Jaunais gads Eiropa 2020

09 Februāris 2020 Ceļošanas laiks: no 01 Janvāri 2020 ieslēgts 05 Janvāri 2020
Reputācija: +6552.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es vē los dalī ties ar visiem mū su pē kš ņ ajā un brī niš ķ ī gajā Jaungada ceļ ojumā uz Vroclavu un Vā ciju. Ceļ ojums tika izdomā ts spontā ni, jo nez no kurienes izkrita papildu atvaļ inā juma dienas. Steidzami vajadzē ja kaut ko izlemt, tač u nedē ļ u pirms izlidoš anas visas biļ etes ir dā rgas, un pē c tradī cijas Jauno gadu svinam Kijevā . Trī s vakari biļ eš u meklē jumos – un esam gatavi ceļ ojumam!

Pirmais janvā ris. . . ap pieciem no rī ta mē s devā mies gulē t, uzlikā m 100 modinā tā jus, lai pā rliecinā tos. Bet ar tik mī ļ oto vī ramā ti simts modinā tā jpulksteņ i nav vajadzī gi, jo viņ a un Miš a nolē ma mums piezvanī t agri no rī ta. Jā , man vē l ir daž as stundas miega. 11:00, zvanī ja visi 100 modinā tā jpulksteņ i. Ir pienā cis laiks sā kt jaunu desmitgadi, ā tri savā kti taksī . Uz priekš u, ceļ ojumā !


Pirmais patī kamais iespaids par ceļ ojumu ir Zhuliany lidostas rekonstrukcija. Tagad tur atvē rts Podvē dera bū diņ ai lī dzī gs restorā ns ar atbilstoš ā m cenā m. Un tagad, tieš i izbraukš anas zonā , jū s varat sarī kot sev nelielus svē tkus) Un tas ir ļ oti forš i. Vai lidostu pā rtikas un ū dens monopoli sā k sabrukt? Kamē r es kā bē rns priecā jos par siera kū kā m ar latte, kā ds vī rietis apsē dā s pie baltā m klavierē m un sā ka spē lē t. Jā , viņ i Ž ulianos uzstā dī ja arī klavieres. Varbū t, protams, klavieres nebija baltas, bet baltas kaut kā izklausā s romantiskā k.

Tā tad klavieres izrā dī jā s baltas)

Pirmajā janvā rī lidostā bija diezgan daudz cilvē ku, tač u visi izskatī jā s, maigi izsakoties, bez emocijā m. Bet viena veikala darbinieks, acī mredzot, nolē ma pā rvarē t š o totā lo letarģ iju un piedā vā ja man padzerties viskiju! Paskaidroju, ka pirmajā janvā rī no rī ta vai kā da tagad dienas daļ a, ja dzer viskiju, tad neviens nekur nelidos. Uz ko viņ š enerģ ijas uzlā dē tā balsī saņ ē ma paziņ ojumu: "Nu, tieš i tā , tu dzer pie mums viskiju un tev nemaz nav jā lido! " Mož ī gums un pozitī va meitene varē ja tikai apskaust. Ī sais lidojums pagā ja pusmiegā ar austiņ ā m ausī s. Esam ieraduš ies, Vroclava tiekamies!

Vroclava

Uz Polijas robež as virsnieks tradicionā li nolē ma dienas skaitī t pē c mū su zī mogiem. Teikt, ka procedū ra ir ilga, nozī mē neteikt neko. Un ņ emot vē rā , ka muitā biež i vien zī mogus liek nevis blakus. . . Likā s, ka mū s uzskatī ja par mū ž ī bu. Bet pē c aprē ķ iniem viņ i vairs neko nejautā . Kamē r virsnieks pā rbaudī ja pases, es stā vē ju ar seju iebā zts zī mē , kas vē stī ja, ka gaļ u un vairā kus citus produktus nedrī kst pā rvadā t. Iespē jams, ka š is š ķ ī vis lika augt apetī tei, izbraucot no izbraukš anas zonas, uz soliņ iem klā jā mies ar nelielu Jaungada bufeti, kuras obligā tais ē diens bija Olivjē (ceļ ojums ir ceļ ojums, un Jaungada Olivjē obligā ts! ) un gaļ a franč u valodā . No vienas puses, gaļ u nevar ievest Eiropas Savienī bā , bet, tā kā tā ir izgatavota franč u valodā , tad uzskatiet, ka tā ir vienkā rš i atgriezta dzimtenē . Mē s dzī vosim kopā ar savu labo draudzeni Katju. Jū s varat nokļ ū t ar transportu tieš i uz viņ as mā ju vai bez pā rsē š anā s, bet staigā t trī s kilometrus pa centru. Izvē le bija acī mredzama un pē c 40 minū tē m bijā m paš ā centrā .


Tad mē s iekā rtojā mies pie Katjas un devā mies pastaigā pa pilsē tu ar viņ as draugu. Labas atsauksmes par Vroclavu jau esmu dzirdē jis ne reizi vien, un tagad ar tā m pilnī bā dalā mies. Š eit ir patieš ā m skaisti, un apskates vietas neaprobež ojas tikai ar vecpilsē tu. Bija arī ļ oti jautri pavadī t laiku ar draugiem. Viena no pirmajā m lietā m, ko uzzinā ju no Katjas puiš a, ir tas, ka viņ am vairā k garš o gurķ i vai tomā ti. Mums un Daš ai ir š ā ds triks, lai gan tas man ir vairā k raksturī gs: mē s nosacī ti sadalā m visu pasauli cilvē kos, kuri dod priekš roku gurķ iem, un cilvē kos, kuri ir par tomā tiem. Saskaņ ā ar mū su statistiku, cilvē ki biež ā k atrod pā ri "dā rzeņ u barikā ž u" pretē jā pusē ))) Mē s vē l neesam izdomā juš i, kā citā di izmantot š ā du statistiku. Katjas un Ņ ikitas gadī jumā statistika apstiprinā jā s.

Pa to laiku mū s aizveda uz daž ā dā m interesantā m vietā m. Sā kumā priecā jā mies par katru atrasto rū ķ i, bet viņ u bija tik daudz, ka pasaules prieka nepietika, lai priecā tos ar katru personī gi. Vroclavas skaistā kā naksnī gā daļ a ir Svē tā Jā ņ a Kristī tā ja katedrā le! Skaistums!

Skaistā kā Vroclavas dienas daļ a ir universitā te. Lai gan tas nosacī ti pieder pie muzeju kategorijas, zā les tieš ā m atkausē ja sirdi. Es tieš ā m nesaprotu, kā var koncentrē ties uz lekciju tik skaistumā , es sē dē tu ar muti un sapņ otu, skatoties uz krā sotajiem griestiem.

Ja nerunā jam par muzeju apskates objektiem, tad man ļ oti patika tilti, to skaits un daž ā dī ba. Interesanti, ka tieš i Vroclovā mums bija maksimā lais paziņ u skaits. Pusdienlaikā mums pievienojā s arī mana bijusī darbiniece no manas pirmā s darba vietas. Vienmē r ir interesanti dzirdē t par to, kā un kas mainā s cilvē kiem pē c pā rcelš anā s, kā tieš i viņ i dzī vo un kā ir sliktā k vai labā k nekā mū su valstī . Bet Katju un Andreju vieno tas, cik reti viņ i izbrauc uz kaimiņ valstī m. Domā ju, ka mē s ar Daš u noteikti katru nedē ļ as nogali brauktu ar Flixbus uz kaimiņ valstī m.

Un es arī kļ ū tu ļ oti resna uz Polijas saldē tavas saldē juma. Pē cpusdienā , sī ki izpē tī juš i visu vecpilsē tu, ar troš u vagoniņ u devā mies uz Ū dens muzeju. Troš u vagoniņ š ir nedaudz pā rspī lē ts, es teiktu trase, bet troš u vagoniņ š ) Pa ceļ am uz muzeju mazliet nokavē jā m un iebraucā m cietumā , bet par laimi mū s izlaida, lai gan š ķ ī bi izskatī jā s. Tas man patika Polijas cietumos, nokļ ū t tur nav nekā du problē mu) Iekļ ū t brī vi, bet izkļ ū t ir cits jautā jums) Interesants fakts, ko es tikko uzzinā ju: tas izrā dī jā s ū dens tornis, nevis cietums)


Ceļ ā uz muzeju mums bija vē l viens svarī gs notikums. Vecgada vakarā atvē rā m š ampanieti un es izš ā vu korķ i pa logu. Piegruž ot nav labi, tā pē c, lai atjaunotu pasaules lī dzsvaru labestī bas labā , tagad ir jā savā c vairā k atkritumu un jā izmet miskastē . Vroclavas gadī jumā mē s atradā m lī dzī gu vientuļ u sastrē gumu un atjaunojā m globā lo lī dzsvaru. Kad kļ ū s siltā ks, dosimies uz mež u globā lajā atkritumu savā kš anā . Tagad ar mierī gu sirdi varat doties uz muzeju. Kaut kas, ko mē s arvien biež ā k ejam uz muzejiem, š ķ iet, vecums)

Muzejs izrā dī jā s interaktī vs, tač u diezgan primitī vs. Bija daž as vē rtī gas vietas, tač u tā s neatbilst mū sdienu vietā m, IMHO. Bet, kad mē s ar Daš u iegā jā m zā lē , kur vajadzē ja peldē t kā delfī nam bē rnu spē lē , pā rvarot š ķ ē rš ļ us, sā kā s sī va cī ņ a. Lī deru sarakstā jau bija 700 cilvē ku. Delfī nam nebija viegli. Un ļ aunie krabji un medū zas un pat enkuri pa ceļ am. Bet tomē r treš ā vieta no septiņ simt mums palika uz visiem laikiem) Paš am vakaram esam ieplā nojuš i Vroclavas pirtis akvaparkā . Mē s paņ ē mā m biļ eti uz divā m stundā m, tas bija pareizi. Saunas mums sniedza miljoniem emociju. Vispā r es teiktu: kurš nav bijis pirtī s, tas nav bijis Vroclavā .

Iespaidī gā kā daļ a ir brī vdabas termā lais baseins. Virs mums karā jā s spož s mē ness, ā rā bija pā ris grā di, no ū dens cē lā s biezi tvaiki, bet mums bija silti un jautri. Tā ir ļ oti neparasta sajū ta, kā reiz termā lajā Hevizas ezerā Ungā rijā . Mmm. . . Heviza. Acī mredzot? termā lie ezeri un baseini ir viena no mū su kaislī bā m. Daž as saunas atrodas uz ielas aiz baseina. Un vē l viens saviļ ņ ojums ir izkā pt no baseina un skriet uz pirti. Tas ir kā ziemā izkā pt no siltas segas, tikai ne tik než ē lī gi.

Paš ā s pirtī s dež urants vada š ovu ar ē teriskajā m eļ ļ ā m. Sā kotnē ji nostā vi 4 minū tes pirms ieejas pirtī , kamē r dež urants visu gatavo. Š ajā s 4 minū tē s aukstumā visa dzī ve pazib acu priekš ā , mums bija arī viens dvielis uz diviem. Tas ir hardcore. Bet, kad ieej pirtī un sā kas izrā de, paliek arvien siltā ks, tad paliek karstā ks. Ar katru pavadoņ a dvieļ a vilni temperatū ra kļ ū st arvien augstā ka. Iepriekš ē jā s problē mas ar aukstumu vairs nav nozī mī gas.


Vē l viena š ū poš anā s. Mē s sā kam aizsegt seju ar rokā m, jo ​ ​ karstais gaiss burtiski ieē d mū su acis. Kā rtē jā s š ū poles. Cenš os nekustē ties, man liekas, ka jebkura kustī ba man atņ ems samaņ u. Kā rtē jā s š ū poles. Smags karstais gaiss jau ir piepildī jis visas ķ ermeņ a daļ as un plauš as. Un galvenais, visi tik mierī gi sē ž . Grū ti noticē t, ka pirms pā ris minū tē m es miru starp zilajiem ledā jiem uz ielas, un tagad esmu karsta tuksneš a paš ā centrā . Un tad notika brī nums – dež urants atkal pamā ja ar roku un atvē ra durvis uz ielu. Š eit ir izeja, bet vai pietiks spē ka?

Atkal saņ ē mā m plus divus grā dus, pē c peldes jutos kā plus divdesmit divi. Esam dzī vi, gaiss, gaiss! ! ! Tas bija vienkā rš i brī niš ķ ī gi, kurš nebija Vroclavas pirtī s, tas nebija Vroclavā ! Ir, protams, brī ž i, kas mū su mentalitā tei ir nedaudz nesaprotami – tas ir fakts, ka daļ a eiropieš u pirtī s labprā tā k iet pavisam kaili, bet visdrī zā k tikai klusī bā mē ro viens otru. Citā di es nevaru izskaidrot, kā pē c daž i vī rieš i tik ļ oti vē las bū t kaili citu priekš ā . Neskatoties uz to, termā lais baseins zem spož ā mē ness uz visiem laikiem paliks mū su atmiņ ā .

Drē zdene

Agrā rī tā Flixbus devā mies ceļ ā uz Vā ciju. Lī dz nā kamajam Flixbus mums ir 8 stundas, ar ko š ai Vā cijas pilsē tiņ ai vajadzē tu pietikt. Starp citu, es to iedomā jos daudz mazā k. Š ajā Vā cijas pusē vē l neesam bijuš i. Pati Drē zdene mums patika, bet, godī gi sakot, dzī ves lī menis š eit mū s nemaz neiepriecinā ja. Stacijā savu bagā ž u varat atstā t bagā ž as nodalī jumā , kurā tiek pieņ emtas tikai eiro monē tas. Eiro monē tas var apmainī t tikai bojā tā ierī cē , tā pē c tā s nevar apmainī t. Vietē jo restorā nu un veikalu darbinieki sastrē gumstundā s autobusos sē ž ar vē l nī grā kā m sejā m nekā mū sē jie. Iestā dē s tualetes ir maksas, McDonald's tualetes priekš ā ir metā la vā rti ar turniketiem visā garumā , lai pē kš ņ i neviens par brī vu netiek. Un pats pilsē tas centrs, š ķ iet, vakar pā rdzī voja ugunsgrē ku.


Varē tu norakstī t, ka š ī daļ a robež ojas ar Poliju un attiecī gi arī dzī ves lī meni. Neskatoties uz to, Drē zdene lī dz Vroclavai atmosfē ras un komforta ziņ ā ir kā mē ness. Skaidrs, ka mans viedoklis nav balstī ts uz detalizē tā m analī zē m un salī dzinā jumiem, tas ir tikai pirmais iespaids par dzī ves lī meni pilsē tā . Bet, ja, piemē ram, ņ emš u Frankfurti pie Mainas, tad tur tā das problē mas nemanī ju) Un Drē zdenē labā lieta ir gā jē ju ielas, abos krastos ir kur pastaigā ties, ir kur paē st garš ī gi un lē ti. Daudz tematisko veikalu. Un kā vienmē r priecī gs ir Jaungada gadatirgus.

Š eit viņ a bija lielā mē rogā . Visi strā dnieki stendos bija ģ ē rbuš ies viduslaiku tē rpos, spē lē ja orķ estris, vakarā uz mā ju sienā m tika projicē ts sniega putenis, degoš as lā pas un izkā rti baneri.

Tieš i uz ielas stā vē ja liela karstā ū dens tvertne, kurā par kaut ko jautri pļ ā pā ja vī rieš u grupa.

Vā cieš i, protams, daudz zina par gadatirgiem. Otrā pusē mā ju pagalmos atradā m veselu minipilsē tu "Kunsthofpassage Dresden" ar veikaliem un karti.

Vē l viena no mū su izklaidē m bija iepirkš anā s acī s. Tie ir dā rgi veikali ar rokā m darinā tā m precē m, kur mē s neko nepē rkam, bet vienmē r ir prieks skatī ties uz nieciņ iem. Paš ā Drē zdenes centrā apmeklē jā m diezgan jocī gu notikumu - ekskursiju pa operu. Ekskursija notiek daž ā dā s valodā s, tikko ieradā mies 10 minū tes pirms krievvalodī gā s sā kuma. Internetā bija rakstī ts, ka š ī ir viena no skaistā kajā m operā m pasaulē . Nu, tā kā viss notiek tik labi laikā , kā pē c gan neiet?

Pie mums iznā ca sieviete, kura labi runā ja krieviski, bet vai nu daž us vā rdus lietoja nepareizi, vai arī neatcerē jā s. Un š eit ir pats interesantā kais, viņ a stā stā ievietoja jokus, kuru bū tī ba nevienam klā tesoš ajam nebija skaidra. Acī mredzot tā s ir tulkoš anas grū tī bas, kad vā cu valodā no tiem paš iem vā rdiem tiek iegū ts joks ar nozī mi. Bet kā da ir š o joku bū tī ba, un tas mums palika noslē pums. Bet problē ma jau nebija ar jokiem, bet gan tajā , ka opera iekš ā sienu un griestu krā sojuma ziņ ā ir nedaudz zemā ka par dekoru skolā , kurā mā cī jos. Ekskursija ir ļ oti lē na un nesteidzī ga. Neteikš u, ka veltī jā m laiku, jo pē c brauciena bija ko apspriest. Bet š ā das ekskursijas noteikti nav priekš mums. Lai gan, iespē jams, ja bū tu saskā ries kā ds enerģ iskā ks gids, tad iespaidi par operu varē ja bū t pavisam citi)


8 stundas Drē zdenē diemž ē l paskrē ja vienā mirklī . Š ķ iet, ka viņ i tikko atbrauca, tikko sajuta pilsē tu, bet mums jā iet tā lā k. Mē s burtiski skrē jā m uz atgrieš anā s autobusu, gandrī z nokavē jot) Mē s jau bijā m nakš ņ ojuš i Leipcigā .

Leipciga

Leipcigā laiks bija galī gi neviesmī lī gs, ja Vroclavā spī dē ja spož a saule, Drē zdenē debesis apmā kuš ā s un jau plosī jā s pamatī gs lietus. Bet tas neapturē s drosmī gos ceļ otā jus. Tā tad uz priekš u! Pilsē tas centrā mā koņ ainā laikā nebija pā rpildī ts un pilnī gi nekas interesants. Neskatoties uz to, mē s š eit burtiski atradā m gabaliņ u Ā zijas sev. Š is ir piemineklis Nā ciju kaujai. Vieta ir ļ oti lī dzī ga senajiem Taizemes tempļ iem. Bija spē cī ga sajū ta, ka esam uz 10 minū tē m pā rcē luš ies dziļ i Ā zijā . Tiesa, starpsezonā , tā kā lija. Visas dienas garumā izlases kā rtā tikā m pie vjetnamieš u restorā niem. Tieš i Ā zijā .

Ceļ ā uz pieminekli mē s apmeklē jā m vē l vienu interesantu vietu. Leipcigā atrodas ē ka, kas iepriekš bija paredzē ta gā zveida vielu uzglabā š anai. Tagad vienā no tā m ir izstā des 360 grā du attē la formā , bet otro bez jumta var apmeklē t bez maksas. Tā tad, š ī otrā ē ka izskatā s ļ oti neparasta, atrodoties iekš ā , un virs apaļ ajā m sienā m paceļ as rā mis š ū nveida formā . Personī gi es sajutu patiesu estē tisku baudī jumu. Arī Daš ai patika.

Un lietus kļ uva stiprā ks. Bet mums bija labā kais hostelis pasaulē . To sauc Five Elements Hostel Leipzig. Neraugoties uz to, ka tai nakti mums nebija rezervē ta istabiņ a, mums iedeva atpū tas zonas atslē gas, lai varam tur atpū sties, kad vajag, jo mū su nā kamais autobuss bija ap diviem naktī . Atpū tas zona ir ļ oti liela un plaš a virtuve, kas aizņ em lielā ko daļ u grī das. Ar mī ksto krē slu kaudzi, no kuriem var uzbū vē t sev dī vā nu) To apgaismo Edison kvē lspuldzes, kas tagad ir modē un, galvenais, tas ir labi apsildā ms. Treš dienā s hostelis rī ko bezmaksas vakariņ as visiem viesiem. Kopumā esam gandarī ti par viesmī lī bu. Š ī atpū tas zona bija mū su pamatne, kur nož ū t un sasildī ties.

Mū su mā jī gā atpū tas zona hostelī


Daž reiz mē s braucā m atseviš ķ i, kamē r Daš a atpū tā s, es varē ju caur vē ju ielauzties vienā no Leipcigas parkiem. Kad atgriezos nogurusi un slapja, Daš a devā s uz vienu no muzejiem. Pē dē jā darba stundā muzejos izmaksas biež i ir par 50% zemā kas nekā Daš a izmantoja. Pat vienā no mū su bā zes pā rtraukumiem hosteļ a bā rā nokļ uvā m laimī gajā s stundā s, kad liela alus glā ze bā rā maksā apmē ram divus eiro. Lī dz ar to Leipciga tagad vairā k asociē jas ar mā jī gu hosteli. Pats hostelis ir diezgan garš un mulsinoš s, bet absolū ti visur ir bultas visiem gadī jumiem. Jū s vienmē r varat saprast, kur jums jā griež as, lai sasniegtu savu mē rķ i.

Uz nakti laikapstā kļ i uzlabojā s, un varē ja droš i izkļ ū t ā rā , lai klaiņ otu. Man ļ oti patika takas gar Heines kanā lu. Pastaigas tur ir prieks un romantika. Un pilnmē ness debesī s spī dē ja kā spož a saule, acī mredzot, tas izdalī ja laimes hormonu. Ī paš i pē c drū mas un lietainas dienas. Lai gan lietaina diena nav liela problē ma, tā ir tikai Eiropa, ar paš reizē jā m aviobiļ etē m un bezvī zu ceļ oš anu, ja vē laties, varat atgriezties un atgriezties. Izmantojot paš reizē jo Flixbus tī klu, varat arī ceļ ot, kur vien vē laties.

Es neesmu bijis autobusu tū rē s pa Eiropu, bet man š ķ iet, ka tagad to var izdarī t nepā rprotami ē rtā k un ē rtā k. Ierodoties kā dā valstī , tu bez steigas staigā pa pilsē tu tik ilgi, cik vajag, un tad ar autobusu pā rceļ as uz nā kamo pilsē tu, jo ī paš i tā pē c, ka Flixbuses brauc ļ oti biež i. Kā pē c ir atkarī gs no tū ristu pū ļ a, kas ceļ o kopā ar jums autobusa tū rē . Tagad ir tikai labā kais laiks ceļ oš anai.

Atpakaļ ceļ ā uz viesnī cu pastaigā jā mies pa ezeriem un parkiem naktī , š ķ ē rsojā m tiltu pā ri dambim, bija ļ oti mā jī gi un patī kami staigā t. Rezultā tā devā mies pastaigā tā , ka bija jā skrien, lai paspē tu lī dz tirgu slē gš anai. Bija atlikuš as nepilnas 10 minū tes. Braucā m, cik varē jā m, viss pē c iespē jas izvē rtā s mums par labu. Te sanā ca izcirst starp mā jā m, tad izskrē ja cauri arkai, kas nebija kartē , tad bija ž ogs, bet ar maziem vā rtiņ iem, tieš i tirgus virzienā . Palikuš as mazā k nekā piecas minū tes, lū k, tirgus. Mums paveicā s! Gandrī z paveicies. "Gandrī z" bija tas, ka pē dē jā ž ogā nebija vā rtu. Mē s redzē jā m, kā cilvē ki pē dē jā s minū tē s ienā ca tirgū un atstā ja to. Mē s bijā m divdesmit metru attā lumā , bet neko nevarē jā m izdarī t. . .


Bet jums jā atzī st, ka pirms tam mums labi veicā s ar vā rtiem un pagalmiem. Nu vismaz paskaties uz darba tirgu. Labi, ejam uz staciju meklē t veikalus. Par laimi, bija viens. Ap diviem naktī iekā pā m pē dē jā marš ruta autobusā un braucā m uz Berlī nes lidostu. Autobuss tika izvē lē ts tieš i tam, kurš brauc pē c iespē jas ilgā k, lai vairā k gulē tu. Tā mē s saņ ē mā m omulī gu neplā notu braucienu uz Jauno gadu. Visvairā k pie mums ieradā s Vroclava, otrajā vietā bija Drē zdene, bet treš ā – Leipciga. Tagad atpū tī simies mā jā s un varē sim turpinā t ceļ u cauri Vā cijai.

Ceļ ojuma informā cija

Ceļ ojuma datums: 01.01. 2020. –01.05. 2020.

Ilgums: 4 pilnas dienas

Lidojumi: Wizz

Viesnī ca: Rezervē š ana

Ekskursijas: viens pats

Ceļ ojuma grū tī bas: 1/10 (ļ oti viegli)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (22) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums