SUPER ATPŪTA

Rakstīts: 9 jūlijā 2024
Ceļošanas laiks: 25 jūnijs — 6 jūlijā 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 9.0
Ar sievu atpū tā mies 2024. gada jū lijā , mums viss patika....Ļ oti ē rta viesnī cas atraš anā s vieta, 5 minū tes lī dz Hanjoni centram ar visiem bā riem, restorā niem, veikaliem, 3 minū š u gā jiens lī dz lielveikalam (piemē ram, ATB vai Varus) un vissvarī gā k 3 minū tes. gā jiens lī dz jū rai.....Viesnī ca ir maza, bet viss ir ļ oti smuki izdarī ts un plus ir milzī gs baseins un personā ls (ī paš s paldies Milā nai un Viktorijai), jebkurš jautā jums, kas radā s, tika nekavē joties atrisinā ts, vienmē r ar smaids un cieņ a pret tevi. Ļ oti milzī gas istabas (2 istabas), ir mini virtuve, kondicionieris, milzī gs balkons (2. stā vs un augstā k), vanna ar duš u un lielu spoguli, tualete, fē ns, dvieļ i utt. Reģ istratū rā pē c izvē les varat paņ emt vē l 2 lielus dvieļ us sauļ oš anā s krē sliem. Istabas tī ras, uzkopš ana katru dienu, veļ a mainī ta 2. dienā . Vē l gribu teikt par baseinu...tas ir milzī gs un daž ā di dziļ umi no 1.64cm lī dz 1.8cm, ir arī bē rnu baseins 0.64cm.
Baseins tika tī rī ts katru dienu, ē rti sauļ oš anā s krē sli, blakus darbojas bā rs - nu, ko vē l vajag patī kamai atpū tai? Iesaku š o viesnī cu, bū siet apmierinā ti... .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu