Gloria Hotel 3*– Atsauksmes

20
Novērtējums 7.710
№2 viesnīcas reitingā Svētais Konstantīns un Helēna
7.0 Numurs
8.3 apkalpošana
7.5 Tīrība
7.9 Uzturs
9.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas klusā, klusā vietā, parka zonā. Ieteicams ģimenēm ar bērniem. Uzcelta 1964. gadā. Pēdējā restaurācija veikta 2008. gadā. Piemērots jauniešiem un ģimenēm.Vairāk →
аватар maximets.sv
 •  apceļots 4 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 3.0
Pati pilsē ta un kū rorts ir ļ oti skaista, daudz zaļ umu un pludmales. Tagad par viesnī cu: sveiks soldep, istabas tiek iztī rī tas tā , ka pē c tī rī š anas uz grī das ir atkritumi, gultas pā rklā ji uz gultā m nav zinā ms, kad tie tika mazgā ti (istabā s ir problē mas ar maisī tā ju duš ā : vai nu jaucē jkrā ns vai arī lejkanna nestrā dā. … Tomēr ▾ Pati pilsē ta un kū rorts ir ļ oti skaista, daudz zaļ umu un pludmales. Tagad par viesnī cu: sveiks soldep, istabas tiek iztī rī tas tā , ka pē c tī rī š anas uz grī das ir atkritumi, gultas pā rklā ji uz gultā m nav zinā ms, kad tie tika mazgā ti (istabā s ir problē mas ar maisī tā ju duš ā : vai nu jaucē jkrā ns vai arī lejkanna nestrā dā. Ē diens kā vidē jā ē damistabā, daudz ļ oti sā ļ š vai vienkā rš i pā rkaisī ts ar garš vielā m, sulā m sliktas kvalitā tes. Brokastī s savulaik pasniedza Suluguni sieru, kuram jau bija ieaudzis pelē jums, Nadamas foto (((viesnī cas darbinieki viņ u neredzē ja pē c komentā riem un uzreiz pā rstā ja saprast krievu valodu, pē c tikš anā s ar vietē jo ceļ ojumu aģ entu atbildē ja, ka tas nav pelē jums, jū s esat akli!!! )
Плесень на свое сулугуни
аватар 86jjj
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 10.0
Zemā k ir mans pā rskats pirms mē neš a. Pareizi, savu viedokli par viesnī cu neesmu mainī jis, tā pē c teksta bū s maz. Un š eit mē s esam otro reizi 2023. gada vasarā . Mē s trī s, divas mazmeitas un es, ieradā mies augusta beigā s, 6 no rī ta. … Tomēr ▾ Zemā k ir mans pā rskats pirms mē neš a. Pareizi, savu viedokli par viesnī cu neesmu mainī jis, tā pē c teksta bū s maz.

Un š eit mē s esam otro reizi 2023. gada vasarā . Mē s trī s, divas mazmeitas un es, ieradā mies augusta beigā s, 6 no rī ta. Nokā rtoju uzreiz, un liels paldies par to viesnī cas vadī tā jam.
Lieliski atpū tā mies, bez komentā riem, tī rī š ana katru dienu, garš ī gs ē diens, diezgan daudzveidī gs.

Animā cija viesnī cā ir lieliska. Liels paldies animatorē m Olesjai un Alī nai no Ukrainas, bē rni ļ oti labi pavadī ja laiku pie baseina, nodarbī bas ar bē rniem ir ļ oti daž ā das.

Laiks bija lielisks, karsts un bez lietus, peldē jā mies katru dienu.

Nedē ļ u atpū tai devā mies divas reizes uz Varnu (delfinā rijs, Grand Mall Varna).
Пляж The Bay утром. Променад. Первые дни были волны. Морской лев в дельфинарии. Целует за 20 лева :) Пляж при Аква Хаус Отеле.
аватар olga-eremenko
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tika apglabā ti sarkanā krā sā.2023. Viņ i pā rmeklē ja viesnī cu, lai iegū tu labas atsauksmes. Vē l garne sp_v_dnoshnennia tsіni: yakosti!! ! Ē š ana ir super: bagā tī ga, viss sā ļ š , bagā ts ar dā rzeņ iem, augļ iem, gaļ u, zivī m. … Tomēr ▾ Tika apglabā ti sarkanā krā sā.2023. Viņ i pā rmeklē ja viesnī cu, lai iegū tu labas atsauksmes. Vē l garne sp_v_dnoshnennia tsіni: yakosti!! ! Ē š ana ir super: bagā tī ga, viss sā ļ š , bagā ts ar dā rzeņ iem, augļ iem, gaļ u, zivī m. tā pē c nav jū ras veltes - bet 3. nav dā rga! nevis sā ļ ais iesals! -ale tse PLUS, uz to skoshtuvali un nevis їli zovsіm par tizhden - in іtozі nemє zayvih kg) Vienmē r var dabū t ū deni zā lē . chi paņ em dzē rienu bā rā no 10 lī dz 22. Baseini ir mazi, bet sē dvietu un sauļ oš anā s krē slu bija daudz visiem. Varat vainot dvieļ u skaitu (brū nu) baseinā un pludmalē ! Jū s varat doties uz viesnī cu pretī (Vlasnik vienatnē ) uz slidkalniņ iem (3 gab. є) 16.30-18.00
Paņ emt normas. Rē ķ ins mainī ts 1 reizi 8 dienā s, dvieļ i mainī ti 2 reizes, ā das dienas somas un tualetes papī ri mainī ti.
Istabā nav fē na, bet reģ istratū rā ir 3 gab - var paņ emt lī dzi)
Viesmī ļ i, bā rmeņ i - visi bija cienī gi! ale animatori, tad vzagali SUPER!!! ! okrema podyaka animatore Sofija!!
- Vienkā rš i atvē sinieties kopā ar bē rniem: ū dens aerobika, ū dens spē les, joga, dē š anas spē les, izdilis dienas gleznoš ana. . bē rni bija viņ as ziņ ā!!!
Ā das vakars un tematiskie vakari (blakus viesnī cā ) ap 20.00, bouls un festivā li, konkursi, un kvesti - viss bija bē rniem! ! Organizatoriem, vadī tā jiem, visiem animatoriem tas bija tikai brī nums!! ! apmē ram 21-22.00 diskotē ka bē rniem, ja esi vecā ks var arī dejot)
Tā tad, 3. lī nija, lī dz tuvā kajai pludmalei - mazam lī cī tim, dodieties uz hvilin 10, uz lielo pludmali hvilin 15. Ceļ š cauri parkam ar priedē m nav svarī gs un uzņ emš ana.
Es noteikti ieteikš u š o viesnī cu sev zinā t! un paš i iesim uzbrū koš ajam liktenim - nu duuuu mū s jau bija pelnī juš i!
аватар 86jjj
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lieliska budž eta viesnī ca, kas atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā pa priež u birzi un promenā di uz lī ci - pludmali The Bay. Tā s paš as 5 minū tes lī dz klosterim vai LIDL tirgum. Baseins ir ē rts, animā cija lieliska, viņ i visu dienu nodarbojas ar bē rniem: spē les, zī mē š ana, š auš ana ar loku, joga, vingrinā jumi utt. … Tomēr ▾ Lieliska budž eta viesnī ca, kas atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā pa priež u birzi un promenā di uz lī ci - pludmali The Bay.

Tā s paš as 5 minū tes lī dz klosterim vai LIDL tirgum.

Baseins ir ē rts, animā cija lieliska, viņ i visu dienu nodarbojas ar bē rniem: spē les, zī mē š ana, š auš ana ar loku, joga, vingrinā jumi utt. Esmu ī paš i pateicī gs animatorei Sofijai no Ukrainas, viņ a ir vienkā rš i lieliska un zina, kā lai bē rni izklaidē tu.
Viesnī cas personā ls ir uzmanī gs.

Pā ri ceļ am viesnī cā Rositsa ir peldbaseins ar 3 slidkalniņ iem un mums bija brī va pieeja. Vakaros mums bija koncerti un diskotē ka.
Netā lu no viesnī cas aug priedes un liepas, kas tagad zied. Gaiss š eit ir neticams.
Internets ir labs, bet istaba nedaudz palē ninā s. TV plazmas 31 kanā ls. Ledusskapis, elektriskā tē jkanna. Fē na nav, to ņ em reģ istratū rā bez maksas.
Ē diens ir garš ī gs un diezgan daudzveidī gs. Nevis pā rpilnī ba, bet viss ir.

Bija delfinā rijā - 54 levas pieauguš ais + bē rns.
409.  autobuss dodas no Zelta smiltī m uz Varnu (lidosta, autoosta, Grand Mall un Mall Varna) caur Sv. Konstantī nu un Elenu. Jā brauc uz š osejas pa ceļ u (pa kreisi no viesnī cas Romance Splendid) un jā š ķ ē rso ā trgaitas š oseja caur pazemes pā reju, pieturu Botanicheskaya Gradina. Lī dz Varnai 7 minū tes, biļ ete maksā.2 levas.

No viesnī cas mī nusiem - ā ķ u, plauktu trū kums. Ī paš i vannas istabā (foto). Tas mani vienkā rš i sadusmoja, ā rkā rtī gi neē rti. Un tikai viens krē sls diviem.
Пляж The Bay. Бассейн. Бассейн и стрельба из лука. Водные горки гостиницы Росица бесплатны для гостей Глории отеля. Ванная комната. Ванная комната.
аватар a.blinov
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ieradā mies vē lu vakarā ilgi pirms reģ istrē š anā s laika. Mū su istaba jau bija sagatavota un bijā m iekā rtojuš ies. Viņ i pat neprasī ja papildu maksu par to nakti! Bufetes ē diens ir ļ oti daudzveidī gs un garš ī gs. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies vē lu vakarā ilgi pirms reģ istrē š anā s laika. Mū su istaba jau bija sagatavota un bijā m iekā rtojuš ies. Viņ i pat neprasī ja papildu maksu par to nakti! Bufetes ē diens ir ļ oti daudzveidī gs un garš ī gs. Personā ls ir draudzī gs. Lī dz jū rai aptuveni 5 minū š u gā jiens, ja ejat lē ni (bijā m ar bē rniem). Ir vairā kas pludmales, no kurā m izvē lē ties.
Lieliska viesnī ca ģ imenē m!

Vienī gais negatī vais ir bezmaksas privā tā s autostā vvietas trū kums.
аватар lapshinaYulia
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tā nebija pirmā reize, kad ar vī ru atpū tā mies Bulgā rijā , bet š o reģ ionu izvē lē jā mies pirmo reizi. Viesnī ca mū s piesaistī ja ar savu atraš anā s vietu klusā , mierī gā , nomaļ ā vietā , zemā m izmaksā m un pā rsvarā labā m atsauksmē m. … Tomēr ▾ Tā nebija pirmā reize, kad ar vī ru atpū tā mies Bulgā rijā , bet š o reģ ionu izvē lē jā mies pirmo reizi. Viesnī ca mū s piesaistī ja ar savu atraš anā s vietu klusā , mierī gā , nomaļ ā vietā , zemā m izmaksā m un pā rsvarā labā m atsauksmē m. Pā rē jā organizē š ana tika uzticē ta TPG. Lidojums bija ē rts, transfē rs uz viesnī cu, visu diennakti komunikā cija un atbalsts atpū tas laikā , ar darbu bijā m ļ oti apmierinā ti. Ierodoties viesnī cā , mū s sagaidī ja reģ istratū ras darbinieki un ā tri iekā rtojā mies istabiņ ā . Istaba laba, plaš a un ē rta. Liela gulta, skapis, galds, kondicionieris, TV, balkons ar plastmasas krē sliem. Vannas istaba ar duš u, ziepju piederumu komplekts un tī ri dvieļ i vajadzī gajā daudzumā . Viņ i labi izkā pa. Wifi darbojā s labi. Viesnī ca atrodas ļ oti skaistā rajonā , priež u ieskauta, daudz veģ etā cijas, visā das vā veres, putni, gaiss vienkā rš i apbrī nojams! Ē diens 3* viesnī cai ļ oti labs. Brokastis bez lielas daudzveidī bas, bet olas, aukstie gaļ as izstrā dā jumi, dā rzeņ i, augļ i, konditorejas izstrā dā jumi bija katru dienu. Pusdienā s un vakariņ ā s diezgan labs sortiments - piedevas, salā ti, gaļ a, zivis, augļ i, zupas, vairā ku veidu saldumi, nacionā lā virtuve. No izklaides - brī vdienā s koncerts, dzī vā mū zika. Pludmale ir bezmaksas, 10 minū š u attā lumā no viesnī cas. Tī rs, ieeja ū denī maiga, ū dens ļ oti silts. Netā lu no viesnī cas ir labi restorā ni un kafejnī cas, veikali, suvenī ru veikali. Tā pat tuvumā atrodas vairā ki muzeji, klosteris. Kopumā tiem, kas mī l mierī gu, izsvē rtu atpū tu - vienkā rš i ideā la vieta, arī par pieņ emamu cenu. Iesaku viesnī cu.
аватар tanyaryndina75
Man patika viesnī ca, atraš anā s vieta ļ oti laba. Blakus akva mā ja ar termā lajiem baseiniem, sava pludmale, tuvu centram un autobusu pieturai. Istabā ir viss, viss strā dā , ledusskapis, kondicionieris, TV, katru dienu tī ra istabā . Bufete laba, 3 zvaigznē m ļ oti laba. … Tomēr ▾ Man patika viesnī ca, atraš anā s vieta ļ oti laba. Blakus akva mā ja ar termā lajiem baseiniem, sava pludmale, tuvu centram un autobusu pieturai. Istabā ir viss, viss strā dā , ledusskapis, kondicionieris, TV, katru dienu tī ra istabā . Bufete laba, 3 zvaigznē m ļ oti laba. Personā ls ir draudzī gs. 2 reizes nedē ļ ā bija diskotē ka un diezgan vietē jais Celentano dziedā ja dzī vajā , viņ š dziedā ja labi. Vienī gais, ka par Wi-Fi istabā bija jā maksā atseviš ķ i 25 lev par 7 dienā m, nu, domā ju, ka tā nav problē ma, tiem, kam tas patieš ā m ir vajadzī gs. Paldies darbiniekiem un vadī bai par labi paveikto darbu.
аватар galinagloushkin
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cā biju sakarā ar Izraē las Aš dodas orķ estra piedalī š anos operas kursos Varnā . Cenas un kvalitā tes attiecī ba lieliska. Rezervē jiet pat istabas 3-4 stā vos. No tiem paveras skats uz priež u mež u. Ļ oti tī rs baseins, diezgan plaš s, garš ī gs ē diens , draudzī gs personā ls . … Tomēr ▾ Viesnī cā biju sakarā ar Izraē las Aš dodas orķ estra piedalī š anos operas kursos Varnā . Cenas un kvalitā tes attiecī ba lieliska. Rezervē jiet pat istabas 3-4 stā vos. No tiem paveras skats uz priež u mež u. Ļ oti tī rs baseins, diezgan plaš s, garš ī gs ē diens , draudzī gs personā ls . visur tuvu - nekur nav jā brauc - ne pē c pā rtikas , ne suvenī riem. abas pludmales - gan akmeņ ainas gan smilš ainas - ir pastaigas attā lumā . apkā rt ir restorā ni. ļ oti jauka direktore Tatjana. č au un paldies no mū su orķ estra mū ziķ iem.
аватар
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Jauka viesnī ca, viss darbojas, tī rs, ē rts, kluss. Daudz zaļ umu. Pieklā jī gs personā ls, profesionā la masā ž a, masā ž as terapeits Saro pieder daž ā di masā ž as veidi. Apmeklē jā m ekskursijas, braucā m ar autobusu uz Varnu, uz Golden Sands kū rortu. … Tomēr ▾ Jauka viesnī ca, viss darbojas, tī rs, ē rts, kluss. Daudz zaļ umu. Pieklā jī gs personā ls, profesionā la masā ž a, masā ž as terapeits Saro pieder daž ā di masā ž as veidi. Apmeklē jā m ekskursijas, braucā m ar autobusu uz Varnu, uz Golden Sands kū rortu. Tas viss ir blakus. Pirmo reizi Bulgā rijā . Man ļ oti patika valsts un viesnī cas izvē le. Arī nā kamgad gribam aizbraukt uz Bulgā riju.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар irina_1901
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sava ilgā atvaļ inā juma pē dē jo nedē ļ u pavadī jā m svē tā Konstantī na un Helē nas kū rortā . Gloria viesnī cu izvē lē jā mies zemā s cenas dē ļ š ajā periodā . Ļ oti gribē jā s paelpot svaigu gaisu pē c Sunny Beach, kur pavadī jā m 2 nedē ļ as, kā arī ceļ ot paš iem, jo ​ ​ no š ī kū rorta to ir ē rti darī t. … Tomēr ▾ Sava ilgā atvaļ inā juma pē dē jo nedē ļ u pavadī jā m svē tā Konstantī na un Helē nas kū rortā . Gloria viesnī cu izvē lē jā mies zemā s cenas dē ļ š ajā periodā . Ļ oti gribē jā s paelpot svaigu gaisu pē c Sunny Beach, kur pavadī jā m 2 nedē ļ as, kā arī ceļ ot paš iem, jo ​ ​ no š ī kū rorta to ir ē rti darī t. Nekas ī paš s no viesnī cas nebija gaidī ts smieklī gā s cenas dē ļ . Bet viņ i neko nenož ē loja. Viesnī ca atrodas lieliskā vietā , parkā , zem logiem skraida vā veres, pa logiem skatā s koki. No vienas puses, viesnī ca Estreya Palace, no otras puses, Grand Hotel Varna. Mums bija viss iekļ auts ē dinā š ana. Bufete ir vienkā rš a, bet visi bija pilni. Gatavots diezgan garš ī gs un nav taukains. Brokastī s bija pā rslas: auzu pā rslas un manna. Pā rē jais ir tā ds pats kā visur citur: izcirtņ i, skā ba gaļ a, bannitsa, vā rī tas olas un olu kultenis. Laba kafija. Pusdienā s 2-3 gaļ as veidi, rī si, kartupeļ i, dā rzeņ u sautē jums. Desertam arbū zi un plū mes. Kū kas nebija, bet bija garš ī gi pī rā gi 2 veidu: rullī tis ar ievā rī jumu un smilš u kū ka. Pī rā gi un augļ i bā rā bija lī dz 22:00. Un arī strā dā ja gandrī z visu diennakti automā ts ar karstajiem un aukstajiem dzē rieniem. Viesnī cai ir sava pludmale, par ko visi lamā jas, bet ne mē s. Pludmale ir civilizē ta, ar tualetē m un duš ā m. kabī nes, volejbola tī kls, bā rs ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem, bezmaksas sauļ oš anā s krē sli un saulessargi. Un, lū k, jū ra - "savvaļ as". Bē rniem un tiem, kas slikti peld, tur nav ko darī t, jā brauc uz Rubī nu viesnī cu. Iet to paš u ceļ u, bet otrā virzienā . Fakts ir tā ds, ka Gloria pludmalē dibens ir akmens un apakš ā aug aļ ģ es (aug, nevis peld). Iebraukš anai jū rā ir izveidots neliels celiņ š , pa kuru var aizsniegt kā ju galu un tad vienkā rš i peldē t. Pirmie 2 metri nepatī kami pieskaras š ī m aļ ģ ē m ar rokā m, un pē c tam uzreiz dziļ i. Peldē ja tikai, ar kā jā m nepieskaroties dibenam, peldē ja visu laiku. Bet ū dens ir tī rs. "Plikajā s vietā s", kur nav aļ ģ u. katrs akmens ir redzams. Mums patika! Tagad par viesnī cas lielā ko mī nusu. Dvieļ i tiek mainī ti 4. dienā , kopā ar gultu. Kā jā m nav nekā . Tā pē c lielā kā daļ a tū ristu uz grī das noliek baltus sejas dvieļ us. Tā rezultā tā mē s personī gi nevarē jā m izmantot š os dvieļ us. Dvieļ us sejai par 7 levā m un kā jiņ ā m par 3 lejā m pirkā m veikalos, mā jā s noderē s. Apkopē ja nebija pā rpū lē jusies, slikti sakopa. Bet mē s centā mies nesasmē rē ties. Meitenes reģ istratū rā ir jaukas un draudzī gas. Ļ oti apmierinā ts ar laikapstā kļ iem, tikai viena mā koņ aina diena. Tagad es zinu. ka septembrī varat atpū sties arī ziemeļ u piekrastē . Ū dens bija silts. Bet vakari un naktis jau ir vē si. Domā ju, vai vē l doš os uz Gloriju, tad visticamā k jā nekā nē . Un vienmē r paš ā s atvaļ inā juma beigā s, septembrī . Bet es paņ emš u lī dzi savus dvieļ us.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Anna_ab
4 mēnešus atpakaļ  •  2 abonents 4 atbildi
iemiesojums lusenkovalera888
4 mēnešus atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен в спокойном тихом месте, в парковой зоне. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. Построен в 1964 году. Последняя реставрация сделана в 2008 году. Подходит для молодежного и семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель в курортном комплексе Св. Константин и Елена, в 22 км от аэропорта города Варна, в центрe курорта.
Pludmales apraksts В 450 м от отеля.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā
 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem анимационная программа для детей, детская дискотека.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Дартс, ночной клуб, мультифункциональная площадка с травяным покрытием.
 • džakuzi
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 117 номеров. Состоит из одного 4-этажного здания.

Istabās

Во всех комфортабельных номерах есть кондиционер и балкон. В каждом номере есть спутниковое телевидение, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • ledusskapis
 • balkons/terase
 • fēns (ne visās istabās)
Adrese к.к. Св. Св. Константин и Елена, Варна - 9006, Болгария
Tālruņi: +359882666525
Tīmekļa vietne: Gloria Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.