Karaliskā pils

Pasaku pils.
Novērtējums 10110

14 janvārī 2017Ceļošanas laiks: 9 decembris 2016
Š o pili apmeklē ju pirmo reizi, un mani pā rsteidza tā s izmē rs un š arms. Š eit var doties ar bē rniem, labi gidi stā sta interesantu pils vē sturi. Ja bū s iespē ja, apmeklē š u vē lreiz.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu