Irena Villa 2*– Atsauksmes

17
Novērtējums 8.410
№1 viesnīcas reitingā Becici
8.3 Numurs
8.7 apkalpošana
9.3 Tīrība
3.2 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Villa atrodas Becici, pretī viesnīcai Iberostar, 100 m no pasta un 1,5 km no ciemata centra. Tuvākais veikals un aptiekas atrodas 50 metru attālumā no viesnīcas. Pāri ceļam no villas (viesnīcā Mediteran) atrodas ūdens atrakciju parks. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai, romantiskam ceļojumam vai atpūtai ar draugiem.Vairāk →
аватар Scherbinamm
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Melnkalnē atpū tā mies 2017. gada septembrī , viesnī ca atrodas Becici ciemā , 10 minū tes lī dz pludmalei, blakus ir lielveikals, nebija problē mu atrast pā rtikas preces, autobusa pietura, var doties uz Budvu vai St Stephens Sala, uz Budvu devā mies kā jā m, caur tuneli, uzņ ē mumā Gardaš evič s tika paņ emti ekskursiju taloni, ļ oti labs serviss un gidi. … Tomēr ▾ Melnkalnē atpū tā mies 2017. gada septembrī , viesnī ca atrodas Becici ciemā , 10 minū tes lī dz pludmalei, blakus ir lielveikals, nebija problē mu atrast pā rtikas preces, autobusa pietura, var doties uz Budvu vai St Stephens Sala, uz Budvu devā mies kā jā m, caur tuneli, uzņ ē mumā Gardaš evič s tika paņ emti ekskursiju taloni, ļ oti labs serviss un gidi. Mū su istabā durvis kalpoja arī kā logs un atradā s terases aizmugurē , nedaudz pietrū ka saules, bet tā kā istabā pavadī jā m tikai nakti, tad tas mū s nemaz netraucē ja. Reģ istrē joties radā s problē mas ar numuriņ u, villā visas istabas ir atš ķ irī gas, rezervē jā m studiju, bet nā ca informā cija no tū risma aģ entū ras par nelielas divvietī gas istabiņ as rezervā ciju bez virtuves, bet villas saimniece Irē na, ā tri atrisinā ja problē mu un mē s iekā rtojā mies istabā , kuru rezervē jā m. Viesnī cas teritorija ir maza, bet ļ oti zaļ a, Irē na ļ oti rū pē jas par tī rī bu gan istabā s, gan kopē jā teritorijā , katru rī tu Irē na atstā ja mums uz kopē jā galda veselu trauku ar vī nogā m, Irē na un viņ as vī rs Serhio ir ļ oti atsaucī gi cilvē kiem un atbildē ja uz jebkuru no mū su mā jsaimniecī bas pieprasī jumiem. Liels paldies par viesmī lī bu un lielisko attieksmi pret viesiem.
аватар 8888don.pedro8888
Viesnī ca (villa) man ļ oti patika! Ja es atkal doš os uz Melnkalni, es ar prieku nakš ņ oš u š ajā viesnī cā vē lreiz! Jauki saimnieki, ļ oti mā jī ga un tī ra viesnī ca (villa), iespaids, ka tieš i pirms manas ieraš anā s tika veikts remonts, viss ir gandrī z kā jauns. … Tomēr ▾ Viesnī ca (villa) man ļ oti patika! Ja es atkal doš os uz Melnkalni, es ar prieku nakš ņ oš u š ajā viesnī cā vē lreiz! Jauki saimnieki, ļ oti mā jī ga un tī ra viesnī ca (villa), iespaids, ka tieš i pirms manas ieraš anā s tika veikts remonts, viss ir gandrī z kā jauns. Veļ a tiek mainī ta un tī rī ta katru otro dienu. Istabā ir viss, pat plī ts ar visiem piederumiem, satelī ttelevī zijas kanā li 300 un krievu trī s plus vē l divi ir krievu filmā s un programmā s. Villa ļ oti klusā vietā , zaļ a, skaists skats no terases otrajā un treš ajā stā vā . Virs galvas ir vī nogu ķ ekari un kivi, pagalmā dzī vo bruņ urupuč u ģ imene. Blakus ir viss nepiecieš amais, kafejnī cas, restorā ni, lielveikals, laba pludmale, akvaparks, sabiedriskais transports. Ar autobusu ir viegli nokļ ū t jebkur, gribas uz Jazu, gribas uz Sv. Stefana salu vai kaut kur citur, uz Budvu kā das 20 minū tes ejot lē nā m pa tuneli klintī (tur ir forš i, iekš ā ). tunelis). Liels paldies Irē na!
аватар yarik_drake
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s palikā m š ajā mā jī gajā villā nedaudz vairā k par nedē ļ u. Ī sumā - ļ oti ē rti un patī kami. Villu izvē lē jā mies pē c radu ieteikuma, tā pē c pā rā k neiedziļ inā jā mies, pieradā m uz vietas. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā mā jī gajā villā nedaudz vairā k par nedē ļ u. Ī sumā - ļ oti ē rti un patī kami. Villu izvē lē jā mies pē c radu ieteikuma, tā pē c pā rā k neiedziļ inā jā mies, pieradā m uz vietas. Atpū tai ir vairā kas istabas ar daž ā dā m mē belē m un iekā rtojumu. Ir istabas ar virtuvi, ir istabas ar balkonu. Mums bija istaba ar divguļ amo gultu un vannas istabu. Istaba vienmē r bija tī ra: villas ī paš nieki katru otro dienu tiek uzkopti ļ oti rū pī gi. Ļ oti mā jī ga, bet vienkā rš a vide. Visa tehnika: boileris, tē jkanna, lampas, TV, darbojā s pareizi, bez pretenzijā m.
Netā lu no pludmales: 5 minū tes ā trā tempā , mē rot nedaudz ilgā k.
Pati villa ļ oti skaista, visapkā rt puķ es, virs galvas aug kivi (!! ! ) un granā tā boli, uz terases ar nelielu dā rziņ u dzī vo bruņ urupuč i. Ļ oti krā saina vieta. Un tajā paš ā laikā mierī gs. Villa atrodas kalnā , tā pē c rosī gā s Becici troksnis š eit tikpat kā nesasniedz.
Ļ oti patī kama vieta. Ja atkal pulcē simies Melnkalnes piekrastē , noteikti atgriezī simies.
Paldies Irē nai un Serhio! Hvala!
аватар AllaGr
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Villa Irena 3 * (tā , kuras ī paš nieki ir Irē nas un Sergio ģ imene) atrodas Becici ciematā (starp Budvu un Rafailovichi ciematu), 7 minū š u gā jiena attā lumā no kalna lī dz pludmalei. Š eit ir ļ oti mierī gi un klusi, troksnis no galvenā ceļ a un vē l jo vairā k no pludmales villā nav dzirdams. … Tomēr ▾ Villa Irena 3 * (tā , kuras ī paš nieki ir Irē nas un Sergio ģ imene) atrodas Becici ciematā (starp Budvu un Rafailovichi ciematu), 7 minū š u gā jiena attā lumā no kalna lī dz pludmalei. Š eit ir ļ oti mierī gi un klusi, troksnis no galvenā ceļ a un vē l jo vairā k no pludmales villā nav dzirdams. Kopumā villā ir 7 istabas atpū tniekiem. Pirmajā stā vā ir viens divistabu komplekts ar nelielu lieveni. Vē l 6 istabas atrodas 2. stā vā . Saimnieki dzī vo villas 3. stā vā . Tikai vienam brī vdienu dzī voklim nr. 2 ir balkons (trī svietī ga istaba). Pā rē jā m istabā m - viena liela terase (otrajā stā vā ), kur atrodas galdi, krē sli, ziedi. Numuru kategorijas ir š ā das: mazs divvietī gs numurs ar vannas istabu (ir 2 no tiem.
villā ) istaba #3 - neliela divvietī ga istaba ar vannas istabu, vē rsta uz terasi; 4. istaba - metru garderobes telpa (aka virtuve, kur ir izlietne trauku mazgā š anai, skapis ar traukiem, ledusskapis, elektriskā plī ts), divvietī ga istaba (skapis, divas gultas un naktsgaldiņ i, TV, kondicionieris, saliekamais krē sls) un neliela vannas istaba (tualete, izlietne, duš as paliktnis, jaucē jkrā ns, aizkari). Man pietrū ka vannasistabā pie sienas pie duš as plaukta-statī va ziepē m, š ampū nam un tā tā lā k. vannas piederumi.
Saimnieki strā dā ar aģ entū ras starpniecī bu, tieš i tū ristiem telpas neizī rē . Daudzi atpū tnieki, kuri iegā dā jā s ekskursiju no "Krievijas ekspresis", bija pā rsteigti, reģ istrē joties pē c piedā vā tajā m numuru kategorijā m. Pā rpratumi raduš ies tā pē c, ka vietnē s nav detalizē ta apraksta par š ī s villas numuriem (turklā t Beč ič os ir divas villas ar nosaukumu Irē na, un nav pieminē tas ī rē jamo istabu kategorijas. telpu izmaksas dabiski ir atš ķ irī gas.
"Krievu ekspresis" var pā rsteigt ar to, ka jū su vā rdu nemaz nav iemī tnieku sarakstā (kā izrā dī jā s pie mums, tū roperatora pā rstā vji mū s mē ģ inā ja iegrū st citā viesnī cā š ausmī gā istabā ).

Villa ir ļ oti ē rta, atrodas klusā vietā , ir ē rti nokļ ū t lī dz pludmalei, veikalam, aptiekai, lī dz Budvai.

Saimnieki ļ oti uzmanī gi un draudzī gi, numuriņ us tī ra katru otro dienu, dvieļ us maina, terasē ir koplietoš anas veļ as ž ā vē tā ji. Ū deni silda atseviš ķ i katrā istabā ar boileri (daž kā rt vajag iepriekš ieslē gt), naktī s nav karsti gulē t, vakarā labi pasē dē t uz terases. Ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Mē s š eit pavadī jā m brī niš ķ ī gas divas nedē ļ as. Paldies Irē nai un Serhio!
общая терраса слева на фото вход в номер 3 лестница (вход) на виллу на первом этаже двухкомнатные апартаменты, на втором этаже балкон комнаты №2 уютное место для завтрака на самом деле это трехзвездочная вилла (хозяева Ирена и Сержио) тот самый единственный номер с балконом (слева дверь в санузел)
аватар Helenkubera
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ierodoties mū s sagaidī ja draudzī gs saimnieks un cienā ja ar kafiju. Jo reģ istrē š anā s pulksten 12, atstā jā m mantas un devā mies uz pludmali. 10 minū š u gā jiens lī dz pludmalei. Becici pludmale ir milzī ga. Ir maksas zonas, pareizā k sakot, nopē rkat lietussargu un divas estakā des gultas par 6 eiro (sezonā cena 10 eiro), bet ir bezmaksas, tas ir, var gulē t uz smiltī m. … Tomēr ▾ Ierodoties mū s sagaidī ja draudzī gs saimnieks un cienā ja ar kafiju. Jo reģ istrē š anā s pulksten 12, atstā jā m mantas un devā mies uz pludmali. 10 minū š u gā jiens lī dz pludmalei. Becici pludmale ir milzī ga. Ir maksas zonas, pareizā k sakot, nopē rkat lietussargu un divas estakā des gultas par 6 eiro (sezonā cena 10 eiro), bet ir bezmaksas, tas ir, var gulē t uz smiltī m. Atš ķ irī ba ir tā da, ka maksas zonā pludmali tī ra pē c tū ristiem, kuriem ir slinkums pacelt dupsi un izmest atkritumus miskastē .
Jū ra ir pasaka! Tirkī za ū dens, silts un dzidrs. Pludmale ir kalnu ieskauta. Skaistums!
Dzī ves apstā kļ i villā ir labi, tī ri un ē rti + nav dzirdams, kā pa š oseju brauc garā m maš ī nas. Un tas, ticiet man, ir daudz vē rts.
Izbraucot, saimniece Irē na mums nodroš inā ja istabu, jo. mū su reiss tika pā rcelts, un saimnieks pē c tam aiznesa mū su mantas uz autobusu, par ko esam viņ iem ļ oti pateicī gi. Atpū tai iesaku gan kū rortu, gan Villa Iren.
Ļ enas istaba #2
аватар Guestess
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
No laba. Ir gaisa kondicionē tā js. Karsts ū dens. No slikta. Tā lu no jū ras. mā jā s no kalna, ja vē laties. Uz manu lū gumu dot man iespē ju izmazgā t daž as manas lietas ! ! ! uzmanī bu š eit! !...viņ i izņ ē ma izlietni, ko es mazgā ju ar rokā m. … Tomēr ▾ No laba. Ir gaisa kondicionē tā js. Karsts ū dens.
No slikta. Tā lu no jū ras. mā jā s no kalna, ja vē laties.
Uz manu lū gumu dot man iespē ju izmazgā t daž as manas lietas ! ! ! uzmanī bu š eit! !...viņ i izņ ē ma izlietni, ko es mazgā ju ar rokā m.
Pagalms š ausmī gi smird. . . Un no ieraš anā s brī ž a lī dz izbraukš anai. Varbū t viņ iem ir problē mas ar kanalizā ciju. Tā dē jā di romantisku vakariņ u veiksme jums ir garantē ta))
Gatavojieties, ka jū s lū gsit Wi-Fi paroli kā zē na konfekte no vecā kiem.
Uzmanī bu! ! Ja tev ir virtuve, tad neļ aus gatavot gaļ u un zivis!! ! ! Tas jau ir kaut kā ds absurds.
Tē jkanna istabā ir lē tā kā . Vā rot neizslē dzas. Es apdegu no viņ a pildspalvas.
аватар Viki.
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
"Villa Irena 3*" - ar š o vā rdu sā kā s mū su atvaļ inā jums! Melnkalnē bijā m pirmo reizi un attiecī gi vē lē jos gū t maksimā li daudz pozitī vu emociju un iespaidu. Pē c tam, kad nolē mā m, ka atvaļ inā jumu pavadī sim Melnkalnē , sekoja ne mazā k atbildī ga izvē le starp Budvu un Beč ici. … Tomēr ▾ "Villa Irena 3*" - ar š o vā rdu sā kā s mū su atvaļ inā jums! Melnkalnē bijā m pirmo reizi un attiecī gi vē lē jos gū t maksimā li daudz pozitī vu emociju un iespaidu. Pē c tam, kad nolē mā m, ka atvaļ inā jumu pavadī sim Melnkalnē , sekoja ne mazā k atbildī ga izvē le starp Budvu un Beč ici. Mē s lasī jā m atsauksmes un uzklausī jā m daudz padomu, izsvē rā m visus plusus un mī nusus, kas tika definē ti kā "+" un "-". Rezultā tā mū su izvē le gludi pā rcē lā s no vietas uz villu. Un tad pienā ca pats brī dis, kad tika izdarī tas divas izvē les uzreiz: Villa Irena 3 * - Becici atraš anā s vieta. Š ī izvē le izrā dī jā s patī kams pā rsteigums) Vairā k par to vē lā k.
Tā tad, izvē le izdarī ta, koferi sakravā ti, biļ etes pie rokas, vilciens Harkova-Kijeva, izbraukš ana no Kijevas 05:30 ! ! ! Divas stundas lidojuma un divas stundas gaidī š anas! ! ! Un tagad mē s lidojam virs Adrijas jū ras - laime ir ļ oti tuvu))) Tivat lidosta - autobuss - BECICI !!! !
Beč ič os mū s ar sirsnī gu smaidu sagaidī ja villas saimnieki. Villas teritorija ir neliela, bet ļ oti mā jī ga, zaļ a un kopta. Villas teritorijā dzī vo bruņ urupuč u ģ imene un dekoratī vs trusis, kas arī rada papildus siltu atmosfē ru.
Mū su istaba atradā s Villa Irena 3* otrajā stā vā .
Istabā : franč u gulta (ļ oti ē rta) un saliekamais krē sls, kondicionieris, TV, Wi-Fi, virtuve, galda piederumi (tases, š ķ ī vji, dakš iņ as, karotes. . . un viss ē diena gatavoš anai nepiecieš amais), ledusskapis, elektriskā tē jkanna , c/u + duš a, balkons ar ziediem un vī na dā rzu (ī paš s paldies par š o balkonu!! ! ). Balkonā ir galds ar krē sliem un veļ as ž ā vē tā js. Gludeklis un veļ as maš ī na atrodas atseviš ķ ā telpā , kas paredzē ta koplietoš anai.
Istaba ir tī ra un ē rta. Telpas tī rī bu uztur regulā ra tī rī š ana. Dvieļ u maiņ a - katru otro dienu.
Par Villa Irena 3* atraš anā s vietu:
1 - 2 gā jienā vairā ki veikali, aptieka, autobusa pietura, kafejnī ca, restorā ns. Lī dz pludmalei - 8-10 minū tes kā jā m (ir gan paš valdī bas, gan maksas pludmales - divu sauļ oš anā s krē slu un lietussarga izmaksas svā rstā s no 6 lī dz 12 eiro par komplektu).
Mani iepriecinā ja arī tas, ka Villa Irena 3 * neiet tieš i uz š oseju. Š ā da kā rtī ba mū s pasargā ja no trokš ņ a un automaš ī nu izplū des gā zē m. Ir vē rts atzī mē t, ka vakarā uz ceļ iem ir liels ī riss uz Budvas pusi - pretī nakts atpū tai un piedzī vojumiem.
Apkopojot, es atzī mē ju, ka Villa Irena 3 * ir lieliska vieta, kur atpū sties - es noteikti atgriezī š os).
Irē na un Sergio, paldies par brī niš ķ ī go vietu, kas radī ta atpū tai, par komfortu, tī rī bu, jū su smaidiem un gatavī bu vienmē r palī dzē t! ! ! Veiksmi, veiksmi un labklā jī bu! ))
аватар alena-ivashhenk
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Augsti novē rtē ts par viesmī lī go atmosfē ru villā , ko radī juš i ī paš nieki Irē na un Serhio! Bija ļ oti patī kami dzī vot, villa kopta, zaļ a, tī ra, verandā dzī vo bruņ urupuč i! Nelieli sadzī ves jautā jumi netraucē ja. … Tomēr ▾ Augsti novē rtē ts par viesmī lī go atmosfē ru villā , ko radī juš i ī paš nieki Irē na un Serhio! Bija ļ oti patī kami dzī vot, villa kopta, zaļ a, tī ra, verandā dzī vo bruņ urupuč i! Nelieli sadzī ves jautā jumi netraucē ja. Patī kami iepriecinā ja villas atraš anā s vieta no pludmales apmē ram 10 minū š u gā jienā ! GRIBU ATGRIEZTIES! !
аватар Liliyanna
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ē nainas terases, perfekta tī rī ba, daudz eksotisku augu. Saimniece ir mī ļ a un gā dī ga, prot radī t komfortu un mā jī gumu. Š eit jū s jū taties kā ciemos pie tuviem radiniekiem. Irē na, tu esi labā kā! ! ! : -) … Tomēr ▾ Ē nainas terases, perfekta tī rī ba, daudz eksotisku augu. Saimniece ir mī ļ a un gā dī ga, prot radī t komfortu un mā jī gumu. Š eit jū s jū taties kā ciemos pie tuviem radiniekiem. Irē na, tu esi labā kā! ! ! : -)
аватар svetlana_t82
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s palikā m 2015. gada augusta sā kumā . Gribu teikt, ka saimnieki ļ oti patī kami, smaidī gi, draudzī gi cilvē ki. Lai ko jū s lū gtu, viņ i darī s. Ī paš i pā rsteidzoš a ir visas villas tī rī ba. Nedē ļ as laikā dvieļ i tika mainī ti 3 reizes, gulta nekad, nedaudz tī rī ja istabā , kad lietas bija izmē tā tas. … Tomēr ▾ Mē s palikā m 2015. gada augusta sā kumā . Gribu teikt, ka saimnieki ļ oti patī kami, smaidī gi, draudzī gi cilvē ki. Lai ko jū s lū gtu, viņ i darī s. Ī paš i pā rsteidzoš a ir visas villas tī rī ba. Nedē ļ as laikā dvieļ i tika mainī ti 3 reizes, gulta nekad, nedaudz tī rī ja istabā , kad lietas bija izmē tā tas. Ir Wi-Fi. Audzē jiet kivi, vī nogas, ziedus. Pagalmā dzī vo bruņ urupuč i. Paš ā villā viņ i nebaro, ja izbraucā t ar ē dinā š anu, jums bū s jā dodas uz Anita Hotel 7 min. Lī dz pludmalei var aiziet ā trā tempā.10 minū tē s, bet tā s ir citu viesnī cu pludmales, cilvē ku ir daudz. Tie ir apmaksā ti - 8 eiro par diviem sauļ oš anā s krē sliem un lietussargu. Ja vē l 5-10 minū tes pastaigā jat tā lā k, ir brī vas vietas, kur var ieklā t savu gultas veļ u un tas bū s bez maksas. Rezultā tā mē s gā jā m uz pludmali vismaz 20 minū tes. Atpakaļ garā k kā kalnā . 5 minū š u attā lumā no mā jas Megamarket, kur ir visa nepiecieš amā prece un sadzī ves ķ ī mija. Netā lu atrodas pasta nodaļ a, kur var lē tā k piezvanī t uz mā jā m un iegā dā ties vietē jā operatora karti. Pludmales ir plaš as un garas, vietas pietiek visiem. Daudz bē rnu. Pludmalē ir tualetes, gan maksas, gan bezmaksas. Ir ģ ē rbtuves un bezmaksas duš as. Pludmale ir oļ u, nav acī mredzamu atkritumu, bet ir izsmē ķ i. Cilvē ki smē ķ ē un met izsmē ķ us tieš i uz oļ iem. Ū dens ir tī rs, caurspī dī gs, ū denī nav atkritumu. Vispā r man ļ oti patika gan villa, gan pludmale. Es ieteiktu š o ceļ ojumu saviem draugiem.
Parādīt vairāk »


iemiesojums marina.voynova
9 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Вилла расположена в Бечичи, напротив гостиницы «Иберостар», в 100 м от почты и в 1,5 км от центра поселка. В 50 м от гостиницы находится ближайший магазин и аптеки. Через дорогу от виллы (при гостинице Mediteran) расположен аквапарк. Отель подойдет для семейного отдыха, романтической поездки или отдыха с друзьями.

Atrašanās vieta Вилла находится в 22 км от Международного аэропорта Тиват.
Pludmale
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса и общая кухня. Постояльцы могут пользоваться утюгом и стиральной машиной.

 • autostāvvieta
Izklaide un sports
 • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

Отель предлагает 7 комфортабельных номеров.

 • vanna/duša
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • interneta wi-fi
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Бечичи, Черногория
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.