Ocean Bay Hotel 2*– Atsauksmes

2
Novērtējums 9.010
9.0 Numurs
9.0 apkalpošana
9.0 Tīrība
5.0 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Viesnīca Ocean Bay tika atvērta 2009. gadā, un tā atrodas 5 km attālumā no Ņatrangas pilsētas centra un 100 metru attālumā no publiskās smilšu pludmales. Tuvumā atrodas daudzi vietējās pārtikas stendi un populārais Sailing Club bārs.Vairāk →
аватар tarkhanovai
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ocean Bay viesnī ca Nha Trang Tā tad, es sā kš u pē c kā rtas. Uzturē š anā s Nha Trangā no 23.10. lī dz 5.11. 2015 Lidojums. Uzņ ē mums Katekavia. 9 stundas no Jekaterinburgas. Lidojums aizkavē jā s par 1 stundu. Baro 2 reizes. Boeing lidmaš ī na ir ē rta. … Tomēr ▾ Ocean Bay viesnī ca Nha Trang
Tā tad, es sā kš u pē c kā rtas.
Uzturē š anā s Nha Trangā no 23.10. lī dz 5.11. 2015
Lidojums. Uzņ ē mums Katekavia. 9 stundas no Jekaterinburgas. Lidojums aizkavē jā s par 1 stundu. Baro 2 reizes. Boeing lidmaš ī na ir ē rta. Lidojums ir normā ls.
Cam Ranh lidosta. Nokā rtojot reģ istrā ciju bez problē mā m, satikā s tū roperators (pā rstā vis), parā dī ja kur jā iet, nekā di papī ri nebija jā pilda. Mē s gaidī jā m savu bagā ž u apmē ram stundu. Visi dabū ja, devā s uz autobusu, pa ceļ am samainī ja 100 dolā rus par likmi 2200 tonnas dongu. Brauciens lī dz viesnī cai 40 minū tes. Viesnī ca atrodas Nha Trang ziemeļ u daļ ā , kas, manuprā t, bija liels pluss.
Uzņ emš ana. Paņ ē ma mums pases, iedeva karti no istabiņ as, pavadī ja lī dz liftam un uz istabu, parā dī ja kas un kā istabiņ ā atrodas un lika iekā rtoties.
Viesnī ca un istaba. 2. pludmales lī nija, kas ir ļ oti ē rti, jo. nav trokš ņ a no ceļ a. 2 zvaigznes, 7 stā vi. Reģ istratū rā viņ i runā un saprot nedaudz krieviski, ir ļ oti draudzī gi, meitenes ir vienkā rš i gudras. Istabā : kondicionieris, ventilators, krū zes un glā zes, TV -1 ort, seifs (par maksu), vē rtī gas mantas neņ ē mā m, glabā jā m koferī zem atslē gas, nekas nebija pazudis, tad telefoni un tehnika tika vienkā rš i atstā ja istabā . Wi-Fi ir lielisks, skype, viber, tv tieš saistē - viss bez problē mā m. Tī rī š ana katru dienu, dvieļ i mainī ti katru dienu + s/pasta, otas, ziepes, š ampū ns. Ū dens vienmē r ir silts, nevis karsts. Recepcijā var paņ emt verdoš u ū deni (termoss), mums bija sava tē jkanna, tā pē c tē ja un kafija no rī ta nav problē ma.
Viesnī cas ceļ vedis Jekaterina. Tikš anā s ar viņ u nā kamajā dienā . Par ekskursijā m - nav uzmā cī gi, viņ i veica tikai aptauju ar pusdienā m par 15 USD no cilvē ka (ielu aģ entū rā s apmē ram tikpat). Viņ a man iedeva pilsē tas karti (nez kā pē c melnbaltu xerox kopiju), pajautā ja par autobusu un veikaliem, bet jē gpilnu atbildi nesaņ ē ma, saka, paš i izdomā siet. Mē s to izdomā jā m, arī viņ am ir valoda un galva uz pleciem. Viņ a vairs nebija redzē ta, informā cija par izbraukš anu tika atrasta uz operatora tablo pie viesnī cas pulksten 22-00. Izbraukš ana tika pā rcelta uz 8 stundā m, no 10-00 uz 18-30. Bet tā kā pē dē jā diena arī bija lietaina, tad vienkā rš i pasē dē jā m istabā lī dz 11-55, tad devā mies lejā uz reģ istratū ru, 14-10 mū s aizveda uz lidostu.
Pludmale. Netā lu no viesnī cas 5-7 minū tes nesteidzī gā tempā . Smiltis, viļ ņ i nav lieli, salī dzinoš i tī ri. Pludmale ir publiska. Pretī viesnī cai Fairy Bay. Pretī ieejai pludmalē - dibens akmeņ ains, var ciest, tā pē c peldiet pa kreisi, tur ir tī ras smiltis, un kā likums, ir daudz vietē jo. , Nu, krievu tū risti, kad viņ i iepeld jū ra, arī pā rbī diet pa kreisi. Lietussargi un sauļ oš anā s krē sli 80t. dong. Iztikā m ar lī dzpaņ emto paklā jiņ u un atpū tā mies uz tā . Iedeguma padomi. No rī ta lī dz 11-00 un pē c 14-30 lī dz tumsai. Satumst agri 17-0.17-30. Uzklā jiet aizsargkrē mu jau no pirmajā m uzturē š anā s stundā m jū rā , citā di izdegsiet un nejutī siet, un vakarā bū s dā vana! ! ! Pā rbaudī ts! Es pati esmu sā rtaina un pat ar iedegumu, domā ju, ka izturē š u - nē , mugura bija apdegusi un deguns arī , jau pirmajā vakarā nā cā s smē rē ties ar pantenolu, tas mani izglā ba, lai gan ā da joprojā m lobī jā s. izslē gts. 5. diena jau bija iesmē rē ta ar iedeguma eļ ļ u. Lietas pludmalē , š ķ iet, nav zagtas, tač u kaimiņ us tomē r lū dza pieskatī t.
Ekskursijas. Pā rskats par pilsē tu no operatora (Pegasus), man patika viss, izņ emot veikalus: lateksa fabrika, kokvilnas fabrika. Apskatī jā m pilsē tas pagodas un citus vietē jos apskates objektus, kafiju, tē ju, pusdienas un viesnī cu. 15 USD vienai personai par 5 stundā m. Dalat. Mē s devā mies no Berezkas tū res. 1 diena 22 USD vienai personai. Izbraukš ana 7-30 atgrieš anā s viesnī cā.19-30. Brauciena laiks 3-3.5h, brauciens kalnup pa serpentī na ceļ u, ļ oti š ū pojas, lī kumos var bū t bail (daž as sievietes kliedza). Minivens 14 cilvē kiem. Bija kafijas plantā cijā , Crazy House, parks ar ū denskritumu, pagoda (ļ oti skaista), kafejnī ca, pusdienas ar vietē jo rumu (! ) Young Bay. Nacionā lais parks ar ū denskritumu. 25 USD vienai personai. Š ī tū re man patika visvairā k. Izbraukš ana 07-30 atgrieš anā s 16-00. Bija nacionā lajā ciematā ar matriarhā tu (sievietei ir 1-3 vī ri), ū denskritumu, priekš nesumu, cū ku skrieš anā s sacī kstes, gaiļ u cī ņ as, karpu un krokodilu baroš anu, izjā des ar strausu un ziloņ iem (par papildu samaksu), termā lajiem avotiem, kafejnī cā m, pusdienā m ar rumu. Vinperls. Mē s ceļ ojā m paš i. 4. autobuss uz finā lu. Biļ ete 600 VND. Brauciens ar troš u vagoniņ u pā ri jū rai uz Vinpē rlas atrakciju salu. Š eit visas atrakcijas ir iekļ autas biļ etes cenā , izņ emot ē dienu un dzē rienus (aizliegts ņ emt lī dzi). Ū dens slidkalniņ i, ā truma ragavas, citas atrakcijas, akvā rijs, delfī nu un kaž okā du priekš nesums un, protams, pludmale, kur var peldē ties un sauļ oties. Jū s varat arī atgriezties ar autobusu (ja jums ir laiks lī dz 17-30), vai ar taksometru no 15 USD uz viesnī cu.
Uzturs. Paē st var jebkurā kafejnī cā , tā s gandrī z visas atrodas netā lu no viesnī cas. Ē rtā kais BBQ - izej no viesnī cas pa labi (pret jū ru) un nā kamais pagrieziens pa labi (aleja) uz paralē lo ielu un atkal pa labi - ir norā de. Č eks vienai personai 150t. dong. 1 bezmaksas dzē riens un augļ i maltī tes beigā s. Ē dā m arī citā s kafejnī cā s. Ē dienkarte visur gandrī z vienā da, cenu diapazons +_ 10%. Man patika arī kafejnī ca SON - pa labi no BBQ, un kafejnī ca tieš i aiz masā ž as salona neredzī gajiem (tur tiek pasniegta tikai pica). Bijā m arī augļ u tirgū - tas ir pa ielu, kur atrodas BBQ lī dz galam, š ķ ē rsojiet ceļ u un š eit ir vietē jais tirgus: mango 20-30 dong, pitahaya 20 dong, lič ī.30-40 dong, rambutan 20 dongi, banā ni 15-30 dongi, tas viss par 1 kg. Tirgus ir atvē rts no rī ta lī dz tumsai, bet arī tad daž i joprojā m paliek.
Mini lielveikals. Tas atrodas nā kamajā pagriezienā no krastmalas, ja skaita no pagrieziena uz mū su viesnī cu. TIE. izejiet no viesnī cas, pa krastmalu ejiet uz š oseju, pagriezieties pa kreisi un dodieties uz kreiso pagriezienu, tad 400-500 metri uz priekš u un klā t ir tirgus. Ir arī citi veikali, kur pā rdod visu, vienkā rš i š ī s ir vispieejamā kā s un fiksē tā s cenas (lē tā kas, nekā š eit nav redzē tas).
Č o Dam tirgus. Vietē jā iepirkš anā s. Tur ir viss – no pā rtikas precē m lī dz dā rgā m lietā m no zī da un citā m lupatā m. Tur nokļ ū t ir viegli. Izejiet no viesnī cas pa labi uz š oseju, pagriezieties pa kreisi, ejiet pa ceļ u lī dz 4. autobusa pieturai (ir zī me), apsē dieties, samaksā jiet biļ eti 7 dongi no personas, pastā stiet konduktoram CHO DAM, viņ š pateiks. kur izkā pt. Atpakaļ uz to paš u ielu, autobuss ar numuru 4, virzieties pa krastmalu, kur izkā pt. Autobuss kursē lī dz 17:30. Nu vai taksis lī dz viesnī cai ir kā di 3-4 dolā ri.
laikapstā kļ i. lī dz 31. oktobrim bija saulains laiks, tad (kā paredzē ts) katru dienu lija lietus, brī ž iem neapstā joties ne uz minū ti. Temperatū ra ē rta + 30-32 grā di C. , ū dens 26-28 grā di C.
Nauda. Vietē jie dongi, jau rakstī ju par kursu, var mainī t uz ielas, kur atrodas BBQ - ja iet uz jū ru, kreisajā pusē ir 3-4 apmainī tā ji, ir arī ar roku runā još a tū risma aģ entū ra ekskursijā m (pasū tī jā m vauč erus pludmalē , ļ oti ē rti, pierakstī jā m, iedeva talonu , ekskursijas dienā paņ ē ma, samaksā ja atgriež oties). Salī dzinā jumam ir ē rti konvertē t dongus rubļ os = noņ emot 3 nulles un reizinot ar 3. Piemē ram, tī ģ eru alus 1.000 dongi = 12 * 3 = 36 rubļ i.
Lidojums mā jā s. Reģ istrā cija bez problē mā m. 20 kg bagā ž a un 5 kg rokas bagā ž a 1 personai, ja liekais svars ir 1 kg = 15 USD. 2 litri alkohola vienai personai cietajā bagā ž ā . Augļ us parasti pā rvadā rokas bagā ž ā , grozos. Cam Ranh lidostā beznodokļ u. Ir viss, bet 2-3 reizes dā rgā k. Alkohols, smarž as, kafija, suvenī ri, gan vietē jie, gan importē tie. Izlidoš ana aizkavē jā s 1h, lidoja 9h, barota 2x. Koļ covu satiku normā li, robež kontrole, bagā ž a, un te nu mā jā s.
Kopsavilkums. Man patika valsts, bet otrreiz tikai izvē les trū kuma gadī jumā , manuprā t, labā k ir taju vai GOA. Lai visiem laba atpū ta. Pasmaidi vietē jiem un pretī saņ em tikai labu!
РЕЦЕПШН КРЕЙЗИ ХАУС ДАЛАТ ВЬЕТНАМ
аватар sergoutback
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viss ir super, bet ņ em lī dzi tē jkannu - ietaupi daudz laika. Viņ i nedos jums gludekli rokā s - viņ i paš i gludina lē ti un kvalitatī vi! Skats pa logu ir uz kaimiņ u ē kas sienu vai uz futbola laukumu un jū ras gabaliņ u. Labā k ņ emt pē dē jo stā vu (smukā k). … Tomēr ▾ Viss ir super, bet ņ em lī dzi tē jkannu - ietaupi daudz laika.
Viņ i nedos jums gludekli rokā s - viņ i paš i gludina lē ti un kvalitatī vi!
Skats pa logu ir uz kaimiņ u ē kas sienu vai uz futbola laukumu un jū ras gabaliņ u.
Labā k ņ emt pē dē jo stā vu (smukā k).
Вид из окна Вид из окна Вид из окна


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Winpearl vagoniņš
Novērtējums 9.5
Vjetnama, Nha Trang
Transports
Bajo ūdenskritumi
Novērtējums 10.0
Vjetnama, Nha Trang
Atpūta, Daba
Okeanogrāfijas institūts
Novērtējums 10.0
Vjetnama, Nha Trang
Daba, Muzeji

Отель Ocean Bay Hotel был открыт в 2009 году и находится в 5 км от центра города Нья Чанг и в 100 метрах от общественного песчаного пляжа. Недалеко от отеля расположено множество местных продуктовых лавок и популярный бар Sailing Club.

Atrašanās vieta Отель Ocean Bay Hotel находится в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Нха Транг. Расстояние до аэропорта Камрань составляет 35 км.
Pludmale
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • sauļošanās krēsli
 • lietussargi
Viesnīcā
 • restorāns
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Izklaide un sports
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле Ocean Bay Hotel 43 номера. Категории: Standard Room, Deluxe Room, Superior Room, Family Room.

Istabās

кондиционер, гостиный уголок, шкаф/гардероб, туалетные принадлежности, ванная комната, кабельные каналы, телевизор с плоским экраном, мини-бар, полотенца, белье.

Adrese Province 100-102 Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải, Nha Trang Khánh Hòa, Вьетнам.
Tālruņi: +84 58 3540 707
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.