Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Lielais Barjerrifs

Nav atrakciju Lielais Barjerrifs
Nav ziņojumu par Lielais Barjerrifs   Rakstiet
Tūristu stāsti par Lielais Barjerrifs pievienot stāstu
Esam sajūsmā!
Atpū tā mies ar bē rniem un mazbē rniem. tur ir pilnī gi viss. Skaista daba, miers un klusums. Bē rni ar nelielu lidmaš ī nu aizlidoja uz citu salu ar baltā m smiltī m.
 •  12 gadiem atpakaļ
barjerrifs
Pirmkā rt, jā saka, ka ir tā da pilsē tiņ a kā AIRLEY BEACH Airlie Beach, kaut kas lī dzī gs Gurzufam, maza tropiskā ar ostu un lidostu.
 •  13 gadiem atpakaļ
Heron Island, paradīzes gabals zaļajā kontinentā
Heron Island ir lielisks dabas radī ts un civilizā cijas pilnī bā neizlutinā ts stū rī tis, kas sniedz neaizmirstamu romantisku atpū tu un tikai pozitī vas emocijas.
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Lielais Barjerrifs