Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kenija

Tūristu stāsti par Kenija pievienot stāstu
Nairobi nacionālais parks. Kenija. Ceļojums uz Āfriku 2018
Ceļ ojot pa Ā friku, es redzē ju vairā kus nacionā los parkus, kas izrā dī jā s ne tik spilgti un interesanti, kā es tos redzē ju TV un tū risma vietņ u aprakstos.
 •  6 gadiem atpakaļ
Pirmā diena Nairobi, Kenijā. Ceļojums uz Āfriku 2018
Es rezervē ju viesnī cu Nairobi pagā juš ā gada septembrī no sava mā jas datora, lai gan varu veiciet to, atrodoties ceļ ā , lai pē c ieraš anā s to nomainī tu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Nairobi zoodārzs, Kenija. Ceļojums uz Āfriku 2018
Neskatoties uz to, ka Kenijas galvaspilsē ta Nairobi mani pilnī bā sarū gtinā ja, es tomē r nolē mu apmeklē jiet vietē jo zoodā rzu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ko es varu teikt, mans vecais draugs
"Brī nums": "Ceļ ojums pa Austrumā friku + atpū ta Zanzibā rā " 6.9. 14 - 21.9. č etrpadsmit. "KO SAKĀ T, MANS VECAIS DRAUGS, mē s esam vainī gi tikai pie vienas lietas, ka.
 •  9 gadiem atpakaļ
Samburu
Orientieris – tas ir arī orientieris Ā frikā ! Nav brī nums, ka ANO vides programmas (UNEP) galvenā mī tne atrodas Nairobi, Kenijā . Galu galā melnais kontinents galvenokā rt ir pazī stams ar savu bagā to, daudzveidī go, unikā lo dab...
 •  9 gadiem atpakaļ
Plecu pie pleca ar krokodilu
Lai dotos uz tā lo savvaļ as Ā frikas savannu, ir jā bū t ī stam piedzī vojumu meklē tā jam, tač u jā bū t arī ekstrē mam cilvē kam, lai dzī votu gandrī z brī vā dabā , savvaļ as dzī vnieku ...
 •  16 gadiem atpakaļ
Mamma Kenija
Es gribē ju uzrakstī t par š o ceļ ojumu, Man tas viss bija par traku Lidojiet uz tā lā m zemē m - tie ir brā ļ u nervi, No rī ta pamosties, apstulbis, apkā rt ir tikai melnie.
 •  16 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »