— Jā, tie ir grieķi! Piedzīvojumi kontinentālajā Grieķijā. Ar laika vadības elementiem

14 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 10 Oktobris 2021 ieslēgts 21 Oktobris 2021
Reputācija: +1636.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Ideja rudenī apmeklē t kontinentā lo Grieķ iju radā s vasaras vidū , kad saruka koronavī rusa statistika, Eiropas valstis viena pē c otras atvē rā s tū ristiem no Ukrainas, un š ķ ita, ka pasaule drī z atgriezī sies pie pirmspandē mijas laika. … Bet baumas par Delta spriedzi kļ uva arvien nemierī gā kas, un kaut kur zemapziņ ā iezagā s doma, ka pē c mē neš a vai diviem, kad vasara bū s beigusies un skolē ni atkal sē dē s pie galdiem, Eiropu pā rņ ems jauns vilnis. un pievelciet tū ristu riekstus.

Ceļ oš ana uz Grieķ iju š ajā gadī jumā š ķ ita viena no vismazā k riskantajā m (ņ emot vē rā iespē jamo robež u slē gš anu karantī nas dē ļ tuvā ko mē neš u laikā ), jo pirmā ES valsts sā ka uzņ emt ukraiņ us (no 14.05), pirms Ukrainas oficiā lā s iekļ auš anas "zaļ ajā sarakstā " »ES.


Otrs vismazā k riskants bija ceļ ojums uz Spā niju (Spā nija kopā ar Igauniju un Beļ ģ iju vasaras vidū sā ka uzņ emt ukraiņ us bez pā rbaudē m un vakcinā cijas, bet uz oktobra vidu palika š ajā aspektā un vienī gais... ). Un kas, manuprā t, vieno š ī s abas valstis - to ekonomika vairā k nekā citu Eiropas valstu ir atkarī ga no tū risma un tā s slē gs savas robež as Ukrainas pilsoņ iem uz pē dē jo...

Biļ etes pirktas jū lija beigā s-augusta sā kumā , ti, 2.0-2.5 mē neš us pirms ceļ ojuma. Lidojums Kijeva-Atē nas maksā ja 1539 UAH vienai personai, atpakaļ Saloniki - Kijeva 29.99 E. Pē c pē dē jā minē juma tas bija "cenas apakš ā ", tad cena bija robež ā s no 45-55 E, un no pirmā s bija grū tā k - tad š ī lidojuma cena "uzlē ca" no 800 uz 2200 UAH. Š eit jū s nevarat uzminē t...

Sā kotnē ji bija paredzē tas 7 naktis Atē nā s (vienā no piekrastes viesnī cā m) un 4 naktis Salonikos, ar vienas dienas braucieniem uz Delfos, Meteoru un Olimpa kalnu. Bet 25.08. 2021. gadā Grieķ ijas valdī ba paziņ oja par ierobež ojumiem no 13.09. , saskaņ ā ar kuriem pā rvietoš anā s ar sabiedrisko transportu no vienas Grieķ ijas daļ as uz otru iespē jama vai nu ar vakcinā cijas sertifikā tu, vai ar negatī vu PCR vai antigē na testu. Programma bija ā tri jā pā rskata: samazinā ja par 1 vienu nakti Atē nā s un Salonikos, pievienojot 2 naktis Kalambakā (vistuvā k Meteoras klosteriem). Vilciena braucieni tika izvē lē ti tā , lai sasniegtu 48 stundu intervā lu, kas ļ autu antigē na testam stā ties spē kā .

Mē s lidojā m, kā jau minē ju iepriekš , ar Wizzair aviokompā niju no aizmirstā s Ž uļ aņ as lidostas (2020. -2021. gadā lidojā m caur Borispoli).


Atš ķ irī bā no paš mā ju "beznodokļ u", kas, vismaz, nepā rsteidz ar klā stu vai cenā m, "Zhulyansky" pā rsteidza ar vā cu zī mola "Aisbach" klā tbū tni 18 eiro litrā . Salī dzinā jumam Vī nes duč ā es to paš u dzē rienu nopirku pirms diviem mē neš iem 10.70E par 0.5 litriem. Vienī gā s neē rtī bas ir stikla pudelē , kuru nav ī paš i ē rti nē sā t lī dzi, kad ir daudz kustī bu. Tā tad reiss bija vakarā (18:30 - 21:05), reiss aizkavē jā s pusstundu, Atē nā s sē dē ja ar tā du paš u stundu kavē š anos. Pē c ieraš anā s visiem mū su lidojuma pasaž ieriem lidostas darbinieki nosū tī ja bezmaksas antigē na testu. Uzreiz pē c tam, negaidot rezultā tus, visi devā s uz robež sargiem. Robež sargi vispā r nekā dus jautā jumus neuzdeva, pilnī bā mehā niski skenē ja pases un arī mehā niski apzī mogoja.

Pē c tam bija diezgan gara pā reja uz nobrauktuvi №5, kur apstā jā s mums vajadzī gais autobuss X96.

Starp nebeidzamo veikalu un auto nomas punktu rindu izcē lā s veikals ar spilgtu un ļ oti pazī stamu nosaukumu "Periodika". Kā jū s, iespē jams, uzminē jā t, tas pā rdeva laikrakstus un ž urnā lus. Bet viņ i mani ieinteresē ja otrajā vietā , un pirmajā iespē ja iegā dā ties neierobež otu biļ eti sabiedriskajā transportā turpmā kajā m 5 dienā m. Bet viņ iem neizdevā s – š eit tos nepā rdeva. Uz priekš u teikš u, ka Atē nu tramvaja pieturos automā tos izdevā s nopirkt nepiecieš amā s biļ etes. Un š eit ir mū su autobuss X96 (brauc 2x stundā pa dienu un 1 reizi stundā , biļ etes pā rdod tikai kioskā pieturā , agrā k arī tirgoja š oferis, bet tagad zinā mu ierobež ojumu dē ļ vadī tā ja kabī ne ir aizsargā ta ar plē vi un ieeju / nav izejas uz ā rdurvī m. Maksa 5.50 € (manā pē dē jā vizī tē Atē nā s 2016. gadā , cena bija 6 €).

Brauciet lī dz mū su viesnī cai apmē ram 40 minū tes, izkā piet 3. Kalamaki pieturā , tad pagriezieties atpakaļ , ejiet pa promenā di pretī autobusam un 5. pagriezienā pagriezieties pa kreisi. Š ai ielai bija Grieķ ijai netipiski pā rsteidzoš s nosaukums "Fan Vaik" (manuprā t, nedaudz etnisks akcents, kas nozī mē - nenorā dī ja), bet galvenais, ka tā bija mū su viesnī ca! Nefeli Hotel Alimos, moderna, jauna, ar liftu:

Viesnī ca" Nefeli Hotels Alimos "

Ir viss nepiecieš amais, tostarp ledusskapis, fē ns, mazas duš as ž elejas pudelī tes un roku dezinfekcijas lī dzeklis. Ja dabū si istabu ar logiem pagalmā - bū s kluss, ja iela - nedaudz trokš ņ ainā ks. Galu galā pret skolu. Bet diez vai skolas atš ķ irī bas traucē s atpū sties, jo nodarbī bas sā kas 8:30, bet brokastis viesnī cas restorā nā - no 7:30. Brokastis karantī nas ierobež ojumu dē ļ no 13.


09 tika pā rtulkots kontinentā lā formā tā : katram viesim tika izdalī ta pusdienu kastī te, kurā bija sviestmaize, vā rī ta ola, saldā bulciņ a un ā bols. Tē ja, kafija, sula un piens nav ierobež oti. Daž i tū risti uz restorā nu atnesa ē dienu un pat (stiprus! ) dzē rienus brokastī s - darbinieki tam nepievē rsa uzmanī bu.

Lī dz jū rai no viesnī cas - apmē ram 200 m, bet jā š ķ ē rso š oseja ar gā jē ju pā reju un tramvaja lī niju. Tur, tramvaja pieturā , var iegā dā ties sabiedriskā transporta vienreizē jā s un vairā kkā rtē jas biļ etes. Izvē lē jos neierobež otā s "5 dienu biļ etes" par 8.20E. Apmaksa tikai ar maksā jumu karti. Pirmajā braucienā jā validē jas salonā esoš ajā validatorā , no validā cijas datuma un laika tiek skaitī tas 120 stundas, kuru laikā tas darbojas. Daļ a no piekrastes lī nijas ir oļ u pludmale (daļ ē ji bezmaksas, daļ ē ji maksas) un promenā de ar parku un soliņ iem:

 />

Parkā ir vairā kas kafejnī cas (ne visas ir atvē rtas kopš klusā s sezonas, un brī vdabas kinoteā tris (arī slē gts). Š o Atē nu rajonu sauc par Alimos. )))) un Meksikā ņ u restorā ns "Penarrubio" (nav apmeklē ts). Daž i vā rdi par lielveikaliem. Atē nā s tie ir sadalī ti etniskajos Kakanimeni, zemā kā s cenas LiDL un Sklavenidis. Vistuvā k MyMarket pludmalei ir tikai viens kvartā ls. / kg, kivi - no 3.5 E / kg, granā tā bols - no 4.5 E / kg, tomā ti - no 3E / kg.

Tā da ir cena gan š ajos ķ ē ž u lielveikalos, gan mazajos augļ u un dā rzeņ u veikaliņ os: - (Ievē rojami labā kas cenas lauksaimniecī bas tirgos, bet kurā s vietā s un pē c kā da grafika strā dā - nav zinā ms, pilsē tas centrā divas reizes, plkst. piekraste - neviens.

Kā du dienu devā mies uz ļ oti interesantu vietu - parku "Flisvos" (4. tramvajs).

Parks ir ļ oti zaļ š , kas ir nedaudz neparasts Atē nā m, tajā ir daudz laukumu ā ra aktivitā tē m (virves, golfa laukums, tenisa korti utt. ), un tad pamazā m pā riet uz milzī go "Flisvos Marina". Kas nezina - "Marina" ir jahtu piestā tne. Ieeja bez maksas, lai gan sargu ir daudz, var fotografē t. Jahtas – neskaitā mas:

Visizplatī tā kie karogi (pē c daž ā dā m piekrastes salā m) ir Malta un Austrā lija. Lai gan bija Polija, Argentī na, Dienvidā frika, Vā cija.


Viesiem, kas ierodas ar jahtā m – rū pē joties par visā m ē rtī bā m – ir liels skaits restorā nu (ar ļ oti augstā m cenā m), viesnī ca un pat bankomā ti:

Netā lu atrodas tvaikoņ u muzejs (XX gadsimta sā kums):

Ieeja bez maksas, bet es neierados.

Un nedaudz tā lā k - daž as iež ogotas piestā tnes, kas ir pietauvotas Grieķ ijas Nacionā lā Jū ras muzeja kopijas: militā rais kreiseris "Averof", viduslaiku airē š anas kambī zes kopija un vairā ki divdesmitā gadsimta sā kuma tvaikoņ i. Ieeja muzejā ir apmaksā ta - 3 eiro, darba grafiks ļ oti neē rts: no otrdienas lī dz piektdienai no 9 lī dz 14, sestdien lī dz svē tdienai no 10 lī dz 17, pirmdien slē gts. Daž i vā rdi par Cruiser:

Kuģ is ir patiesi unikā ls, bū vē ts 1910.  gadā , piedalī jies I un Otrajā pasaules karā , bet pats neticamā kais – tas joprojā m ir kustī bā!

2020.  gadā viņ š veica pā reju no Salonikiem uz Atē nā m ar saviem dzinē jiem, bez vilkš anas!

Š o Atē nu rajonu sauc par Palio Faliro, ja vē laties to apskatī t nedaudz sī kā k - tā s galvenā iela Alexandrou, sā kas nedaudz tā lā k no pieturas "Flisvos", orientieris - ē ka "ALPHA" -banka, kā jū s varē tu domā t, š ī finanš u iestā de Ukrainā jau sen darbojas ar zī molu "Astra-bank")

Iela nav plata, bet gara, jaunas mā jas, 6-8 stā vi, pilnī gi visus pirmos stā vus aizņ em daž ā di veikali vai kafejnī cas, ir pat grā matas. Tas, kas bija pā rsteidzoš s daž u ē ku balkonos bū vniecī bas laikā , nodroš inā ja grila zonas ar pā rsegu

Ļ oti iepriecina milzī gais atpū tas solu skaits, burtiski ik pē c 50 metriem. Aleksandrou pastaigas galvenais mē rķ is bija apmeklē t LiDL veikalu.

Tur, tā pat kā pirms 5 gadiem, darbojā s pā rtikas tirgus, tā platī ba tika ievē rojami samazinā ta – no visā m pusē m piegā ja pie daž ā du kafejnī cu galdiņ iem.


Ņ emot vē rā , ka bija ap pulksten vieniem pē cpusdienā - tirgus gandrī z š ķ ī rā s, bet atlikuš o pā rdevē ju cenas iepriecinā ja: kivi - 1E / kg, vī nogas 1.0-1.4 E / kg, plū mes 1E / kg, granā tā boli 1.4E / kg, datumi 1 E / kg . Nolē mā m tur paē st pusdienas: moussaka (dā rzeņ u-sveķ u kastrolis) un sulavaki (4 kebabi) maksā ja 16 €. Kas attiecas uz pilsē tas tū risma centru - tas ir normā li.

Atpakaļ uz ielas. Metropoles. Dominē još ā loma tajā ir katedrā lei (2016. gadā tā tika restaurē ta), tagad tā pā rsteidz:

Bija pā rsteidzoš i, ka grieķ u pareizticī gā s baznī cas padomē s bija vietas. PTO diemž ē l nē .

Ap pusdiviem atgriež amies Sintagmā , pa ceļ am uz š o redzē jā m gan vietē jos KFC, gan Germanos bruņ otos (! ) apsargus ejam garā m apmeklē tā jiem uz vakcinā cijas dokumentu uzrā dī š anu.

Es nevarē ju iedomā ties, ka pē c trim nedē ļ ā m tas notiks Kijevā ! ). Sintagmā ir vairā ki lieli suvenī ru stendi, no kuriem vienā tiek pā rdoti milzī gi kalendā ri 2022.  gadam ar skatu uz Grieķ iju. Tikai 3 E. Jau otro reizi š ajā resursā ir vē l kā ds, kuram patī k no ceļ ojumiem paņ emt lī dzi kalendā rus nā kamajiem gadiem. Bet Sintagmas laukuma karogs noteikti nav tas. Kā zinā ms, tā ir Grieķ ijas parlamenta ē ka, kuras tuvumā , kā zinā ms, katru gadu notiek godasardzes maiņ a. Fotogrā fijas no š ī neparastā notikuma š eit:

Pē c tam brauciet ar metro uz Omonia laukumu, kuram tū ristu aprindā s ir ļ oti pretrunī ga reputā cija.

No vienas puses - tā pē c, ka ir daudz daž ā du tirdzniecī bas centru daž ā diem makiem, un no otras - ir daudz pamestu ē ku, maz cilvē ku, un vispā r apkā rtne ir nedaudz noziedzī ga.

Atē nu metro ir viegli orientē ties (tikai 4 lī nijas, no kurā m 3 krustojas stacijā.


Sintagma). Bet problē ma ir tā , ka visas zī mes metro ir tikai grieķ u valodā , bez dublē š anā s angļ u valodā . Tā pē c, lai atrastu piemē rotu lī niju un virzienu, nā cā s nedaudz sasprindzinā ties garī gi. Saskaņ ā ar daž ā m tradī cijā m daž u Atē nu metro staciju projektē š anas laikā daudzi izstā ž u centri tika uzbū vē ti tieš i pazemes telpā . Iepriekš ē jo reizi Sintagmas izstā ž u zā lē bija grieķ u medus gadatirgus, tagad - seno tē rpu izstā de, un ne tikai grieķ u. Ieeju diemž ē l pie ielū gumiem pie caurlaides ieejas cilvē ki pā rbaudī ja ar sarakstu. Varbū t tikai ž urnā listi vai mā kslas kritiķ i tika ielaisti: - (Bet neviens neliedz fotografē t no sliekš ņ a:

>>

No Syntagmas lī dz Omonia brauciet tikai 2 pieturas.

Intervā ls starp vilcieniem ir 5 minū tes, vagonos ir daudz cilvē ku, tač u, neskatoties uz to, starp tiem iespē jams iespiesties romu tautī bas "tautas dziedā tā jus".

Viņ i dzied maskā s. Omonijā viņ i uzminē ja no metro - tieš i pie ieejas tirdzniecī bas centrā "Hondos". Hondos ir lielu Grieķ ijas universā lveikalu tī kls, kas atrodas daž ā dā s valsts pilsē tā s. Cenas ir virs vidē jā s. Es š eit pat neatradī š u analogu. Mē s izvē lē jā mies š o universā lveikalu Omonijā - jo tas atrodas iepirkš anā s rajonā , otrkā rt, tā pē dē jā , 9. stā vā ir atvē rta kafejnī ca ar panorā mas skatu uz visu pilsē tu! Pirms ieieš anas apsardze mē ra temperatū ru ar elektronisko termometru - pirmo reizi elektronisko bezkontakta temperatū ras mē rī tā ju, uzrā dot reā lajam tuvu vē rtī bu - 36.2 C.

Visi sā kotnē jie mē rī jumi ar š ī s klases ierī cē m daž ā dā s pilsē tā s fiksē ja pilnī gi nereā lu temperatū ras diapazonu no 33.5 lī dz 34.5 C.

Saskaņ ā ar Hondos tradī cijā m pirmos divus stā vus aizņ em smarž as un kosmē tika. Š ajā dienā lielai daļ ai preč u bija 20-50% atlaide. Aktuā li krē mi augstā cenas/kvalitā tes lī menī.

Pamazā m kā p augš ā (ir lifts un eskalatori). Uzstā š anā s 7-8 stā vos. 30-40% atlaide daž iem zī moliem. Beznodokļ u Grieķ ijā sā kot no e 60. Un te ir pē dē jais, 9. stā vs. Kafejnī ca ir specifiska: ja gribi sē dē t pie galdiņ a iekš ā - jā uzrā da izziņ a par vakcinā ciju vai negatī va antigē na testa sertifikā ts, ja sē di pie terases pie galdiņ a - nekas nav jā sniedz. Kafejnī cā neko nepasū tī jā m, tikai paņ ē mā m daž as fotogrā fijas no kafejnī cas terases.

Akropole:

Likabittos kalns (Atē nu augstā kais punkts):

Pats Omonijas laukums:


Nā kamais bija plā ns autobusā №060 (nebrī nieties, Atē nā s starppilsē tu autobusu numerā cija ir trī sciparu zī me, ja autobuss brauc ā rpus pilsē tas - tad marš ruta numuram tiek pievienots burts kā X96, B2, C1 utt. ). Brauciet uz funikuliera apakš ē jo staciju, kas kā pj kalnā.

Bet bija vakars un apmā cies, tā pē c pastā vē ja risks, ka neko neredzē sim. Nolē mā m pā riet uz agrā ku un saulainu stundu. Pats laukums izskatā s nedaudz š ausmī gi, lielā ubagu skaita dē ļ . bomž i, galdi "visi par 3 E" (kā ds kontrasts - tikai 50m moderns universā lveikals).

Paralē lā ielā - daudzstā vu biroju ē kas ir pilnī bā pamestas. Apmeklē jā m tirdzniecī bas centru "Metropolis". Ļ oti specifisks. Preč u sadaļ as nevis pē c zī moliem vai veidiem - bet pē c cenā m! Š eit ir skaitlis - visi 10 Ir (krekli, T-krekli, dž emperi), tad - visi 15, tad - visi 20 utt.

Nedaudz atgā dina Ķ ī nas tirgu, bet visi pā rdevē ji ir vietē jie, ir kases, izsniedz č ekus, mā jā ir lifts.

Preč u izcelsme galvenokā rt ir Ķ ī na, lai gan esmu redzē jusi Made in Greece. Un ar zī mi "100% BAMBAKO" (T-krekli, krekli, treniņ tē rpi). BAMBAKO - tulkojumā no grieķ u valodas - kokvilna. Aizdomas par kaut ko...

Nā kamā ceļ ojuma diena - 14. oktobris bija ļ oti neparasta.

Kā zinā ms, Grieķ ijā – pareizticī gā valstī arī tiek svinē ti Trī svienī bas svē tki, tač u 14.10 ir pilna darba diena, proti, š ie svē tki valstī ir pā rcelti par divā m nedē ļ ā m, un tiek svinē ti 28.10 – Neatkarī bas atjaunoš anas dienā . Grieķ ijas.

14. un 15. oktobrī visi laikapstā kļ i paredzē ja sauli un stipru lietu. Drī z uzzinā sim, kas ir "spē cī gs lietus grieķ u valodā ". Jau no rī ta lija, normā ls, ne pā rā k stiprs ar pā rtraukumiem, bet pē rkons dā rdē ja vairā kas reizes un lietus pastiprinā jā s. Uz krastmalu nebija ko iet.

Uz mobilo telefonu (Lifesell) saņ emts zvans ar brī dinā jumu (daž ā dā s valodā s) par vē tras brī dinā jumu.

Bet ziemas vē tras lietus, gandrī z bez vē ja - kas te par vē tru? Ap pulksten 14 lietus mitē jā s. Neskatoties uz to, ka nebija saules, devā mies pastaigā ties. Promenā de, kas pazī stama arī kā Poseidona avē nija, izskatī jā s š ā di:

Tramvaji nekursē ja, kad applū da:


Kā du laiciņ u pastaigā jā m, atkal lija lietus, bet ar vē ju, atvē rā m lietussargus, nolē mā m atgriezties, bet tas nebija viegli, jo prospektā ietves jau bija applū duš as ar ū deni, bojā tas kanalizā cijas sistē mas dē ļ , kas notiek, neskatoties uz lietu, mē ģ inā ja iztī rī t vietē jos inž enierkomunikā cijas Tā avē nija š ķ ē rsoja tiltu (foto augš ā ), viesnī ca tika sasniegta pa apļ veida krustojumiem un no otras puses:

Nā kamajā dienā , neskatoties uz mainī gajiem laikapstā kļ iem (spož ā saule, zemie mā koņ i un laika prognoze draud ar lietu), tomē r nolē ma otrreiz mē ģ inā t uzkā pt Likavitas kalnā.

Lai to izdarī tu, mē s atkal braucā m ar 5. tramvaju uz Sintagmu. Pē c tam metro viena pietura lī dz stacijai. Evaņ ģ ē liski. Pie izejas - liels parks, kurā pē kš ņ i ieraudzī ja lielu zaļ o papagaiļ u baru!

Nez kā pē c uzreiz atcerē jos ž urnā lus no tā lā s bē rnī bas, kur zī mē jumos tika ieteikts atrast kā dus apslē ptus dzī vniekus vai mī tiskus tē lus. Un cik daudz tu redzi?

Tā lā k pa Plutarha ielu gar Grieķ ijas Militā ro muzeju:

/>

un monumentā lā Lielbritā nijas vē stniecī ba virzā s funikuliera virzienā . Plutarha iela pamazā m sā k iet uz augš u, lī dz tā nemaz nepā rvē rsī sies par pakā pieniem! Kaut kā da dī vaina sajū ta - tu ej pa kā pnē m, un ap mā ju logiem:


Pirmā lieta, ko pamanā t, kad paskatā s apkā rt, ir autostā vvieta ļ oti tuvu augš ai un moderns amfiteā tris netā lu. Pē dē jā mē rķ is nav zinā ms:

Akropole:

Atē nu skati no kalna:

Mē s gā jā m lejā tā pat. Tikai laukumā . Evangelisimos devā s nevis uz metro, bet gan uz autobusa pieturu Nr. 608. Mē rķ is ir atgriezties laukumā . Ommonias. Uzreiz aiz laukuma. Sintagma, autobuss atstā ts uz ielas. Akadē mija, ar ļ oti interesantu arhitektū ru – Art Deco š ā da stila ē kas nekad nav redzē juš as. Aiz loga izslaucī ja kinoteā tra un teā tra mā ju, vecu universā lveikalu, atkal sā ka lī t atpakaļ , lai fotografē tu pa logu nebija jē gas. Alejas laukumā . Akadē mija tomē r iznā ca fotogrā fijai.

Grieķ ijas Zinā tņ u akadē mijas ē ka:

Nacionā lā bibliotē ka:

Pē c atgrieš anā s Alimosā mē s ilgu laiku staigā jā m pa promenā di, elpot vē trainā s jū ras vē jā ,

/>

saulrieta vē roš ana:

/>

gatavojoties rī tdienas rosī gajai un darbī gajai dienai. Kad kļ uva tumš s, pē dē jo reizi apmeklē jā m MyMarket, kur ē dā m grieķ u saldē jumu (0.71E par 140 UAH) un nopirkā m ļ oti dī vainu dzē rienu no galvas (Ambrosia, ***, 30 °)

3.02 Pieejams 0.2 litriem. Nebija nektā ra: - (

)

Es izdarī š u nelielu atkā pi. Es plā noju ceļ ot no Atē nā m uz vienu dienu uz Parnassus kalna pakā jē , uz "izstrā dā tā ju un DBA spē ka vietu" - kur senos laikos pareģ oja Delfu orā kulu: - (Ī sā k sakot, uz Delfu pilsē tu.

Š o ideju veicinā ja negatī vais ā trā testa rezultā ts no Atē nu lidostas, kas ļ ā va 48 stundas ceļ ot Grieķ ijā ar starppilsē tu transportu.

Bet Grieķ ijas autobusu kompā nija ktel mā nī gi atcē la agrā ko reisu no Atē nā m uz Delfu 8:00, nā kamo tikai 10:30. Ņ emot vē rā , ka vienā virzienā jā brauc trī s stundas, un pē dē jais autobuss Delphi-Atē nā s atiet 16:00, nebija jē gas doties.

Turklā t autoosta atradā s netā lu no pretē jā s pilsē tas daļ as, un ceļ š uz to no mū su viesnī cas ilga aptuveni divas stundas. Atlikts lī dz labā kajā m, mazā k karantī nas stundā m, lai tā s nav ilgas: - (


Pienā k pā rvā kš anā s diena. Programma ir ļ oti pilna. Š odien mums ir transfē rs no Atē nā m uz Kalambaku ar pā rsē š anos Paleofarsalos stacijā . Vilciens plkst. 15.22. Izbraukš ana pirms 11:00. Alnam vē l jā iziet antigē nu tests. Pē c ļ aunprā tī bas likuma mū su rajonā nebija vajadzī gā s laboratorijas. Mums tuvā kā ir viena no Bioatriki tī kla laboratorijā m (Eleftherios Venizela ielā.231).

Brauciet ar tramvaju №5 lī dz pieturai Achilles, kas atrodas 25 minū š u attā lumā no mums. . 11:30 uz vietas (viesnī cu atstā jā m iepriekš , atstā jot bagā ž u speciā lā telpā ).

Analī ze tiek veikta nevis modernā skaistā ē kā , bet gan nelielā bodē -konteinerā aiz stū ra. Cena 10 eiro.

Laboranti strā dā parastos halā tos un vienreizē jā s lietoš anas medicī niskajā s maskā s, bez cepurē m, paņ em klientu pases ar tā diem paš iem cimdiem un atver maisus ar kociņ iem, kurus izmanto analī zei: -: (rezultā ts pa pastu Katram gadī jumam, lū dzu izdrukā t Bet tad negaidī ta nepatikš ana - tablo pieturā rā da, ka pirms mū su tramvaja jā gaida pat 28 minū tes, pirms intervā li bija ne vairā k kā.15 minū tes.

Laiks iet un gaidī š anas laiks nesamazinā s. Mē s nolemjam doties uz №3 krastmalu un tad gaidī t №4.

Tā nu mē s atbraucā m, rē ķ inā jā mies arī ar autobusiem, kas brauks pa krastmalu, bet, iespē jams, notika kā ds force majeure, un arī autobusi nebrauca! Beidzot 13:50 pie viesnī cas.

Braucot ar bagā ž u vē lreiz uz Sintagmu pa T5, un tad vē l 3 pieturas lī dz stacijai "Larissa", kur atrodas dzelzceļ a stacija - pā rā k riskanti, ņ emot vē rā š odienas nesaprotamā s problē mas ar transportu Grieķ ijas galvaspilsē tā . Lū dzam reģ istratū ru izsaukt taksometru, kas mū s aizvedī s uz tuvā ko "sarkanā s lī nijas" staciju, kas patiesī bā iet uz staciju. Ne pirmo reizi, bet taksis tika atrasts. 14:10 izbraucam. 14:25 nolaiž amies stacijā "Aghios Dimitrious". Brauciens ar taksometru maksā ja 5.50. Mums ir 11 stacijas un 50 minū tes priekš ā . Atē nu metro sacī kstes ir ī sas un 15.00 jau esam stacijā . Stacija ir veca. mazs un ļ oti cieš s. Mū su vilciens ir redzams uz tā feles, bet nav norā dī ts perona numurs. Mē s sekojam pā rē jiem pasaž ieriem.

Ieejot peronos, vairā ki uniformā s tē rpti darbinieki cenš as pasaž ieriem pieprasī t vakcinā cijas testu/apliecī bu.


Viņ u kļ ū da - viņ i trī s piesteidzas pie viena cietuš ā , kamē r viņ š telefonā meklē nepiecieš amo dokumentu, vairā ki desmiti ā tri paiet garā m.

Stacija ir ļ oti specifiska, strā dā tikai peroni 8-12.1-7, kas tiek demontē ti. Jautā jam daž iem kabī nē esoš ajiem cilvē kiem (kas izskatā s pē c apsardzes) par vilcienu uz Salonikiem (ejam pie viņ iem), viņ i zvana uz 9. platformu. Nav nekā du norā ž u. Š ajā platformā jau ir diezgan daudz cilvē ku. Spriež ot pē c skata - visi vietē jie, bez tū ristiem. Vilciens pienā k 10 minū tes pirms atieš anas. Tas izskatā s š ā di:

Iekš pusē - parastais Eiropas standarta "Intercity". Ar kontrolieriem. Ē dinā š ana. Nav grafiti. Mū su mā cī bu maš ī na ir kaut kur no 60% lī dz 70-70. Protams, visi ir maskā s. Daudzi pasaž ieri iebrauc un izkā pj starpstacijā s.

Sā kas ī sta, netū ristiskā Grieķ ija. Daudzas lauksaimniecī bas zemes, ir kalni (arī sniegoti)


Tū lī t sā kas neierobež otie lauki, kaut kur pie apvā rš ņ a tie beidzas kalnu dzī slā s. Lauki gandrī z tukš i, iespē jams, novā kti. Paš ā sā kumā redzu dī vainas, mazas, bet ļ oti vecas kravas maš ī nas (iespē jams, no 90. gadiem) ar rež ģ a korpusiem, uz kurā m redzamas kaut kā balta paliekas. Drī z vien es redzu lauku ar daž u mazu baltu lupatiņ u paliekā m. Pirms daž ā m dienā m manas aizdomas apstiprinā jā s - Grieķ ija pati audzē kokvilnu!

/>

Tač u kokvilnas platī bas mū su autobusa gaitā ir niecī gas, pā rsvarā ir vasarā ji un dā rzeņ i. Apmetnes uz abiem ceļ iem ir reti. Uzmanī bu piesaista daudzas vecas pamestas industriā lā s ē kas un jaunas, bet nepabeigtas. Kaut kas ļ oti lī dzī gs Slovā kijas vai Ungā rijas pierobež as apgabaliem.

Pieejamas arī romu apmetnes ar baisā m mā jā m, kas savā ktas no improvizē tiem materiā liem.

Bet ir diezgan Rietumeiropas degvielas uzpildes stacijas, moteļ i, iepirkš anā s centri (ar ķ ī nieš u nosaukumiem). Maksas ceļ š runā par tū risma reģ iona tuvumu. Bet tā garums ir maksimums 5 km. Tikmē r kalni tuvojas un tuvojas, lai gan mala jau ir tī ta krē slā . Beidzot pē c 70 minū tē m ierodamies Kalambakā (vilciens deklarē ja norā dī tā marš ruta braukš anu uz 56). Dzelzceļ a stacija atrodas pilsē tas nomalē uz apvedceļ a, bet mū su viesnī ca aizņ ems apmē ram 15 minū tes. To sauc par "Aeolic Star Hotel" un atrodas nelielā laukumā no visā m pusē m, ko ieskauj kafejnī cas un restorā ni.

Turpat aiz pilsē tiņ as (un tā ds iespaids - tieš i virs viesnī cas) karā jas akmeņ i. Tie paš i meteori. Izmitinā š anas izmaksas viesnī cā.76, 5 Ir divas naktis. Bez brokastī m. Tā nav problē ma, jo istabā ir elektriskā tē jkanna un ledusskapis.

Istaba ir nedaudz š aurā ka, bet tajā atliek tikai nakš ņ ot.

Daž i vā rdi par rajonu, kurā mē s apstā jā mies.

Meteori ir unikā la dabas parā dī ba, dabas parā dī ba ir atseviš ķ i iež i (daž i blakus kalnu grē dai), saskaņ ā ar leģ endu tie ir zemū dens akmeņ i garā s atklā tā s jū ras dzelmē . Viņ u augstums ir 400-600 metri, lielā kā daļ a no tiem viduslaikos sā ka parā dī ties klosteru klosteri, lai galvenokā rt aizsargā tu mū kus no turku iekarotā ju pusprā tī bas. Daž ā dos gadsimtos klosteru skaits bija atš ķ irī gs (maksimums sasniedza 50), lī dz mū su laikam ir tikai 6


Nā kamajā rī tā dodamies uz autoostu (100 m zem laukuma ar strū klakā m). No Kalambaki uz Monastiri katru dienu kursē.2 autobusi, pulksten 9:00 un 12:00, un atgrieš anā s virzienā tikai viens - pulksten 15:00. Brauciena cena 1.60 €, neierobež ota biļ ete uz visu dienu 5.50 €. Bet tā lietderī ba vispā r nav skaidra, jo trī s vienreizē jā s biļ etes izmaksas ir zemā kas.

Palasot stā stus, ka daž i tū risti uz klosteri dodas kā jā m, principā ir reā li aizbraukt 6 km uz dzimteni, bet kalnu ceļ i ir ļ oti š auri un ne visur gā jē ju zonas.

Gaidot autobusu - novē rojā m, ka mā jiņ ā s pretī tū ristiem tiek piedā vā ta atrakcija lidojumu veidā pā ri akmeņ iem gaisa balonos. Bet izmaksas nebija norā dī tas

/>

Autobuss, pirms doš anā s dziļ ā k kalnos, veic apli pa pilsē tu, apstā joties pie katras no lielajā m viesnī cā m (tikai 5) un mū su laukumā ar strū klaku. Autobuss ir liels, paredzē ts starptautiskajiem pā rvadā jumiem,

/>

Bet pasaž ieri tajā nebija vairā k kā.20. Visi maskā s. Ja plā nojat apmeklē t visus klosterus uzreiz, iesaku lidot 9:00, doties uz Sv.

Sievietē m, kurā m biksē s vai ī sos svā rkos tiek piedā vā ts kā ds neskaidrs apģ ē rbs, kaut kas starp svā rkiem un priekš autu, vienī gā atš ķ irī ba ir tā da, ka Lielajā meteorā tas ir brī vs un atkā rtoti lietojams (pie izejas jā atgriež as), un St Stephens ir vē rts 2 Ir un paliek tū ristu atmiņ ā .

Materiā ls ir ļ oti tuvu brezentam: - (Man vairā k patika Lielais meteors. Pirmkā rt, tas ir lielā kais no visiem, un tajā ir izstā dī tas visvē rtī gā kā s baznī cas relikvijas. Vairā k vietas un mazā k tū ristu, lai gan grū tā k nokļ ū t kā pnes vispirms lejā , tad strauji augš up Visi klosteri ir nedaudz lī dzī gi viens otram: pā rskats piedā vā Klostera muzeju, tieš i Katedrā le (abos bez foto) un Klostera veikals.

Baznī cā , manuprā t, dievkalpojumi nenotiek, no svecē m un vī raka nav ne smakas. Es varu kļ ū dī ties. Foto no Lielā meteora:

Muzejā ir eksponē tas daudzas senas relikvijas un artefakti (VIII-XII gs. ), tač u fotogrā fijas atkal ir aizliegtas.


Svē tā Stefana klosterī , gluž i pretē ji, Baznī cas dzī ve ir ā rkā rtī gi rotaļ ī ga. Viss personā ls (sievietes, klosteris) klostera drē bē s, daudziem tū ristiem ir skolas grupas, ir arī svē tdienas baznī cas skola. 2021. gadā Grieķ ija atzī mē neatkarī bas 200. gadadienu, ir attiecī gi plakā ti un literatū ra. Valaam, Greater Meteora un St Stephen klosteros ir nelielas autostā vvietas. Lielā kā daļ a automaš ī nu ar grieķ u numura zī mē m, bet redzē ju arī franč u, rumā ņ u un mū sē jo (VK - Rivnes reģ ions).

Skaidrs gads, netā lu no š iem klosteriem atrodas suvenī ru veikali un furgoni ar dzē rieniem un uzkodā m.

Foto no Sv. Stefana klostera:

Klosterī :

?

Skats uz Kalambaku:

Skats no Kalambakas uz Sv. Stefana klosteri:

Citu klosteru fotoattē li.

Svē tā Nikolaja klosteris:

/>

Barlaam klosteris:

/>

Svē tā s Trī svienī bas klosteris:

/>

Svē to barbaru klosteris (Rusanu klosteris):

/>

Atgriež amies ar autobusu 15:00 (apmē ram tajā paš ā laikā visi klosteri ir slē gti apmeklē tā jiem), acī mredzami nav citu ceļ u, kā nokļ ū t Kalambaki, izņ emot ar taksometru.

Ceļ š Kalambakā veda caur Meteoras ciematu, kas pilnī bā sastā vē ja no mini viesnī cā m un krodziņ iem. Kas arī pievē rsa uzmanī bu tam, ka cilvē ki dzī vo alā s, kas dabiski izveidotas klintī s (laika apstā kļ i un erozija).

Kas tas ir — nevarē ja noteikt.

Varbū t romu iedzī votā ji. Viņ š arī redzē ja amatieru kā pē ju apmā cī bu, kas mē ģ ina iekarot klintis savā veidā .

Pē c atgrieš anā s Kalambakā ieturam pusdienas kā dā no vietē jiem krodziņ iem (cenas ē dienkartē tavernos un restorā nos ir gandrī z vienā das). Pē c tam staigā jam pa pilsē tu. svē tdiena. Visi lielveikali ir slē gti, bet tū ristu veikali (ā das, kaž okā das, konditorejas izstrā dā jumi) ir atvē rti.

Mū su nepatī kamā diena ir vē l viens solis. Tagad uz Salonikiem. Atkal ar maiņ u Paleoforsalosā (09:28 - 10:25.10:37 - 12:43). Piezemē joties neviens nepā rbaudī ja testus.

Pirmā pā rvā kš anā s daļ a nebija ī paš i palikusi atmiņ ā , ja neskaita pieturu Trikalas pilsē tiņ ā - tas ir nepā rprotami vairā k nekā Kalambaka, saka glī ti, lielā kā daļ a mā ju ir daudzstā vu (Kalambakā pā rsvarā privā tā s). Paleoforsalolā pā rsē š anā s ir pilnī gi bez piedzī vojumiem, mani pā rsteidza, ka mū su maš ī na ir gandrī z tukš a (izņ emot mū s tikai 3 pasaž ierus).


No š odienas tā s plā no atvē rt 2022.  gadā ar 2 lī nijā m ar 23 stacijā m vienlaikus. Maksa - 0.90 Ir lī dz 60 minū tē m vienam braucienam un 1.80 Ja vairā k nekā.60 minū tes.

Autobusu kabī nē s ir uzstā dī ti 2 automā ti - viens pā rdod biļ eti, otrs kompostē . Bet pirmā piegā de nepadodas. Ja ir interese, dodieties uz lidostu (autobusi X1 un N1) par 1 biļ eti.

80 Jā , lai gan braucā m izbraukš anas dienā tieš ā m 50 minū tes. , Kvalitā tes un cenu lī menis zemā ks, bet jo tuvā k centram, jo ​ ​ skaidrā k un dā rgā k. Ļ oti izplatī ti ir vienas vai otras rū pnī cas firmas veikali.

Mē s apmetamies viesnī cā . Viesnī ca Nea Metropolis atrodas blakus vecai ē kai, kas celta 20. gadsimta sā kumā . Maksa 144 Ē diet 3 naktis diviem, brokastis iekļ autas. Istaba ir ļ oti dī vaina - var redzē t pā rbū ves pē das, un pats galvenais - nesenajā vannasistabas paplaš inā jumā , tikko uzbū vē ta ģ ipš kartona kaste, kurā ieliktas š ī s ē rtī bas, ļ oti š aura, un soli virs grī das lī meņ a.

Jā , starp citu, visā s telpā s.

Kas š eit bija agrā k, man ir noslē pums. Iespē jams, daž i daudzistabu dzī vokļ i, kas tolaik tika pā rprojektē ti.

Brokastis ir unikā las - restorā ns augš ē jā stā vā . Pie ieejas viesnī cas darbinieks uzsmidzina katram uz rokā m dezinfekcijas lī dzekli, pē c tam iedod vienreizē jos celofā na cimdus. Produktus var ņ emt tikai no tiem. Un tā - brokastis ir gana labas: bufete ar plaš u sieru, š ķ iņ ķ a, konditorejas izstrā dā jumu, ievā rī jumu izvē li. No dā rzeņ iem un augļ iem ir pieejamas tikai olī vas. Atseviš ķ i - par medu. Uz mazajiem iepakojumiem rakstī ts, ka ir puķ ains, bet pē c garš as - 100% griķ i. Esam Grieķ ijā ! "Jā , tie ir grieķ i"!

Pē c apmetnes dodamies jū ras virzienā (ap 500 m). Kā pē c es rakstu "jū ras virzienā ", nevis pludmales virzienā ? Fakts ir tā ds, ka Atē nā s visa krastmala ir ieslodzī ta betonā un nolaiš anā s lī dz ū denim nav ne vā rda. Pludmales sā kas tieš i ā rpus lidostas (pilsē tas Perea, Agia Triadi uc - aptuveni 14 km attā lumā no pilsē tas).


Tur bija plā nots kuģ ot ar laivu, tač u, pē c vietē jo iedzī votā ju stā stī tā , pē c 14. oktobra vē tras (un arī Salonikos tā bija nozī mī ga) š ie reisi tika atcelti.

Dodamies uz krastmalu pie Vecā s ostas. Tagad tur ir modernā s mā kslas telpa ar muzejiem, galerijā m, modes klubiem u. c. . Tad pa promenā di ejam lī dz vienai no galvenajā m pilsē tas vizī tkartē m – Baltajam tornim. Promenā des garums ir 2 km, tā ir celta kā vecas mā jas Art Deco stilā un modernā antī kā un vienkā rš i modernā . Tas izskatā s apmē ram š ā di:

Bet viss, kas viņ us vieno, ir restorā nu, kafejnī cu un tavernu klā tbū tne pirmajos stā vos! Perpendikulā rajā s ielā s turpinā s kafejnī cas. Es nekad neesmu redzē jis tik daudz vietu, kur var pusdienot ar skatu uz jū ru, pat Nicā vai Barselonā !

Starp citu, viesnī cu nav, tā s visas atrodas tā lu no jū ras. Arī suvenī ri atrodas diezgan tā lu no krastmalas.

Attiecī bā uz krastmalu ir pilsē tas centrā lais un lielā kais laukums - Aristoteļ a laukums:

Grieķ ijas reģ ionu, kura galvaspilsē ta ir Saloniki, sauc par Maķ edoniju. Tieš i ar nosaukumu strī ds starp Grieķ iju un Maķ edonijas Republiku turpinā jā s gandrī z trī s gadu desmitus.

Rezultā tā grieķ i sasniedza savu mē rķ i – viņ i piespieda Maķ edonijas Republiku mainī t nosaukumu uz Ziemeļ maķ edonijas Republiku. Pie Baltā torņ a ir arī piestā tne, no kuras 30 minū š u kruī zā pa lī ci iziet divas laivas – viena no tā m stilizē ta kā sengrieķ u kuģ is "Argo", bet otra kā laiva "Kon-Tiki" pie jū ras. slavenais T. Heijerdā ls. Interesanti, ka nav noteiktas biļ eš u cenas – vajag kaut ko pasū tī t uz kuģ a. Mē s kuģ ojā m ar Argo, viņ iem bija lē tā ka grieķ u kafija "Frappe" un karstā š okolā de (katra 6 eiro).

Par cenā m "Kon-Tiki" neteikš u, bet viņ iem uz stenda bija zī me, ka ja neko nepasū tī si - brauciena izmaksas ir 4 eiro. Tomē r Kon-Tiki veic daudz mazā k lidojumu nekā Argo.

Pē dē jie kuģ u lidojumi notiek ap 19:00, kad sā kas tradicionā lais maģ iskais saulriets:


Kā du dienu mē s nolē mā m apmeklē t Svē tā Demetrija katedrā li. No mū su viesnī cas dodieties 20 minū tes: vispirms pa ielu. Siggrou lī dz krustojumam ar st. Olimpou, pagriezieties uz pē dē jo pa labi un ejiet, lī dz abā s pusē s redzat mazas zaļ as pļ avas - to, kas bū s Romas forums ...

...un kas ir augstā k - Sv. Demetrija parks. Š ajā ī sajā attā lumā jū s redzē sit ī stus Salonikus, kas nav tū risti.

Nu, aiz Sv.

Svē to Dē metriju pā rstā v pati Svē tā Demetrija katedrā le.

No vidus katedrā le ir iespaidī ga:

Mū sdienu glezniecī ba:

Senā s freskas:

Iepirkš anā s vā cu valodā cienī tā jiem (protams, LiDL veikalos) var turpinā t "vertikā li" un ejot pa ielu. Agious Nikolau (Sv. Nikolajs) uz ielas. Olimpiados un dodieties uz LiDL veikalu. Bet es brī dinu – iet uz augš u diezgan stā vi. Alkoholisko dzē rienu cienī tā jiem tieš i pretī LidL ir firmas dzē rienu veikals Olimpiados, bet pē dē jo mē s neapmeklē jā m. Lidl saldē jums ir 0.14 eiro par 65 g un grieķ u Risini — 0.95 eiro/kg. Par noplū di Ukrainā lī dzī gas izmaksas ir 32 UAH par 0.4 kg: - (

Galu galā iepirkš anā s Grieķ ijā mums sagā dā ja nejauku karstumu, Saloniku lidostā bagā ž as pā rbaudē mū su bagā ž a svē ra 24 kg, nevis atļ auto 20 kg.

Č etri papildu kg. komisijas maksa - norakstī š ana bija tieš i divas summas).

Tač u pozitī vos iespaidus par ceļ ojumu tas neietekmē ja, tikai jā bū t nedaudz uzmanī gā kam. Atgrieš anā s lidojums pacē lā s un nolaidā s bez kavē š anā s (plkst. 16:55 - 19:05), paceļ oties, ņ emot vē rā , ka daļ a no skrejceļ a tika uzbū vē ta uz izskalotas pussalas, kas stipri izvirzī ta jū rā (domā jot, lī dzī gi kā Portugā les Madeira) . Iespaidi par ceļ ojumu uz Grieķ iju (neskatoties uz paš reizē jo realitā ti) ir tikai pozitī vi, protams, zaudē ja daž as nepierā dī tas, kas galu galā tiks novē rstas ar jauniem ceļ ojumiem.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Готель
вулиця Плутарха в Афінах
Море. Дощ. Шторм
Військовий Музей Греції
Автобус Каламбака - Метеора. Цілком сучасний
Бавовняні поля. Врожай вже зібрано
Монастир Св.Миколая
Монастир Варлаам
Монастир Святої Трійці
Монастир Св. Варвари (Руссану)
Останній вечір в Афінах. А море штормить. Ще відчуваються відголоски вчорашньої бурі
Шторм на заході Сонця
Засніжені вершини в південній країні в середтні осені. Вам екзотично? Мені - так!
Līdzīgi stāsti
komentāri (14) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums