Neaizmirstama atpūta.

Rakstīts: 25 marta 2017
Ceļošanas laiks: 1 — 7 februāris 2017
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Abhā zija iegrima manā dvē selē ! Es pat nedomā ju, ka Abhā zija ir tik skaista. Cilvē ki ir ļ oti draudzī gi. Atpū tā s pansionā tā "Solnechny". Apstā kļ i vienkā rš i lieliski: bufete, mā jī ga istabiņ a, aizraujoš as ekskursijas un ļ oti pieklā jī gs personā ls. Es plā noju š eit atgriezties nā kamgad. Cenas un kvalitā tes attiecī bas ziņ ā š ī ir mana labā kā uzturē š anā s vieta.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu