PAREIZĀKĀ APSKATS

04 Jūlija 2022 Ceļošanas laiks: no 18 Jūnijs 2022 ieslēgts 02 Jūlija 2022
Reputācija: +1813.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sveiki visiem!

Tā tad, lidmaš ī nas nelido, mū su ceļ ojumu aģ ents Katja strā dā attā linā ti fjordu un ziemeļ u vē ju valstī , un finansiā lā s iespē jas ir saš aurinā juš as ceļ ojumu galamē rķ u izvē li.

Tā pē c sā kumā mums bija mē ģ inā jums noteikt valsti tuvā k un diemž ē l lē tā k - izvē le krita uz tuvā kajā m valstī m ar "es", piemē ram, Albā niju un Bulgā riju.

Tomē r mē s, pieraduš i pie izlidoš anas no Odesas lidostas ar tieš u ķ ermeņ a nogā dā š anu dienvidu saules dedzinoš ajos staros un, vē lams, uzreiz uz pludmali, kaut kā dā veidā jutā mies neē rti gaidā majā autobusa braucienā uz veselu dienu vai ilgā ku laiku. .

Attiecī gi, nevē loties sē dē t un tā sē dē t darbā , mums bija mē ģ inā jums ar multimodā lu tū ristu transportu no Odesas ar autobusu nokļ ū t Kiš iņ evā , Moldovā un tā lā k ar lidmaš ī nu, piemē ram, uz Antā liju, Turciju.


Un š eit, tā pat kā slavenajā filmā "Vī rieš i melnā ", mē s ieskrē jā m sazvē restī bā , kur, tiklī dz jū s dodaties atvaļ inā jumā , kā filmā , lidojumi ar pazeminā tu biļ eš u cenu ir tikai darba dienā s, un brī vdienā s nē , pie mums ir tā pat - lidmaš ī nu izlidoš anas un atgrieš anā s datumi nekā dā gadī jumā nesakrita ar mū su atvaļ inā juma datumiem.

Noteikti — tā ir sava veida sazvē restī ba!

Lai gan principā , ja salī dzina autobusa braucienu un lidojumu ar lidmaš ī nu, galvenais ir sagatavotī bas pakā pe un kompā nija un reizē m arī dopings, bet tagad tam ir par karstu.

Tā pē c pē c vairā ku dienu prā ta vē tras ar dalī bniekiem vai, pareizā k sakot, š ī s idejas lī dzzinā tā jiem par divu nedē ļ u atvaļ inā jumu bez vī riem ar maksimā lu komforta lī meni par zemā ko cenu, mē s izvē lē jā mies barjeru pazeminā š anas ceļ u. un, protams, par noteicoš o kļ uva cenu politika, proti: starp iespē jamajā m ekskursijā m tika izvē lē ts autobuss uz Grieķ iju par cenu 11'500 UAH.

vienai personai 10 dienas brokastī s zem Olimpa kalnu grē das un 5 minū š u attā lumā no Egejas jū ras krasta.

KOPĒ JAIS CEĻ A IZMAKSAS VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI).

Tā tad autobusa brauciena ilgums ir nedaudz vairā k par diennakti - ap plkst. 12 izbraukš ana no Odesas un ieraš anā s viesnī cā Grieķ ijā nā kamajā dienā ap plkst. 4, bet, kā jau ierasts autobusā teikt: "Mē s neskaitā m laiku, mē s skaitā m kilometrus! ".

Š eit varat sniegt padomu, kā ievē rot principus, kā dzē riena reklā mā : “Tē ls nav nekas – slā pes ir viss! ”, tas ir, komfortu liekam pirmajā vietā , augstā k par izskatu.

Mums nebija mazsvarī gi arī tas, ka pavadoš ais gids un autobuss tika novietoti kopā ar mums vienā viesnī cā , kas deva mums papildu pā rliecī bu, izvē loties ekskursiju.

Jā teic, ka ar tik garu braucienu ar autobusu ir vē l labā k, varbū t pat dziļ ā k izprast pasakas par princesi un zirni nozī mi, tā pē c svarī gs ir viss: ū dens krā jums, spilveni galvai, ja iespē jams rezerves mini spilvens, zeķ es nakts caurvē ja gadī jumā no autobusa kondicioniera, enerģ ijas uzkrā š anas ierī ce mobilā telefona uzlā dē š anai un viss vē lams viegli sasniedzamā vietā , nevis koferī . autobusa vē deru, kas bū s pieejams tikai nā kamajā pieturā ne agrā k kā pē c trim stundā m.


Un, kā minē ts iepriekš , pati ceļ ojuma organizā cija un pavadoš ais gids ir svarī gas — mums bija Irina, lieliska draudzene un gudra meitene.

Starp citu, sekojot lī dzi pavadoš ā gida darbam ceļ ojumā , jū s neviļ us redzat lī dzī bu ar bē rnudā rza audzinā tā ju, kura pilnī gi neizskaidrojamā brī numainā veidā uzticē tā s bē rnu komandas vispā rē jā nesakā rtotī bā atrod veidus, kā organizē tos, virzies pareizajā virzienā un pulcē jies galamē rķ ī - tā kā š ie tū risti ir gluž i kā bē rni: es gribu iziet, kur ir tualete, kā pē c mē s tik ilgi braucam, kad mē s ieradī simies un vē l miljons jautā jumu ar pilnī ga pā rliecī ba, ka skolotā js zina atbildes uz visu un kontrolē laiku, ī paš i gulē š anai un ē š anai.

Kopumā Irina adekvā ti tika galā ar visiem likteņ a izaicinā jumiem un pasaž ieru prasī bā m, par ko esmu viņ ai no sirds pateicī ga.

KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI), Iralabi paveikts!

Ceļ ojums galu galā sā kā s ar komandas izveidoš anu, nav pat trī s draudzeņ u bandas, č etri pustukš i koferi un bē rns, kurš vē l nav tā ds kā Mauglis ar bā lu ā du, jo naktī sē dē ja ar telefonu mā jā s. uz neiespē jamī bu š ovasar atpū sties Odesas pludmalē s.

Jā izsaka atzinī ba brauciena organizatoriem, kuri, neskatoties uz visā m mū su baž ā m, iepriekš piezvanī ja mums un apstiprinā ja iekā pš anas autobusā laiku, vietu un datumu.

Starp citu, veidojot š o Apskatu, nonā ku pie secinā juma, ka atsauksmes ir svarī gas, tā pē c jā sniedz arī viņ iem atsauksmes, tad varbū t tiksim uzslavas un nā kamajam braucienam bū s atlaide... domā jot skaļ i.

Tad viss ir standarta - brauciens ar autobusu sā kumā biedē ar cerī bā m uz ilgu ceļ ojumu, kas saskaņ ā ar psiholoģ ijas mā cī bu grā matā m iziet visus posmus: noliegš anu, dusmas, kaulē š anos, diskusijas un pieņ emš anu, un tad tas vairs nav tik biedē još i, un, lai gan laiks vairs neskrien tik lē ni, kā agrā k, bet jo tuvā k viesnī ca un iespē ja nopeldē ties jū rā , nav zinā ms, no kurienes rodas spē ka pieplū dums.


Izbraucot no Ukrainas, jū s gaida ļ oti mazs Duty Free veikals, kurā cenas mums par pā rsteigumu, piemē ram, alkoholam, izrā dī jā s augstā kas nekā vienkā rš i Odesas veikalos - tā pē c padoms: ar š ā du cenu politiku stipros dzē rienus ir vieglā k iegā dā ties mā jā s, iesaiņ ot tos koferī , kas, starp citu, samazina seku riskus no to lietoš anas tā dā karstumā tieš i autobusā salonā .

BEZNODEVĪ BAS VEIKALA KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 3 (APMIERINoš i) — paldies par to.

Turpmā k ī paš i interesantu ainavu vai apskates vietu nebū s, izņ emot vienā no robež š ķ ē rsoš anas vietā m starp Rumā niju un Bulgā riju, starp smagajā m maš ī nā m brī vi klī st pā vi, kurus, es domā ju, pā vus, nav iespē jams apdzī t.

Labi ir tas, ka jau ceļ ojumā tu uzreiz sā c justies kā tū rists, un galvenais tū rista noteikums ir: “Ja tu neesi pievilts, tu neesi tū rists. ”, tā pē c par upes š ķ ē rsoš anu ar prā mi labprā t samaksā jā m 1 eiro no cilvē ka. Cik maksā autobusa š oferis, mū s neinteresē ja. Proti, cena par pā rvietoš anos ar prā mi nav iekļ auta ceļ ojuma cenā , tač u par to mū s brī dinā ja iepriekš un paņ ē mā m lī dzi pā ris 1 eiro monē tas no iepriekš ē jiem braucieniem.

Patī kamā kas lietas - š ķ ē rsojot robež u ar Grieķ iju, mū s visus paē dinā ja bez maksas un bez maksas izsniedza SIM kartes telefoniem ar Grieķ ijas numuriem un iedeva dzeramo ū deni.

Attiecī bā uz mobilo saziņ u, izmantojot Grieķ ijas SIM kartes, neko nevaram komentē t - š ī s kartes neizmantojā m, tač u ē diens bija diezgan apmierinoš s un garš ī gs: frī kartupeļ i un tā tā lā k.

KOPĒ JĀ BEZMAKSAS PĀ RTIKA + SIM VĒ RTĒ JUMS: 5 (Ļ OTI JAUKS).

Lai bū tu skaidrs, š ajā ceļ ojumā mē s š ķ ē rsojā m Grieķ ijas robež u aptuveni pulksten 12.00. Tas ir, brauciens no Odesas lī dz robež ai ar Grieķ iju mums aizņ ē ma apmē ram dienu, un tad lī dz viesnī cai bija vē l kā das trī s stundas – nevarē jā m sagaidī t.

Vē l jā atzī mē , ka Bulgā rijas pusē uz robež as ar Grieķ iju ir neliels pā rtikas veikals, kas galvenokā rt pā rdod grieķ u produktus.

Var dot padomu pajautā t cenu precē m, kuru cenas var salī dzinā t jau paš ā Grieķ ijā , un, ja plā nojat vest mā jā s olī vas, fetas sieru vai sviestu, tad to visu var iegā dā ties š eit lē tā k.


Mē s tieš i tā arī darī jā m – nofotografē jā m cenas š ajā bulgā ru veikalā un, atgriež oties mā jā s no Grieķ ijas, nopirkā m š eit pā rtikas suvenī rus saviem radiem un arī sev.

VEIKLĀ BULGĀ RIJA UZ GRIEĶ IJAS ROBEŽ AS VISPĀ RĒ JAIS NOVĒ RTĒ JUMS: tieš ā m lē tā k.

Tā lā k mū su ceļ š veda uz mū su galamē rķ a punktu — Paralia-Panteleimonas ciemu.

PARALIA-PANTELEIMONOS ir bijuš ā s Panteleimonas paš valdī bas, bijuš ā s Olimposas austrumu paš valdī bas apmetne, kas pieder Dioolimpas paš valdī bai un ir viena no 16 reģ iona krastiem.

Ciems atrodas aptuveni 36 km attā lumā no Katerinas un 56 km attā lumā no Larisas un apgabala dienvidaustrumiem. Saskaņ ā ar nesenajiem arheoloģ iskajiem izrakumiem š ajā apgabalā dzelzceļ a tuneļ a bū vniecī bas laikā zem pils, tika atklā ti senā s Grieķ ijas pilsē tas Hē raklijas atradumi.

Š eit atrodas Neos Panteleimonas iedzī votā ju vasaras rezidence un tū ristu kū rorts, kuru no maija lī dz jū nijam pā rpludina tū risti. Tas atrodas tieš i zem Platamona pils, un š ī iemesla dē ļ to daž reiz sauc par Kastro (pils). Piekrastes pludmale atrodas 3 km attā lumā . Katru gadu tai tiek pieš ķ irts Eiropas Savienī bas Zilais karogs par ū dens tī rī bu un smilš aino piekrasti.

Par mū su braucienu uz pili pastā stī sim atseviš ķ i, bet viss kā rtī bā .

Apkā rt ciematam var vē rot Olimpa kalnu grē du — kā visiem zinā ms, sengrieķ u mitoloģ ijā Olimps tiek uzskatī ts par svē tu kalnu, Zeva vadī to dievu mī tni. Š ajā sakarā grieķ u dievus biež i sauc par "olimpieš iem". Olimpa ziemeļ u nogā zē atradā s maķ edonieš u svē tvieta – Diona, tas ir, Zeva pilsē ta. Senatnē Olimps kalpoja arī kā Tesā lijas un Maķ edonijas dabiskā robež a.

Tā tad, mū su viesnī ca atrodas Paralia-Panteleimonas ciematā starp Olimpa kalnu grē du un jū ras piekrasti, lai gan no viesnī cas numuriņ u logiem jū ru nevar redzē t, bet kalni un Platamonas pils piedā vā skaists, neaizmirstams, burvī gs skats!

HOTEL AFRODITI ir glī ta divstā vu ē ka ar blakus iekoptu zaļ o zonu ar lielu peldbaseinu un bā rbekjū . Pie baseina ir bā rs. Sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un Wi-Fi tiek nodroš inā ti bez maksas.


Lī dz jū rai ne vairā k kā. 5 minū tes nesteidzī gā tempā . Pludmale ir smilš aina, ar maigu ieeju jū rā . Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi pludmalē ir pieejami par papildu samaksu vai iegā dā joties dzē rienu kā dā no pludmales bā riem.

Katrā viesnī cas numurā ir balkons ar galdu un krē sliem ar skatu uz dā rzu vai baseinu, ledusskapis, gaisa kondicionē tā js un televizors.

Bufetes tipa brokastis ir iekļ autas nakš ņ oš anas cenā , ja vē laties, varat papildus pasū tī t vakariņ as tuvē jā krodziņ ā .

Starp citu, uzreiz iekā rtojoties, uzreiz atgā dinā s, ka esat tū risti un ņ emsiet kukuli - tū ristu nodoklis ir ap 17 eiro no cilvē ka.

Viesnī ca nebija 100% aizņ emta — mū su autobusā bija pasaž ieri un pā ris ā rzemnieki, kas mums bija izdevī gi, jo brokastī s nebija sajukuma un brī vu sē dvietu pieejamī ba pie baseina.

NUMBER.

Mums ir 2-vietī gas istabas otrajā stā vā ar skatu uz viesnī cas parku un attiecī gi kalniem.

Istaba ir pietiekami plaš a. Ir neliels balkons, kurā pie galda var ē rti izmitinā t 3-4 cilvē kus. Numurā ir arī ledusskapis un gaisa kondicionē tā js. Telpas tī rī ba ir pieņ emama. Tī rī š ana - katru otro dienu. Neliels mī nuss ir odu klā tbū tne, un, ja aizsprostojuma dē ļ aizsedzat balkonu un ieslē dzat gaisa kondicionieri, tad tas nedaudz izdzen cauri gultai. Telpas trokš ņ a izolā cija ir pieņ emama. Vannas istaba un duš as telpa nav ī paš i plaš a, bet vietas pietiek.

KOPĒ JĀ ISTABAS NOTEIKUMI: 4 (LABI) - ar visu bijā m apmierinā ti.

BROKASTIS.

Viesnī cas pirmajā stā vā ir telpa, kas aprī kota kā ē damistaba. Par tī rī bu komentā ru nav. Brokastis ir atbilstoš as, bet ne daudzveidī gas.

Izsalcis nebū si, bet, ja vē lies pilnī bā izbaudī t rijī bu š ī vā rda labā nozī mē , tā teikt, labā k iepazī t lielā ku skaitu grieķ u ē dienu, tad, protams, uzreiz vari sā kt doties uz tuvā ko krodziņ u. no pirmā s dienas no rī ta. Bet, kas attiecas uz mums, labā k ir ieturē t brokastis viesnī cā un sā kt dienu mē renā k, nevis ar skrieš anu uz restorā niem. Brokastis viesnī cā sā kas pulksten 8:00.

BROKASTU KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 4 (LABI) — viss ir kā rtī bā .

BASENS.


Viesnī cas peldbaseins ir diezgan liels un sakopts. Acij tī kams arī skats uz pauguraini zaļ ajā m smaragda nogā zē m. Ū dens baseinā labi sasilda, bet tajā paš ā laikā ļ auj atvē sinā ties no dienas karstuma. Pie baseina atrodas bā rs - cenas ir mē renas. Sauļ oš anā s krē sli pie baseina bez maksas. Atnā cā m no rī ta 8 no rī ta un ieņ ē mā m, mū suprā t, greznā kā s vietas.

BASEINA KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI).

Tā pat pē c pā ris dienā m viesnī cas ī paš nieks skaļ i pieteica ballī ti vakarā pie Baseina. Mē s, protams, gā jā m. Š eit acī mredzot ir jā paskaidro grieķ u un mū sē jo uztveres mentalitā tes atš ķ irī ba, kas ir Partija.

Svinī bā s viesiem tiks piedā vā ta viena glā ze vī na bez maksas, tad viesnī cas ī paš nieks (ļ oti sirsnī gs puisis) parā dī s, kā dejot sirtaki, un tad viņ š visus uzmundrinā s, sakot tikai divus vā rdus. : “Dejoš ana. Dejo! ".

Turklā t mū zika tiks pieslē gta no kā da no viesnī cas viesa mobilā tā lruņ a.

Tā ir visa partija.

Tā pē c pieredzē juš u cilvē ku ieteikums, lai š ā dā ballī tē par naudu neiegā dā tos otro un nā kamos dzē rienus bā rā , nekavē joties no Istabas ņ emiet lī dzi no mā jā m atnestos vai Duty Free iegā dā tos stipros dzē rienus, un tad vē l nav zinā ms, kurš kuram parā dī s, kā dejot, tai skaitā sirtaki.

BALLĪ TES VISPĀ RĒ JAIS NOVĒ RTĒ JUMS: KREDĪ TS Viesnī cas ī paš niecei par pasā kumu un IZCILI mū su gidei Irinai par padomu ņ emt visu lī dzi uz ballī ti.

PLUDMA.

Jū ras piekraste atrodas pastaigas attā lumā no viesnī cas ne vairā k kā. 5 minū tes mierī gā tempā . Lē ni nogā zta Pludmale un silta un ļ oti, ļ oti sā ļ a jū ra. Mums par lielu pā rsteigumu ū dens sā ļ ums mums bija atklā ts pā rsteigums. Esam ne reizi vien bijuš i Egejas jū rā un kaut kā nepamanī jā m, ka ū dens ir tik sā ļ š .

Ko es varu teikt, ka pat bē rns ar mums atteicā s peldē t bez maskas, un ir maz, ar ko viņ u pā rsteigt!

Uz pludmali var doties pa galveno tū ristu taku, tač u iesakā m labā k iet pa lauku mā ju celiņ iem - vairā k zaļ umu un koš ā s krā sā s kliedzoš u ziedu.

Pludmalē varat izmantot sauļ oš anā s krē slus par maksu vai izmantot pakalpojumu: iegā dā jieties dzē rienu un sauļ oš anā s krē slu bez maksas.

Cenas pludmalē ir nedaudz augstas, piemē ram, tikai virtulis maksā vismaz 2 eiro.


Atpū tā mies uz smiltī m uz blakus pirktiem pakaiš iem par 7 eiro (kas nav dā rgi), jo tie paš i turpat pie Pludmales maksā ja 10-15 eiro.

Cilvē ku Pludmalē nav daudz, tū risti pā rsvarā ir paš i grieķ i un rumā ņ i, un mē s, kas intensī vi iegū stam bronzas iedegumu, un no tā viss ar koš ā kiem sniegbaltiem smaidiem.

KOPĒ JAIS PLUDŽ AS VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI).

VIESNĪ CAS AFRODITI KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI) — cena / kvalitā te.

RESTORĀ NI.

Iesakā m ē st pa dienu un vakarā tuvā kajos krodziņ os, kuru ir daudz, vai paē st ekskursijā s.

Mē s brokastojā m viesnī cā , bet pusdienas un vakariņ as bija restorā nā .

Restorā nu ē dienkarte visur ir gandrī z vienā da.

Pē c ļ oti vispā rī gas pusdienu/vakariņ u izmaksu aplē ses, ņ emot vē rā trauku lielumu un vidē jo cenu, izmaksas bija aptuveni 10-15 eiro vienai personai.

Ir ā rkā rtī gi grū ti aprakstī t lielisko garš u un sajū tu gammu no vienkā rš as un vienlaikus ekskluzī vas virtuves.

Uzreiz var teikt par visu produktu neparasto svaigumu, ko uzsver citrona pievienoš ana gandrī z visiem ē dieniem, un tajā paš ā laikā , neapš aubā mi, pē dē jais punkts patiesā prieka harmonijā no gardumu lietoš anas. dod izcilu vietē jo grieķ u vī nu.

Mē s ļ oti iesakā m ņ emt astoņ kā jus - viņ i zina, kā tos š eit pagatavot: viegla cepš ana uz atklā tas uguns ļ auj iegū t ļ oti maigu gaļ u ar nelielu malkas dū mu garš u un pareizo garš vielu piedevu š ā dam gardē ž u ē dienam.

Astoņ kā jis, š is, iespē jams, ir viens no dā rgā kajiem ē dieniem, ko paņ ē mā m — atkarī bā no svara, kas mums izmaksā ja 16 eiro, un pā rē jie ē dieni vakariņ ā s bija lē tā ki.

Zupas nepatika — cita kultū ra.

Savukā rt salā tu porcijas ļ oti iepriecinā ja – ja neesi ļ oti izsalcis, tad ar salā tu porcijā m var pietikt diviem vai trim patē rē tā jiem.

Turklā t grieķ u sī pols tik patī kami pikants smarž o un tam nav tā publiskā rū gtuma protesta kā mū sē jam, tā pē c droš i var lū gt pavā ram salā tiem pievienot vē l sī polus un ē dot uz abiem vaigiem, ja ir asaras, tad tikai no prieka.


Starp citu, mē s nopirkā m sev pā ris kilogramus grieķ u sī polu, lai tos paņ emtu lī dzi vietē jā ciemata veikalā .

RESTORĀ NA KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 5 (SUPER).

LielveikalsLIDL.

Lielveikals ir lielveikals. Š eit varē siet iegā dā ties preces svē tku sā kumā , piemē ram, ū dens paciņ u vai jogurtu krā jumus nedē ļ ai vai divā m, kas nepiecieš amī bas gadī jumā ļ aus nodroš inā t pā rtikas krā jumus.

Mē s devā mies tikai intereses pē c, lai apskatī tu cenas.

Daž reiz vietē jie iedzī votā ji iebrauc pikapos pie lielveikala, kur piedā vā svaigus dā rzeņ us un augļ us, kā arī stā dus. Diemž ē l palmu par 10 eiro nenopirkā m - sā kā m kaulē ties, un, kad izgā jā m no veikala, pā rdevē ja jau bija aizgā jusi.

LIDL LIELVEIKALA KOPĒ JAIS REZULTĀ TS: 4 (LABI) — ieteicams.

GROCRET VEIKALS CIEMĀ .

Zinot savu pieredzi par Grieķ ijas pā rtikas rū pniecī bas iespē jā m, mē s galvenokā rt iegā dā jā mies daž ā dus jogurtus un sierus.

Mē s paņ ē mā m arī ķ irš us, melones, aprikozes un persikus. Cenas augļ iem ir aptuveni 2 eiro kilogramā , bet daž i viesnī cas iedzī votā ji, klaiņ ojot pa Ciemu, atrada ķ irš us par 1.4 eiro kilogramā un melones - 1 eiro kilogramā .

Un, protams, mē s nopirkā m grieķ u maizi sviestmaizē m - teiksim tā : tā nav visgardā kā maize pasaulē , bet viena no gardā kajā m. Turpat veikalā nopirka vē l vī nu par 2.5 eiro pudelē , par laimi alkoholu tirgo lī dz vē lam vakaram un var paspē t visu nopirkt.

PĀ RTIKAS VEIKALA KOPĒ JAIS NOVĒ RTĒ JUMS: 4 (LABI) - garš ī gi un kvalitatī vi.

SUVENĪ RI CIEMĀ .

Ciematā nav suvenī ru. Nu kā bija, bet nekas tik autentisks, ja neskaita sievieš u kleitas, peldkostī mus un varbū t kaut kā dus gultas pā rklā jus, lai dotos uz jū ru. Viss pā rē jais ir raž ots Ķ ī nā . Tie, kas bijuš i Zatokā vai Karolino-Bugaz Odesas reģ ionā , sapratī s, ka veikalu ir daudz, bet viss bezjē dzī gs krā ms.

Iespē jams, labā k ir iegā dā ties suvenī rus ekskursijā s - un ir lielā ka iespē ja atrast kaut ko interesantu un atgā dinā s par vietā m, kur esat bijis.


Rezultā tā mū su suvenī ri galvenokā rt ir atmiņ as par ceļ ojumu un tikai kā di 40 kilogrami olī vu, olī veļ ļ as un sieru, kā arī pā ris smilš u graudiņ i no jū ras krasta, tač u tas tika noskaidrots jau izpakojot koferi mā jā s.

SUVENĪ RU VISPĀ RĒ JAIS NOVĒ RTĒ JUMS: katrs vē rtē patstā vī gi.

EKCESIJAS.

Tradicionā li ekskursijas pa viesnī cu piedā vā pavadoš ais gids un partizā ni.

Partizā niem tas ir lē tā k. Piemē ram, cenas no vietē jā m ceļ ojumu aģ entū rā m eiro par pieauguš o/bē rnu:

Olimpa kalns — 12.15.

Skiatos sala (kruī zs) — 35/30

Edesas ū denskritumi + Lutra/Pozar – 25/20

Meteoras klosteri — 25/20

Saloniku pilsē tas apskate — 20.15.

Saloniku pilsē ta — 12.15.

Laivu kruī zs — 35/35

safari tū re — 65/60

Mē s apskatī jā m ieteikto ceļ ojumu sarakstu, tač u, tā kā Grieķ ijā esam bijuš i jau vairā k nekā vienu reizi, un mū su galvenā priekš rocī ba bija tā da, ka mums ir draugs grieķ is, kurš gatavojā s ierasties ar automaš ī nu, mē s ī paš i nebijā m izvē lē juš ies.

Jā rē ķ inā s arī ar autobusa tū res ī so ilgumu un lielo vē lmi vairā k laika pavadī t jū rā .

Protams, ja kā dam nav bijis un bū s iespē ja, ļ oti iesakā m doties ekskursijā METEORA KLOSTERI – viens no spilgtā kajiem Grieķ ijas apskates objektiem. Š ī vieta savu nosaukumu ieguvusi nejauš i. Burtiski tas grieķ u valodā nozī mē "peldoš s gaisā ", kas lieliski raksturo š os seš us neticamos grieķ u pareizticī go klosterus.

Tā s visas atrodas klinš u virsotnē s, kas paceļ as 400 metrus virs Tesā lijas ielejas, netā lu no Kalambakas pilsē tas Grieķ ijā .

EKSKURSIJA ar KUĢ I.

Ļ oti ieteicams — no vienas puses, jū ras ceļ ojums un, no otras puses, ceļ ojums uz Skiathos salu.

Kas attiecas uz paš u jū ras braucienu, mē s sastapā m ļ oti jautru jū ras pirā tu - mū su kuģ a kapteini. Starp citu, viņ am ir tuvā ka izpratne par jē dzienu, kas ir atpū ta uz kuģ a, nekā mū su Viesnī cas ī paš niekam par ballī ti. Uz kuģ a bija ļ oti jautri. Kapteinis neļ ā va man garlaikoties. Rezultā tā viņ š apstaigā ja visus tū ristus ar milzī gu Metaxa pudeli un, kā rituā ls, pa mazu pieskā rienu pie pamatnes iepilinā ja katram pā ris pilienus.

Informā cija par alkoholu:


Metaxa ir grieķ u stiprais alkoholiskais dzē riens, unikā ls savā veidā . Raž oš anas specifika un tehnoloģ iju ī patnī bas padara Metaxa, kas neietilpst nevienas no esoš ajā m alkohola kategorijā m, par izcilu un oriģ inā lu dzē rienu.

Raž oš anā izmantotas vī nogas no trim reģ ioniem – Atikas, Korintas un Krē tas. Novecojuš os vī nogu destilā tus sajauc ar muskatvī niem un Vidusjū ras garš augu uzlē jumu. Precī za Metaxa recepte ir bijusi cieš i sargā ts noslē pums vairā k nekā. 100 gadus.

Varam droš i teikt, pat neskatoties uz mikroskopisko dzē riena devu no kapteiņ a, ka mē s saņ ē mā m pilnī gi neatš ķ aidī tu Metaxa!

Uz paš a kuģ a nepā rtraukti skaļ i skanē ja mū zika, un gaisā virmoja brī vdienu atmosfē ra. Un tad bija dejas. Nav tā , ka kapteinis nepievī la tū ristus, neļ aujot viņ iem apsē sties, visi aktī vi iesaistī jā s dejā s uz klā ja, un daž i no mū su kompā nijas pat pieprasī ja no pā rē jiem, lai mums visiem ir jā dejo, ieskaitot kuģ us. pret viņ iem ar tū ristiem.

Bez smagajiem dzē rieniem bija ļ oti garš ī gs vī ns burvī gā s mazā s pudelī tē s.

EKSKURSIJA SKIATOSĀ .

Vai zinā jā t, ka Grieķ ijā ir aptuveni 2500 salu un 165 no tā m ir apdzī votas?

Mē s nolē mā m apmeklē t Skiathos salu un tā s slaveno Koukounaries pludmali.

Skiathos ir neliela sala Grieķ ijā , Egejas jū rā , kas atrodas vistā lā k uz rietumiem no Ziemeļ u Sporā du arhipelā ga salā m.

Š ī ir viena no rosī gā kajā m salā m arhipelā gā . Smaragda ū deņ i, zelta smiltis, attī stī ta infrastruktū ra nevienu neatstā s vienaldzī gu.

Ilgu laiku Skiatas sala tika uzskatī ta par ļ oti bagā tu cilvē ku atpū tas vietu, un ne velti tā s neoficiā lais nosaukums ir Miljonā ru sala. Miljonā ri š eit ieradā s atpū sties uz savā m sniegbaltajā m skaistuļ u jahtā m, tač u pē dē jā laikā sala ir kļ uvusi demokrā tiskā ka.

Mū sdienā s uz salu biež i pietauvojas pasaž ieru prā mji, un salai ir arī sava starptautiskā lidosta.

Starp citu, lidosta š eit ir kaut kas ī paš s: ī sta atrakcija nav paredzē ta vā jprā tī gajiem. Lidmaš ī nas ielido, lai nolaistos burtiski virs jū su galvas, un daž us novē rotā jus gaisa straumes burtiski notriec no kā jā m.


Salas pludmaļ u reibinoš ā s ainavas noteikti ir ne mazā k aizraujoš as. Daž ā m pludmalē m var piekļ ū t no salas teritorijas, un daž as ir pieejamas tikai no jū ras.

Salas galvenajā lī cī var redzē t daudzas izklaides laivas, no kurā m daž as piedā vā ekskursijas uz gleznainā kajā m vietā m.

Salā ir aptuveni 70 pludmales, un ir patieš ā m grū ti izvē lē ties labā ko.

Protams, mē s bijā m Koukounaries salas labā kajā pludmalē .

Š ī ir slavenā kā pludmale Skiathos salā un viena no slavenā kajā m Eiropā . Koukounaries pludmali sauc arī par zelta smiltī m, jo ​ ​ smiltis š eit ir ļ oti smalkas un mirdz kā zelts zem karstā s vasaras saules. Papildus tirkī za zilajam un caurspī dī gajam ū denim pludmale apmeklē tā jiem sniedz ī paš u prieku, pateicoties slavenajam Koukounaries mež am, kas burtiski saplū st ar jū ru.

VECĀ S EKSKURSIJU PANTELEIMONS

Vecais Panteleimons ir krā sains ciemats, it kā tas bū tu iznā cis no bē rnu pasakā m.

Tā kā mums lī dzi bija mazs tū rists, lai gan jau liels morā lists ar konservatī visma pazī mē m, bet vē l bē rns, nolē mā m apmeklē t autentisku ciematu.

Vecā s Panteleimonas ciems š ķ ita noš ķ irts no tagadnes. Ļ aujot seno ielu labirintam vest sevi arvien tā lā k apburtajā pasaulē , ir vieglā k noticē t, ka esi nonā cis pasakā , nekā pieņ emt notiekoš ā realitā ti.

Pasaku pasaule ar bruņ iniekiem un princesē m, klejojoš iem mū ziķ iem un tupus rū ķ iem, gudriem kaķ iem un runā još iem platā najiem ir Vecā s Panteleimonas ciemats. Viņ a patvē rā s aiz vienas no varenā Olimpa nogā zē m, un š ķ iet, ka dievi paš i sargā mieru un rā mumu tā bruģ ē tajā s ielā s. Panteleimons ir ciemats no bē rnu pasakā m.

Kamē r laiks rajonā nepielū dzami skrē ja uz priekš u, pā rvē rš ot tuvē jā s pilsē tas par mū sdienu industriā lā s dzī ves centriem, Vecā s Panteleimonas ciems dzī voja pē c sava pulksteņ a. Pagā juš ajā gadsimtā iedzī votā ju gandrī z pamestais ciems ir atradis jaunu dzī vi ar nebeidzamu ceļ otā ju straumi.


Š o apmetni var saukt par viduslaiku daļ u, kas saglabā jusies mū sdienā s. Bet ne tie drū mie viduslaiki, ko slavina asiņ aini kari un inkvizī cija, bet viduslaiki, kurus apraksta Andersena pildspalva, kas saglabā ti brā ļ u Grimmu pasakā s un apdziedā ti ar Puš kina balsi. Ar mazā m divstā vu mā jā m nokaisī tais, pilns ar koš ā m puķ u dobē m, kas bē g tā lumā ar desmitiem bruģ ē tu celiņ u, Vecā s Panteleimonas ciems aicina ceļ otā ju ieskatī ties katrā stū rī .

Reizē m š ķ iet, ka aiz nā kamā pagrieziena pavē rsies omulī gs pagalms, kurā spē lē Kais un Gerda, brī ž iem te skaidri dzirdama aiz muguras skrienoš u septiņ u rū ķ u klabinā š ana. Š ajā vietā katrs pieauguš ais vienmē r atceras savas mī ļ ā kā s bē rnu pasakas un tiek pā rcelts uz gadu desmitiem atpakaļ , kad dzī ve bija viegla un bezrū pī ga.

Viena no ielā m, kas vijas starp pieguļ oš iem krodziņ iem un kafejnī cā m, vedī s ceļ otā ju uz ciema sirdi – Sv. Panteleimona baznī cu. Š is templis vairā kus gadsimtus kalpojis kā ciema iedzī votā ju neredzams aizsargs.

Ā rpus baznī cas durvī m ceļ otā ju sagaidī s miera un klusuma gaisotne: klusa degoš u sveč u sprakš ķ ē š ana, dejojoš as liesmas un klusi lū dzē ju č uksti – atjaunot garī go spē ku š eit ierodas visi: gan vietē jie, gan daudzi viesi. Un svē tais Panteleimons, š ī Olimpa kalna nogā zē s pazuduš ā ciemata patrons, vienlī dz laipni uzņ em gan vietē jos, gan tā lā kos ceļ otā jus.

Baznī ca atrodas paš ā ciemata centrā , un ap to ir izkaisī ti omulī gi vietē jo tavernu galdi. Kafijas reibinoš ais aromā ts izplatā s pa visu apkā rtni, liekot garā mgā jē jiem ar nā sī m svē tlaimī gi ievilkt ar to piepildī to gaisu. Ne viens vien ceļ otā js vē l nav pretojies kā rdinā jumam atjaunot spē kus ar biezu grieķ u kafiju, kas vā rī ta tieš i uz oglē m.

Kopā ar kafijas tasi viesmī lī gie grieķ i pasniedz gardus austrumnieciskus gardumus, ļ aujot ceļ otā jam baudī t svaigo kalnu gaisu, gadsimtiem senu platā nu lapu š alkoņ u un grieķ u runas glā stoš ā s skaņ as. Patī kamā s domā s iegrimis, no ceļ a noguris klaidonis te var aizmirst par visu, un, kad pienā ks laiks atvadī ties, Thermaikos viņ am uzsmaidī s kā zils lī č a vilnis.

SEVI CEĻ OJUMS.

Ja paskatā s uz piekrastes karti un jums ir drosme patstā vī gi izpē tī t apkā rtni, varat vienkā rš i braukt ar taksometru un nokļ ū t tuvā kajos ciematos.

Neatkarī gam ceļ ojumam mē s izvē lē jā mies ceļ ojumu uz PLATAMONA PILI.


No viesnī cas lī dz pilij ir diezgan tā lu, tā pē c izsaucā m taksi par 5 eiro, bet nolē mā m atgriezties gar jū ras krastu kā jā m.

Tomē r mū s sagaidī ja pā rsteigums, izrā dā s, ka ieeja pils teritorijā ir tikai no rī ta, pirms pusdienā m, un pē c tam var staigā t tikai pa cietokš ņ a mū ri. Kad ieeja pilī ir slē gta, nekas ī paš s nav skatā ms, lai gan no apvā rš ņ a paveras lielisks skats uz Ciemu un jū ru.

Tajā paš ā laikā celiņ i ap pili nav nekā di cildeni un nav nekā du norā ž u - viegli apmaldī ties un ļ oti stā vas nogā zes ar asiem ē rkš ķ iem uz krū miem, tikai pateicoties kuriem neslī dī si lejā no kalna lī dz paš ai apakš ai.

Esiet uzmanī gs!

Bet jū s varat doties lejā uz jū ru un doties pa pazemes tuneli uz ļ oti burvī gu pludmali, kur varat atpū sties pirms atgrieš anā s viesnī cā .

Tikai mū su nevainojamā audzinā š ana, pā rmetoš ais bē rna skatiens, kas bija kopā ar mums, un naž a trū kums neļ ā va mums uz tuneļ a sienas uzrakstī t vismaz nezū doš u: “Kisa un Osja bija š eit. ".

EKSKURSIJAS PILS VISPĀ RĒ JS NOVĒ RTĒ JUMS: ne visiem, bet pludmale zem pils ir ļ oti laba.

Atgrieš anā s mā jā s — viss kā dreiz beigsies.

Tū lī t gribu izteikt dziļ u pateicī bu un cieņ u mū su stjuartiem: gidam un š oferiem, ka izbraukš ana atpakaļ uz Odesu bija paredzē ta vē lā k par 9:00 un mums izdevā s aizbraukt lī dz jū rai, sagaidī t rī tausmu un sakravā t mantas.

Kā saka, ceļ š uz mā jā m vienmē r ir 2 reizes ī sā ks, bet koferi ir 4 reizes smagā ki!

Un, protams, mē s ņ ē mā m vē rā padomu atpakaļ ceļ ā veikalā no Bulgā rijas uz Grieķ ijas robež as iegā dā ties Grieķ ijas raž otā s olī vas un sierus.

Patiesi, š eit daž as preces izrā dī jā s lē tā kas nekā Grieķ ijā .

Var dot padomu uzreiz sagatavoties 50 - 70 eiro iztē rē š anai un š ī s summas ietvaros droš i savā kt no plauktiem visu, kas iepaticies, un visu, lai neapgrū tinā tu sevi ar izdevumu aprē ķ inā š anu un cenu salī dzinā š anu.


Iespē jams, cenu un preč u saraksts var noderē t, tā pē c selektī vi iepazī stinā m ar cenu politiku, kas, lai arī nesamazinā ja mū su budž etu, izskatā s nedaudz dā rga, lai gan tas, kas tur ir dā rgs, ir viena dzī ve. :

0.00 eiro SIM karte uz robež as ar Grieķ iju

0.00 eiro smiltis no labā kā s pludmales

1.00 eiro prā mja maksa

1.00 eiro garš vielas 45 g

1.00 eiro 1 kg melones

1–2.00 eiro olī vu ziepes

1.5–2.00 eiro 1 kg ķ irš u/aprikož u/persiku

2.00 eiro virtulis pludmalē

2.3–2.50 eiro soda vai sula 0.25 l restorā nā

2.50 eiro vī na pudele 1 l veikalā

2.50 eiro Heets Iqos

2.50 eiro roku krē ms lielveikalā

2.5–3.00 eiro ž ā vē tas olī vas 0.250 kg

3.00 eiro olī vas 0.5 kg pildī tas ar fetas sieru

3.50 eiro ž iroskopa porcija restorā nā

4.00 eiro tzatziki mē rce restorā nā

4.00 eiro alus restorā nā

4.50 eiro fetas siers restorā nā

Minimā lā taksometra maksa 5.00 eiro

5.00 eiro ķ epas pludmalei

5.00 eiro ī ss brauciens ar taksometru

5.00 eiro tomā tu salā ti restorā nā

5.00 eiro izlejamais alus 0.5l restorā nā

5.50 eiro grilē ti baklaž ā ni restorā nā

5.90 eiro anš ovu porcija restorā nā

5–7.00 eiro olī vas 1 kg

5–7.00 eiro olī vas 1 kg, pildī tas ar fetas sieru

7.00 eiro tomā ti 0.930 kg, pildī ti ar fetas sieru

5–10.00 eiro sega jū rā

8.00 eiro vī rieš u T-krekls

8-10.00 eiro makaroni + mē rce restorā nā

8.8 eiro cū kgaļ as suvlaki restorā nā

9.00 eiro ž iroskops plā tsmaizē restorā nā

10.00 eiro eļ ļ as smarž as

11.50 eiro konservē tas 2.5 kg olī vas

12-14.00 eiro zivis restorā nā

15.00 eiro ekskursija Olimpa kalnā

14–16.00 eiro grilē ts astoņ kā jis restorā nā

15.00 eiro sievieš u dž insa š orti

15–20.00 eiro vī ns restorā nā

00 eiro konservē ta olī veļ ļ a 5 l

20.00 eiro ekskursija pa Salonikiem

25.00 eiro rotaslietas (kulons + ķ ē de), sudrabs

25.00 eiro ekskursija uz Meteoru klosteriem

25.00 eiro ekskursija pa Edesas ū denskritumiem + Lutra/Pozar

35.00 eiro ekskursija Skiathos salā (kruī zs)

65.00 eiro ekskursijas safari tū re

300.00 eiro autobusa tū re ar izmitinā š anu

300.00 eiro un vairā k lī dz pilnī bai

1 000 000.00 eiro prieks satikt ģ imeni mā jā s (lai gan Grieķ ijā ir labi, bet mā jā s labā k)


Ņ emiet vē rā  — neskatoties uz š ķ ietamo cenu samē rojamī bu, ceļ ojumam ir viegli iztē rē t 300 eiro, tā pē c, kā mē s vienmē r sakā m savā s atsauksmē s:

Ak, kaut man bū tu vē l trī s dienas un trī s simti dolā ru! ".

Tā tad, apkopojot visu teikto, es vē los atzī mē t, ka š ajā pā rskatā esoš ā stā stī juma galvenā bū tī ba ir š ā da:

«Ceļ oš ana: nauda atgriezī sies, bet laiks ne! ".

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums