Varētu būt sliktāk

Rakstīts: 15 aprīlis 2011
Ceļošanas laiks: 29 janvārī — 15 februāris 2011
Viesnīcas vērtējums:
5.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Uzreiz jā saka, ka pā rē jais izrā dī jā s izcils, lai vai kā . Mū su pirmā vizī te Taizemē sā kā s no Bangkokas – tur mums bija lieliska viesnī ca ar izcilu apkalpoš anu un brī niš ķ ī giem skatiem no 32. stā va. Cerī bu un iespaidu pilni, mans vī rs ar gandrī z divus gadus veco meitu lidoja uz Puketu. Pē c divu stundu brauciena no lidostas taksometrs apstā jā s pie viesnī cas. Ļ aujiet man tagad jums pastā stī t, ka internetā lietas ir atš ķ irī gas. Apskatī jusi krā sainā s bē rnu kluba un baseina ar slidkalniņ u fotogrā fijas, es pierunā ju savu vī ru uz š o viesnī cu. Neliels vestibils un ī gnā dā ma pie letes iemeta mums atslē gas. Izrā dī jā s, ka luksusa numuru, kuru es rezervē ju, mums iedeva piektajā stā vā bez lifta. Kad paskaidroju, ka netaisos 3 nedē ļ as nest bē rnu un ratus pa trepē m, meitene teica, ka tā nu ir. Zvanī ju menedž erim. Pē c pusstundu ilgā m sarunā m nonā cā m pie vienoš anā s, ka 2 naktis pavadī sim standarta istabiņ ā pirmajā stā vā un tad iegū sim suite ar izeju uz baseinu. Pirmā s divas naktis bijā m istabā ar skatu uz viesnī cas ieeju un ceļ u. Noņ emts normā li. Tad mū s pā rcē la uz istabu ar piekļ uvi baseinam - divguļ amā s gultas vietā.2 atseviš ķ as gultas, mē beles ir vecas, un (vispā r nogalinā tas) bez vannas istabas. Godī gi sakot, man nebija spē ka strī dē ties un mainī t istabu, mē s palikā m tur. Viens prieks - tieš i no istabas mana meita un tē tis devā s uz baseinu, tas ir ļ oti ē rti, un vakarā ir, kur pasē dē t, un jū s varat peldē ties. Meita tika mazgā ta izlietnē zem duš as. Brokastis bija rā pojoš as - speķ is un desiņ as, kas pilē ja no taukiem, pā ris konditorejas izstrā dā jumi un daž i augļ i. Dzert kafiju ir nereā li - nekur neesmu mē ģ inā jis tā du swill. Ī sā k sakot, pē c pā ris dienā m mē s tur pā rstā jā m ē st brokastis. Pa diezgan noslogotu ceļ u un aizdomī gā m laipā m (pā ris dē ļ u) pā ri notekcaurulei jā dodas uz pludmali aptuveni 7 minū tes. Pati pludmale ir lieliska - tī rā kā s smiltis, lielisks serviss un pilnī ga viļ ņ u neesamī ba. Bē rns bija septī tajā s debesī s! Blakus ir restorā ni, veikali utt. , tā pē c bija vietas, kur paē st. Iesaku Mali restorā nu - ļ oti garš ī gi (un viss svaigs).
Starp citu, bē rnu klubā , kas tik reklamē ts internetā , pat nav gaisa kondicionē š anas - tas vienkā rš i ir atvē rts. Personā ls gandrī z nesaprot angļ u valodu, viņ i nesaprot angļ u valodu bē rnu klubā , bet, ja jū su mazulis nejauš i neizturē s (kā tas bija mū su draugiem), viņ i nekavē joties mē ģ inā s lauzt sodu 3000 batu apmē rā . (apmē ram $ 100) no jums. Vienī gais, kas bija labs Š ajā viesnī cā ir bē rnu baseins ar ū dens slidkalniņ u.
Godī gi sakot, viesnī ca mū su brī vdienas nesabojā ja - mē s tajā tikpat kā neuzturē jā mies, ekskursijas, pastaigas utt.

Jebkurā gadī jumā mē s tur neatgriezī simies.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu