Lihnostatis brīvdabas muzejs

Lihnostatis brīvdabas muzejs
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Kategorijas: Muzeji Herakliona
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 9.0
10 Pamatojoties 6 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 35.3066, 25.411

Lihnostatis brīvdabas muzejs

Lihnostatis brīvdabas muzejs
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Brīvdabas muzejs ir autonoms privāts fonds, kas izveidots 1992. gada jūlijā no privātās kolekcijas, kas pieder oftalmologam Jorgam Markakim.

Muzejā ir dažādi eksponāti un struktūras, kas saistītas ar Krētas tautas tradīcijām un etnoloģiju, saimniecisko darbību un kultūru, dabu un vidi. Ievērojami eksponāti ir tradicionālās Krētas lauku mājas, vīna un olīvu spiedes, aušanas un keramikas darbnīcas, herbārijs, augļu un kaktusu dārzi, tautas mākslas galerija, bibliotēka, akmeņu un minerālu izstāde un daudz kas cits.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (6)
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Parā dī ta grieķ u dzī ve. Daudz patiesi vē sturisku lietu. Labi kopta skaista teritorija. Bē rniem lī dz 18 gadu vecumam lielā kajā daļ ā Krē tas muzeju ieeja ir bez maksas. Atrodas Hersonissos galā , braucot no Heraklionas gar krastu. Izmantojot klausuli, tiek piedā vā tas ekskursijas daudzā s valodā s. Atvē rts lī dz 14:00!
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Bija ļ oti dzī va, gribē jā s visu aptaustī t, aptaustī t, pagarš ot. Dzī ve š eit ir ļ oti labi pā rstā vē ta. Man arī patika ideja par brī vdabas muzeja organizē š anu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Man patī k Krē ta par tā dā m vietā m kā š ī . Š eit tu it kā atpazī sti kaut ko senatnī gu, kas tevi neskar, bet tajā paš ā laikā tu esi iesaistī ts š ajā stā stā pret savu gribu, un tas sagā dā baudu. Nevis kā mū su brā lim pazī stamajos muzejos. Š eit viss ir dzī vs, nav atrauts. Ieteikt.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Ļ oti jauka, mā jī ga vieta. Papildus muzeja eksponā tiem, kas ir ļ oti, ļ oti atraktī vi un piesaista uzmanī bu, jū s varat baudī t gardu maltī ti teritorijā esoš ajā kafejnī cā un pat bez maksas nobaudī t tradicionā los dzē rienus. Ļ oti spilgti pavadī ts laiks, katra minū te bija pilna ar interesi un baudu. Ekskursijas š eit var veikt grupā s (arī krievu valodā , kas patī k) vai audio gidu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Š eit principā visu var saprast bez ceļ vež a, viss tiek pasniegts ļ oti detalizē ti. Tač u ir kognitī vā disonanse – š ķ iet, ka muzeja atraš anā s vieta un tas, ka tas atrodas brī vā dabā , padara to interaktī vu, tač u daudzi eksponā ti atrodas aiz stikla, kas parasti nozī mē parastu muzeju. Tā tad kaut kā tas ī sti neiegrima. Tomē r noteikti ir vē rts apmeklē t!.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Ideā la vieta! ! Bija ļ oti interesanti, klausoties audio tū ri (audio gidu) pā rdomā t tik rū pī gi izklā stī to dzī vesveidu. Viss ir ļ oti jauki un sirsnī gi, viņ i gatavo arī gardus neparastus dzē rienus, kurus piedā vā izmē ģ inā t. Ieeja lē ta (salī dzinoš i) - 5 eiro + 1 eiro - gids
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Star Beach ūdens atrakciju parks
Novērtējums 4.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Atpūta, Izklaide
attālums: 0.6 km.
Uz kartes
Baltā lauvas bārs
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 1.7 km.
Uz kartes
Bārs Y.O.L.O.
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 2.3 km.
Uz kartes
Akvārijs Aquamir
Novērtējums 9.0 - 6 atsauksmes
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Daba, Izklaide, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 2.3 km.
Uz kartes
Senā Malijas pilsēta
Nav atsauksmju
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Arhitektūra, Stats
attālums: 5.4 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu