atkritumi un aktīva būvniecība apkārt

Rakstīts: 8 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 6 — 13 jūnijs 2023
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Blakus ir vairā ki bū vlaukumi, 50% skatu uz jū ru bloķ ē blakus esoš ā jaunbū ve, pat ja jums ir istaba ar skatu uz jū ru (2. video). Troksnis (lai gan, pē c operatoru domā m, no 01.06 atpū tas zonā s trokš ņ ot aizliegts, bū vnieki nav informē ti), betona smaka, nevis jū ra, celtnieku defekā cija tieš i tū ristu loga priekš ā - svarī gi precizē jumi visiem, kas izvē las š o viesnī cu.
Ground Floor ir mī nus 1 stā vs (lai gan vispā rpieņ emtos gadī jumos tam vajadzē tu bū t pirmajam), tad jautā jums, kas ir citu kategoriju aprakstā Pagrabs - pagrabs, garā ž a?
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар