Pozitīvas emocijas.

Rakstīts: 28 marta 2017
Ceļošanas laiks: 1 — 7 februāris 2017
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Es pavadī ju ļ oti gaiš as un neaizmirstamas brī vdienas Abhā zijā . Es dzī voju pansionā tā "Solnechny". Cenas un kvalitā tes attiecī bas ziņ ā š ī ir mana labā kā uzturē š anā s vieta. Pansionā tā ir visi nosacī jumi ē rtai atpū tai: ē rti apartamenti, bufetes tipa ē dinā š ana, pieklā jī gs personā ls. Bet visvairā k man patika ekskursijas un apbrī nojamā Abhā zijas daba.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu