Karaliskā pils

Interesanti vēstures un brīnišķīgas pieredzes cienītājiem
Novērtējums 10110

16 marta 2020Ceļošanas laiks: 11 septembris 2019
Apmeklē jot Madrides Karalisko pili, noteikti vē lē sities tur atgriezties vē lreiz, jo visu apbraukt un uzreiz detalizē ti izpē tī t pili vienkā rš i nav iespē jams! Atrodoties tur, jū s jutī sieties Spā nijas vē stures majestā tiskā perioda atmosfē rā , kad tā bija varena valsts uz pasaules kartes, kurai bija milzī gas kolonijas Amerikā un visā pasaulē . Pati pils ir lī dzī ga franč u Versaļ ai, tač u pieticī gā ka. Priecē valdnieku un viņ u galminieku dzī ves gaisotne, paralē li ar audiogida palī dzī bu var ieklausī ties karaliskā s dzī ves izbiruš ajā s niansē s un aspektos. Iesaku apmeklē t un nā kamā s uzturē š anā s laikā Madridē tur ieskatī š os vē lreiz.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu