Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Austrālija

Tūristu stāsti par Austrālija pievienot stāstu
Ceļojumi uz pasaules brīnumiem
Lai dzī vo visi mū su planē tas vē stures un vē sturiski nozī mī gu vietu cienī tā ji!! ! Mani sauc Ognins Platons Aleksejevič s.
 •  12 gadiem atpakaļ
barjerrifs
Pirmkā rt, jā saka, ka ir tā da pilsē tiņ a kā AIRLEY BEACH Airlie Beach, kaut kas lī dzī gs Gurzufam, maza tropiskā ar ostu un lidostu.
 •  13 gadiem atpakaļ
Austrālija! Tikai Austrālija...! :)
Austrā lija! Tikai Austrā lija... ! Saulains rī ts divdesmit piektajā , divi tū kstoš i desmitajā decembrī . Balts taksometrs lē nā m izbrauc uz estakā des, kas ved no lidostas uz pilsē tu.
 •  13 gadiem atpakaļ
Ceļojums pa Austrāliju un Jaunzēlandi
Mana dzī ve izvē rtā s tik laimī ga, ka es daudz ceļ oju. Kurā s tikai sarež ģ ī tā s valstī s es neesmu apmeklē jis!
 •  14 gadiem atpakaļ
Brīvdienas Austrālijā
Mē s ar vī ru ļ oti izbaudī jā m ceļ ojumu. Ar laikapstā kļ iem var teikt, ka mums paveicā s, lietainu dienu nebija tik daudz.
 •  14 gadiem atpakaļ
Uz Austrāliju ir vērts aizbraukt kaut vai zoodārzu dēļ.
Ģ imene martā devā s uz Sidneju. Iespaidi ir pā rsteidzoš i! Sā kumā baidī jā s, ka bē rniem bū s grū ti lidot tik ilgu laiku (un ne tikai bē rniem), bet rezultā tā ar pieturu Tokijā , ar ekskursijā m, ī stu ja...
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »