Svētceļojums uz Austrumiem

10 Novembris 2017 Ceļošanas laiks: no 22 Marta 2014 ieslēgts 21 Aprilis 2014
Reputācija: +79.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Š eit, senajā zemē ,

Man ir krā saini sapņ i.

Kā zils slieksnis

Viņ i mani sauc par smagu.

Š eit atskan balss no debesī m.

Visi noslē pumi tika atklā ti uzreiz.

Un pā r mierī go zemi

Es redzu staru virs sevis.

Viņ š ir piepildī ts ar skaistumu

Izgaismo mā ju.

Un izplatī jā s visā pasaulē

Skaņ as ē terā ir slaidas.

Prieks sirdī un miers

Stars mani sauc par mā jā m.

Tur pie zilā sliekš ņ a

Es atveru Dieva Grā matu.

Lī nijas plū st manu acu priekš ā

Nomazgā joties ar asarā m.

Un svē tā uguns deg.

Noliecā s virs Korā na

Es redzu attē lu sev blakus.

Š eit dzī vo mana ģ imene.

Es š ķ irstu gadsimtus.

Es rakstu dzī ves grā matu.

Par pagā tnes lielajiem darbiem,

Un par haniem ar mē ness seju.

Par to dienu notikumiem

Es dzirdu savas dvē seles balsi.

Vidusā zijas Samarkanda. Lielā hana Amī ra Temur Tamerlā na citadele

Š is mans sapnis ir dzimis no bē rnī bas sapņ iem ar kamieļ u karavā nu klejoš anu pa tuksnesi, aizraujoties ar Timurī du dinastijas vē sturi un izcilo komandieri Tamerlanu,


no Lielā Zī da ceļ a marš ruta izpē tes, kura galvenais punkts bija Samarkandas pilsē ta Vidusā zijā , un Zī da ceļ š sā kā s Feodosijas (Kaffa) Krimā

Tas bija no š ejienes, no Feodosijas, kad kamieļ u karavā nas devā s uz Ķ ī nu vai Indiju caur Ferganu, Samarkandu, Buhā ru, un no š ejienes es sā ku meklē t iespē jas apmeklē t pā rsteidzoš u, senu pilsē tu, kas pilna ar noslē pumainiem stā stiem, majestā tiskā m ē kā m. un daudzveidī ga nacionā lā dzī ve. Un tagad sapnis ir piepildī jies.

Ar 7 dienu ekskursiju man nepietika, es gribē ju tur padzī vot ilgā k, ienirt musulmaņ u valsts atmosfē rā , sazinā ties ar tā s iedzī votā jiem, sajust š o vietu enerģ iju, pievienoties š ī s tautas dzī vei un kultū rai, iespē ja radā s, pateicoties satikš anai ar brī niš ķ ī gu cilvē ku, kurš atvē ra durvis uz austrumu pasauli un no iekš puses parā dī ja visu savu š armu un neaizmirstamo spilgtumu.

Lidojums bija 4 stundas un es nolaidos Taš kentā (biļ etes bija lidojumam ar pā rsē š anos). Tad mani sagaidī ja pā rsteigums, trijos naktī bija jā dodas uz citu vietē jo lidostu, lai pā rsē stos citā lidmaš ī nā uz Samarkandu, un izdomā ju, ka no š ejienes bū s jā lido. Palī dzē ja lidostas strā dnieki, kuri brauca uz maiņ u ar dienesta auto, viņ i apņ ē mā s mani aizvest lī dz nolaiš anā s vietai citā lidostā , pat atsakoties maksā t. . Un agri no rī ta mani sagaidī ja Samarkandā .

Jū s varat uzturē ties valstī.90 dienas bez vī zas, bet reģ istrā cija ir nepiecieš ama trī s dienu laikā (tas ir stingri)

Un te es esmu paš ā Uzbekistā nas sirdī , Tamarlā nas-Samarkandas galvaspilsē tā .

Katra ē ka pā rsteidz ar savu varenī bu un lielumu. Amirs Temurs iemū ž inā ja savu pilsē tu cilvē ku atmiņ ā un tiek cienī ts visur. Daudzi Samarkandas arhitektū ras pieminekļ i ir iekļ auti UNESCO mantojuma sarakstos. Pilsē tā ir daudz strū klaku, apstā dī jumu, skaistas atpū tas zonas un, protams, tū risti no visas pasaules.

Tā pē c pē c visa š ī krā š ņ uma es atcerē jos Feodosiju, Krimu ar tā s dabu, un es gribē ju izkļ ū t no pilsē tas dabā . Samarkandā ir arī kalni. Tur var nokļ ū t ar taksometru (tas ir lē ti)


Es neuzskaitī š u visas brī niš ķ ī gā s vietas, kuras esmu redzē jis, tā s pā rsteidz aci ar savu skaistumu un varenī bu. Un ir vē rts apmeklē t tos visus un Registā na laukumu, Gur Emir mauzoleju un Bibi Khanym moš eju, un, ja vē laties atkal izkļ ū t dabā no trokš ņ ainas pilsē tas, dodieties uz senā s Afrosiabas pilsē tas drupā m.

Š eit jū s varat iegremdē ties gadsimtos, vē sturē , klī st pa drupā m, pieskarties cietokš ņ a sienā m, dzirdē t vē ja troksni kalnos un, iespē jams, atklā t apbrī nojamos austrumus, tā pat kā es.

Es š eit nesatiku dzī vus kamieļ us, š ī tikš anā s notika vē lā k Buhā rā , bet es sē dē ju uz piemineklī attē lotā .

jū tu, ka mani bē rnī bas sapņ i atdzī vojas un piepildā s.

Es jums pastā stī š u vairā k par austrumu tirgiem, tas ir kaut kas. No tā das saldumu, konditorejas izstrā dā jumu, dā rzeņ u, augļ u pā rpilnī bas iepleš as acis un gribas visu izmē ģ inā t (cenas pieejamas, pā rdevē jas draudzī gas, ne velti Uzbekistā nā mī l sakā mvā rdu Viesis mā jā , prieks mā jā . )

Buhā ra

Uz drī zu tikš anos.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Бухара
Бухара
Памятник Ходже Насреддину
Līdzīgi stāsti
komentāri (12) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums