pilnīgas šausmas

Rakstīts: 3 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 13 — 20 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 5.0
Ar kā da numuru, kā laime. Duš a un tualete noplū st, cisterna saplī susi, dvieļ us aizved un pē c uzkopš anas neatdod, lai vē lā k samaksā.40 levas, pā rbaudi arī vai tavā istabā viss ir sarakstā , jo tad maksā si naudu, lai gan neko nezagi un daž as lietas braukt nebija. Ē diens sā kumā bija labs, tad daudzi saindē jā s un bija rotavī rusa infekcija, administrā cija par to klusē , kad vajadzē ja aiziet, tad mulsinā ja personā la un administrā cijas attieksme. Saliekamā situā cija: lifts neiet ar koferi, nā cā s iet pa kā pnē m, sagriezu kā ju un nevarē ju pakā pties, jutu, ka locī tavā kaut kas kraukš ķ un krī t ā rā ceļ gala kauliņ š . Lī dz autobusam bija palikusi stunda, izrakstī jos no istabas un apsē dos gaitenī (noliku kā ju uz krē sla, jo sā pes bija neizturamas, un man priekš ā bija gandrī z divas dienas ceļ ā ).
Pie manis kliedzot pienā ca sieviete no administrā cijas un sā ka draudē t, ka izieš u no priekš telpas, un, ja es to neizdarī š u, viņ a pati mani izvedī s no š ejienes. Pē c maniem vā rdiem. Š is laipnais administrators man atbildē ja. Diemž ē l man š ķ ita, ka atpū ta bū tu labā ka...secinā jumus izdariet paš i.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu