bez atļ aujas aizveda) Gultas veļ a tika mainī ta pē c daž ā m dienā m, dvieļ i - katru dienu. Telpas uzkopš ana sastā vē ja no palagu iztaisnoš anas uz gultas. Daž reiz viņ i slaucī ja smiltis. Likā s, ka viesnī cā ir problē mas ar gultas veļ u.
Tī rs, bet ļ oti plā ns un novā jē jis, ar granulā m, vietā m saplē sts. Segas pā rvalks tika uzvilkts vienu reizi pē dē jā s dienā s, pirms tam sega gulē ja starp diviem palagiem, kas bija ļ oti neē rti. Skapī bija vē l divi spilveni un vē l viena sega.

Telpā ir divi trokš ņ aini gaisa kondicionieri. Varbū t regulē jami, bet ziemā tos neizmantojā m. Vakarā uz balkona lidoja mazi odi, bet istabā neviena nebija. Vairā kas reizes atstā ja š okolā des konfektes – mums no dvieļ iem veidoja figū riņ as)

Tā kā Saulainā s dienas ir 3 viesnī cu teritorija, attā lums lī dz kā jā m bija. Apbrī nojami skati - un lagū na, un atklā tā jū ra, un tuksnesis, un pilsē ta ar mū ž ī gu apbū vi) Daž os numuros saullē ktu vai saulrietu var sagaidī t no balkona.

Janvā rī bija saulains laiks, dienā silts, bet ļ oti, ļ oti vē jains! ! Pastā vī gā vē ja dē ļ mē s abi saaukstē jā mies un klepojā m.
Var atrast mierī gu vietu, kur sauļ oties, bet vē jš kaut kā biež i maina virzienu un spē ku.
Viesnī cai ir smilš aina ieeja jū rā un lagū nā , dziļ umā - rifs ar zivī m. Ziemā ū dens Ē ģ iptē ir vē ss. Jū s varat peldē t, bet ne ilgi. Stiprā vē ja dē ļ ir neē rti izkā pt no ū dens. Uzturē š anā s beigā s ū dens sasila vairā k. Kad ieradā mies viesnī cā , temperatū ra naktī bija 11 grā di, dienā. 21. Pā rē jā beigā s - naktī. 14, dienā. 26. Pa dienu sauļ ojā mies, no rī ta un vakarā staigā jā m. vē jjakā s.

Vairā kos baseinos ū dens bija silts, vē jš klusā ks. Ir dziļ i baseini bē rniem, akvaparks ar slidkalniņ iem. Pludmales dvieļ i saņ emti/mainī ti ar kartē m pie baseiniem.
Dienas laikā notika sporta izklaides, volejbols, š autriņ as, joga, pē c vakariņ ā m - viesnī cas animā cija bē rniem un pieauguš ajiem ar pieaicinā tajiem vietē jiem mā ksliniekiem.
Ē ģ iptei ierastā s izklaides: dejas ar svā rkiem, vē derdejas, faķ ī rs uz nagiem, tautas dejas un dziesmas, viesnī cas jaunkundze un kungs.

Kā du dienu mē s redzē jā m putu ballī ti. Bet nepavisam nepā rsteidza. Daž as putas uz smiltī m. Turcijā baseinā š ā da ballī te izskatī jā s daudz forš ā k.
Netā lu no viesnī cas pastaigas attā lumā atrodas skaista moderna pastaigu zona Marina Hurgada, kur atrodas jahtas, restorā ni, kafejnī cas, veikali. Piektdien bijā m Marinā , pie moš ejas skatī jā mies musulmaņ u kolektī vo lū gš anu muezin skaņ ā s.

Pazī stamais zivju tirgus pie moš ejas netika apmeklē ts, jo jū ras veltes ī paš i neinteresē .
Marinas virzienā ir vairā ki veikali, kur viņ i iegā dā jā s gardu halvu dā vanā m par 1.5 USD iepakojumā un augļ u stendus. Mango tika pā rdoti par 2.5-5 USD, zemenes par USD 1 kg, vī ģ es par USD 1.5. Jū s varat doties uz augļ u tirgu, kas atrodas netā lu no El Ezaby aptiekas.
Uz ceļ iem kaitinoš i taksisti nemitī gi dū c, lai jū s kaut kur aizvestu. Vairā kas reizes vakarā pa ceļ u skrē ja sievietes, kas izskatī jā s pē c č igā niem un prasī ja naudu par saviem bē rniem.
Slimī bas dē ļ negribē ju doties ekskursijā s, bet nā cā s ieskatī ties aptiekā s. Mē s pa dienu gā jā m ar navigatoru kā jā m uz aptieku ar fiksē tā m cenā m El Ezaby. Aptiekā pie Zahabia viesnī cas, blakus mū su Mirettei, cenas ir nedaudz augstā kas. Bet viesnī cas aptiekā cenas ir debesī s! Tos farmaceits izdomā pats un gudru skatienu č eka vietā izraksta kaut kā du recepti) Pirms zā ļ u iegā des pameklē googlē cik maksā , piemē ram, Hurgadas Krievu aptiekā . Skatiet atš ķ irī bu.
Mē s neesam pieredzē juš i hamam viesnī cā , bet iegā dā jā mies no gida par 20 USD vienai personai, kas apmeklē hamam bez masā ž as pilsē tā . Uz vietas mums piedā vā ja masā ž u par 5$. 30-40 minū tes. Man patika masā ž a, bet hammam, pirts, dž akuzi un visa atmosfē ra bija tik un tā .
Nopirkā m SIM karti lidostā un nož ē lojā m. Gigabaiti ā tri beidzā s. Vē lā k viesnī cā nopirkā m vē l vienu SIM karti. Wifi viesnī cas vestibilā ir vā jš . Ir bankomā ti.
Pirmajā s atpū tas dienā s ļ oti kaitinoš i ir darbinieki, kas piedā vā burvju, ekskursiju, bizes, manikī ra, pedikī ra, masā ž as, pē du pī linga ar zivī m, laivoš anas, izpletņ lē kš anas, nirš anas pakalpojumus. Starp citu, lagū nā ir daudz mazu zivju, un, ja jū s stā vat uz vietas, tā s uzpeld un sā k nedaudz kost jū su pē dā s. Pī lings bez maksas!

                    Viesnī ca ir piemē rota budž eta brī vdienā m. Jū ra ir skaista, bet ziemā zivju ir maz. Atpū tnieki viņ us baro ar maizi un vā rī tā m olā m, tač u glā bē ji tam nepievē rš uzmanī bu.

Jū rā vē lams ieiet speciā los apavos. Es redzē ju jū ras ež us, lauvu zivis un gandrī z uzkā pu uz dzeloņ a ar ziliem plankumiem.
Dienas laikā lī dz rifiem peldē ja milzī gi bari ar diezgan lielu zivju, kurus vietē jie nez kā pē c sauca par "zirgiem", tie izskatī jā s pē c spā ņ u moķ es.
аватар smorozenko
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s bijā m š ajā viesnī cā pirms 15 gadiem aprī lī . Mē s pā rkā pā m ģ imenes likumu, otrreiz neatgriež amies, pat luksusa viesnī cā s. Kopumā nekas nav mainī jies. Viņ i pabeidza akvaparku - tā -tā , un apvienoja trī s viesnī cu teritoriju. … Tomēr ▾ Mē s bijā m š ajā viesnī cā pirms 15 gadiem aprī lī . Mē s pā rkā pā m ģ imenes likumu, otrreiz neatgriež amies, pat luksusa viesnī cā s. Kopumā nekas nav mainī jies. Viņ i pabeidza akvaparku - tā -tā , un apvienoja trī s viesnī cu teritoriju. Jā , tas ir plaš ā ks. Un viss. Katrā viesnī cā apsildā mi baseini, bet visur vē jš . Pakavē jā mies Miretē pie baseina, spē lē jā m volejbolu.
Attiecī bā uz pā rtiku un restorā niem visur ir vienā di, 3-ke un 4-ke ir mierī gā k. A la carte restorā ni bija visur, aziā tu Miretē - forš ā kais. Alkohols ir atš ķ aidī ts, pat pudelē s iepildī ts alus, viņ i izliekas, ka to atver jū su priekš ā , un tur ir ū dens ar vā ju alus smarž u. Viņ i bā ros sarī koja izrē ķ inā š anos, mū s jau pazina, tā pē c iedeva oriģ inā lo alu. El Palacio alu lej no ķ egļ iem - faraons, garš ī gi.
Vispā r devā mies uz Hurgadu atpū sties un redzē t radinieku un braucienu uz Luksoru. Ļ oti nogurdinoš a ekskursija uz Luksoru pa autoceļ iem, 12h turp un atpakaļ , bet informatī va. Tas noslē dzas ar Ē ģ ipti (12 soļ otā ji). Jo pasaule ir tik liela. Veiksmi visiem. Un dodieties ekskursijā s uz ielu ceļ ojumu aģ entū rā par pusi no cenas, ko pā rdod ceļ vež i.
аватар Serga73
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz ceļ ojuma budž etu, lai gan mē s apskatī jā m citus 3 *, paļ ā vā mies uz tū roperatora viedokli un padomiem un izvē lē jā mies š o. Un viņ i to nenož ē loja. Viņ i mū s nokā rtoja uzreiz pē c ieraš anā s, ir kaut kur ap 18:00 pē c vietē jā laika. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz ceļ ojuma budž etu, lai gan mē s apskatī jā m citus 3 *, paļ ā vā mies uz tū roperatora viedokli un padomiem un izvē lē jā mies š o. Un viņ i to nenož ē loja. Viņ i mū s nokā rtoja uzreiz pē c ieraš anā s, ir kaut kur ap 18:00 pē c vietē jā laika. Tiesa, ņ emot vē rā paš reizē jo situā ciju Ē ģ iptē , viesnī ca bija gandrī z tukš a, un tas netraucē ja reģ istratū rā esoš ajam menedž erim dot mā jienus par bakš ī š iem, tač u 5 dolā ri visu izš ķ ī ra, un mē s dabū jā m istabu 3. stā vā ar skatu uz baseins. Istaba liela (jo viesnī cu sauc par apartamentiem), viesistaba ar balkonu un atseviš ķ a guļ amistaba. Mē beles ir vecas, nobruž ā ta izskata, bet kopumā nekā . Dzī vojamā s istabas dī vā ns bija salauzts, uz tā bija grū ti pat sē dē t, bet es pat nevaru iedomā ties, kā to izmantot kā papildu gultu. Vannasistaba maza, bet atklā ti sakot netī ra, rū sas nebija, viss pietiekami tī rs. Viesnī ca ir veidota tieš i kā vieta atpū tai un nakš ņ oš anai, viss pamata - restorā ns, pludmale, animā cija - tas viss attiecas uz Palma de Mirette mā su, kas atrodas pā ri ceļ am. Ē diens viesnī cā ir normā ls, varbū t nav liela daudzveidī ba, bet viss ir svaigs, neviens no tiem, kas atpū tā s pie mums, nesū dzē jā s. Pa dienu animā cijas bija maz, un arī paš u atpū tnieku bija maz, volejbols kļ uva par galveno izklaidi, pat kompā nija tai pietuvojā s, bet vakarā puiš i ļ oti centā s, viss bija diezgan labi. Pludmale laba, ar maigu smilš ainu ieeju ū denī , pa dienu viss tiek iztī rī ts un iztī rī ts. Ir arī divi baseini, bet tie netika izmantoti. Pludmales galā ir atseviš ķ s nobrauciens ū denī , no turienes var aizpeldē t lī dz koraļ ļ iem, to nav daudz, bet ir, nu, visā das zivis ir pā rpilnī bā . Pludmalē ir divi bā ri, bet, tā kā es neaizraujos ar alkoholu, es to klā stu nepē tī ju.
Nebija ī paš u negatī vu momentu, kas varē tu sabojā t garastā vokli un atvaļ inā jumu. Vienī gais, kas kaitinā ja, bija vietē jo iedzī votā ju nemitī gā nekaunī ba gan veikalos, gan pludmalē , pielī poties kā koš ļ ā jamā gumija pie kurpes.
Ik pa laikam viņ i, uzkopjot istabu, atstā ja kā du dolā ru, un viesnī cas vestibila bā rā ne pā rā k lielu naudu, bet viņ i vislabā k motivē personā lu.
бассейн, второй этаж - окна ресторана пляж пляж пляж вечернее шоу
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kluss ģ imenes atvaļ inā jums, Bet jaunieš iem bū s garlaicī gi. … Tomēr ▾ Kluss ģ imenes atvaļ inā jums, Bet jaunieš iem bū s garlaicī gi.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар staruhin.aleksa
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s atpū tā mies 6 cilvē ku kompā nijā no 18.02. 15. lī dz 26.02. 15. Normā ls budž eta atvaļ inā jums. Ļ oti klusa (visa infrastruktū ra pā ri ceļ am Palacio 4 * teritorijā ) un mā jī ga viesnī ca. Ne tiem, kas vē las iegū t Eiropas lī meni 5 * par 3 Ē ģ iptes zvaigž ņ u izmaksā m. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies 6 cilvē ku kompā nijā no 18.02. 15. lī dz 26.02. 15. Normā ls budž eta atvaļ inā jums. Ļ oti klusa (visa infrastruktū ra pā ri ceļ am Palacio 4 * teritorijā ) un mā jī ga viesnī ca. Ne tiem, kas vē las iegū t Eiropas lī meni 5 * par 3 Ē ģ iptes zvaigž ņ u izmaksā m. Pē c mū su pieprasī juma skats pa logiem visā s 3 istabā s bija uz pagalmu ar baseinu. Visas sadzī ves problē mas (arī ledusskapja nomaiņ a) tika atrisinā tas atbilstoš i mū su prasī bā m jau pirmajā dienā . Ikdienas uzkopš ana ar veļ as maiņ u un visā diem krokodilu gulbjiem un tī riem dvieļ iem tika veikta bez atgā dinā jumiem. Turklā t figū ras no viņ iem neskaitī ja, turklā t mū su istabā vienmē r bija vē l 6 daž ā da izmē ra dvieļ i. Mē beles ir vecas, bet pamatī gas. Ē diens ļ oti labs un daudzveidī gs. Visi produkti bija svaigi, tī ru trauku un galda piederumu pietika visiem un vienmē r. Kam nepatī k gaidī t 3 cilvē ku rindā pē c svaigas omletes vai gaļ as - ē diet ā trā s ē dinā š anas restorā nos. Par animā ciju neko nevaru teikt, jo viesnī cā tikpat kā nepalikā m. Patī kams pā rsteigums bija restorā na darbinieku dzī vais koncerts ar pū tē ju un bungā m tieš i vakariņ u laikā . Labi padarī ts! Tas izrā dī jā s ļ oti aizdedzinoš s! 3. un 4. lielie un galvenie mī nusi ir jū ras un auksto baseinu trū kums. Bet SPA ar labiem trenaž ieriem un š iku dž akuzi Palacio ir daudz labā ks par Palmu (tika salī dzinā ts). Koraļ ļ u ceļ vež i un to drakoniskā s cenas tika kulturā li nosū tī tas. Neļ aujiet sevi apmā nī t ar š ausmu stā stiem par kuponiem, ļ auno policiju utt. Apdroš inā š ana ir spē kā neatkarī gi no ekskursijā m un jū su attiecī bā m ar gidiem. Starp citu, es sazinā jos ar tū res pā rstā vi Maskavā . Hurgadas firma Mahmuds Ramzesovs (jū s varat viņ u atrast vietnē VKontakte). Ļ oti elastī gs, adekvā ts un patī kams puisis. Cenas ir gandrī z 2 reizes zemā kas nekā vilinā tajiem gidiem, turklā t var kaulē ties. Sanā ksmē viņ š mums iedeva vietē jo SIM karti, un visas problē mas tika atrisinā tas pa tā lruni. Visas ekskursijas tika iepriekš saskaņ otas un realizē tas ierodoties. Neviena no č etrā m ekskursijā m netika apmaksā ta avansā . Iesakā m visiem.
аватар fdbfhbg
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Piekrī tu iepriekš ē jā apskata autoram: reģ istrē joties rodas jautā jumi. Arī reģ istratū rā mums pusč ukstus piedā vā ja labu numuru, bet ar jautā jumu: "Un kā da bū s pateicī ba? " Kamē r mē s sē dē jā m un domā jā m, ko viņ iem dā vinā t, š ķ iet, ka viņ i mū s negrasī jā s nomierinā t. … Tomēr ▾ Piekrī tu iepriekš ē jā apskata autoram: reģ istrē joties rodas jautā jumi. Arī reģ istratū rā mums pusč ukstus piedā vā ja labu numuru, bet ar jautā jumu: "Un kā da bū s pateicī ba? " Kamē r mē s sē dē jā m un domā jā m, ko viņ iem dā vinā t, š ķ iet, ka viņ i mū s negrasī jā s nomierinā t. Kad mums iedeva 5 dolā rus, š veicars mū s uzreiz aizveda uz salī dzinoš i labu istabiņ u netā lu no reģ istratū ras ar skatu uz baseinu. Š is brī dis, ī paš i lē tajā s viesnī cā s, jā ņ em vē rā , ī paš i Ē ģ iptē...Ir arī jautā jumi par pludmales nodroš inā š anu ar sauļ oš anā s krē sliem un ī paš i dvieļ iem - ja nesaņ em no rī ta, tad vē lā k var dot tu esi lietots. Citā di viesnī ca atbilda mū su cerī bā m gan nakš ņ oš anas, gan ē dinā š anas ziņ ā . Kā savā reprī zē saka viens krievu humorists - "Ko tu gribē ji par 10 tū kstoš iem ! ? "
аватар lenaomts37
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Š is ir pirmais un pē dē jais š ī s viesnī cas apmeklē jums! Sā kš u visu pē c kā rtas. Viesnī cā ieradā mies 14.30. Bijā m reģ istratū rā . uzreiz paziņ oja, ka NAV numuriņ u (š ie ir meli vai kaut kā ds gā jiens, tad uzzinā jā m, ka viesnī ca pustukš a, nā kamajā s divā s dienā s cilvē ki bija normā li iekā rtojuš ies, ne bez paklā jiņ a, protams, ne bez skandā li, bet tomē r). … Tomēr ▾ Š is ir pirmais un pē dē jais š ī s viesnī cas apmeklē jums! Sā kš u visu pē c kā rtas. Viesnī cā ieradā mies 14.30. Bijā m reģ istratū rā . uzreiz paziņ oja, ka NAV numuriņ u (š ie ir meli vai kaut kā ds gā jiens, tad uzzinā jā m, ka viesnī ca pustukš a, nā kamajā s divā s dienā s cilvē ki bija normā li iekā rtojuš ies, ne bez paklā jiņ a, protams, ne bez skandā li, bet tomē r). Vai tas ir š ā di? Bija 15-17 cilvē ki, daudzi ar bē rniem (un pat mazuļ iem). Fakts ir tā ds, ka š ajā viesnī cā nav standarta numuru, ir tikai dzī vokļ i ar vienu vai divā m guļ amistabā m. Ceļ oju viens, bet par vienistabas dzī vokli samaksā ju pilnī bā . Mums piedā vā ja ievā kties ar koplietoš anu. Varat iedomā ties: jū s ierodaties atvaļ inā jumā , kuru plā nojā t ilgi, maksā jā t daudz (biļ ete maksā tikpat, cik 5 zvaigž ņ u viesnī ca, vē lā k uzzinā ju), un jū s esat vienā istabā ar sveš inieku. Protams, sā kā s kliedzieni, č ī kstē š ana utt. . Uz jautā jumu, kā pē c viņ i neslē dza rezervā ciju, arā bs reģ istratū rā tikai parausta plecus un smaida. . Viņ i domā ja, ka runa ir par naudas izspieš anu, nē , vai viņ š bija nobijies, jo visi kliedza, vai arī viņ am tika dota komanda ievietot koplietoš anas istabā , un, atsaucoties uz talonu, viesnī cas darbiniece mums teica, ka mē s nepirkā m istabiņ a, bet tajā gulta (pa nakti) . Kā tev iet? Tas turpinā jā s 21.00, noguris, vienojā mies uz vienu nakti (kā viņ š mums solī ja) (man dabū ju tū ristu no Jekaterinburgas - 78 gadi), bet nā kamajā dienā nekas nemainī jā s. Vadī tā ji sā ka piedā vā t kompensā ciju (vī nogas, picas utt. ), Un jau treš ajā dienā mū su Ak. . . th palikt, viņ i parasti sā ka mū s sū tī t uz. . . Tā kā mē s ieradā mies piektdienā , nebija iespē jams sazinā ties ar mū su tū roperatoru (nedē ļ as nogalē s), un viņ i mums teica, ka mē s risinā m problē mu. Starp citu, viņ i neļ auj zvanī t no viesnī cas (domā ju vietē jos zvanus Hurgadā , izsaukumus ā rkā rtas gadī jumos), tikai no sava (saprotiet, nav iespē ja) vai par maksu no tel. punktu tuvē jā viesnī cā . Mē s tur esam absolū ti bezpalī dzī gi. Bet. . . Pirmdien (š ī ir ceturtā diena) man izdevā s tikt cauri savam operatoram. Tad notika matu raisoš as lietas. Man lika sakravā t mantas un gaidī t transfē ru uz citu viesnī cu, tad atnā ca menedž eris un lika iet lejā uz reģ istratū ru. Nodevu karti uz dvieļ a, nogriezu rokassprā dzi un....izmests uz ielas. Es vispā r nesapratu, kas notiek! Neviens neko nesaka, tikai vicina rokas – ej, kur gribi. Vai varat iedomā ties manu stā vokli! Es atkal mē ģ inu tikt cauri tū roperatorei, viņ a man teica, lai es sameklē ju gidu tuvē jā viesnī cā , jo viņ š visu izskaidros. Atradu (Muhameds Aballa), un viņ š paslidina lapiņ u un saka - uzraksti č eku un pats (ar taksi) brauc uz citu viesnī cu (tū roperators man pateica viesnī cas nosaukumu)! Jauna viesnī ca 40 km no Sunny Days, ceļ ojuma izmaksas ir 30 dolā ri, bet tas nav galvenais. Man vienam sveš umā jā raksta kvī ts par visas atbildī bas noņ emš anu no gida un nekur nebrauc ar kaut kā du taksi ? ? ? Zvanu vē lreiz tū roperatorei, un viņ a saka, ka gide iedeva informā ciju, ka transfē rs nav vajadzī gs, ka mē s visi (izrā dā s, kā vē lā k izrā dī jā s, es nebiju viena) atteicā mies no transfē ra un devā mies paš i. . Ikviens, kurš ir bijis atvaļ inā jumā ā rzemē s, zina, ka viņ i nereģ istrē sies viesnī cā , ja jums nav apmaksā ta talona, ​ ​ bet mums tas nevarē ja bū t. Mums ir kuponi Saulaino dienu viesnī cai. Beigā s savā cā m kā dus 30 cilvē kus (bez vietā m š ajā viesnī cā , bet ar apmaksā tiem vauč eriem). Pā rcelš anā s uz citu viesnī cu aizņ ē ma apmē ram stundu, iekā rtojā s uzreiz - atseviš ķ ā s istabā s! Pā rē jā atvaļ inā juma daļ a bija ideā lā kā rtī bā , bet nogulsnes un impotence no notiekoš ā ir BRIESMĪ GA! Saimnieks bija ODEON, gidi viesnī cā s interesē tikai mū su ekskursiju apmeklē jumus, nekā du palī dzī bu no viņ iem negaidiet, labā kajā gadī jumā viņ i jū s vienkā rš i NEDZIRDĒ S, sliktā kajā gadī jumā....
аватар luda76
Atpū tā mies jū nija beigā s ar vecā ko č etriniekā , bet man bija jā pavada viena nakts š ajā viesnī cā Mirette 3. Augusta beigā s mē rķ tiecī gi bez vilcinā š anā s paņ ē mu tos trī s visai ģ imenei (es, mamma un divi bē rni 8 un 4 gadus veci). … Tomēr ▾ Atpū tā mies jū nija beigā s ar vecā ko č etriniekā , bet man bija jā pavada viena nakts š ajā viesnī cā Mirette 3. Augusta beigā s mē rķ tiecī gi bez vilcinā š anā s paņ ē mu tos trī s visai ģ imenei (es, mamma un divi bē rni 8 un 4 gadus veci). Paskaidroš u kā pē c. Un par papildus 10 zaļ umiem man bija trī sistabu dzī voklis un bez papildu gultā m, bet pilnas gultas visiem. Ledusskapis liels, nopē rc augļ us un sabā z tos tur, nevis kā.4-ke. Un no tā lā kā numura 4-ki doties uz pludmali, uz restorā nu un no 3-ki - tas pats. Č etriniekos diskotē ka kliedz lī dz 2 naktī un to jū t visas telpas, izņ emot tā lā s ē kas. Kam tas, visam ir savs pircē js.
Istabas pat vienai personai 3. ir divistabas, ir virtuve, liels dvieļ u ž ā vē tā js uz balkona, vannas istaba lielā ka nekā.4. , ē dinā š ana vienā restorā nā ar tū ristiem no 4 un nekā du ierobež ojumu, pat kafejnī cā.4. recepcijā iedeva dzeramo ū deni pudelē s, kas ir kvalitatī vi labā ks par ū deni no dzesē tā jiem 4-ke. Mē s bijā m uz visu, ieskaitot Vienmē r ē dienkartē gaļ a, zivis, vistas un cep. No augļ iem arbū zs, melone, dateles, apelsī ns, greipfrū ts, banā ni,
Bija bē rnu stū rī tis ar piena ē dieniem un mē belē m (bē rniem lī dz 10 gadiem) Ļ oti labs mini klubiņ š , meitenes cenš as, animatores Olya, Alise ir mū sē jā s, ļ oti draudzī gas un izpalī dzī gas, vienmē r palī dzē s ar padomu utt. . Marina sē ž.4-istabu reģ istratū rā , palī dz visiem visā s sarež ģ ī tajā s situā cijā s. Jautā jiet.
No mī nusiem pludmalē nav pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, un tā pē c sezonā ir jā ceļ as un jā ņ em tie agrā k un vē lams atstā t kaut ko citu krē mu vai č ī bas, ka esat pludmalē . Bija eļ ļ a plankumi ū denī daž as dienas, š ī ir pirmā reize, iedevu 4-ki uz reģ istratū ru, lai izmazgā dē la š ortus, ak, plankumi paspilgtinā ja, bet nenomazgā jā s. Nekavē joties tā s jā mazgā , tiklī dz parā dā s, piekrastē laivas un laivas nestā v, ir viena laiva-laiva daž reiz kaut kur peld, bet pretī publiskajai pludmalei no kuras vē jš visus atkritumus nes mū su lī cī (kuru nemitī gi tī ra) un krasta lī nija nav tik liela 20-30m, bet tā lā k ja iet tur koraļ ļ i var peldē t, ir tī rs un nav dziļ š . Ieeja jū rā pat bez koraļ ļ iem un akmeņ iem, labi bē rniem. Š ķ iet, ka tas ir viss, tas ir atkarī gs no jums, no lidostas 15 minū š u brauciena attā lumā , lī dz pilsē tai 10 minū tes.
Jauku atpū tu.
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mums ļ oti patika viesnī ca un uzturē š anā s. … Tomēr ▾ Mums ļ oti patika viesnī ca un uzturē š anā s.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š ajā viesnī cā nokļ uvā m pavisam nejauš i: nonā cā m Sunny days palaccio / tā kā vietu nebija, tikā m izmitinā ti Miretē uz 2 dienā m. Neskatoties uz to, ka viesnī ca ir veca, un otrā rinda, mū s patī kami izklaidē ja mū su istabiņ as izmē rs: liela reģ istratū ra ar virtuvi, divas guļ amistabas. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā nokļ uvā m pavisam nejauš i: nonā cā m Sunny days palaccio / tā kā vietu nebija, tikā m izmitinā ti Miretē uz 2 dienā m. Neskatoties uz to, ka viesnī ca ir veca, un otrā rinda, mū s patī kami izklaidē ja mū su istabiņ as izmē rs: liela reģ istratū ra ar virtuvi, divas guļ amistabas. Divu dienu laikā tik ļ oti pieradā m, ka vairs gribē ja palikt palassio. . Parasti ideā li piemē rots ģ imenē m un tiem, kam nepatī k steiga un burzma. mē s vispā r braucā m doties ekskursijā s un mums tas izdevā s pilnī bā . varam ieteikt: lm brī vdienas - viņ iem ir lē tas cenas un labs serviss, tā pē c svē tki izdevā s
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums vdtolozko
Mēs nevaram izlemt, saskaņā ar atsauksmēm izmaksas ir līdzvērtīgas - šķiet, ka tai ir vairāk plusu nekā mīnusu. Lūdzu, pastāstiet man, kurā viesnīcā ir vislabāk palikt.
9 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 10 atbildes
iemiesojums AlexL
Vai ir kāds klubs vai diskotēka, kur cilvēki tusējas pa nakti? Vai arī man jāiet uz pilsētu uz klubiem?
13 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
iemiesojums Adrenalin77
Paskaidrojiet apmaldījušajam tūristam: kurā šīs viesnīcas pusē ir Vecpilsēta, Jaunpilsēta? Kāds ir labākais veids, kā nokļūt Sheraton Street (uz kuru pusi)?
14 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums Adrenalin77
Laba diena visiem! Janvārī dosimies uz SUNNY DAYS MIRETTE 3*. Pastāsti man, lūdzu, kur pludmalē ir tuvākie koraļļi? Vai esat dzirdējuši, ka kaut kur netālu no pludmales ir nogrimusi laiva? Vai tā ir? Cik tālu ir tuvākā valūtas maiņas iestāde un tirgus (nacionālais austrumu tirgus ar augļiem un patēriņa precēm)? Un kā ar tuvākajām ielu tūrisma aģentūrām ekskursijām (es absolūti nevēlos pārmaksāt ar tūrisma operatoru)? Paldies jau iepriekš.
14 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums dama
Pastāstiet, lūdzu, kuras viesnīcas ēkas ir labākas: numuriņi, skats pa logu utt. Varbūt kādi ieteikumi par personālu, restorāniem utt. Paldies.
14 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Комплекс 4-х и 5-ти этажных корпусов. Отель открыт в 1992 году. Последняя реставрация была в 2020 году. Расположен через дорогу от Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. В отеле находятся только номера. Все рестораны, бассейны и развлечения – в Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. Рядом с отелем сеть магазинов и сувенирных лавок. Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta В 8 км от аэропорта г. Хургада, 3 км от г. Хургада.
Pludmales apraksts Между отелем и пляжем проходит променад, имеется подземный переход. Песчаный пляж отеля Sunny Days Palma De Mirette в 200 м от отеля, рядом кораллы, есть песчаный вход в море.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

3 ресторана, 3 бара, магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 открытых бассейна.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports На территории отеля работает аквапарк с подогревом в зимний период (12 горок для взрослых и 4 горки для детей, часы работы: 10:00-12:30, 15:00-17:00).
 • akvaparks un slidkalniņi
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • disko klubs  FREE 
Telpu apraksts

В отеле 181 номер.

Istabās

В номере есть кондиционер (индивидуальный), Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Оборудован кухонный и гостиный уголок. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese El Corniche St., Dahar, Hurghada, Egypt
Tālruņi: +2 065 3616100
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.