Brīvdienas Sheraton Mirage Gold Coast

Rakstīts: 21 februāris 2011
Ceļošanas laiks: 1 — 7 janvārī 2011
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Kopā ar vī ru atpū tos 2011. gada janvā ra beigā s, 12 dienas. Patika viesnī ca. Ļ oti labi atrodas pie okeā na. Skaista un milzī ga pludmale, kur var stundā m staigā t, ir pā rsteidzoš a. Ja jums nepatī k peldē ties viļ ņ os, tad viesnī cā ir lielisks sporta baseins blakus fitnesa centram. Uz vietas ir arī peldbaseins ar bā ru un personī ga apkalpoš ana. Jā piebilst, ka viesnī cas apkalpoš ana ir ļ oti laba. No mū su istabas ar skatu uz okeā nu bija brī niš ķ ī gs skats uz okeā nu. Viesnī cā ir labs ē diens, lieliskas brokastis. Vienī gais viesnī cas trū kums ir tas, ka tā ir jā remontē , protams, daudz kas ir novecojis. Bet tas sabojā svē tkus. Paldies darbiniekiem par lieliskajā m brī vdienā m!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu