The Mill Hotel 3*– Atsauksmes

13
Novērtējums 7.510
№12 viesnīcas reitingā Nesebāra
8.4 Numurs
8.5 apkalpošana
8.2 Tīrība
7.8 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Viesnīcas dizains atbilst Vecās Nesebras stilam. 2010. gadā tika veikts kapitālais remonts. Sastāv no vienas 3 stāvu ēkas.Vairāk →
аватар zotova-nn
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izcila viesnī ca. Lieliska atraš anā s vieta, no neliela kalna ar skatu uz vecpilsē tu un jū ru. Personā ls ir draudzī gs. Ļ oti ē rti gan zā lē , gan istabā s un vienkā rš i uz grī dā m. Numuri ir gaiš i un plaš i ar lieliem logiem. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Lieliska atraš anā s vieta, no neliela kalna ar skatu uz vecpilsē tu un jū ru. Personā ls ir draudzī gs. Ļ oti ē rti gan zā lē , gan istabā s un vienkā rš i uz grī dā m. Numuri ir gaiš i un plaš i ar lieliem logiem. Istabā ir viss nepiecieš amais un nedaudz vairā k. Plaš a ir arī duš a un tualete. Viss aprī kojums ir jauns un darbojas lieliski. Nekur nav nepatī kamas smakas, nav nodiluma sajū tas, nodiluma. Interesanti izskatā s seno dzirnavu elementu kombinā cija interjerā un modernā s skulptū ras un gleznas. Kopumā svaigs, moderns un tajā paš ā laikā pā rsteidzoš i mierī gs. Vakaros vienmē r ir patī kama dzī vā mū zika, bet istabā to nedzirdē jā m, tā pē c izgulē jā mies labi, nekas netraucē ja. Tikai vienreiz restorā nā viņ i svinē ja kā zas, un mē s dzirdē jā m uguņ oš anu. Lielisks restorā ns lejā . Lielisks skats uz vecpilsē tu, ē na, vē jš . Vienkā rš i parū pē jies par pā rtiku no kaijā m) Produkti brokastī m ir svaigi. Bez volā niem, kā vienmē r brokastī s, bet kopumā restorā ns ir ļ oti labs. Mē s tur pusdienojā m par savu naudu un bijā m vairā k nekā apmierinā ti. Pat sausā s devas ekskursijai mū s patī kami pā rsteidza. Vē lreiz uzsveru, ka viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti ē rta. Tas atrodas pilsē tas vecā s un jaunā s daļ as, kā arī ceļ a uz pilsē tas pludmali krustojumā . Lī dz pludmalei ejiet 5-7 minū tes, vecpilsē ta ir viegli sasniedzama. No mī nusiem - nepietiekams apgaismojums istabā , vakaros bija mazliet tumš s. Bet jebkurā gadī jumā es to iesaku. Ja atkal bū š u Nesebā rā , noteikti š eit palikš u.
аватар forvik
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca laba, numuriņ i lieli, gaiš i, parastā s Eiropas brokastis attaisno savas 3 vairā k nekā . Personā ls ir smaidī gs un draudzī gs. Regulā ri tika mainī ta gulta un dvieļ i, istabiņ a iztī rī ta. Uz pludmali kā das 20 minū tes lē nā tempā , pludmalē ir daudz cilvē ku, visi viens otram virsū , sauļ oš anā s krē sls un lietussargs no 7 lī dz 10 levas katrs. … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, numuriņ i lieli, gaiš i, parastā s Eiropas brokastis attaisno savas 3 vairā k nekā . Personā ls ir smaidī gs un draudzī gs. Regulā ri tika mainī ta gulta un dvieļ i, istabiņ a iztī rī ta. Uz pludmali kā das 20 minū tes lē nā tempā , pludmalē ir daudz cilvē ku, visi viens otram virsū , sauļ oš anā s krē sls un lietussargs no 7 lī dz 10 levas katrs. Par paš u viesnī cu komentā ru nav, bet uz Bulgā riju vairs nebraukš u, esmu jau pazaudē jis pieradumu tā diem pū ļ iem uz neliela smilš u pleķ ī š a. Vispā rē jai attī stī bai bija vē rts doties ceļ ojumā , un bē rniem tas patika. Braucā m uz pirā tu kuģ a ar "jū ras kaujas" ū deni un jocī giem pirā tu konkursiem, aizbraucā m uz kā du bulgā ru ciemu - arī interesanti. Old Nessebar ir pilsē tiņ a-suvenī ru veikals, patī kami pastaigā ties un apskatī ties.
аватар p-zinaida-1
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
viesnī ca pē dē jo 3 gadu laikā ir ļ oti mainī jusies, spriež ot pē c internetā ievietotajā m fotogrā fijā m, š odien tā ir ļ oti laba, tieš i pie "Ieejas" vecpilsē tas teritorijā - kambaris un ē rts … Tomēr ▾ viesnī ca pē dē jo 3 gadu laikā ir ļ oti mainī jusies, spriež ot pē c internetā ievietotajā m fotogrā fijā m, š odien tā ir ļ oti laba, tieš i pie "Ieejas" vecpilsē tas teritorijā - kambaris un ē rts
аватар Afnbybz
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Ļ oti romantiska Nesebā ras vecpilsē ta. Skats no istabiņ as atgā dinā ja skatu no pastkartes-Nica. . . Sniegbaltas laivas uz jū ras fona. . . vispā r pā rē jais bija ļ oti izdevies. Un par viesnī cu , tas atrodas ļ oti labā vietā . Un tas viss ir muļ ķ ī bas saistī bā ar troksni uz ielas -atbraucā m pilsē tas dienā un baž ī jā mies, ka zem logiem bū s ļ oti trokš ņ ains. … Tomēr ▾ Ļ oti romantiska Nesebā ras vecpilsē ta. Skats no istabiņ as atgā dinā ja skatu no pastkartes-Nica. . . Sniegbaltas laivas uz jū ras fona. . . vispā r pā rē jais bija ļ oti izdevies. Un par viesnī cu , tas atrodas ļ oti labā vietā . Un tas viss ir muļ ķ ī bas saistī bā ar troksni uz ielas -atbraucā m pilsē tas dienā un baž ī jā mies, ka zem logiem bū s ļ oti trokš ņ ains. Viss bija cienī gi un cē li. Un diena pilsē ta izrā dī jā s pasakaina un ar neaizmirstamu salū tu no kuģ iem no jū ras.
Viesnī cā viss ir labi, izņ emot tī rī bu. . . Tā s neuzlabojas. . . Istabas netī ras, un veļ a visa izmazgā ta un dvieļ i briesmī gi. . .
аватар juuuuli
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Kopā ar vī ru ceļ oju 2009. gada jū lijā . Viesnī ca bija ļ oti apmierinā ta ar savu atraš anā s vietu. No istabiņ as paveras skaists skats uz vecpilsē tu un jū ru, ī paš i naktī s negribē jā s iziet no balkona - tā ds skaistums! ! ! Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs, bez problē mā m atrada kopī gu valodu pat ar tiem, kuri nerunā ja krieviski. … Tomēr ▾ Kopā ar vī ru ceļ oju 2009. gada jū lijā . Viesnī ca bija ļ oti apmierinā ta ar savu atraš anā s vietu. No istabiņ as paveras skaists skats uz vecpilsē tu un jū ru, ī paš i naktī s negribē jā s iziet no balkona - tā ds skaistums! ! ! Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs, bez problē mā m atrada kopī gu valodu pat ar tiem, kuri nerunā ja krieviski. Kas attiecas uz brokastī m - tā -tā , kafiju var dzert ar bulciņ u, lai gan esam vairā kkā rt novē rojuš i, kā maskavieš u ģ imene klusi piebā za pilnus maisus ar š ī m desiņ ā m un ceptajā m olā m, viņ iem laikam ļ oti garš oja brokastis : ))) Vienī gais, ko es viesnī cā nepatika bija tas, ka ē damistabā un priekš namā nez kā pē c veselu nedē ļ u pat nemazgā ja grī du, uz grī das bija atkritumi, bet visā di citā di viss OK, un vieta ir nemaz nav skaļ š , neskatoties uz to, ka viesnī ca atrodas netā lu no ceļ a, pē c 23-00 vispā r visapkā rt valda klusums.
аватар valoval
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Tikko atbraucu no Nesebras. Š ogad izvē lē jos Menabria, izlasī ju daudz labu atsauksmju. Man nepatika. . . Jā , vieta ir skaista, bet apbrī not veco Nesebā ru ir viena lieta, un ir grū ti dzī vot pastā vī gā rū koņ ā . Paskaidroju: no globā lajā m neē rtī bā m - viesnī ca stā v starp divā m noslogotā m lielceļ iem, rē ciens ir neticams, un tā ir visu istabu problē ma. … Tomēr ▾ Tikko atbraucu no Nesebras. Š ogad izvē lē jos Menabria, izlasī ju daudz labu atsauksmju. Man nepatika. . . Jā , vieta ir skaista, bet apbrī not veco Nesebā ru ir viena lieta, un ir grū ti dzī vot pastā vī gā rū koņ ā . Paskaidroju: no globā lajā m neē rtī bā m - viesnī ca stā v starp divā m noslogotā m lielceļ iem, rē ciens ir neticams, un tā ir visu istabu problē ma. No balkona pavē rā s skats uz stā vlaukumu - visu dienu signalizā cijas č ī kstē š ana, maš ī nu troksnis, evakuators. Visu nakti dā rd mū zika, man ir aizdomas no diskotē kas pludmalē . Jū s, protams, varat aizvē rt balkonu un ieslē gt gaisa kondicionieri. Reģ istratū rā viens vispā r nesaprot krievu valodu, un augstprā tī gi prasī ja, vai es zinu angļ u valodu...Man negribē jā s mainī t numuru, lai gan es paskaidroju, ka neesmu gulē jis vairā kas naktis, viņ i teica, ka nā kamā s dienas un tā divas nedē ļ as. Par nepilnvē rtī gu uzturu jau ir daudz rakstī ts, nekas nav mainī jies.
Balkonos nav ž ā vē tā ju, cilvē ki slapjas lupatas karā uz visā m pusē m.
Numurs bija labi iztī rī ts, š eit nav sū dzī bu.
Dienvidu pludmalē ziedojumu vā cē js neiedeva biļ etes ar datumu, bet lika atstā t dvieli, ja aizbraucat un plā nojat atgriezties. Es joprojā m prasī ju viņ am biļ etes, bet nenoteicu datumu, un, ja atgriezos, teicu, ka biļ ete ir vakardienas! Kopš.1. jū lija cenas sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem ir paaugstinā tas pusotru lī dz divas reizes. Tagad divi guļ amkrē sli un labs lietussargs maksā.15 eiro. . . Sliktā ks lietussargs (bambuss) un guļ amkrē sli maksā nedaudz virs 10 eiro.
Kas attiecas uz Nesebā ru, tā ir nemainī gi skaista!
Pā rskatos ieteiktie restorā ni ir lieliski! Ļ aujiet man jums atgā dinā t, "Ū denskritums", "Southern Bryag" un grila restorā ns pā ri ielai no "Ū denskrituma".
Preces tiek pirktas lielveikalā "Mladost". Mā jā s var zvanī t no sarkaniem automā tiem ar kasierē m, labā k jaunā pilsē tā , vecajā kaut ko nomelno ar cenā m.
Labs naudas mainī tā js pā ri ielai no Menabria ir banka un pie ieejas vecpilsē tā ir labajā pusē , neiebraucot pilsē tā .
Valū tas kurss š ajā s birž ā s: 1 eiro - 1.95-1.93
1 dolā rs - 1.37
Un tomē r dvē seles sauciens - puiš i, nespē lē jaties ar krabjiem! Kad es atbraucu, viņ i bija visur, bet bē rni viņ us ķ ē ra, ar vecā ku svē tī bu, spē lē jā s, un vakarā krasts bija kaisī ts ar beigtiem krabjiem. Viena meitene manā klā tbū tnē daž u minū š u laikā noķ ē ra trī s, kad jautā ju, kā pē c tie viņ ai ir, viņ a bija saš utusi: "Es viņ iem nerauju galvas! " Bet pē c š ā dā m rotaļ lietā m viņ i mirst no stresa. Otrajā atpū tas nedē ļ ā es gandrī z vairs neredzē ju, kā viņ i rā po pa dibenu.
Tā nu jauku vasaru!
Es devos caur Alma-Tour operatoru - viņ i strā dā lieliski!
Ir biroji Kijevā , Maskavā , Sanktpē terburgā , Baltijas valstī s.
аватар LaFifa
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Vecā s un jaunā s Nesebā ras fotogrā fijas uzņ emtas 2008. gada septembrī : ) … Tomēr ▾ Vecā s un jaunā s Nesebā ras fotogrā fijas uzņ emtas 2008. gada septembrī : )
Новый Несебр Старый Несебр Новый Несебр Улочка Старого города Старый Несебр Старый Несебр Старый Несебр Старый Несебр
аватар LaFifa
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ar vī ru labprā tā k dodamies atvaļ inā jumā augustā , tač u š ogad personisku apstā kļ u spiesti nolē mā m lauzt jau iedibinā tā s tradī cijas un doties atvaļ inā jumā septembrī (no 5. -19.09. 2008). … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru labprā tā k dodamies atvaļ inā jumā augustā , tač u š ogad personisku apstā kļ u spiesti nolē mā m lauzt jau iedibinā tā s tradī cijas un doties atvaļ inā jumā septembrī (no 5. -19.09. 2008). Gribē jā s aizbraukt uz kā du ne pā rā k "populā ru", bet ē rtu vietu. Lai mazā k tautieš u, lē tā kas cenas, nu un lai labums "dvē selei" un miesai : ) Ilgi vilcinā jā mies starp Rumā niju un Bulgā riju, beigā s mī ļ otā cilvē ka nostalģ iskā s atmiņ as par jauneklī gs ceļ ojums uz Bulgā riju un vairā k nekā diskrē tas atsauksmes par Rumā nijas kū rortu priekiem palī dzē ja pieņ emt pareizo lē mumu : )
Izvē loties viesnī cu, kā rtē jo reizi uzticē jos "pieredzē juš o" atsauksmē m "Turpravdā " un mana izvē le krita uz "Menabria" - klusu viesnī cu, kas atrodas labā vietā , ar skatu uz jū ru un visu to. Pā rsteidzoš i izrā dī jā s, ka atrast biļ eti uz "Menabriju" Kijevā nemaz nebija tik vienkā rš i, galu galā mums tas izdevā s ar tū risma aģ entū ras "Widershtral" (Kijeva) palī dzī bu.
Ierodoties apmetnes vietā , kā rtē jo reizi pā rliecinā jā mies par "Turpravdov" atsauksmju patiesumu un objektivitā ti. : ) Viesnī ca atrodas tieš i pie zemes š auruma, kas ved uz Vecrī gu, 10 minū tes, lai sasniegtu pilsē tas Ne- Serbijas pludmales, lai nokļ ū tu Solnechny piekrastes pludmalē s, aizņ em 20-30 minū tes.
Saņ ē mā m plaš u istabu – pa logu varē ja redzē t jū ru un Saulaino krastu, un, izejot uz balkona, varē ja redzē t Veco Nesebru un ne mazā k vecas nekropoles izrakumus. Starp citu, kā ds te rakstī ja par viesnī cas "iekš pagalmu" - un tā , š ī pagalma vairs nav, tā vietā ir pamesta teritorija ar izraktiem "-vienpadsmitā " gada pirms mū su ē ras kapiem, kuros no 9. -6. (izņ emot nedē ļ as nogales) entuziasma pilni arheologi poš as apkā rt : ) Tā , izejot uz balkona, garī gi jutā m lī dzi kaimiņ iem, kuru logi pavē rā s pat ļ oti veca, bet tomē r kapsē ta : (
Vannas istaba istabā ir vairā k nekā pieticī ga, bet plaš a: duš a ar flī ž u malu paletes vietā (bez aizkara), izlietne, tualetes pods, fē ns - viss bija rakstī ts pirms manis. Istabā : TV (ir RTR-planē ta), mazs tukš s ledusskapis, galds, spogulis, saliekamais krē sls, divi naktsgaldiņ i. Priekš namā ir pakaramais un ietilpī gs skapis. Uz balkona atradā s plastmasas galds un divi krē sli. Tā pē c mē s biež i izgā jā m uz balkona dzert vī nu. PATIKA uzkopt telpas. Istabene strā dā ja kā pulkstenis, dvieļ us mainī ja katru dienu, gultas veļ u mainī ja ik pē c 2-3 dienā m. Un, kad pē kš ņ i uznā ca aukstums, mū su istabā tika rū pī gi uzstā dī ts papildu sildī tā js, bez papildu pieprasī jumiem : ) Mē s katru dienu atstā jā m nelielu dzeramnaudu istabenei - gribē jā m tikai pateikties cilvē kam par labo darbu. Starp citu, Bulgā rija ir vienī gā vieta, kur esmu bijusi, kur pateicā s par dzeramnaudu, kā arī visos iespē jamos veidos mē ģ inā ja to "atstrā dā t". Esam pieraduš i, ka apkalpojoš ais personā ls "dzeramnaudu" uztver kā paš saprotamu. Nesebā rā man daž kā rt radā s iespaids, ka uz galda atstā tā "interese" viesmī li mulsina un pat sarū gtina (un bija skaidrs, ka satrauca nevis dzeramnaudas "lielums", bet gan viņ u klā tbū tne).
Atgriež os pie viesnī cas apraksta: viesnī cā ir neliels baseins, ar sauļ oš anā s krē sliem visapkā rt un bā rs pie baseina. Bā rs nebija pā rpildī ts, un arī ap baseinu, lī dz daudzstā vu prā mis pie Nesebras krastiem izsē dinā ja neskaitā mus "skandinā vu karaspē ku" : )) Skaidras naudas un dokumentu uzglabā š anai reģ istratū rā noī rē jā m seifu (5 levas dienā ). ). Viesnī cas vestibilā ir pieejams Wi-Fi. Vispā r man viesnī cā patika viss. . . IZŅ EMOT BROKASTIS. Brokastis ir vienkā rš i pretī gas un š ausmī gi vienmuļ as, pat ja š ķ ī vjus vietā m mainī ja vai kā citā di 14 dienas viens un tas pats, tajā s paš ā s vietā s : (. Ē dienu izvē le nav bagā ta: melone, arbū zs, bulciņ as, kruasā ni, gurķ i -tomā ti, viena veida "kaš kavals" (cietais siers), viena veida "sirē ns" (brynza), sojas desa, sojas desas, olu kultenis (sadedzinā tas, absolū ti neē damas), vā rī tas, tikko vā rī tas olas, ievā rī jums. Jogurts ir neklā tos kā klasē , vietā sula - "jupiji". Kopumā tie, kam patī k brokastī s ē st augļ us, bija vairā k vai mazā k apmierinā ti. Brokastī s garš o kaut kas saturī gā ks, tā pē c pā rsvarā ē du olas. . . Pē c nedē ļ as tā man likā s, ka kū ku : ( Bet kopumā uztura problē ma nebija akū ta. Parasti pusdienojā m Vecrī gā , jo tur ir daudz kafejnī cu un ē stuvju katrai gaumei un kabatai, un "vakariņ as" pirkā m sev lielveikalā "Mladost" ielā "Otets Paisiy"; š is ir "lielā kais" lielveikals Nesebā rā . Mē s atradā m arī nelielu pā rtikas preč u veikalu uz Sv. Kirila un Metodija, neliels lielveikals pa ceļ am uz pludmalē m - viesnī cu komplekss "Vigo". . . Vecrī gā ir arī mini tirgi, bet tur cenas augstā kas.
Man ļ oti patika pati pilsē tiņ a. Un man patika abas tā s daļ as - gan vecā , gan jaunā : ) Viss ļ oti ē rti, tī ri un kaut kā ģ imeniski, ī paš i jaunajā pilsē tā , kur tū ristu mazā k.
Nesebā ras pludmales ir mazas, bet, kā teica mū su gids no Alma Tour saimnieka, "jū s varat peldē ties visur", un tā ir taisnī ba. Daž i peldē ja tieš i pie ceļ a, sauļ ojoties uz lieliem akmeņ iem.
Pludmales.
Pludmales ir bezmaksas, jā maksā "par pakalpojumiem" - tas ir, par lietussargu un sauļ oš anā s krē slu (no 5 lī dz 10 levā m, atkarī bā no sauļ oš anā s krē sla veida un "aizsargā jamā s zonas" ī paš nieka). Lielā kā daļ a pludmaļ u ir "apsargā tas", bet ir viens brī dinā jums - tā s tiek "apsargā tas" tikai no 20 lī dz 18:00, un tad glā bē ji pamet pludmali un viss jau ir "neapsargā ts" un attiecī gi brī vs : ) dienā , kad mē s "nopirku" lietussargu par 7 levā m, un tā kā pē c dabas esam vairā k "kupanti" nekā "iedegē ji", mums nebija jē gas visu dienu sē dē t pludmalē , iemetā m dvieli zem lietussarga un devā mies klaiņ ot pa apkā rtni. . . Atgriezā mies stundā m lī dz 5, dvielis bija vietā un paš u vietu neviens neaizņ ē ma. : ) Nesebā rā ir arī "neapsargā ta" pludmale, to atradī siet, pabraucot garā m virknei "apsargā to" uz Ravdas pusi: pludmales joslas paš ā galā ir mež onī ga pludmale, tajā sauļ ojas pā rsvarā paš i bulgā ri, un nū disti spiež as zem paš a kalna. : ) Neskatoties uz š ī s pludmales "mež onī gumu" un "neaizsargā tī bu", tā joprojā m ir vietē jo glā bē ju uzmanī bas lokā . Un, kad jū ra ir vē traina, "sarkanā karoga" neesamī ba savvaļ as pludmalē negarantē , ka tajā nav uzpū stu puiš u, kas izsvilpj viļ ņ os drosmī gos atpū tniekus. : )
Man š ķ ita interesanti, ka lielā kā daļ a bulgā ru sievieš u vecumā no 8 lī dz 80 gadiem, neatkarī gi no sejas krā sas un ģ imenes stā vokļ a, dod priekš roku atpū tai "topless" pludmalē . Pludmalē apskatā mo lietu secī bā pieklā jī ga "matrona" bez krū š tura, kuru ieskauj mazi bē rni un viņ as vī rs, vai saraucis veca sieviete, kurā bez bikini biksī tē m ir valkā ta tikai izbalē jusi Panamas cepure. . . : )))
Pilsē tas pludmales Nesebā rā ir smilš ainas, bet oļ u pludmaļ u cienī tā ji var "nostalģ iski" justies vecpilsē tas pludmalē . Mazs, netī rs, krastā daudz aļ ģ u, dibens tur akmeņ ains "a la New World". . . Bet tas ir Ļ OTI lieliem smilš u nī dē jiem, jo ​ ​ jū ra tur ir sekla kā smilš ainā pludmalē . , un rā po pa vē deru labi, ļ oti neatlaidī gi cilvē ki var atļ auties akmeņ us, lavierē jot starp medū zā m 20 metru dziļ umā : ) Vienreiz pamē ģ inā ju - man ī sti nepatika. . . Lai gan tur dibens ir skaists, ja ienirst ar brilles - ir ko redzē t : )
Lielā kā daļ a atpū tnieku brauc vai dodas (mē s to darī jā m) uz Saulainā Krasta pludmalē m. Ja godī gi, Saulainajā krastā pludmaļ u kvalitā te ir daudz augstā ka, pludmales plaš ā kas, sistē ma tā pati - maksa par "pakalpojumiem" aizsargā jamā pludmalē , un jū ra ir bez maksas : ) Ir arī bezmaksas apgabali Saulainajā Krastā - tie atrodas nejauš i. Atliek tikai staigā t pa sē rfot un pludmalē meklē t "salas" bez lietussargiem : ) Personī gi mē s izvē lē jā mies "neapsargā to" teritoriju Dolphin pansionā ta rajonā : ) Autobusi kursē uz Sunny Pludmale - autobusu pieturas vecpilsē tā , cik maksā Atceros, ka lī dz pludmalei var piebraukt arī ar dekoratī vu "vilcieniņ u" - š ī s "atrakcijas" izmaksas ir 5 levas. Vilciens apstā jas netā lu no dzirnavā m, iepretim Vecajai Nesebarai.
Ekskursijas.
Ekskursijas var iegā dā ties pie uzņ emoš ā s tū risma aģ entū ras pā rstā vja. Jū s varat viegli iegā dā ties ekskursijas tieš i pilsē tā , tā pē c tas pat iznā ks nedaudz lē tā k. No mū su gida nopirkā m ekskursiju uz Sozopoli un nolē mā m paš i doties uz Sofiju.
Ir divi veidi, kā nokļ ū t Sofijā no Nesebras: doties ar autobusu uz Burgasu un pē c tam doties no Burgas uz Sofiju ar vilcienu vai doties ar regulā ru autobusu tieš i no Nesebā ras. Mē s izvē lē jā mies otro ceļ u. Autobusi kursē no autoostas, kas atrodas Nesebras vecpilsē tā . Ir divas pā rvadā tā ju kompā nijas - "Kalea" un "Metro", tā m ir nedaudz atš ķ irī gi marš ruti un grafiki, kā arī biļ etes cena. Uz Sofiju devā mies ar "Kalea" - 32 levas par biļ eti, un atpakaļ ar autobusu "Metro" - 36 levas. Godī gi sakot, brauciens ar autobusu ir diezgan nogurdinoš s, it ī paš i naktī .
Ekskursija uz Sozopoli sagā dā ja nelielu vilš anos, jo gaidī jā m kaut ko "senā ku", "grieķ u". . . Izrā dī jā s, ka Nesebā rā ir daudz vairā k "grieķ u" : ) Pati Sozopole ir smuka pilsē tiņ a, bet sā pī gi. lī dzī gs Nesebā rai - gandrī z un tas pats, tā pati pussala un tā s paš as mā jas : ) Bet man ļ oti patika ekskursija pa Ropotamo kalnu upi, kas bija "komplektā " : ) Arī kā "izklaide" STAIGĀ JĀ M pilsē ta St bijā m 3h attā lumā , Saulainajā krastā atbraucā m 10 minū tē s ar autobusu (2 levas) : ) Es ieteiktu Saint Vlas tiem, kam patī k sauļ oties, tur saule než ē lī gi sit, koku gandrī z nav - daļ u iedeguma var iegū t "automā tiski", vienkā rš i klaiņ ojot pa pilsē tu.
Laikapstā kļ i.
Protams, riskē jā m, dodoties atvaļ inā jumā , lai arī agri, bet rudenī . No 5. lī dz 13. septembrim bija brī niš ķ ī gs, saulains laiks - jū ra vissiltā kā , saule, lai arī karsta, nav ļ auna. Vispā r – skaistums. Bet 14. septembrī kļ uva tik pē kš ņ i auksts, ka skrē jā m un nopirkā m sev jakas! Pē c tam laikapstā kļ i kļ uva slikti, var teikt, pilnī gi. Gaisa temperatū ra pazeminā jā s par 5 grā diem, bet pusdienlaikā uzspī dē ja saule un ū dens jū rā joprojā m bija silts. Tā nu pē dē jo atvaļ inā juma nedē ļ u vē l peldē jā mies, neskatoties uz to, ka pludmalē ieradā mies jakā s : ))
Kopumā man ļ oti patika Bulgā rija. Lai gan, protams, ne viss tur ir labi un brī niš ķ ī gi, un ceļ š no Burgasas uz Nesebā ru ir kaisī ts nevis ar rozē m, bet gan ar plastmasas un papī ra maisiņ iem, un Saulainajā Krastā č igā ni tevi nomā ks. . . Bet pats vē rtī gā kais Bulgā rija ir paš i bulgā ri, pā rsvarā draudzī gi, viesmī lī gi, humoristiski cilvē ki, kuri no sirds priecā jas tevi redzē t : )
Tik lieliska atsauksme sanā ca. . . Ceru, ka tie, kas izlasī s lī dz galam, savu laiku neuzskatī s par velti : ) Novē lu visiem interesantus ceļ ojumus un patī kamus iespaidus!
Вид на бассейн из бара отеля Вид на Старый город с балкона номера Отель Вид на Старый город со стороны отеля Бассейн В фасад гостиницы вчтроена старинная мельница Картина в коридоре отеле Вид на бар и ресторан с третьего этажа отеля
аватар gtan80
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s atpū tā mies Nesebā rā Menabria viesnī cā no 2008. gada 1. augusta lī dz 15. augustam. Ekskursija pirkta ceļ ojumu aģ entū rā Travel Time (tū re no Alma tour). Paldies meitenē m no Travel Time par labo darbu - no viesnī cas rezervē š anas, lī dz vī zā m un aviobiļ etē m viss bija 5. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies Nesebā rā Menabria viesnī cā no 2008. gada 1. augusta lī dz 15. augustam. Ekskursija pirkta ceļ ojumu aģ entū rā Travel Time (tū re no Alma tour). Paldies meitenē m no Travel Time par labo darbu - no viesnī cas rezervē š anas, lī dz vī zā m un aviobiļ etē m viss bija 5. Lidojā m ar “Bulgarian Airlines”, tur nosē dē jā m stundu lidmaš ī nā atteikuš os pasaž ieru dē ļ . lidot, atpakaļ - viss bija laikā . Burgasas lidostā mū s sagaidī ja Alma tour pā rstā vis. Ar labu autobusu mū s ā tri aizveda uz viesnī cā m. Mums patika Menabria. Almas tū res pā rstā vis ieradā s nā kamajā dienā un regulā ri parā dī jā s katru otro dienu. Viesnī cas atraš anā s vieta ir vislabā kā - pludmale nav tā lu, netā lu atrodas jaunā s Nesebā ras veikali un 10 minū š u gā jiena attā lumā ir Vecrī ga No jebkuras istabas paveras skats uz jū ru. Sā kumā dzī vojā m 2. stā vā (vannasistabā ū dens labi netecē ja), un pē c daž ā m dienā m tikā m pā rcelti uz plaš ā ku istabiņ u treš ajā stā vā . Istaba bija plaš a, ar logu un balkonu. Istabā s ir gaisa kondicionieri, bet mē s tos izslē dzā m un neizmantojā m vispā r. Tā kā viesnī ca atrodas vē jainā vietā , nevis š aurā pilsē tas centra ieliņ ā , nekad nav bijis nogurdinoš a karstuma. Toties naktī diezgan labi skanē ja mū zika no objektiem, kas atradā s Saulainā Krasta ceļ ā . Nelielais ledusskapis, kas atradā s istabā , ļ oti palī dzē ja - pietika vietas ū denim un augļ iem. 3. stā vā bija ļ oti patī kama istabene - vienmē r draudzī ga, labi tī rī ja, dvieļ us mainī ja katru dienu, gultas veļ u ik pē c 2-3 dienā m. Brokastis ē dā m tikai viesnī cā . Katru dienu daž ā das desiņ as, bulciņ as, siers, olu kultenis, olas, arbū zs, melone un superī gā bannī te. Š is ir tā ds bulgā ru konditorejas izstrā dā jums, ko pā rdod daudz daž ā du veidu. Restorā ni, kafejnī cas ir jū ra. No tā , kas man patika un kur es biju ne reizi vien - Yuzhen Bryag un Kaija tieš i virs pludmales, bulgā ru virtuve uz ielas. Vecā s Nesebā ras Kraiberež na. Pirmajā s divā s vienmē r ir daudz apmeklē tā ju, bet apkalpoš ana ir ļ oti ā tra un ē diens garš ī gs. Vietnē Seagull visiem apmeklē tā jiem tiek doti mazi bezmaksas kokteiļ i (pat bē rniem -= bezalkoholiskie, protams). Sī kums, bet jauki! Starp citu, ja kaut kur redzat tukš u restorā nu un blakus tam ir piepildī ts lī dz malai - tā nav nejauš ī ba. Kaut kā mē s ar to ieķ ē rā mies. Mē s bijā m vienī gie apmeklē tā ji, un ē diens mums tika gatavots 40 minū tes, tad atnesa duļ ķ ainu aukstu buljonu ar divā m dzī slā m un bez dā rzeņ iem gaļ as zupas vietā un ledus aukstus spageti.
Pludmales netā lu no Menabrijas. Tuvā k mež onī gajai pludmalei, nedaudz tā lā k pludmale ar maksas saulessargiem un sauļ oš anā s krē sliem. No rī ta devā mies uz mež onī gu pludmali, un vakarā , kad vairs ne par ko nebija jā maksā , devā mies uz maksas pludmali.
Vakaros ir patī kami pastaigā ties pa Veco Nesebru. Brī niš ķ ī ga vecpilsē ta ar baznī cā m, bruģ ē tā m ielā m, skaistā m mā jā m. Es varu ieteikt tur restorā nu vecā kiem ar bē rniem uz ielas. Krayberež na. To sauc par Bulgā rijas virtuvi (pie ieejas ir Ņ evas ceļ ojumu aģ entū ras sludinā jums). No verandas paveras skaists skats uz jū ru, Saulaino krastu un tieš i pie galdiņ iem ir neliels rotaļ u laukums (mini slidkalniņ š , š ū pojoš s zilonis, maš ī nas, klucī š i). Tā tad pasū tī juma gaidī š anas process ir krietni atvieglots – bē rns neč ī kst, nerimstas, bet gan spē lē jas rotaļ u laukumā , un vecā ki var viegli uzelpot. Un ē diens tur ir garš ī gs.
Mē s nedevā mies daudzā s ekskursijā s, jo. Es negribē ju garlaikot bē rnu. Bijā m akvaparkā Saulainajā krastā . Man patika, bet no rī tiem pat bē rnu baseinos ū dens tur ir ledains. Tas sasilst tikai vakarā un kļ ū st kā svaigs piens. Laiks paskrien nemanot. Uz Burgasu devā mies paš i, tač u pilsē ta nekā du iespaidu neatstā ja.
Kopumā mē s lieliski atpū tā mies.
аватар ANDOR
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
PATĪ K VIESNĪ CAS ATRAŠ ANĀ S ATRAŠ ANĀ S VIETA! TĀ ATRODAS TUVĀ LĀ S VECPILSĒ TAS! BRAUKŠ I SKATI UZ JŪ RU UN VECPILSĒ TU, AR JAHTĀ M VAR REDZĒ T LĪ CI. Ē diens TIEŠ Ā M Ī PAŠ S (viss ir uz grila) -BET GARŠ Ī GI! DOTĀ TU 4-. … Tomēr ▾ PATĪ K VIESNĪ CAS ATRAŠ ANĀ S ATRAŠ ANĀ S VIETA! TĀ ATRODAS TUVĀ LĀ S VECPILSĒ TAS! BRAUKŠ I SKATI UZ JŪ RU UN VECPILSĒ TU, AR JAHTĀ M VAR REDZĒ T LĪ CI.
Ē diens TIEŠ Ā M Ī PAŠ S (viss ir uz grila) -BET GARŠ Ī GI! DOTĀ TU 4-. SAN MEZGLĪ TĀ MAZAS KABĪ TES TRŪ KUMS NAV SLĒ GTS-UN PĒ C DUŠ AS Ū DENS IR VISUR, GAN VISUR VISUR LABOJOTS TO-VISS NEDAUDZ NEĒ RTĪ GI. BET PAR 3* RULLI.
VISIEM PUIŠ IEM, KAS REDIĢ Ē - Ļ OTI KRĀ Š Ī GAS MEITENES UZŅ EMT!! ! !
Parādīt vairāk »


iemiesojums Nik021099
Es gribētu apmeklēt Stambulu
14 gadiem atpakaļ  •  11 abonenti 16 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Nesebras vecpilsēta
Novērtējums 8.2
Bulgārija, Nesebāra
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Дизайн отеля соответствует стилю Старого Несебра. Капитальный ремонт прошел в 2010 году. Состоит из одного 3-этажного здания.

Atrašanās vieta Отель находится в 1 км от исторических памятников города Несебыр, таких как Базилика Святой Богородицы Елеуса.
Pludmale
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

2 бара, винный погреб.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu gultiņa  FREE 
 • aukle
Izklaide un sports
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 48 номеров.

 • vanna/duša
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • balkons/terase
Adrese ул. Любен Каравелов 1, Несебр, Болгария
Tālruņi: 0890 30 30 40
Tīmekļa vietne: The Mill Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.