Lieliska viesnīca: atrašanās vieta, apstākļi

Rakstīts: 29 jūlijā 2019
Ceļošanas laiks: 19 — 26 jūlijā 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Ļ oti vē los padalī ties ar pozitī vu atsauksmi par viesnī cu, jo izvē loties ekskursiju bija ļ oti maz informā cijas par š o viesnī cu, izmantojā m iespē ju un nenož ē lojā m. Viesnī ca tika atvē rta 2019.  gada maijā pē c pilnī gas renovā cijas.
Istaba maza (ap 18m ar vannasistabu, divvietī ga + bē rnam tika piegā dā ta gultiņ a. Daudz nepā rspī lē si, bet mums pietika. + Ē rts balkons ar ž ā vē tā ju mantā m, kas ir ļ oti ē rti. Tē jkanna, ledusskapis ar nelielu saldē tavu.
Gaisa kondicionē tā js un internets ir bez maksas.
Dvieļ us, gultas veļ u nevar paņ emt. Reģ istratū rā var paņ emt pludmales dvieļ us, iemaksā jot 10 eiro depozī tu (pē c tam nauda tiek atgriezta).

Tī rī ba, viss jauns, glī ts, personā ls ļ oti draudzī gs, palī dzē s, atbildē s, pastā stī s. Brokastis lieliskas, katru dienu ē dienkarte atkā rtojas, tač u ir vairā k par visu, no kā izvē lē ties (dā rzeņ i, aukstie gaļ as gabaliņ i, bekons, sieri, omletes, desiņ as, augļ i, konditorejas izstrā dā jumi, pankū kas, pā rslas). Trauki ir tī ri un č ī kst. Viesmī ļ i visu iztī ra, noslauka, ziņ o. Kafija - lieliski pagatavota no automā ta (5-6 iespē jas katrai gaumei).
Atraš anā s vieta: vienkā rš i super, 200 metri no pludmales. Jū ra, ū dens ir pā rsteidzoš s, pludmale ir tī ra, tī ra. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi par 2.5 eiro. Var nopirkt kaimiņ u lielveikalos par 10-15 eiro un paņ emt lī dzi - neviens neko neteiks. Visas pludmales ir paš valdī bas.
Blakus lielveikali - kur var nopirkt visu. 500 metru attā lumā no viesnī cas - lielveikals LIDL. Viss ir, cenas ļ oti pieņ emamas, preč u kvalitā te laba.
Kafejnī cas, restorā ni ik uz soļ a. Izklaides bē rniem. Viss ir blakus, ļ oti ē rta atraš anā s vieta.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu