Sheraton Mirage Gold Coast 5*– Atsauksmes

2
Novērtējums 9.010
Šis greznais kūrorts atrodas tirkīzzilas lagūnas krastā, un to ieskauj smaržīgi tropu dārzi. Tas ir slavens ar daudziem peldbaseiniem. Blakus viesnīcai atrodas iepirkšanās un restorānu komplekss Marina Mirage, kā arī ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkots veselības centrs Sports Mirage.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
2012. gada decembra sā kumā bijā m š ajā viesnī cā . Jā saka, ka pirms gada braucā m cauri š ī m vietā m un nejauš i ieraudzī jā m š o viesnī cu. Ieskatī jā mies, terasē dzē rā m tē ju un alu un nolē mā m, ka nā kamreiz noteikti paliksim š eit. … Tomēr ▾ 2012. gada decembra sā kumā bijā m š ajā viesnī cā . Jā saka, ka pirms gada braucā m cauri š ī m vietā m un nejauš i ieraudzī jā m š o viesnī cu. Ieskatī jā mies, terasē dzē rā m tē ju un alu un nolē mā m, ka nā kamreiz noteikti paliksim š eit. Un tā arī notika. Milzī gs peldbaseins ar daž ā du dziļ umu. Ū dens ir tī rā kais, caurspī dī gā kais zilā nokrā sa. Peldē ties var stundā m, jo ​ ​ temperatū ra jū tama 28-30 grā di. Pa perimetru - sauļ oš anā s krē sli ar saulessargiem. Krā ni ar dzeramo ū deni. Bē rniem - ī paš as atrakcijas. Un visapkā rt - milzī gi palmu un citu tropu augu biezokņ i. Es nevarē ju pretoties – piedodiet, Š eratons – pirms izieš anas no podiem “izrā va” pā ris bugenvilijas (dzeltenā s un persiku). Jums te ir viņ u jū ra, bet man nav tā du krā su. Droš i aizvedu tos dubultā plastmasas maisiņ ā (laikam padzirdot) uz savu sniegoto Krieviju. Pilnī bā lidojoš i daž ā du modifikā ciju papagaiļ i. Ļ oti skaisti, bet jā saka, ka viņ u balsis parasti ir vispretī gā kā s. Viesnī cas personā ls ir labi apmā cī ts. Brokastis? Jū s varat izturē t. Man jā saka, ka angļ u virtuve man ir sū dī ga. . ī paš i pā rcepts š ķ iņ ķ is, pupiņ u zupa un tā tā lā k. VISS IR JAUKI! Kā viņ i to ē d? Viena lieta ir laba - zaudē ju 5 kilogramus. Man patika tikai vā rī ta ola bez č aumalas. To sauc par vā rī tu olu. Ejot 100 metrus aiz palmā m, nokļ ū siet taisnā ceļ ā uz Klusā okeā na smilš u pludmali. Pludmale ir plakana un 4 jū dzes gara. Jū s iet uz priekš u un atpakaļ vienu reizi - pedikī rs nav nepiecieš ams. Zoles kā bē rnam. Vienī gā s briesmas, viņ i saka, ir tas, ka medū zas dzelo. Kū rortam ir 75 gadi. Protams, daž as lietas ir jā atjaunina. Bet vispā r - š ī s Sheraton Mirage skaistums un krā š ņ ums. Mazā paradī ze!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kopā ar vī ru atpū tos 2011. gada janvā ra beigā s, 12 dienas. Patika viesnī ca. Ļ oti labi atrodas pie okeā na. Skaista un milzī ga pludmale, kur var stundā m staigā t, ir pā rsteidzoš a. Ja jums nepatī k peldē ties viļ ņ os, tad viesnī cā ir lielisks sporta baseins blakus fitnesa centram. … Tomēr ▾ Kopā ar vī ru atpū tos 2011. gada janvā ra beigā s, 12 dienas. Patika viesnī ca. Ļ oti labi atrodas pie okeā na. Skaista un milzī ga pludmale, kur var stundā m staigā t, ir pā rsteidzoš a. Ja jums nepatī k peldē ties viļ ņ os, tad viesnī cā ir lielisks sporta baseins blakus fitnesa centram. Uz vietas ir arī peldbaseins ar bā ru un personī ga apkalpoš ana. Jā piebilst, ka viesnī cas apkalpoš ana ir ļ oti laba. No mū su istabas ar skatu uz okeā nu bija brī niš ķ ī gs skats uz okeā nu. Viesnī cā ir labs ē diens, lieliskas brokastis. Vienī gais viesnī cas trū kums ir tas, ka tā ir jā remontē , protams, daudz kas ir novecojis. Bet tas sabojā svē tkus. Paldies darbiniekiem par lieliskajā m brī vdienā m!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Роскошный курортный отель, славящийся своими многочисленными бассейнами, расположен на берегу бирюзовой лагуны в окружении благоухающих тропических садов. К отелю примыкает комплекс магазинов и ресторанов Marina Mirage, Здесь же находится оборудованный по последнему слову техники центр здоровья Sports Mirage.

Viesnīcā

 • бассейн

 • бизнес - центр

 • бюро организации экскурсий

 • джакузи

 • магазин (сувениры)

 • ночной клуб

 • обмен валюты

 • оздоровительный центр

 • прокат автомобилей

 • прокат водного снаряжения

 • ресторан

 • салон красоты

 • услуги врача

  А также

 • виндсерфинг

 • водные виды спорта

 • игровая комната

 • спортивный зал

 • FAQ