Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Abhāzija

Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
№3. Gagripsh 3*
Novērtējums 7.4
 • 
Novērtējums 6.7
 • 
Tūristu stāsti par Abhāzija pievienot stāstu
Baba Yaga aiz ienaidnieka līnijām. 4. daļa
Sā ciet š eit >>> Neskatoties uz to, ka izbraukš ana uz ekskursiju bija pulksten 7, mē s paspē jā m paē st brokastis. Letiņ am samaksā jā m 200 rubļ us, pā rē jo naudu teica, ka iedeva ā rzemē s.
 •  4 gadā atpakaļ
Atvaļinājums Alakhadzy (Pitsunda)
Mē s ar vī ru, analizē jot cenas brī vdienā m Abhā zijā , vē rsā mies pie tū risma aģ entū ras. Ļ oti laipna menedž eres meitene mums savā ca tū res uz interesē još ajiem datumiem no 11.
 •  6 gadiem atpakaļ
Uz Sukhum kalnu vai Funikulieri 2017, bijušās greznības paliekas.
Iepriekš ē jos padomju laikos Sukhum kalns, ko viņ i sauca par funikulieri, bija orientieris, ceļ š augš ā sā kā s apakš ā ar kolonā di, tad platformu ar strū klaku, kā pnē m, ko ierā mē ja ziedoš i rododendri,...
 •  6 gadiem atpakaļ
Pitsunda 2017 vai neviesmīlīga Apsny.
Vietē jie savu Abhā ziju sauc par Apsniju — par dvē seles valsti. Laika gaitā viss mainā s, un tagad lietas ir sliktas ar savu dvē seli, tā ir sapuvusi.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ļoti jauki, lēti un garšīgi!
Negaidī ti tā bija atpū tas nedē ļ a. Budž ets bija ierobež ots. Tā pē c tika nolemts doties uz Abhā ziju. Nopirkā m iknedē ļ as ekskursiju uz Gudautas viesnī cu Laguna, pareizā k sakot, viesnī cu Bamboras ciema nomal...
 •  7 gadiem atpakaļ
Jautra atpūta Abhāzijā
Beidzot ir pienā cis ilgi gaidī tais atvaļ inā jums. 23:00 stā vu viens pie McDonald's un gaidu Rumb tū res autobusu. Viņ š nedaudz aizkavē jā s, bet tas manu garastā vokli nemazinā ja, man bija tikai nedaudz auksti.
 •  7 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgas brīvdienas Abhāzijā.
Labdien! Es vē los atstā t atsauksmi par mū su brī niš ķ ī go atpū tu Abhā zijā ! Ilgi domā jā m, kur atpū sties š ovasar, domā jā m par Turciju, Grieķ iju u.
 •  7 gadiem atpakaļ
Jauna pašapkalpošanās ēdināšanas kafejnīca. Ja nebūtu trakās meitenes, kalpones.
Jauna ē dnī ca Sukhum 2016 paš apkalpoš anā s kafejnī cā . Paš apkalpoš anā s kafejnī ca New Canteen Sukhumā netā lu no Turbaza 2016 Viss sakā rtots civilizē ti, ē diens pieklā jī gs, bezmaksas WI-FI, cena...
 •  7 gadiem atpakaļ
Abhāzija ir sapņu valsts
Abhā zijā esmu bijis divas reizes. Ļ oti skaista valsts. Daba pasakaina, jū ra tī ra, kalnu gaiss. Starp citu, visur ir tī rs. Tomē r viesnī cas slikti sakopjas, atkal visur.
 •  7 gadiem atpakaļ
Sniega Gagra ir katastrofa iedzīvotājiem
Mē s devā mies Jaungada brī vdienā s no Novorosijskas uz 3 dienu ekskursiju pa Abhā ziju no ceļ ojumu aģ entū ras Edem. Profi: - sniegs Abhā zijā Gagrā tā dā daudzumā - retums, palmas, mandarī ni, hurma sniegā - neai...
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »