Labi apstākļi atpūtai.

Rakstīts: 19 marta 2017
Ceļošanas laiks: 6 — 12 februāris 2017
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Es vienkā rš i priecā jos par Abhā ziju! Pansionā tā "Solnechny" man arī ļ oti patika! Ir viss brī niš ķ ī gai atpū tai: jū ra, krā š ņ a daba, laipni cilvē ki, labs un garš ī gs ē diens un, protams, interesantas ekskursijas. Vē los pateikt paldies visiem, kas strā dā pansionā tā ! Š eit cilvē ki tiek novē rtē ti, un viņ i cenš as pā rē jo padarī t neaizmirstamu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu