Brīnišķīga uzturēšanās gluži kā viesnīcā!

Rakstīts: 22 jūnijs 2008
Ceļošanas laiks: 22 — 29 jūlijā 2007
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Vasarā grasī jos atpū sties no š ī s pasaules, no pilsē tas burzmas, vispā r no visa kaut kur tā lu. . . Ietaupī t palī dzē ja OnlineTour aģ entū ras ā trais un profesionā lais darbs, kurā iegā dā jos biļ etes. laiks, izvē loties viesnī cu, un deva man pā rliecī bu, ka manas brī vdienas bū s ideā las. Un tā arī bija!
Tieš i par viesnī cu. Atrodas tā lu no centra, bet, manuprā t, to drī zā k var attiecinā t uz viesnī cas plusiem, nevis mī nusiem. Apkā rt ir daudz daž ā du restorā nu un veikalu, kur var nopirkt ū deni, vī nu, augļ us – ar to pilnī gi pietiek. Viesnī cas teritorija bija ļ oti, ļ oti patī kami pā rsteigta, tur ir daudz zaļ umu, daudz skaistu koku, kuru ē nā var apgulties sauļ oš anā s krē slā un iedzert kokteili. . . Visā ir daudz sauļ oš anā s krē slu. teritoriju, un vienmē r atradī siet brī vu vietu ē nā vai zem saules (tā ir izvē le).
Ir iekš telpu baseins, trenaž ieru zā le – ja vē lies nodarboties ar sportu – tam ir visi nosacī jumi.

Man bija brī niš ķ ī ga un plaš a istaba ar skatu uz kalniem. Tiesa, zem loga bija rosī ga iela, un ar atvē rtu logu bija trokš ņ ains, tač u jebkurā karstumā kondicionieri darbojā s brī niš ķ ī gi, tā pē c logus vaļ ā nevajadzē ja. Numurā nebija balkona.
Atseviš ķ i vē los atzī mē t apkalpojoš ā personā la brī niš ķ ī go darbu! Ikdienas veļ as un dvieļ u maiņ a, kopumā viss ir virsū , kā jau pieczvaigž ņ u viesnī cā pienā kas.
Ē diens viesnī cā ir arī lielisks. Brokastis ir nedaudz vienmuļ as, bet ļ oti, ļ oti garš ī gas, plus daudz augļ u, un pat š ampanietis, kas patī kami pā rsteidza un uzmundrinā ja. Vakariņ as š eit ir pā rsteidzoš as! Katru vakaru pē c noteiktas tē mas, nemitī gi atš ķ irī ga virtuve, un plus tas viss - brī niš ķ ī ga dzī vā mū zika! Man pat negribē jā s nekur iet, es ē du - sē dē t un baudī t mū ziku, dzerot labu vī nu.
Pludmale arī laba, pieder viesnī cai. Lai gan ar piecā m zvaigznē m tas bū tu ļ oti pā rsteidzoš i, ja to nebū tu. Smiltis pludmalē ir ļ oti skaistas un patī kamas, ē rta ieeja jū rā , un pati jū ra ir neticami tī ra!
Nobeigumā gribu teikt, ka brī vdienas Kiprā noteikti nav pieejamas visiem, tač u tā s ir diezgan saprā tī gi dā rgas, plus - ja jau maksā naudu, tad redzē si un sajutī si, par ko samaksā ji!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu