IZCILA VIESNĪCA

Rakstīts: 9 novembris 2015
Ceļošanas laiks: 23 oktobris — 5 novembris 2015
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Ocean Bay viesnī ca Nha Trang
Tā tad, es sā kš u pē c kā rtas.
Uzturē š anā s Nha Trangā no 23.10. lī dz 5.11. 2015
Lidojums. Uzņ ē mums Katekavia. 9 stundas no Jekaterinburgas. Lidojums aizkavē jā s par 1 stundu. Baro 2 reizes. Boeing lidmaš ī na ir ē rta. Lidojums ir normā ls.
Cam Ranh lidosta. Nokā rtojot reģ istrā ciju bez problē mā m, satikā s tū roperators (pā rstā vis), parā dī ja kur jā iet, nekā di papī ri nebija jā pilda. Mē s gaidī jā m savu bagā ž u apmē ram stundu. Visi dabū ja, devā s uz autobusu, pa ceļ am samainī ja 100 dolā rus par likmi 2200 tonnas dongu. Brauciens lī dz viesnī cai 40 minū tes. Viesnī ca atrodas Nha Trang ziemeļ u daļ ā , kas, manuprā t, bija liels pluss.

Uzņ emš ana. Paņ ē ma mums pases, iedeva karti no istabiņ as, pavadī ja lī dz liftam un uz istabu, parā dī ja kas un kā istabiņ ā atrodas un lika iekā rtoties.
Viesnī ca un istaba. 2. pludmales lī nija, kas ir ļ oti ē rti, jo. nav trokš ņ a no ceļ a. 2 zvaigznes, 7 stā vi. Reģ istratū rā viņ i runā un saprot nedaudz krieviski, ir ļ oti draudzī gi, meitenes ir vienkā rš i gudras. Istabā : kondicionieris, ventilators, krū zes un glā zes, TV -1 ort, seifs (par maksu), vē rtī gas mantas neņ ē mā m, glabā jā m koferī zem atslē gas, nekas nebija pazudis, tad telefoni un tehnika tika vienkā rš i atstā ja istabā . Wi-Fi ir lielisks, skype, viber, tv tieš saistē - viss bez problē mā m. Tī rī š ana katru dienu, dvieļ i mainī ti katru dienu + s/pasta, otas, ziepes, š ampū ns. Ū dens vienmē r ir silts, nevis karsts. Recepcijā var paņ emt verdoš u ū deni (termoss), mums bija sava tē jkanna, tā pē c tē ja un kafija no rī ta nav problē ma.
Viesnī cas ceļ vedis Jekaterina. Tikš anā s ar viņ u nā kamajā dienā . Par ekskursijā m - nav uzmā cī gi, viņ i veica tikai aptauju ar pusdienā m par 15 USD no cilvē ka (ielu aģ entū rā s apmē ram tikpat). Viņ a man iedeva pilsē tas karti (nez kā pē c melnbaltu xerox kopiju), pajautā ja par autobusu un veikaliem, bet jē gpilnu atbildi nesaņ ē ma, saka, paš i izdomā siet. Mē s to izdomā jā m, arī viņ am ir valoda un galva uz pleciem. Viņ a vairs nebija redzē ta, informā cija par izbraukš anu tika atrasta uz operatora tablo pie viesnī cas pulksten 22-00. Izbraukš ana tika pā rcelta uz 8 stundā m, no 10-00 uz 18-30. Bet tā kā pē dē jā diena arī bija lietaina, tad vienkā rš i pasē dē jā m istabā lī dz 11-55, tad devā mies lejā uz reģ istratū ru, 14-10 mū s aizveda uz lidostu.
Pludmale. Netā lu no viesnī cas 5-7 minū tes nesteidzī gā tempā . Smiltis, viļ ņ i nav lieli, salī dzinoš i tī ri. Pludmale ir publiska. Pretī viesnī cai Fairy Bay. Pretī ieejai pludmalē - dibens akmeņ ains, var ciest, tā pē c peldiet pa kreisi, tur ir tī ras smiltis, un kā likums, ir daudz vietē jo. , Nu, krievu tū risti, kad viņ i iepeld jū ra, arī pā rbī diet pa kreisi. Lietussargi un sauļ oš anā s krē sli 80t. dong. Iztikā m ar lī dzpaņ emto paklā jiņ u un atpū tā mies uz tā . Iedeguma padomi. No rī ta lī dz 11-00 un pē c 14-30 lī dz tumsai. Satumst agri 17-0.17-30. Uzklā jiet aizsargkrē mu jau no pirmajā m uzturē š anā s stundā m jū rā , citā di izdegsiet un nejutī siet, un vakarā bū s dā vana! ! ! Pā rbaudī ts! Es pati esmu sā rtaina un pat ar iedegumu, domā ju, ka izturē š u - nē , mugura bija apdegusi un deguns arī , jau pirmajā vakarā nā cā s smē rē ties ar pantenolu, tas mani izglā ba, lai gan ā da joprojā m lobī jā s. izslē gts. 5. diena jau bija iesmē rē ta ar iedeguma eļ ļ u. Lietas pludmalē , š ķ iet, nav zagtas, tač u kaimiņ us tomē r lū dza pieskatī t.

Ekskursijas. Pā rskats par pilsē tu no operatora (Pegasus), man patika viss, izņ emot veikalus: lateksa fabrika, kokvilnas fabrika. Apskatī jā m pilsē tas pagodas un citus vietē jos apskates objektus, kafiju, tē ju, pusdienas un viesnī cu. 15 USD vienai personai par 5 stundā m. Dalat. Mē s devā mies no Berezkas tū res. 1 diena 22 USD vienai personai. Izbraukš ana 7-30 atgrieš anā s viesnī cā.19-30. Brauciena laiks 3-3.5h, brauciens kalnup pa serpentī na ceļ u, ļ oti š ū pojas, lī kumos var bū t bail (daž as sievietes kliedza). Minivens 14 cilvē kiem. Bija kafijas plantā cijā , Crazy House, parks ar ū denskritumu, pagoda (ļ oti skaista), kafejnī ca, pusdienas ar vietē jo rumu (! ) Young Bay. Nacionā lais parks ar ū denskritumu. 25 USD vienai personai. Š ī tū re man patika visvairā k. Izbraukš ana 07-30 atgrieš anā s 16-00. Bija nacionā lajā ciematā ar matriarhā tu (sievietei ir 1-3 vī ri), ū denskritumu, priekš nesumu, cū ku skrieš anā s sacī kstes, gaiļ u cī ņ as, karpu un krokodilu baroš anu, izjā des ar strausu un ziloņ iem (par papildu samaksu), termā lajiem avotiem, kafejnī cā m, pusdienā m ar rumu. Vinperls. Mē s ceļ ojā m paš i. 4. autobuss uz finā lu. Biļ ete 600 VND. Brauciens ar troš u vagoniņ u pā ri jū rai uz Vinpē rlas atrakciju salu. Š eit visas atrakcijas ir iekļ autas biļ etes cenā , izņ emot ē dienu un dzē rienus (aizliegts ņ emt lī dzi). Ū dens slidkalniņ i, ā truma ragavas, citas atrakcijas, akvā rijs, delfī nu un kaž okā du priekš nesums un, protams, pludmale, kur var peldē ties un sauļ oties. Jū s varat arī atgriezties ar autobusu (ja jums ir laiks lī dz 17-30), vai ar taksometru no 15 USD uz viesnī cu.
Uzturs. Paē st var jebkurā kafejnī cā , tā s gandrī z visas atrodas netā lu no viesnī cas. Ē rtā kais BBQ - izej no viesnī cas pa labi (pret jū ru) un nā kamais pagrieziens pa labi (aleja) uz paralē lo ielu un atkal pa labi - ir norā de. Č eks vienai personai 150t. dong. 1 bezmaksas dzē riens un augļ i maltī tes beigā s. Ē dā m arī citā s kafejnī cā s. Ē dienkarte visur gandrī z vienā da, cenu diapazons +_ 10%. Man patika arī kafejnī ca SON - pa labi no BBQ, un kafejnī ca tieš i aiz masā ž as salona neredzī gajiem (tur tiek pasniegta tikai pica). Bijā m arī augļ u tirgū - tas ir pa ielu, kur atrodas BBQ lī dz galam, š ķ ē rsojiet ceļ u un š eit ir vietē jais tirgus: mango 20-30 dong, pitahaya 20 dong, lič ī.30-40 dong, rambutan 20 dongi, banā ni 15-30 dongi, tas viss par 1 kg. Tirgus ir atvē rts no rī ta lī dz tumsai, bet arī tad daž i joprojā m paliek.
Mini lielveikals. Tas atrodas nā kamajā pagriezienā no krastmalas, ja skaita no pagrieziena uz mū su viesnī cu. TIE. izejiet no viesnī cas, pa krastmalu ejiet uz š oseju, pagriezieties pa kreisi un dodieties uz kreiso pagriezienu, tad 400-500 metri uz priekš u un klā t ir tirgus. Ir arī citi veikali, kur pā rdod visu, vienkā rš i š ī s ir vispieejamā kā s un fiksē tā s cenas (lē tā kas, nekā š eit nav redzē tas).
Č o Dam tirgus. Vietē jā iepirkš anā s. Tur ir viss – no pā rtikas precē m lī dz dā rgā m lietā m no zī da un citā m lupatā m. Tur nokļ ū t ir viegli. Izejiet no viesnī cas pa labi uz š oseju, pagriezieties pa kreisi, ejiet pa ceļ u lī dz 4. autobusa pieturai (ir zī me), apsē dieties, samaksā jiet biļ eti 7 dongi no personas, pastā stiet konduktoram CHO DAM, viņ š pateiks. kur izkā pt. Atpakaļ uz to paš u ielu, autobuss ar numuru 4, virzieties pa krastmalu, kur izkā pt. Autobuss kursē lī dz 17:30. Nu vai taksis lī dz viesnī cai ir kā di 3-4 dolā ri.

laikapstā kļ i. lī dz 31. oktobrim bija saulains laiks, tad (kā paredzē ts) katru dienu lija lietus, brī ž iem neapstā joties ne uz minū ti. Temperatū ra ē rta + 30-32 grā di C. , ū dens 26-28 grā di C.
Nauda. Vietē jie dongi, jau rakstī ju par kursu, var mainī t uz ielas, kur atrodas BBQ - ja iet uz jū ru, kreisajā pusē ir 3-4 apmainī tā ji, ir arī ar roku runā još a tū risma aģ entū ra ekskursijā m (pasū tī jā m vauč erus pludmalē , ļ oti ē rti, pierakstī jā m, iedeva talonu , ekskursijas dienā paņ ē ma, samaksā ja atgriež oties). Salī dzinā jumam ir ē rti konvertē t dongus rubļ os = noņ emot 3 nulles un reizinot ar 3. Piemē ram, tī ģ eru alus 1.000 dongi = 12 * 3 = 36 rubļ i.
Lidojums mā jā s. Reģ istrā cija bez problē mā m. 20 kg bagā ž a un 5 kg rokas bagā ž a 1 personai, ja liekais svars ir 1 kg = 15 USD. 2 litri alkohola vienai personai cietajā bagā ž ā . Augļ us parasti pā rvadā rokas bagā ž ā , grozos. Cam Ranh lidostā beznodokļ u. Ir viss, bet 2-3 reizes dā rgā k. Alkohols, smarž as, kafija, suvenī ri, gan vietē jie, gan importē tie. Izlidoš ana aizkavē jā s 1h, lidoja 9h, barota 2x. Koļ covu satiku normā li, robež kontrole, bagā ž a, un te nu mā jā s.
Kopsavilkums. Man patika valsts, bet otrreiz tikai izvē les trū kuma gadī jumā , manuprā t, labā k ir taju vai GOA. Lai visiem laba atpū ta. Pasmaidi vietē jiem un pretī saņ em tikai labu!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu