Grieķija no Harkovas patstāvīgi, 2021

23 Jūlija 2021 Ceļošanas laiks: no 14 Jūnijs 2021 ieslēgts 07 Jūlija 2021
Reputācija: +257
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Priekš vā rds

Tas bija auksts lietains jū nijs. Un mē s gatavojā mies nereā lam ceļ ojumam. Ceļ oš ana ar automaš ī nu… uz Grieķ iju. Ikdienas uzbrukums internetā , kur, kas un kā , marš ruta plā noš ana, dzī vokļ u rezervē š ana, apdroš inā š anas, dokumentu izsniegš ana utt.

Sā kotnē ji devā mies uz Albā niju, jo nevajag veikt koronavī rusa testu, tač u padomā jā m un nolē mā m, ka, tā kā tā ds sapnis ir, tad tas ir jā piepilda, jo ī paš i tā pē c, ka Grieķ ija ir atvē rusies. tā s robež as. Mē s nolē mā m doties pa E-75 ā trgaitas maģ istrā li caur Ungā riju, Serbiju, Maķ edoniju uz paš u Grieķ iju, jo tā nelabprā t traucā s cauri Rumā nijai ar ā trumu 50 km / h.

Bet! Mums ir jā veic koronavī rusa tests, un mums bū s 72 stundas, lai nokļ ū tu lī dz robež ai! Sagriezā s š urpu turpu, nekas neiznā ca. Viņ i piezvanī ja uz Kijevas un Ļ vovas laboratorijā m, kur š o testu var nokā rtot lē tā k (galu galā mē s esam 4!


), tač u mums vienmē r tika sniegtas daž ā das atbildes: izrā dī jā s, ka no testa veikš anas brī ž a lī dz rezultā ta iegū š anai 24 stundas, t. i. , zaudē jam 24 stundas no 72, lī dz Grieķ ijai ir atlikuš as 48 stundas. Vai mums izdosies?

Rezultā tā vī rs ierosinā ja plā nu, un mī kla izveidojā s: izbraucam naktī , braucam uz Ļ vovu un pē cpusdienā (lī dz plkst. 17.00) veicam testu Ļ vovas laboratorijā , pastaigā jamies, atpū š amies, pā rnakš ņ ojam. tur paņ em testu nā kamajā dienā un uzreiz dodies ceļ ā . Vakarā š ķ ē rsojam robež u, tranzī tā š ķ ē rsojam Ungā riju, varam nedaudz pagulē t Serbijā , un tā lā k lī dz robež ai ar Grieķ iju. Mē s viegli iekļ aujamies 72 stundā s, mums pat ir krā jums. Google tī klā un vietnē "Cordon. yua” skatā mies uz Ukrainas un Ungā rijas robež as sastrē gumiem - tas liecina, ka nav sastrē gumu. Un mē s, mudinā ti, ka mums viss izdosies, devā mies ceļ ā .

1. diena.

Mē s izbraucā m 2021.  gada 14.  jū nijā plkst.  22.30. Galvenais š ķ ē rslis ir Poltava. Pastā vī gs ceļ u remonts.

Tā arī ir, navigators rā da, lai kaut kur izmestu lī kumu. Bet! Pagā juš ajā gadā mē s viņ am paklausī jā m un zaudē jā m 2 stundas apvedceļ am, un tagad steidzamies nokļ ū t Ļ vovā pirms pulksten 15.00, un nakts kafejnī cā vaicā jā m kravas vadī tā jiem, vai ir iespē jams braukt tieš i caur Poltavu, uz kuru mē s saņ ē ma apstiprinoš u atbildi un brauca taisni. Vispā r attiecī bā uz novigatoru tā ir tā da infekcija, ka visu laiku ļ auj braukt pa kā diem sekundā riem ceļ iem, neskatoties uz to, ka ir labi tieš ie ceļ i, piemē ram, caur centru un viņ š ved pa č enuhiem.

Lī dz ar to ī sā jū nija nakts beidzā s ā tri, ap 3.30 kļ uva vieglā ks un kļ uva diezgan labi braukt: brī vs ceļ š , labs ā trums. Tiesa, ap 5iem sā ku gulē t, nā cā s gulē t pē c kā rtas, tad es, tad vī rs, bet braucā m nepā rtraukti. Rezultā tā ap 12.00 piebraucā m lī dz Ļ vovai.

Ļ vova

Dzī voklis ir rezervē ts jau ilgu laiku. Tā , kurā dzī vojā m pirms 2 gadiem.


Ļ oti gribē jā s tur atgriezties, paskatī ties uz Ļ vovu no 8 stā vu augstuma un tuvu laboratorijai, un uz ATB (kaut kas bija jā pē rk pa ceļ am). Bet, kā vienmē r, viss nogā ja greizi. Nedē ļ as nogalē pie Ļ vovas salū za mū su nekustamo ī paš umu maš ī na un viņ š atrisinā ja problē mas ar savu auto, nebrauca uz pilsē tu un nevarē ja mums nodroš inā t dzī vokli. Viņ š mums par to stā stī ja, kad mē s viņ u pa ceļ am sazvanī jā m. Mē s bijā m stulbi iekā rtojuš ies tur, kur vajag, nevis tur, kur gribē tos (varē ju paņ emt kaut ko citu caur internetu, ja iepriekš zinā tu, ka ar mā jokli mums netiks nodroš inā ts). Tā da necieņ a pret cilvē kiem!

Tā , pa ceļ am uz Ļ vovu, uzzinā jā m, ka mums nav mā jokļ a, un pē c negulē tas nakts mums nebija kur atpū sties...Brī niš ķ ī gi!

Manam saš utumam nebija robež u. Nu, vai kā ds no viņ a kolē ģ iem nevarē ja mums atnest tā dzī vokļ a atslē gas? Vai arī viņ š dodas atvaļ inā jumā ar atslē gu paku uz visiem ī rē tajiem dzī vokļ iem?

Rezultā tā mē s ieguvā m dzī vokli vecā mā jā (es to nevaru izturē t) ar murgainu ieeju. Izskatī jā s, ka tas ir vecs Austroungā rijas komunā lais dzī voklis ar pagalma aku iekš ā...kapets! Varbū t viņ i ir pieraduš i, bet, manuprā t, vai tieš ā m TĀ DU mā jokli ir iespē jams izī rē t pilsē tas viesiem, kuri ierodas no citā m lielajā m pilsē tā m? Izskrē ju pa ieeju ar aizvē rtā m acī m un saspiestu degunu. Lai gan pats dzī voklis bija normā ls, ar labu iebū vē tu virtuvi, platā m palodzē m, uz kurā m bija forš i sē dē t un skatī ties uz garā mbraucoš ajiem tramvajiem un steidzī gajiem Ļ vovas iedzī votā jiem.

Jā , vē l viens tramvajs! Viņ š brauca š urp zem paš iem logiem, pat sienas trī cē ja, un pirms garā ceļ a vajadzē ja kā rtī gi izgulē ties! Mums vē l priekš ā kā di 1500 km. Tā mū s iekā rtoja mā kleris no Ļ vovas. Jā , un tas bija tā lu no š ejienes, lai izgrieztu laboratoriju, 40 minū tes ar automaš ī nu riņ ķ ojot pa centru.

Cienī jamie mā kleri, padomā jiet par savas nolaidī bas sekā m, mē ģ iniet cienī t savus klientus!

Kopumā mē s atstā jā m lietas dzī voklī un braucā m uz laboratoriju. Nokā rtojā m testu, paprasī jā m, lai rī t ir gatavs rezultā ts, jo 17.00 bijā m krietni nokavē juš i, un devā mies pastaigā pa centru, jo tajā dzī vojā m.

Nā koš ajā rī tā mē s izrakstī jā mies no dzī vokļ a un devā mies ē st mū su iecienī tajā Reburnia.


Tas bija aptuveni 13.30, kad saņ ē mu SMS, ka tests ir gatavs! Nebijā m gaidī juš i tik agru notikumu pavē rsienu! Priecī gi mē s metā mies ā rā no Reburnie, viens otru stumdami malā . Bet viņ i atstā ja automaš ī nu ļ oti tā lu, un tagad viņ i to vispā r nevarē ja atrast! Vē l kā du pusstundu skrē jā m maš ī nas meklē jumos un skrē jā m kā rtot testu. Tas mums izmaksā ja 750 UAH. vienai personai ar tulkojumu angļ u valodā . Viņ i pateicā s strā dniekiem par ā trumu un nogā dā ja viņ us lī dz Ukrainas un Ungā rijas robež ai.

Navigators uzrā dī ja 4 stundu braucienu.

Ukrainas un Ungā rijas robež a

Izbraucā m no Ļ vovas ap pulksten 15.30. Protams, ir nedaudz par vē lu, bet, paldies Dievam, cauri gaismai braucam cauri Karpatiem. 20.00 bijā m pie Č opas robež as. 18 automaš ī nu rinda. Nedaudz. Bet visi stā v, barjera slē gta, rinda nekustas.

Reizi stundā barjera paceļ as un pabrauc garā m 2–3 automaš ī nā m. Ukrainas robež u izbraucā m lī dz 24.00. Visi bija nervozi un noraizē juš ies. Bē rni nemitī gi izkā pa no maš ī nas un skaitī ja, cik maš ī nas palikuš as priekš ā . Neitrā lā teritorijā , uz tilta pā r Tisas upi, nostā vē jā m vē l 3 stundas, neskatoties uz to, ka kravas maš ī nas kustē jā s nepā rtraukti un diezgan ā tri. Visbeidzot Ungā rijas robež a. Pilna maš ī nas apskate, lika izvilkt un atvē rt visus koferus un somas, apskatī ja maš ī nas komplektā ciju, gā zes balonu, rezerves riepu, ieskatī jā s sē dekļ os. Tad viņ i jautā ja, kur mē s ejam. Uzzinot par to Grieķ ijā , viņ i lū dza izdrukā t rezervā ciju.

Visas pā rbaudes godam izturē jā m, uz maš ī nas mums iedeva uzlī mi “TRANSĪ TS” un degvielas uzpildes staciju karti, kur var apstā ties. Tiesa, mē s neko nelī mē jā m un neizmantojā m viņ u degvielas uzpildes stacijas. No Ungā rijas mums vajadzē ja tikai tranzī tu (pilnu bā ku uzpildā m pirms robež as). Mē s zinā m viņ u "viesmī lī bu", kā viņ i dod sī knaudu, noapaļ o, mazina utt. Izbraucā m 4:00 no rī ta. Tā bija pirmā uzvara! Š ķ ē rsoja robež u! Tiesa, gulē š anai laika galī gi nav, Ungā rijai jā š ķ ē rso 6 stundas, un mums pazudusi dzī vokļ a rezervā cija Serbijā š im vakaram, kā arī iespē ja izgulē ties. Braucam uz autobā ni (lī dz tam vē l jā nokļ ū st), pirmajā benzī ntankā jā iegā dā jas vinjete, elektroniski nevarē jā m, banka nez kā pē c nenorakstī ja lī dzekļ us no kartes. Mums izrā dī jā s neizdevī gi pirkt 2 reizes uz 7 dienā m, pirkā m uz mē nesi. Tas maksā ja 4970 forintus, kas ir aptuveni 467 UAH.


Maksā jā m ar Privatbank karti, maksā jā m arī par maš ī nas uzpildī š anu, benzī ntankā par sī kumiem, piemē ram, kafiju un saldē jumu, kā arī maksā jā m par ceļ iem visā s tā lā kajā s valstī s. Tikai Privat 24 ir jā atzī mē rū tiņ a "nebloķ ē t karti ceļ ojot uz ā rzemē m".

Braukš ana pa autobā ni ir vienmuļ a, pē c 7 no rī ta es ļ oti gribē ju gulē t. Bet man ir bail aizmigt, pē kš ņ i vī rs arī izslē gsies - liels ā trums, avarē sim. Un tad viņ š saka, ka viņ š nevar braukt, viņ š gulē s un ka man jā brauc! Man bija tik bail! Jauna maš ī na, ar kuru man nebija laika braukt, turklā t ļ oti gribas gulē t. Un jums jā iet ar maksimā lo ā trumu! Ī sā k sakot, braucu, situ pa vaigiem, rauku ausis, lai neaizmigtu, un ceļ š saka: guli, guli, tas ir tik saldi..... Un pē c stundas griež os uz degvielas uzpildes staciju, jo saprotu, ka varu nemanā mi izslē gties. Visi manē jie pamodā s, un vī rs teica, ka mē s mainā mies, viņ š atpū tā s. Tā mē s skrē jā m cauri Ungā rijai. Ungā ri ir agri ceļ as, pulksten 7.

Autobahn 30 ir ļ oti noslogots, un satiksme ir intensī va.

Robež a ar Serbiju tika š ķ ē rsota 50 minū tē s. Maš ī nu bija daudz, bet tā s ā tri pabrauca garā m, nevis kā mū sē jais. Urrā ! Ejam tā lā k. Visu ceļ u mē s cī nā mies ar miegu. Ap 16.00 mū su ekipā ž as kustī ba kļ uva neiespē jama, vajadzē ja gulē t, tā lā k nevarē jā m tikt. Iegriezā mies tuvā kajā Serbijas degvielas uzpildes stacijā ē nā un pusotru stundu nomira.

Serbija

Serbija tika š ķ ē rsota 5 stundā s. Par ceļ iem maksā ja divas reizes: par 1490 dinā riem = 410 UAH un 640 dinā riem = 176 grivnas. Izejot no nā kamā maksā juma, mū s bremzē policija. Abi izkā pjam no maš ī nas, nesaprotam, kā ds ir apstā š anā s iemesls. Viņ i saka, ka nebija piesprā dzē ti. Kā tu neesi piesprā dzē jies? Piesprā dzē ts! Pē c ilgā m diskusijā m saka – bē rni nav piesprā dzē ti. Tā arī bija, bet, kad viņ š ieskatī jā s maš ī nā , bē rni jau bija piesprā dzē ti, un no attā luma, man š ķ iet, nevar redzē t, vai aizmugurē sē doš ie pasaž ieri ir piesprā dzē ti.


Ieraudzī ju ā rzemju maš ī nu un nolē mu aizķ erties. Sasodī ts, mē s tā steidzamies, un tad mū s visi pē c kā rtas aiztur...Saku vī ram, maksā sodu 10 eiro par katru bē rnu. Bet man ir skaidra nauda, ​ ​ vī ram ir karte. Teica, lai kā pj maš ī nā , nu vī rs bū tu samaksā jis, bet viņ iem nav ko izņ emt naudu no kartes. Es tik un tā izgā ju un saku, ka, viņ i saka, mē s ļ oti mī lam Serbiju, Belgradu, ka mū su tautas ir brā ļ i utt. Ī sā k sakot, viņ i mū s atlaida...

Serbija ir plaš a valsts, gar autobā ni ir lauki ar saulespuķ ē m, kukurū zu, kvieš iem. Autobā nis nav noslogots, brī vs, plaš s. Tad sā kas kalni. Skaists! Uz ceļ a ir smieklī gas zī mes: "Benzinska stanza" vai "Mugly has 2 cars. " Vai ne no viņ iem automaš ī nas sā ka saukt par ķ errā m? ))

Maķ edonija

Mē s ieradā mies pie Maķ edonijas robež as plkst. 18:00. Tikā m garā m ļ oti ā tri. Gā ze un benzī ns š eit ir lē tā ki nekā Serbijā : gā ze par 32.50 dinā riem (16 UAH), benzī ns par 71 dinā ru (36 UAH). Mē s devā mies tieš i uz degvielas uzpildes staciju.

Ziedi, kalni, skaistums! Mē s mī lam Maķ edoniju.

Bet mē s esam noguruš i, ir vakars. Maķ edonijas un Grieķ ijas robež a ir atvē rta lī dz pulksten 23.00. Mē s skatā mies uz tā noslogotī bu - tas rā da sarkanu joslu - tas ir ļ oti aizņ emts. Viņ i vē lē jā s rezervē t dzī vokli Salonikos uz 2 naktī m, lai dienas laikā apskatī tu Salonikus. Bet mē s baidā mies rezervē t, pē kš ņ i mums nebū s laika š ķ ē rsot robež u un mums bū s jā pavada nakts maš ī nā . Nolemju mainī t plā nus un palikt pa nakti Skopjē . Atpū tieties, labi izgulieties un no rī ta š ķ ē rsojiet robež u. Maķ edonija ir maza valsts, pa autobā ni to var š ķ ē rsot 2.5 stundā s. Skopje atrodas 50 km attā lumā no robež as ar Serbiju. Esam nopelnī juš i internetu un š obrī d rezervē jam naktsmī tnes Skopjē . Un, ak laime, saimnieks mums uzreiz atbild. Labi, ka nolē mā m nesteigties un piestā t Skopjē ! Pateicoties tam, mē s satikā m brī niš ķ ī gu sievieti Eleonoru. Viņ a uzreiz piebrauca pie dzī vokļ a un viņ as pirmais jautā jums bija, kur jū s novietojā t maš ī nu?

Viņ a ar vī ru uzreiz parā dī ja, kur var novietot maš ī nu bez maksas. Tad mū s aizveda uz apartamentiem, kas izrā dī jā s labā.9 stā vu mā jā , 5. stā vā .


Mē s Skopjē iemī lē jā mies uzreiz, no pirmā acu uzmetiena. Pilsē ta atrodas zem kalniem, kuru virsotnē s sniegs vē l nav nokusis. Pretī mū su mā jai ir č etri jauni debesskrā pji ar skaistu nakts apgaismojumu. Nedaudz tā lā k atrodas Vodno kalns ar Tū kstoš gades krustu, kas celts par godu kristietī bas 2000. gadadienai. Krusts ir redzams no jebkuras vietas pilsē tā , un vakarā tas mirdz tū kstoš iem spuldž u. Ļ oti neparasti. Kad naktī ir tumš s un kalns nav redzams, š ķ iet, ka Krusts karā jas debesī s! Dzī voklis mū s pā rsteidza ne mazā k. Plaš s, ar 2 atseviš ķ ā m guļ amistabā m un milzī gu dzī vojamo istabu, 2 lieliem balkoniem, viens no viesistabas, otrs no virtuves. Uz lodž ijā m ir puķ es un koki kubulos. Virtuve ir pilnī bā aprī kota ar visu nepiecieš amo, tā pat kā mā jā s. Eleonora mums visu parā dī ja, atstā ja 2 pudeles ū dens un 4 maisiņ us kafijas.

Bija arī malta un š ķ ī stoš ā kafija, daž ā das tē jas. Kopumā ceļ otā ju paradī ze. Pie mā jas bija Vero veikals, un visi skrē ja uz veikalu - tā ir galvenā bē rnu izklaide. Un es gribē ju bū t š o brī niš ķ ī go dzī vokļ u saimniece vismaz stundu. Cilvē ki š eit ir draudzī gi, visi sasveicinoties pie ieejas, lai gan mū s redz pirmo reizi.

Bet bē rni ir noraizē juš ies, mums jā š ķ ē rso robež a ar Grieķ iju rī t lī dz pulksten 15.00 (beidzas PCR tests). Lī dz ar to tika nolemts celties 4 no rī ta un doties ceļ ā.5, ņ emot vē rā , ka lī dz robež ai un tā s noslodzei nepiecieš amas 2 stundas. Nav zinā ms, cik daudz bū s nepiecieš ams, lai izietu ...

Laiks iet gulē t, bet viņ i nevar mani aizvest prom no balkona — es gribu tur dzī vot! Tik skaistums, tā ds skats! Uz kalniem, uz mā jā m apkā rt, pa nakti Skopje....

Kopumā piecos no rī ta nabaga Eleonorai iedevā m atslē gas un braucā m uz robež u. Ceļ š ir pasaka "Gredzenu pavē lnieks".

Cietas kalnu ainavas, viena pā rsteidzoš ā ka par otru. Biež i maksā ceļ i. Katru reizi 1 eiro. Pē dē jā degvielas uzpildes stacijā pirms robež as uzpildā m pilnu bā ku, gan benzī nu, gan gā zi par lē tu cenu. Ir labi ceļ ot ar tā dā m cenā m, kad var atļ auties visu. Iepriekš ē jā vakarā bē rni sapirka sev visā das garš ī gas lietas, viss ir lē ti, cenas tā das paš as kā mums.

Un degvielas uzpildes stacijā jautrs maķ edonietis, mū s ieraugot, kliedza: “Ukraina! ? Problē ma! »

Mē s nesapratā m. Kā da ir problē ma? Kaut kas politisks? Bet sanā ca tā , ka vakar bija Ukrainas-Maķ edonijas spē le, kurā uzvarē ja Ukraina. Un maķ edonieš iem, kuri bija traki ar futbolu, tā bija traģ ē dija. Vī rs teica, ka neko nezina, bija uz ceļ a, neskatī jā s. . Vispā r papļ ā pā jā m, pasmē jā mies, braucā m prom.

Maķ edonijas un Grieķ ijas robež a

Tuvojamies robež ai — tur ir simtiem automaš ī nu. Simtiem maķ edonieš u un serbu automaš ī nu.


Izrā dā s, ka mū su ieraš anā s sakrita ar Trī svienī bas svē tkiem, kurus viņ i arī svin un ir arī.3 brī vas dienas. Sargs! Mē s to nevarē jā m paredzē t, nedomā jā m! Vispā r labi, rinda uz robež as kustas ā tri, 4 pieņ emš anas logi maš ī nā m, Grieķ ija uzņ em viesus uz pilnu klapi! Tač u visi š ie viesi aizņ ē ma to apmeš anā s vietu, uz kuru mē s rē ķ inā jā mies. Mē s, tā pat kā pagā juš ajā gadā , iztikā m bez naktsmī tņ u rezervē š anas.

Sā kotnē ji rezervē jā m dzī vokli Sartos, bet, pirmkā rt, mums tas ī sti nepatika (ļ oti vienkā rš as, plikas sienas un gultas), citi varianti, ja bija labā ki, bija ļ oti š auri ar 2 divstā vu gultā m un a. virtuvī te. Un pē c Bulgā rijas un Melnkalnes es gaidī ju vienā das kvalitā tes un lī meņ a dzī vokļ us - ar lielu iebū vē tu virtuvi, ar lielu platī bu, vannas istabu, lai bū tu labs aprī kojums. Virtuvī te un divstā vu gultas - tas nav paredzē ts atpū tai, bet gan sablī vē š anai.

Ē dam paš i, visu laiku gatavojam bē rniem, virtuvē vajag normā lu. Otrkā rt, ī paš nieks mums piedā vā ja samaksā t 50% no izmaksā m, pā rskaitot naudu uz kā du kontu Amerikas bankā....Kā to izdarī t? Un ja nu mū s joprojā m neielaiž Grieķ ijā vai kā dā citā nepā rvaramas varas gadī jumā ?

Mū s ieinteresē ja arī Nikiti pilsē tiņ a, jo tur ir Lidl veikals ar labā m cenā m un atlaidē m (galu galā mums lī dzi ir 2 grauzē ji))). Ļ oti gribē ju uz Sarti, pieskatī jā m pirms 2 gadiem, kad gribē jā m uz Grieķ iju, bet tur nav lielveikala, ir tikai veikali. Ņ ikiti arī pieskatī jā m mā jokli, bet par to bija jā maksā uzreiz! Bet es nevarē ju spert š ā du soli, nezinot, vai Grieķ ija mū s pieņ ems. Un neviens par to nebija pā rliecinā ts. Visi mū su draugi joprojā m jautā , kā mē s tur nokļ uvā m.

Kopumā robež a ar Grieķ iju tika pā rvarē ta 1.5 stundā s! Mē s nolaidā m onkulim PCR testu, bet viņ š tikai paskatī jā s uz viņ u.

Vī rs teica: Nez, ja mē s nebū tu viņ am uzdevuš i testu, vai viņ š viņ am pat pajautā tu vai ne? Tas rada iespaidu, ka tā nav.

Grieķ ija

Oho! Esam Grieķ ijā . 9.30.

Tas ir lieliski! Oleandri tiek stā dī ti un zied gar ceļ u visā Grieķ ijā . Cik tas ir skaisti. Bulgā rijā bija daudz rož u, visas rozē s. Un te viss oleandros!


Tagad varat rezervē t naktsmī tnes Salonikos! Vajag internetu. Mē s nopirkā m TEZ TELEKOM interneta karti, lai bū tu internets pa ceļ am, bet nez kā pē c tā darbojā s visā valstī...Tā darbojā s Ungā rijā , nevis Serbijā , darbojā s Maķ edonijā , ne Grieķ ijā ! Piestā jam pirmajā benzī ntankā , varbū t bū s Wi-Fi. Un tad mū s pā rsteidz benzī na un gā zes cena. Gā ze - 0.818 eiro! (UAH 26.51), benzī ns 1.669 eiro (UAH 54). Tualete apmaksā ta! Š eit mē s esam...

Saloniki

Labi, rezervē sim dzī vokli. Uzrakstī jā m saimniekam Viberā un steidzā mies uz pilsē tu. Tomē r pē c 1-1.

5, ierodoties Salonikos, atklā ja, ka viņ š pat nav izlasī jis ziņ ojumu. Laiks ir ap 11.30, kas man jā dara? Ok, netē rē sim laiku, tū lī t dosimies apskatī t apskates vietas. Mē s devā mies uz Romas forumu. Kā du iemeslu dē ļ tas ir slē gts. Paskatī jā s no malas, nofotografē ja. Principā nekas ī paš s. Mē s devā mies uz krastmalu, es gribē ju paņ emt bē rnus laivā , aizvest uz Balto torni un vienkā rš i pastaigā ties. Viņ iem radā s ideja novietot automaš ī nu lielas slimnī cas teritorijā netā lu no centra, jo Salonikos autostā vvieta ir problē ma.

Kopumā mā jas Salonikos atrodas ļ oti tuvu viena otrai, un to ir daudz. Es to nosaucu par "pusč igā nu nometni". Satiksme ir haotiska, uz ceļ iem nav neviena marķ ē juma, ir tikai luksofori, kas atrodas zemu, kas padara tos grū ti pamanā mus. Ir daudz mopē du, kas nejauš i izspiež as starp automaš ī nā m. Pilnī gs bardaks. Es nezinu, kā mans vī rs pā rvarē ja š o haosu.

Manuprā t, Salonikos jums ir jā ī rē dzī voklis tuvā k krastmalai. Lai ir nedaudz dā rgā k, bet nav tā das mā ju drū zmē š anā s, ir plaš ā ks un glī tā ks.

Mē s nonā cā m pie Baltā torņ a. Netā lu no tā s izbrauc ekskursiju laivas, kas gar piekrasti riņ ķ o pa ū deni un var apskatī t pilsē tu no jū ras. 2 laivu vē rts. Uz sarkanajiem barkeriem mū s aicinā ja braukt bez maksas, jums tikai jā nopē rk dzē riens bā rā . Labi, mē s vienojā mies. Mē s iegā jā m, un viņ š uzreiz aizpeldē ja. Viesmī le atnesa ē dienkarti. Gribē ju frappe kafiju (to cena 6 eiro! Neskatoties uz to, ka toreiz pirku par 1.20 eiro), vī ram ū deni (1 eiro 0.5 pudeles). Uz ko meitene mums atbildē ja, ka visiem jā pasū ta un ne mazā k kā.5 eiro no cilvē ka! Citā di par laivu jā maksā.3 eiro no cilvē ka! Op-la! Mē s to negaidī jā m.


Es sā ku ar viņ u strī dē ties, sakot, ka tā ir mā nī š ana, viņ i mums to neteica, piezemē joties (un es arī nelasī ju par š ā dā m niansē m internetā ). Ī sā k sakot, slidoš ana ir sabojā ta, es neko neredzē ju, es tikai strī dē jos ar viņ u, un viņ a ar mani. Es ne uz ko ī sti neskatī jos, viņ i negā ja augš ā uz otro stā vu. Un viņ i plā noja nopirkt semī tus, un dzert tos ar tē ju, bet laivā (kā Stambulā mē s dzē rā m un ē dā m uz prā mja)! Eh. Atkal mī nuss.

Saimnieks nereaģ ē . Reģ istrā cijas laiks (13.00) jau ir pagā jis. Pulksten 15.00. Š ķ iet, ka Grieķ ijā nav ne viesmī lī bas, ne draudzī guma. Ieraduš ies - jū su problē mas. LABI. Dodamies uz Balto torni. Š o torni agrā k sauca par Sarkano, jo turki nogalinā ja daudz cilvē ku. Viņ u galvas iekrita jū rā , un torņ a sienas bija asinī s. Miera laikā torni nokrā soja baltā krā sā un sā ka saukt par Balto torni, lai labotu pagā tni. Vī rs un dē ls ir noguruš i un nevē las ekskursijas, vē las atpū sties uz ielas pie jū ras.

Un mē s ar meitu esam ziņ kā rī gi, visur kā pjam, visu vajag. Dosimies uz Torni. Ieeja no pieauguš ā tagad 6 eiro, no bē rna 3 eiro. Pie ieejas viņ i dod audio gidu apmaiņ ā pret pasi.

Tornim ir 6 stā vi, katrs stā vs ir tematisks — veltī ts kā dai Saloniku vē stures lappusei. Katrā stā vā ir vairā ki monitori. Jū s tos ieslē dzat sinhroni ar audio ceļ vedi un klausā ties, un slaidi ir monitorā . Mans bē rns tur pavadī ja pusotru stundu! Bija interesanti. Vienī gais mī nuss ir tas, ka nav kur sē dē t. Ja viss bū tu tā pat, tikai ar krē sliem...6. stā vā atrodas skatu laukums ar skatu uz pilsē tu.

Ap 16:00 mē s izgā jā m no Torņ a, izrā dī jā s, ka dzī vokļ a ī paš nieks pamodā s! Viņ š ir gatavs mū s uzņ emt. Bet kā pē c gan atgriezties pilsē tā , ja esam galamē rķ ī , krastmalā , kur visi vē l nav redzē juš i? Pā rcē la reģ istrā cijas laiku uz 19.00 un devā s pastaigā tā lā k. Principā nekas ī paš s, uzbē rums, kā uzbē rums. Mū su mē rķ is bija sasniegt Aristoteļ a laukumu. Nav tuvu.

Nē ģ eri nepā rtraukti steidzas pie mums, uzvelk rokassprā dzes, lai varam tā s nopirkt. Mē s sakā m, ka neko nesaprotam, viņ i netic, viņ i smejas. Pā rsteidzoš i, pat melnā dainie un viesmī ļ i brī vi pā rvalda angļ u valodu, un mē s, tik gudri un lasī tprasmi, ar 2 augstā kajā m izglī tī bā m, kaut kā runā jam.


Aristoteļ a laukums, manuprā t, ir skaistā kā vieta Salonikos. Gribē tos tur pasē dē t ilgā k, atpū sties, izbaudī t š ī s vietas skaistumu. Mē s berzē jā m Aristoteļ a pirkstu, lū dzā m, lai viņ š dod mums vairā k inteliģ ences))) un devā mies pastaigā pa Ladadikas kvartā lu. Skaisti, visur puķ es, palmas podos, kafejnī cas. Tā nu pienā ca vakars un bija laiks beidzot ievā kties dzī voklī (pē c 5 stundu miega saimnieks mū s apž ē loja).

Maš ī na atradā s ļ oti tā lu, un mē s ar pē dē jiem spē kiem stutē jā m, pa ceļ am vē rojot vakara pilsē tu un tā s grieķ u iedzī votā jus.

Starp citu, grieķ ietes ir ļ oti glī tas sievietes, koptas, labi ģ ē rbtas, kvalitatī vā s dā rgā s drē bē s, ar skaistā m somā m un rotā m.

Mū su dzī voklis izrā dī jā s rosī gā rajonā , tuvumā bija daudz veikalu, neliels laukums ar strū klaku, rosī gas ielas, Maskavas veikals. Mē s iegā jā m š ajā veikalā . Personā ls runā krieviski. Cenas augstas, tā pē c pircē ju maz. Un mē s devā mies uz citu veikalu pā ri ceļ am, kur nopirkā m visu nepiecieš amo rī tdienas ceļ am uz Sithonia. Pats dzī voklis izrā dī jā s mazs, bet ar lielu vē su terasi, ar lielisku skatu uz pilsē tu no 8. stā va.

Ī paš nieks mums nenodroš inā ja autostā vvietu, lai gan tajā paš ā mā jā ir autostā vvieta, bet tieš i otrā di, viņ š piezvanī ja mums, lai mē s ā tri izņ emtu automaš ī nu no mā jas. Apbrī nojama viesmī lī ba! Apbraukā juš i lokus pa š aurajā m ieliņ ā m, atradā m stā vvietu ne ī paš i tā lu un priecā jā mies, ka rī t braucam prom.

Mē s ar meitu gribē jā m pastaigā ties pa mū su rajonu (lai nesē dē tu dzī voklī , mē s Salonikos apmeklē jam vienu reizi mū ž ā ). Tuvā kajā veikalā nopirkā m tē ta alu, atradā m veikalu ar saldumiem un izrā dī jā s, ka te ir ļ oti daudz daž ā du saldumu un konditorejas izstrā dā jumu par zemā m cenā m. Mū su mī ļ ā kā tulumba š eit bija par 7.50 eiro. Sitonijā tas maksā ja 11.80 eiro par kg.

Sitonija


Tas bija sestdienas rī ts. Visi grieķ i un kopā ar viņ iem maķ edonieš i, serbi, rumā ņ i, ungā ri, arī mē s)) devā s uz Halkidiki. 5 joslu š oseja bija noslogota, braucā m lē ni. 1.5-2 stundas ceļ ā - un esam kū rortpilsē tā Nikiti. Dodamies uz adresi, kuru apskatī jā m internetā . Riņ ķ ojot ap Ņ ikiti, atradā m milzī gu zī dkoka koku ar nebijuš u izmē ru ogā m (kā das mū su 5 kaut kur). Neviena koka, daudz ogu, bija jā pamē ģ ina )))), - garš ī gi, saldi. Atradā m “savu” mā jokli, kuru pieskatī jā m airbienbi, tur kā da sieviete tikai tī rī ja un, nupat, runā ja krieviski.

Izrā dī jā s, ka š is mā joklis drī z tiks apdzī vots, nā k saimnieces sievasmā te. Ž ē l gan. Laipna sieviete mē ģ ina mū s kaut kur iekā rtot. Zvana saviem draugiem. Mums piedā vā naktsmā jas par 200 eiro dienā (haha, ļ oti jautri. Mē s rē ķ inā jā mies ar cenu ne vairā k kā.50-60 eiro dienā ). Piemē ram, viņ iem nav izdevī gi nodroš inā t mā jokli. Apsolā m padomā t un skatī ties rezervā ciju. Sartos tradicionā li ir miniatū ras mā joklis, kurā divi cilvē ki knapi ietilptu, Nikiti paliek tikai par dā rgā m cenā m, apskatā m visu Sitoniju. Man patī k dzī vokļ i netā lu no Neos Marmaras. Vī rs saka, ka turpat blakus ir Lidl. Principā der, bet es par š o krasta daļ u nemaz nedomā ju, visas krā š ņ ā s pludmales, kuras vē los apmeklē t, ir otrā , austrumu krastā...

Labi, iesim. Paradisos ciems. Skaists. Meklē jam dzī vokļ us, nevaram atrast. Cilvē ki mums palī dzē ja atrast, mē s klauvē jā m. Neviens neatver. Beidzot iznā k sieviete. Viņ š saka, ka es neko nezinu, es neko nesaprotu.

Vē lā k izrā dī jā s, ka tas ir vadī tā js! Un ja nebū tu puisis - kaimiņ u miniviesnī cas menedž eris, kurš runā ja angliski un bija draudzī gā ks pret tū ristiem, es pat nezinu, kā mē s bū tu apmetuš ies. Pateicoties viņ am, viņ i sazinā jā s ar saimnieci, mē s samaksā jā m naudu un iekā rtojā mies dzī voklī . Tas viss mū su menedž erim prasī ja vairā k nekā.2 stundas! Ar to, ka no 6 istabā m tikai viena bija aizņ emta! Š ķ iet, ka grieķ i nemaz nav priecī gi, ka viņ iem ir atvē ruš ā s robež as un tū risti nav labvē lī gi...

Istaba izrā dī jā s diezgan laba: 2 istabas, 2 atseviš ķ as gultas (tas, ko mums vajag! ) un 1 divguļ amā gulta. Virtuve ir diezgan plaš a, ar 3 degļ u elektrisko plī ti un cepeš krā sni. Un liela terase. Nebija veļ as mazgā jamā s maš ī nas, gludekļ a un matu ž ā vē tā ja, un sā kumā man tas ļ oti nepatika (atvaļ inā jumā Bulgā rijā es izlutinā jos).


Bet tad, pastaigā joties un ceļ ojot pa mū su brī niš ķ ī gajā m Paradisos, mē s sapratā m, cik tā ir brī niš ķ ī ga vieta! Skaista, burvī ga, iegremdē ta daž ā dā s krā sā s un palmā s, un tajā paš ā laikā klusa un mierī ga, ar skaistu lī ci un maigu dzidru jū ru, un Zilā karoga pludmali. Mums tas maksā ja 35 eiro dienā .

Iedzī vojā mies lieliski, viss bija pē c mū su prā ta. Beidzot sā kā s mū su brī niš ķ ī gā s jū ras brī vdienas Sitonijā , apmeklē jot pasakainas, nereā las pludmales, piemē ram, Karidi Beach, Orange Beach, kas mū s noveda pie neaprakstā mas sajū smas. Tā pat mē s devā mies uz Toroni, Kalamitsi, Sarti, Vourvourou, Porto Koufo, Koviu pludmali, praktiski, apceļ ojā m visu Sithonia. Viņ a ir brī niš ķ ī ga! Š ī ir oleandru, palmu, priež u skuju un jū ras ainavu kombinā cija, par kuru mē s vienmē r sapņ ojam.

Dienu vē lā k bija manas meitas dzimš anas diena (16 gadus veca), un mums tik tikko bija laiks izdomā t, kur to svinē t.

Atsauksmē s lasā m, ka Ta Kumata krogs bija labs, tač u tajā bija tik daudz cilvē ku, ka viesmī ļ i bija noguruš i un nepievē rsa mums vajadzī go uzmanī bu. Tā pē c nolē mā m doties uz kā du klusā ku vietu blakus. Turklā t viesmī lis tur runā ja ukraiņ u valodā ....Papildus galvenajiem ē dieniem viņ i mums atnesa 5 maizes š ķ ē les un viesmī lis pienā ca mums ieliet ū deni no pudeles. Bet es jau lasī ju atsauksmes par to, un mē s atteicā mies. Izrā dī jā s, ka 1 sī ks maizes gabaliņ š maksā.1 eiro! Un ū dens par maksu. Pā rsteidzoš i, viņ i mē ģ inā ja mū s saī sinā t pret 2 gabaliņ iem maizes un ū dens, mū su rē ķ inam pielika 4 eiro, tā pē c nā cā s noskaidrot, kas tas ir....Grieķ i pasmaidī ja par visiem 32 zobiem, bet slē pa acis. Tiesa, viņ u musaka iznā ca satriecoš a....

Toroni pludmale

Toroni ir diezgan liels kū rortciemats. Piekrastes lī nija ir ļ oti gara.

Ū dens ir tī rs un cilvē ku maz.

Zonas ar sauļ oš anā s krē sliem mijas ar brī vajā m zonā m. Nedaudz vē jains, nav kur paslē pties no saules, nav priež u un koku. Bet ļ oti skaistas krodziņ i, arī daudz puķ u un palmu.

Pludmales dienvidu daļ ā ir zona jahtā m un laivā m, tā s tur nepeld.

Nevarē tu teikt, ka mums ļ oti patika Toroni pludmale, parasta pludmale, Sitonijā ir stā vā kas pludmales. Reklā mā redzamais ir nedaudz izpuš ķ ots...

Porto Koufo pludmale


Internetā lasā m, ka Porto Koufo ir zvejnieku paradī ze. Apskatī jā m to, kā paņ ē mā m makš ķ eri. Pludmale nav pā rpildī ta, krasta lī nija ir gara, bet akmeņ aina. Daž reiz ļ oti lieli akmeņ i. Ū dens, tā pat kā citviet Sitonijā , ir ļ oti pievilcī gs un dzidrs. Porto Koufo atrodas gleznainā lī cī , ko ieskauj kalni. Kaut kas atgā dinā ja Kotoras lī ci Melnkalnē.

Bet arī pludmale nav tā labā kā Sitonijā akmeņ u dē ļ .

Kalamitsi pludmale

Ceļ š uz Kalamitsi ciemu ir lielisks. Mē s braucā m no Neos Marmaras caur Sithonia dienvidiem. Tas piedā vā trakus panorā mas skatus, kas priecē .

Pats ciemats ir mazs, un pludmale ir diezgan gara. Mē s nolē mā m palikt netā lu no akmens salas, kas ir ciema galvenā atrakcija. Smiltis ir brī niš ķ ī gā dzeltenzelta krā sā , ar dzirksti. Viļ ņ u nebija, ū dens bija tī rs un caurspī dī gs, tirkī zzils. Ja jū s peldat tā lā k, krā sa kļ ū st akvamarī na.

Peldē t ir ļ oti viegli, var peldē t pusotru stundu, jo ū dens turas labi. Pē c tam, protams, uzkā pā m klinš u salā (mazs piedzī vojums). Mana meita caur ē rkš ķ iem devā s uz paš u virsotni, uz paš u baznī cu.

Apkā rt akmenim visi snorkelē ar maskā m, bet bē rni teica, ka nekā ī paš a tur neesot, tikai daž as zivis. Meklē jā m mī dijas vai vismaz rapanus, bet lai kur mē s atrastos, Egejas jū rā vispā r nekā tā da nav.

Pats Kalamitsi ciems ir ļ oti gleznains.

Mums tur ļ oti patika. Bet no saules nav kur paslē pties, priež u un koku nav, apdegā m, lai gan visu laiku bijā m zem lietussargiem. Jū nijs bija auksts un lietains, pat nesanā ca piesegties ar aizsargā još u iedegumu, pie jū ras nonā cā m pavisam balti. Tad nolē mā m, ka vajag nopeldē ties tajā s pludmalē s, kur ir skujkoku mež s, pietiek, lai saulē degtu. Un mē s devā mies uz Karidi pludmali.

Karidi pludmale

Tā atrodas Vourvourou ciema galā . Pats Vourvourou ir ļ oti skaists, liels ciemats, kas stiepjas gar krastu.


Gar krastu stiepjas villas, ko rotā milzu un mazas palmas, milzu kaktusi un koš i, un, protams, ziedi. Jū ra tur ir normā la, bet pretī ir Diaporos sala, un visur tiek ī rē tas motorlaivas tiem, kas vē las peldē t apkā rt. Vourvourou nav lielveikala, tuvā kais ir Nikiti (tā di ir vismaz 3). Karidi pludmale atrodas priež u mež ā paš ā Vourvourou galā . Neskatoties uz lielo tū ristu skaitu, ikviens var kaut kur apmesties. Kā ds smiltī s, jū ras malā , kā ds zem priedē m, kur ir až ū ra ē na. Priež u smarž a ir pā rsteidzoš a. Ū dens š eit ir dievī gs. Smiltis baltas, ar dzirksti, it kā kā ds pludmalē bū tu izkaisī jis sudrabu. Turklā t jū rā tie paš i dzirksti uz smiltī m. Ū dens ir gaiš i zilā krā sā , tik caurspī dī gs, ka peldot zem tevis met ē na, it kā tu peldē tu pa ū deni, nevis peldē tu. Liels sekla ū dens laukums, kas ir labs bē rniem, un ū dens tur ir gandrī z karsts.

Bet nedaudz tā lā k, kur pieauguš ajiem ū dens ir vē l dzidrā ks.

Pludmale atrodas lī cī , un š eit nekad nav viļ ņ u. Un zem priedē m nav vē ja. Mē s to ļ oti mī lam. Vienī gais negatī vais ir daudz cilvē ku, bet ja aizpeld tā lā k, tad nav neviena. Vispā r apburts, noburts, 1.5h netikā m ā rā no ū dens. Jā , es neteicu, ka lī ci no labā s un kreisā s puses robež ojas figū rakmeņ i. Tu staigā pa š iem akmeņ iem – un š ķ iet, ka atrodies citā dimensijā . Tas ir kluss, neparasts, ir tik sarež ģ ī tas figū ras no akmeņ iem, un starp tā m ir ū dens.

Fotogrā fijas ir bumbas. Jū s iznā kat no ū dens uz zemes - un š eit jums ir Jaungada skujkoku aromā ts!

Orange Beach

Orange Beach atradā s tā lu no mums. Tieš i pretī Neos Marmaras, otrpus Sithonia, tikai tieš a ceļ a nav, gandrī z stundu jā met lī kums.

Bet tu brauc pa skujkoku mež u, un apkā rt ir kalnu ainavas...Tiesa, beigā s sā kā s serpentī ns. Bet! Kad mē s tur nokļ uvā m, mē s aizmirsā m gan garo ceļ ojuma laiku, gan serpentī nu…. Arī skujkoku mež s, ū dens krā sa no augš as tik tirkī za, ka uzreiz gribas lē kt un izš ķ ī st tajā...Autostā vvieta bezmaksas, vietu vienmē r pietika, ja paskatā s, teritorija liela. Mē s devā mies vispirms pa kreisi, pē c mū zikas skaņ ā m, bet tur bija zona ar sauļ oš anā s krē sliem. Sapratā m, ka jā iet pa labi, bet dē ls neizturē ja, teica, ka peldē s uz krasta labo pusi, apvedot ragu, un es viņ u neapturē ju, jo pats bū tu peldē jis. ar viņ u. Izrā dī jā s, ka š eit nav smilš ainas krasta lī nijas, lī dz ū denim jā brauc ar kalnu kazu pa lieliem, maigiem akmeņ iem, un krastā ir mazi, nobruž ā ti gliemež vā ki vai oļ i. Tas ir pilnī gi baltā krā sā , un no tā ū dens ir pilnī gi caurspī dī gs zils. Gandrī z uzreiz dziļ š , tā pē c š eit ū dens bija vē sā kais no visā m pludmalē m.

Pludmale robež ojas arī ar cirtainiem akmeņ iem, kas veido brī niš ķ ī gas fotosesijas. No š ī s pludmales un vē l labā k no akmeņ iem ir redzams svē tais Atona kalns.


Š eit arī nav viļ ņ u un vē ja, jo š is ir lī cis. Ū dens š eit ir vē l tī rā ks un caurspī dī gā ks nekā Karidi pludmalē , turklā t visu dienu no bā ra skan mū zika, un cilvē ku ir nedaudz mazā k, jo tas ir tā lu. Pludmale atrodas 10 minū š u brauciena attā lumā no Sarti pilsē tas.

Sā kumā es nezinā ju, kurai pludmalei pieš ķ irt pirmo vietu — Karidi vai Orange? Bet galu galā , kad katru pludmali apmeklē jā m vairā kas reizes, Orange Beach tomē r ieņ ē ma pirmo vietu manā vē rtē jumā . Un pē dē jā dienā mē s tur devā mies.

Sarti

Pagā juš ajā gadā plā nojā m doties uz Grieķ iju, pat rezervē jā m dzī vokli. Tas atrodas Sartos.

Lasī ju, ka š ī ir skaista pilsē tiņ a, kurā kū sā kū rorta dzī ve, pretī Atona kalnam, kura dē ļ ļ oti skaisti lec saule, plaš a pludmale, pa kuru plā noju no rī tiem skriet...Bet mē s nedevā mies , Grieķ ija tika slē gta pandē miju dē ļ . Tač u š ogad bija savā dā k. Bet es ļ oti gribē ju apmeklē t savu sapņ u pilsē tu, un tā ar mums tur notika.

No rī ta Sartos laiks bija brī niš ķ ī gs, tikai Atona kalnu klā ja kaut kā da dū maka. Jū ra bija brī niš ķ ī ga, silta, tī ra. Smiltis ir traki zeltainā krā sā ar mirdzumu izkliedi. Noķ ē rā m š os mirdzumus un paskatī jā mies tuvā k – kas tā s par zelta daļ iņ ā m smiltī s? Priecā ties nebija iespē jams. Biju sarū gtinā ts, ka visu laiku neiekā rtojā mies š eit...Pamazā m uz ū dens sā kā s kaut kā das putas, tad sā ka pieaugt viļ ņ i. Vairā k un vairā k. No Athos gā ja mā koņ i, mā koņ i. Debesis bija apmā kuš ā s, vē jš pieņ ē mā s spē kā . Sā kā s viesuļ vē tras vē ji.

Vī rs ar meitu skrē ja meklē t mazā k vē jainu vietu pludmalē , es paliku krastā , dē ls jū rā . Un tad uz mani sā ka birt smiltis ar tā du neticamu spē ku un ā trumu, ka es kļ uvu smiltī s, visas mū su lietas, lietussargi, kurus salokā m. Bija pat nepatī kami, gandrī z sā pī gi, kad ar katru vē ja brā zmu mani klā ja dzeloņ ainā s smiltis. Tika nolemts steidzami evakuē t pludmali. Uzturē š anā s š eit bija nepatī kama un nevajadzī ga. Iekā pā m maš ī nā un braucā m uz tuvā ko pludmali Orange Beach. Vī rs teica, ka ir tas pats, bet nē . Kad mē s visi smiltī s nokļ uvā m pludmalē , izrā dī jā s, ka š eit ir kluss un gluds, par ko bijā m neticami priecī gi un visu atlikuš o dienu baudī jā m brī niš ķ ī go jū ru.


Jā , arī , braucot cauri Sartiem, redzē jā m, kā das problē mas viņ iem ir ar kanalizā ciju. Kopā ar skaistā kajā m mini viesnī cā m un krodziņ iem no aku lū kā m tieš i uz ielā m plū da smirdī ga ū dens straumes ....

Tā mū s kaut kas tomē r paglā ba no atpū tas š eit.

Koviu pludmale

Mē s jau esam sevi lutinā juš i ar daž ā dā m skaistā m pludmalē m, un š ī mazā pludmale mū s nepā rsteidza. Bet tai ir viena interesanta atrakcija: aiz pludmales niedrē s ir dī ķ is, kurā dzī vo bruņ urupuč i! Viņ u tieš ā m ir daudz, viņ i ir izsalkuš i, ar prieku ē d maizi. Vienkā rš i barojiet uzmanī gi: pirksti sā pī gi kož . Turklā t viņ i pē c kā rtas peld uz krastu, izstiepj kaklu un skatā s uz mums, un tad peld atpakaļ . Paņ ē mā m rokā s vienu mazuli, pieskā rā mies viņ am tuvā k. Bē rni bija sajū smā ...

Starp citu, priekš pē dē jā dienā mē s ar meitu devā mies vakarā pastaigā ties un pavisam nejauš i ceļ a malā ieraudzī jā m...Ā pš u! Tā lū k, kurš visu laiku č aukstē ja krū mos, un mē s no viņ a baidī jā mies, kad ē dā m zī dkokus! ...

Mū su piejū ras brī vdienu laiks pagā ja nemanot, un ir pienā cis ekskursiju laiks.

Meteora nav ļ oti tā lu no Halkidiki.

Š is ir pasaules brī nums, ļ oti interesanta atrakcija. Protams, mē s tur devā mies. No rī ta pē dē jo reizi nopeldē jā mies mū su "dzimtajā " Paradisos pludmalē , kur vienmē r ir mierī gs (dienvidu daļ ā ) ...

...tad mē s braucā m uz Neos Marmaras, lai iegā dā tos saldumus un suvenī rus, un braucā m tā lā k.

Pā rvietoš anā s ilga 4 stundas. 18.00 bijā m Trikalas pilsē tiņ ā , kur rezervē jā m naktsmī tnes par 37 eiro (vispā r cenas š ajā rajonā - Meteora, Olimpa kalns - ir kosmiskas). Apmē ram stundu mē ģ inā jā m iekļ ū t dzī voklī , internets nedarbojā s. Viss izrā dī jā s vienkā rš i kā bumbieru lobī š ana - atslē gas bija slē dzenē , vajadzē ja tikai uzzinā t dzī vokļ a numuru. Dzī voklis izrā dī jā s brī niš ķ ī gs: milzī ga halle, 2 guļ amistabas, daudzas gultas, un ap visu dzī vokli ir lodž ija ar augiem un ziediem. Plus skats uz pilsē tu no 3. stā va.


Ieeja 3 eiro no personas. Kasiere bargi novē rtē izskatu, mū su kleitu garumu un vī rieš u apģ ē rbu un izlaiž cauri (š eit zinā jā m par ī paš o apģ ē rba kodu). Papildus brī niš ķ ī gajam skaistumam, klosterī ir ko redzē t - tur ir muzejs, ļ oti skaistas ikonas ar zeltu un dā rgakmeņ iem, vecas grā matas, zī mē jumi uz bē rza mizas.

Tad mē s devā mies uz Lielo meteoru. Tas ir arī ļ oti skaists, ar muzejiem iekš ā . No tā lienes var redzē t, kā vinč a pā rnes produktus no kravas automaš ī nas uz akmeni.

Mana meita negribē ja doties prom, viņ ai tur ļ oti patika. Bet viens no klosteriem - Svē tā Stefana klosteris tiek slē gts 13.30, jā steidzas ....Kopumā mē s nevarē jā m viņ u atrast, mē s riņ ķ ojā m kalnos 40 minū tes, un mē s kavē jā mies uz š o klosteri ...

Sv. Trī svienī bas klosteris š odien bija slē gts. Ž ē l, jo uz to nav ceļ a un brauc ar funikulieri, kas bū tu ļ oti interesanti mū su bē rniem.

Tā lā k pa taku atrodas Sv. Barbaras klosteris. Ļ oti skaists kā piens, plati pakā pieni, zem koku lapotnes, uz tiem soliņ i. Mū su puikas jau bija noguruš i, karstums bija pā ri 40 grā diem, mē s ar meitu devā mies kopā . Kasiere apskatī ja Sonju un teica, ka kleita ir ļ oti ī sa. Nopē rc, saka, svā rkus par 2 eiro....Kaut kā mū su plā nos nebija iekļ auta kapuces iegā de par papildu samaksu. Katrs klosteris vienai ģ imenei maksā ja 12 eiro. Un mē s devā mies atpakaļ lejā .

Pē dē jais klosteris, kuru š odien var apmeklē t, ir Sv. Nikolaja. Tas ir mazs, tam nav nekas cits kā panorā mas platforma. Un ļ oti garš kā pums. Bet tur Sonja ieraudzī ja ī stu mū ku, un es saņ ē mu monē tu no svē tā s grā matas. Es iznā cu ā rā un kliedzu: "Sveiki, meteori! "Un mū ki man kaut ko kliedza no augš as, atbildot ...

Tad mē s braucā m uz panorā mas platformu (urrā , ekskursiju autobusi nebija). Skati ir elpu aizraujoš i! Tikai tu un š ī nereā lā mež onī gā daba!


Izrādījās–neviens,neotrs!Šeitnebijanekālaba,unarīautostāvvieta.Visigribējaēst,unvirtuvēbijaizdegusispuldzīte.Plusvēlnemazgātaspannas,pilnīgasāls,cukura,tēju,kafijasu.c.neesamība.Mūsu“mīļākaisvariants”irdivguļamāgulta,kasčīkstpiekatrasguļošacilvēkakustībasvismaz1vai2stāvos.Ardīvānugaitenīlikulielascerības,bettasizrādījāsstienisnostūradīvānaunnekādineatklājās!UnmansvīrsbraukājapaAtēnām,meklējotkautkāduautostāvvietu,jostāvlaukumspiešīsmājasbijanosētsarnokritušukoku!Tasbijasliktākaisdzīvoklisvisāmūsuceļojumā.Garastāvoklisbijasabojāts...Betgarāceļojumāuztādiemniekiemkautkābeidzasireaģēt,itīpašitāpēc,kadzīvojamtikai1dienu.UnmumsirLIELAprogrammarītdienai.)))

VisunākamodienuAtēnasbijamūsu.Cikdaudztevjādara!

Pirmkārt,protams,Akropole!Ieejasbiļetetagadir20eiro.Rakstīts,kabērniemlīdz25gaduvecumamuzrādotpasi50%atlaide.Unaizmirsāmmeitaspasi!(jaunākaisneuzvienunegribējaiet-bija45grādukarstums).Betmeitenepiekasesviņamnejautāja.Uzreiznomumssaskaitīja50eiro(nomeitas10)...

Tiklīdzmēssākāmvisurūpīgiizpētīt,mēstikkonokļuvāmPropylaea,jomumsteica,kamumsir20minūtes,Akropoletiksslēgta.Kā?!Mēsnekonesapratām,jo​​pieieejasnekasnebijarakstīts,unmēsnebrīdinājām...

Bet katram gadī jumam mē s sā kam paā trinā ties. Tad tikai sā kam skriet, jo apsargi (un tā du te ir ļ oti daudz - tie ir vī rieš i un sievietes) sā k dzī t ā rā cilvē kus. Es zvē ru un aizvainojos: kas tas ir? Turcijā arī ieeja Topkapi pilī maksā.20 eiro, bet es tur pavadī ju tik daudz laika, cik sirds kā roja - 2 stundas.

Lū k, mana ģ imene un es iedevā m 1650 grivnas, pirms mums bija laiks atskatī ties, kā jū s, lū dzu, paklanī tos ... ! Tad satikā m kā du krievu, kurš š eit dzī vo jau 10 gadus, viņ š dzirdē ja mū su runu, un aizgā ja pie apsargiem, lai noskaidrotu, kā pē c cilvē kus izdzina (pats bija pā rsteigts). Izrā dī jā s, ka karstuma dē ļ Akropole ir slē gta no 13.00 lī dz 17.00. Nekur nebiju par to lasī jis, un tas bija nepatī kams pā rsteigums.

Visas Atē nu apskates vietas atrodas centrā , tā s var izpē tī t kā jā m. Vispirms uzkā pā m Areopaga kalnā – tas atrodas tieš i blakus Akropolei. Tur ir ļ oti slideni lieli akmeņ i, un es sevi aizrā dī ju, ka paņ ē mu kedas un nevalkā ju. No Areopaga jū s varat redzē t daudzus senus apskates objektus.

Tad mē s devā mies garā m romieš u un grieķ u agorai, Zeva templim, uz galveno ielu — Plaku.

Tā ir oriģ inā la, mī ļ a, bet, protams, pā rpildī ta ar tirgotā jiem.

Mana meita nopirka skaistu “dievietes” stī piņ u ar lauru lapā m. Mani ļ oti ieinteresē ja senā Anafiotikas iela, tā izrā dī jā s augstā k virs Plakas.

Lī dztekus estē tiskajam baudī jumam cenas š eit ir kosmiskas (es domā ju, nopē rc ū deni vai saldē jumu).


Starp citu, mē s ieradā mies centrā ar metro, jo lasī ju, ka centrā nav vietas, kur novietot automaš ī nu. Bija ļ oti interesanti nopirkt biļ eti automā tā , apskatī ties viņ u metro, braukt tajā . Lieliski, ka mū su dzī voklis bija 2 minū š u attā lumā no metro un lī dz centram bija 4 pieturas. Starp citu, ieejas Grieķ ijā visur ir izgatavotas no daž ā du krā su marmora - balta, melna, pelē ka.

Mē s steidzā mies doties mā jā s, jo mazā kais palika viens mā jā s, bija ļ ooooti karsts un nolē mā m pē dē jo reizi izmē ģ inā t peldi brī niš ķ ī gajā Egejas jū rā . Mē s bijā m steigā , noguruš i, tā pē c gandrī z apmaldī jā mies metro: mē s ar meitu izkā pā m no maš ī nas, bet vī rs palika.

Vispā r 1 staciju nā cā s iet kā jā m (uztaisī ju nepareizu pieturu).

Dē ls, mū s ieraugot, nobijā s – mē s ielī dā m iekš ā un nokritā m no karstuma un noguruma. Bet VIENA diena Atē nā s! Piecē los un vedu visus uz pludmali. Nolē mā m doties uz Glyfada pludmali. Bet gribu teikt, ka jū ra pilsē tā nepavisam nav tā pati jū ra kā uz salas! Tas ir netī rs, ne tik caurspī dī gs, akmeņ ains krasts. Vī rs ienira un iedzina jū ras ež a adatu pirkstā . Bū tu labā k, ja mē s aizbrauktu uz Korintas kanā lu...Sakarā ar to, ka no mā jā m bija sliktas ziņ as (manai mā tei bija slikta sirds), mē s atcē lā m vienu dienu Atē nā s, un man bija jā atsakā s no ekskursijas uz Korintas kanā ls, lai gan es tieš ā m sapņ oju to redzē t kā cilvē ka roku brī numu.

Lai kā arī bū tu, pē c peldē š anas mē s aizbraucā m skatī ties sardzes maiņ u Sintagmas laukumā . Un tas ir patieš ā m forš i! Mans vī rs pat smē jā s.

Un pē dē jais mū su š odienas programmas punkts ir uzkā pt un sagaidī t saulrietu Likabeta kalnā.

Kļ uva pavisam tumš s, bija redzamas tikai lielā s pilsē tas gaismas.

Tā pē c mums nebija daudz laika. Uz vā jā m, noguruš ā m kā jā m dienas laikā mē s nolaiž amies no Lycabettus. Laiks doties mā jup, jo rī t mū s gaida garš ceļ š Atē nas - Skopje, apmē ram 700 km, š ķ ē rsojot Grieķ ijas-Maķ edonijas robež u un piestā jot Skopjē !

Atē nas–Evzoni ceļ š

Pirms izbraukš anas iegā jā m veikalā un sirsnī gi nopirkā m grieķ u gardumus uz atvadā m: bulciņ as ar olī vā m, pitu ar biezpienu, kartupeļ us, virtuļ us ar krē jumu, litru burciņ u grieķ u jogurta, biskvī ta kū ku utt.


Ceļ š no Atē nā m, kā parasti, ir ļ oti skaists, gar jū ras krastu, cauri tuneļ iem, gar kalniem. Un, protams, samaksā ts. Atpakaļ ceļ š mums izmaksā ja 30.6 eiro. Mums jā iet ā tri, jo mums ir tā ls ceļ š ejams. Bet man ļ oti gribē jā s pē dē jo reizi izkā pt no autobā ņ a un nopeldē ties Egejas jū rā.

Paskatī jos karti, pirms sasniedzu Katerini pilsē tu, jū ra ir ļ oti tuvu, ir Variko pludmale...Un tieš ā m, tur ir izeja no autobā ņ a, varē tu piezvanī t, bet bē rni kaut kā nesanā ca. gribē ja, un aizmiga. Ak, neviens nevē lē jā s pē dē jo reizi peldē ties brī niš ķ ī gajā jū rā ! Domā jā m, ka rī t peldē sim Skopjē , kanjonā , bet tur bija pavisam citi apstā kļ i un nebija jē gas peldē ties. 18.30 ļ oti ā tri š ķ ē rsojā m robež u un pē c 1.5h bijā m vietā .

Skopje

Mē s joprojā m nolē mā m palikt vismaz 1 dienu š ajā brī niš ķ ī gajā pilsē tā kopā ar mū su brī niš ķ ī go Eleonoru. Š oreiz viņ a bija vē l labā k sagatavota: kafija un tē ja tika pagatavota vē l lielā kos daudzumos, vannas istabā viņ a piekā ra aizkaru, ž elejas un š ampū ni, kā vienmē r, bija pā rpilnī bā , un ledusskapī bija 2 pudeles ū dens un garš ī gi cepumi. . Mani gaidī ja mans greznais balkons ar skatu uz kalniem! ))

Viņ as izmitinā š ana maksā ja 28 eiro, bet cik š eit ir komforts!

Cik interesanti ir 1 dienu bū t maķ edonietim, dzī vot maķ edonieš u dzī voklī . Vakarā devā mies pastaigā pa apkā rtni. Pie mū su mā jas bija laukums, kurā bē rni spē lē ja futbolu lī dz vē lam vakaram. Arī Vero veikals, ē stuves un kafejnī cas, kurā s visi galdiņ i bija aizņ emti un maķ edonieš u vakara dzī ve izvē rtā s ļ oti vē traina.

No rī ta mē s devā mies uz Matkas kanjonu. Š ī ir unikā la, skaista vieta. Ļ oti strauja, trakojoš a kalnu upe, pā r kuru tika uzcelti vairā ki tilti, mani pā rsteidza ar savu spē ku.

Jums jā iet (vai jā brauc) lī dz dambim. Aiz dambja upe ir klusa un mierī ga, kur tū risti brauc ar laivā m un laivā m. Cena š eit nav mainī jusies ilgu laiku - 200 dinā ru ir vē rts braukt bez ieieš anas alā un 400 - ar alu. Es joprojā m mī lu maķ edonieš us, viņ i mums pā rdeva biļ etes uz greznu laivu ar mī kstiem ā das sē dekļ iem un mū ziku par vienkā rš as laivas cenu. Un mē s peldē jā m ...


Satriecoš ā kanjona ainava atstā ja uz bē rniem neizdzē š amu iespaidu. Mū s aizveda uz alu un deva 20 minū tes, lai izpē tī tu alu. Tas ir mazs, izgaismots zilā , sā rtinā tā un dzeltenā krā sā , kas ir ļ oti dekoratī vs un rada vē l lielā ku iespaidu.

Tas ir mitrs, ir stolaktī ti un stogmatī ti. Nedaudz tā lā k ir ezers ar absolū ti dzidru ū deni, bet eja uz to ir aizsprostota un to var redzē t tikai no tā lienes. Alā ir diezgan forš a, lī dzi jā bū t dž emperim. Nepā rtraukti fotografē jā m un filmē jā m, bē rni bija satriekti uz vietas! Kopumā tas bija lielisks piedzī vojums!

Runā jot par peldē š anu kanjonā , es atzī mē ju, ka vietē jie bē rni ū denī iet lī dz ceļ iem, bet kalnu upes temperatū ra ir atbilstoš a. Vecā ki pusaudž i nirst, lec no tilta, bet nereti atsitas pret akmeņ iem vai arī viņ us straujā straume aizpū š pie akmeņ iem.

Vispā r es redzē ju daudz asiņ ainu, nodī rā tu puiš u.

Pē c kanjona mans vī rs nolē ma darī t visu un aizveda mū s uz Tū kstoš gades krustu, Vodno kalnu, lai gan man š ķ ita, ka mums š odien nebū s laika turp doties. Ar maš ī nu visas kustī bas ir ā tras, un te esam kalna vidū pie pacē lā ja. Viņ š nestrā dā ! Mē s bijā m satraukti, domā jā m, ka esam nokavē juš i. Ir daudz kiosku ar daž ā dā m uzkodā m (kafija un saldē jums), un mē s jautā jā m darbiniekiem par funikulieri. Izrā dī jā s, ka viņ š vienkā rš i š ogad nestrā dā pandē mijas dē ļ .

Labi, arī š eit atradā m skatu laukumu. Daž i kā pj kā jā m, bet mums tam nav laika. Bija jau pē cpusdiena, un mē s vē l nebijā m pilsē tas centrā . Un tas ir galvenais, kas jā redz katrā pilsē tā ! Nolē mā m pusdienot ar š ļ akatā m, kuras mums ļ oti patī k no Serbijas, tā s tieš ā m ir ļ oti garš ī gas. Biju kā jā s baltā s biksē s un, protams, pilē ju uz tā m keč upu.

Man vajadzē ja doties mā jā s, glā bt bikses ...


Diena pagā jusi 2. puslaikam, drī zā k uz centru! Viņ š ir ļ oti izskatī gs! Kalnu ieskauti visur ir daudz milzī gu, majestā tisku pieminekļ u: vienā centra pusē - Maķ edonijas Filips, otrā pusē , tieš i pretī - Aleksandrs Lielais. Netā lu no Filipa atrodas ļ oti aizkustinoš s piemineklis Aleksandra mā tei: viņ a ir attē lota stā voklī , pē c tam barojas ar mazo Aleksandru, tad ar Aleksandru, nedaudz vecā ku, sē ž ot viņ as rokā s ...Tik patiesi aizkustinoš u pieminekli mā tei nebiju redzē jusi!

Tuvumā atrodas arī pieminekļ i-strū klakas ar zirgiem un lauvā m. Akmens tilts š ķ ē rso Vradaras upi. Forš i, monumentā li, bet mums vairā k patika tilts pa kreisi no tā , ar ģ enerā ļ u figū rā m (joprojā m nezinu, kā to sauc).

Mē s nokļ uvā m centrā tajā vē sajā laikā , kad sā k satumst un visur deg gaismas un pē c tam apgaismojums.

Dievs, Skopjes centrs ir nereā li skaists.

Sā kumā fotografē jā mies, bet pē c tam vienkā rš i sē dē jā m, atpū tā mies un baudī jā m š ī laukuma skaistumu, tiltus, pieminekļ us....Ir diezgan vē ls, un mums vē l rī t jā iet uz veikalu un jā parū pē jas par pā rtiku uz ceļ a....Mū su maš ī na vienmē r ā tri palī dzē s. 23.00, kā parasti, knapi kustinot kā jas no noguruma, gatavoju ē st rī tdienai un uz “sava” balkona dzē ru maķ edonieš u alu. Bija jā ceļ as agri, jo rī t jā š ķ ē rso 3 valstis: Maķ edonija, Serbija un Ungā rija, un nakš ņ ot jau Mukač evo.

Ceļ š Skopje-Mukač evo

Kā mē s jau zinā jā m, visas robež as tiek pā rvarē tas ā tri, 20-30 minū tē s. Visi, izņ emot vienu - Ungā rijas - Ukrainas robež a. Un tā arī bija. Beregovas kontrolpunktā ieradā mies ap 21.30. Un atkal tā pati bilde: visi stā v kā jā s. Tad kļ uva mazliet jautrā k, sā kā m virzī ties uz priekš u. Ap 23.

00 mē s ar meitu devā mies uz duty free, bet mans dē ls pē kš ņ i pieskrē ja un teica, ka viņ i atvē ruš i otro logu, mē s ejam. Fu, ap 23.30 š ķ ē rsojā m robež u un pē c 45 minū tē m bijā m Mukachevo. Paldies saimniecei, kura negā ja gulē t, mū s gaidot.


Mē s, pieredzē juš i ceļ otā ji)), vē lē jā mies ī rē t dzī vokli Mukač evo, kur mē s dzī vojā m, kad atgriezā mies no Melnkalnes. Bija 3 istabas un 5 stā vs ar balkonu, un principā viss ir kā rtī bā , viss ir pieejams. Bet nē , saimnieki bija pie jū ras, vedekla nodroš inā ja naktsmā jas...Priecā jā mies, ka atgriež amies mā jā s, bijā m jau izbraukā juš i, tā pē c nereaģ ē ju uz netī rajiem paklā jiem istabā s un visā . taukaina virtuve ar saplī suš ā m atvilktnē m un sviestmaizi ar sarkanajiem ikriem, kam ir 250 gadi. Mē s vienkā rš i guļ am un dodamies ceļ ā . Paldies arī par to. Lai gan nav ī paš i patī kami, ka cilvē ki ņ em naudu par mā jokli, tač u viņ iem tā nav ī stajā stā voklī , lai parā dī tu citiem, nevis norē ķ inā tos. (Man tas ir pē c Eleonoras).

Kopumā visu nā kamo dienu traucamies pa Rietumukrainu, saglabā jot ā trumu pa š auriem ceļ iem ar vienas joslas satiksmi. Nolē mu neliegt sev prieku, pamē ģ inā t brī niš ķ ī go Aizkarpatu banoš u. Apmetā mies viesu namā "Pie Andreja". Banosh viņ iem ir 4 5.00 UAH. Nolē mā m to paņ emt lī dzi, par ko mums prasī ja vē l 20 UAH. un samaksā jiet nekavē joties. Bet pē c 15 minū tē m bē rni nolē ma vakariņ ot tepat, uz vietas, un es palū dzu viesmī lim neiesaiņ ot banoš u, bet pasniegt uz galda. Banosh labs, garš ī gs, ar siera gabaliņ iem un sprakš ķ iem. Bet viesmī lis nav ī paš i labs. Kad prasī ju sī knaudu, sakot, ka konteiners nav vajadzī gs, vai ir iespē jams atdot 20 grivnas, viņ š atbildē ja, ka viņ am nav mazas naudas un mē s varam paņ emt savus konteinerus. Kā pē c tie ir man? Smieklī gi, bet nogulsnes palika...

Pie ieejas Ļ vovā ir ļ oti lē na satiksme visā rajonā , nepā rtraukti sastrē gumi. Un, kad pabraucā m garā m Ļ vovai, vispā r ceļ š stā vē ja. Laikam kaut kur notikusi nelaime, jo

Ā trā palī dzī ba un policija devā s. Kamē r bija redzams apvā rsnis, stā vē ja kravas maš ī nu rinda, pa laukiem brauca maš ī nas. Tad cauri laukam nebija caurbraukš anas, un paskatī jā mies navigatorā , kur beidzā s sastrē gums, varē ja izbraukt cauri ciemam. Par laimi viss noritē ja labi, laukā neaizstrē gā m un beidzot izbraucā m trasē .

Zem Rovno vī rs saka, ka stū re trī c, tam nevajadzē tu notikt, jā zvana uz vulkanizā ciju. LABI. Pa ceļ am piestā jā m pie kaut kā das lauku vulkanizā cijas. Pieregulē jā m svarus uz riteņ a, izņ ē mā m vairā k naudas nekā Harkovā , “laimī gi” metā mies tā lā k. Pie ā truma aptuveni 100 km/h automaš ī na sā ka trī cē t tā , ka visi pamanī ja, ka ar riteni kaut kas nepā rprotami nav kā rtī bā . Vī rs apstā jā s, pats noņ ē ma riteni un atkal uzvilka, domā dams, ka nav tā ģ ē rbies. Tad pē c 15 minū tē m atkal apstā jā mies un noņ ē mā m visus atsvarus, kas mums bija piekā rti. Nekas nepalī dzē ja.


Vī rs sevi rā ja, ka uzkā pis, lai kaut ko pā rtaisī tu, bū tu kaut kā tikuš i lī dz mā jā m, un mā jā s pazī stamie amatnieki visu pielabojuš i. Bet tagad kustī ba bija grū ta. Pē c Rivnes sā kas autobā nis, bet nevaram braukt lielā ā trumā , maš ī na pamatī gi kratā s. Laiks ir aptuveni 20.00 (un mums vē l priekš ā.2/3 ceļ a! ). Atradā m diennakts riepu servisu un dodamies tieš i uz Rivni norā dī tajā adresē . Kā rtē jā laika un naudas izš ķ ieš ana. Es neticu š ī uzņ ē muma panā kumiem. Bijā m jau noņ ē muš i abus priekš ē jos riteņ us, nobalansē juš i, salikuš i atpakaļ , bet braucot tā lā k izrā dī jā s, ka rezultā ta nav.

Izrā dā s, ka ap 21.00 tikko izbraucā m no Rivnes, priekš ā vē l puse Ukrainas, un esam jau ceļ a noguruš i, noguruš i. Bet visi grib mā jā s un nekur negrib apstā ties pa nakti, tā pē c braucam tā lā k lī dz pieturai. Kopumā , protams, ir ļ oti grū ti apceļ ot visu Ukrainu 1 dienā , un es neiesaku to darī t. Mā jā s ieradā mies ap 7.30 no rī ta jau ar kaut kā du autopilotu.

Pa ceļ am mē ģ inā jā m iedzert vē l kafiju. Un, ap 24.00 braucot garā m Borispilei, nopirkā m tieš ā m uzmundrinoš u, labu kafiju, lī dz rī tausmai nelikā s gulē t, un tad jau bija grū ti...Turklā t pie ieejas Harkovā izrā dī jā s, ka Pesoč inas tilts bija slē gts, mē s bijā m 20-30 minū tes pa to lī dz Houses. Man nā cā s iziet cauri visai pilsē tai stundā , kad harkovas iedzī votā ji jau steidzas uz darbu. Gods un uzslava manam vī ram un viņ a izturī bai.

Mū su ceļ ojuma rezultā ts: mē s apceļ ojā m 5 valstis, apmeklē jā m 13 pilsē tas.

Mē s bijā m ļ oti priecī gi, kad uzzinā jā m, ka, š ogad atgriež oties Ukrainā , jums nav jā kā rto tests.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Līdzīgi stāsti
komentāri (22) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums