Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Vācija

№1. Estrel 4*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tūristu stāsti par Vācija pievienot stāstu
BĀDENES-VIRTEMBERGAS PILSĒTAS
Iepriekš ē jā stā stā «Vā cija. Velheimas apkā rtne”Es dalī jos apbrī nā par Bedenes-Virtembergas dabu. Š eit es jums pastā stī š u par š ī s zemes pilsē tā m, kurā s viesojos 2023.
 •  1 gadā atpakaļ
VĀCIJA. VELŽEIMAS APKAITNE.
2023.  gada maijā un jū lijā es ceļ oju uz Vā cijas dienvidrietumiem Bā denē -Virtembergā  — vienā no 16 Vā cijas zemē m.
 •  1 gadā atpakaļ
Hamburga un apkārtne
Fotoattē ls no Bergedorfas Tas bija ļ oti neparasts ceļ ojums. Var teikt, ka pirmais š ā da veida. Lai arī mū su ceļ ojumi turpina ritē t pilnā sparā , tač u pastā vī gie lasī tā ji jau skaidri pamanī juš i li...
 •  3 gadā atpakaļ
Tranzīts Ņujorka – Amsterdama – Berlīne – Harkova
Š is mazais ceļ ojums nebū tu tik "aizraujoš s", ja tas nebū tu aktuā ls. Mē s ceļ ojā m jū lija sā kumā , kad Nī derlande un Vā cija vē l bija slē gtas tū rismam.
 •  3 gadā atpakaļ
Ziemeļvācijas pērle: Rīgenas sala
Pirms seš iem mē neš iem mū su ģ imenes plā nos 2020.  gada pavasarim un vasarai ietilpa Č ehija (Prā ga) un divu nedē ļ u atvaļ inā jums Turcijā - mū su mī ļ ajā Kemerā , 5 zvaigž ņ u "viss iekļ...
 •  4 gadā atpakaļ
Neticams ziemas Bavārijas skaistums
Tagad mē s paš i, nemaz nenojauš ot, dosimies vienā no skaistā kajiem ceļ ojumiem Eiropā – uz Bavā riju! Pirms gada man bija korporatī vā ballī te brī niš ķ ī gā Vā cijas pilsē tā pie Tegernsee ezera.
 •  4 gadā atpakaļ
Neparasts ceļojums uz Berlīni
Pirms trim nedē ļ ā m mē s ī si atvadī jā mies no Vā cijas. Pē c tam veicā m marš rutu Vroclava - Drē zdene - Leipciga un lidojā m no Berlī nes lidostas.
 •  4 gadā atpakaļ
Trīs angāri, kas var mainīt dzīvi
Minhenē ir Eiropā (un, iespē jams, pasaulē ) lielā kais tehnikas muzejs Deutsches Museum, BMW muzejs un atseviš ķ a transporta zā le Pinakothek der Moderne.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jaunais gads Eiropa 2020
Es vē los dalī ties ar visiem mū su pē kš ņ ajā un brī niš ķ ī gajā Jaungada ceļ ojumā uz Vroclavu un Vā ciju.
 •  4 gadā atpakaļ
Nedēļas nogale Berlīnē
Oktobra vidū es ar ģ imeni apmeklē ju Berlī ni. Tikai 3 dienas, bet daudz seansu. Š prē upe Brandenburgas vā rti Bundestā gs Apmeklē jā m Berlī nes zoodā rzu (ieeja pieauguš ajam 15 eiro), akvā riju (5 eiro).
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »