Ļoti slikta

Rakstīts: 21 maijā 2023
Ceļošanas laiks: 3 — 17 maijā 2023
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 2.0
Infrastruktūra: 10.0
Tikai vieta ir pā rsteidzoš a. M? s? divi? istabas? dzī vokli sagaidī ja kanalizā cijas smaka, kas i? pazuda tikai tad, kad tika atvē rti logi. Telpas sen nav remontē tas, tajā s ir dzī vots. Mē beles ir vecas, ar cigā ru? es? dzē š ana? hm? jaunkundz Dzī voklis? kur? dzī voklī nav neviena gludekļ a vai vī na attaisā mā . Bet? salabot to? tikai pē c pieteikš anā s, lū dzu? tu piecas dienas, tad mainies? gultas veļ a? un roka? vai tu? ius Gultasveļ a pē c divā m nedē ļ ā m? vai vairs nemainā s? , roka? vai tu? vē l vienu reizi? laiks? .
Wifi ir slikts. Darbinieki dienestā ? s, tikai nakts sardze? tas viens? uzdodas par Kā rli III. Dzī vokļ i nav š ī s cenas vē rti. Vai viss ir vecs? , par estē tiku? n? kas? un runā t tu Vai tas notiek? ? sp? dis, ka saimnieks cenš as mazā kajā s? priekš rocī bas, lai kļ ū tu liels? vai tu peļ ņ a . Nelabot? ko, pat ne? Moni? kas Nepietiek, garastā voklis? ik pa laikam izlutinā ts piedzē ries? krievu? triks? valkā jot
Переведено автоматически с литовского языка. Skatīt oriģinālu